Tải bản đầy đủ

5b(le phep ac, nhuong nhin en)

TUẦN: ………

Thứ …………………, ngày…………… tháng……………… năm……………………
Môn: ĐẠO ĐỨC

Bài 5: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (tiết 2)
I.Mục đích, yêu cầu:
1/ Giúp HS biết được:
-Lễ phép với anh chò, nhường nhòn em nhỏ giúp cho anh chò em mới hòa thuận, đoàn kết, cha mẹ mới vui
lòng.
2/ Học sinh có thái độ:
-Yêu quý anh chò em của mình
3/ Học sinh biết cư xử lễ phép với anh chò, nhường nhòn em nhỏ trong cuộc sống hàng ngày ở gia
đình.
II. Đồ dùng dạy học:
-Sách giáo khoa
-Đồ dùng để sắm vai: 1 quả cam to, 1 qua cam nhỏ, đồ chơi.
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
1/ Ổn đònh lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:

3/ Bài mới:
Họat động 1: HS trình bày việc thực hiện hành vi ở gia đình
-Cho HS trình bày:
Em đã vâng lời hay nhường nhòn ai?
Việc xảy ra như thế nào?
-Giáo viên nhận xét và khen ngợi HS.
Hoạt động 2: Bài tập 3: Nhận xét hành vi trong tranh
-Hướng dẫn làm bài tập 3:
Trong từng tranh có những ai?
Họ đang làm gì?
Việc nào đúng thì nối với chữ “nên”, còn không đúng thì nối với
chữ “không nên”
-Kết luận:
Tranh 1: Nên
Tranh 2: Không nên
Tranh 3: Nên
Hoạt động 3: Trò chơi sắm vai theo bài tập 2
-Cho HS sắm vai
Trong tranh có những ai? Họ đang làm gì?
Người chò/ anh cần phải làm gì cho đúng với quả cam/ chiếc ô tô
-Nhận xét chung và kết luận:
Tranh 1: Chò em đang chơi với nhau thì được mẹ cho quả cam. Chò
cảm ơn mẹ, sau đó nhường cho em quả to, quả bé cho mình
Tranh 2: An hem chơi trò chơi. Khi anh đang chơi với chiếc ô tô
thì em đòi mượn, anh phải nhường cho em.
Hoạt động 4: GV hướng dẫn HS đọc phần ghi nhớ.
+Hát:
IV. Củng cố, dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Tập thực hiện hành vi vừa học ở trong gia đình.

Hoạt động của học sinh
-Hát

-Vài HS trình bày trước lớp, bổ
sung ý kiến nhau.

-Từng cặp HS làm bài
-Trình bày kết quả trước lớp


-HS thảo luận, phân vai
-Thực hiện trò chơi sắm vai
-HS tự nhận xét trò chơi
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×