Tải bản đầy đủ

6b(nghiem trang khi chao co)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC
Bài 6: NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ (tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS hiểu được:
-Mỗi HS là một công dân nhỏ tuổi của đất nước, chào cờ là thể hiện lòng yêu nước của mình.
-Nghiêm trang khi chào cờ là đứng thẳng, tay bỏ thẳng, mắt hướng về lá cờ Tổ quốc và không được đùa
nghòch, nói chuyện riêng, làm việc riêng…
2/ Học sinh có thái độ:
-Tôn kính lá cờ Tổ quốc, tự giác chào cờ.
3/ Học sinh có hành vi chào cờ một cách nghiêm trang.
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Đồ dùng: lá cờ
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới:
Họat động 1: Làm bài tập 3
-GVcho HS làm bài tập 3
Cô giáo và các bạn đang làm gì?
Bạn nào chưa nghiêm trang khi chào cơ?
Bạn chưa nghiêm trang chỗ nào?
Cần phải sửa chữa như thế nào cho đúng?
-Kết luận: Khi mọi người đang nghiêm trang
chào cờ thì có 2 bạn chưa thực hiện đúng vì
đang nói chuyện riêng với nhau, một bạn
quay ngang, một bạn đưa tay ra phía trước…
Hai bạn đó cần phải dừng việc nói chuyện
riêng, mắt nhìn lá Quốc kì, tay bỏ thẳng.
Hoạt động 2: Vẽ lá Quốc kì.
-Hướng dẫn HS vẽ lá Quốc kì.
-Nhận xét kết quả chung, trưng những bài vẽ
đẹp
Hoạt động 3: Tổ chức cho HS hát bài: Lá cờ
Việt Nam
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh đọc phần
ghi nhớ.
IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.

Hoạt động của học sinh
-Hát

-Học sinh quan sát, thảo luận nhóm 2 học sinh
-Vài học sinh lên phát biểu ý kiến.

-Từng HS vẽ và tô màu
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×