Tải bản đầy đủ

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN dạy bộ môn TOÁN ở TRƯỜNG THCS

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO
VIÊN DẠY BỘ MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG THCS

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

Phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những
động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
là điều kiện để phát huy nguồn lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn
Đảng, toàn dân, trong đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nồng
cốt, có vai trò hết sức quan trọng.
Điều 2- Luật GD đã khẳng định: “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con
người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức sống khoẻ, thẩm mỹ và
nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, hình thành và
bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Như chúng ta đã biết môn Toán là một môn học công cụ có vai trò hết sức
to lớn đối với sự phát triển của giáo dục, là chìa khóa để mở cửa bước vào thế
giới khoa học.
Với vai trò quan trọng của bộ môn Toán đối với sự phát triển nói chung
và đối với học sinh THCS nói riêng vì vậy là người cán bộ quản lí thuộc bộ môn
Toán trong những năm qua bằng kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp và thông qua

công tác quản lí chỉ đạo tôi đã mạnh dạn đúc rút cho bản thân "Một số giải nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy Toán ở trường THCS" qua đây cùng
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

1


đồng nghiệp trao đổi để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Toán ở huyện
nhà.

PHẦN II: NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận:
Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban bí thư trung
ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí
giáo dục đã khẳng định: “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu,
đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay
nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả
sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những
đũi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoá đất nước”.
Trong thời gian qua Bộ giáo dục và đào tạo đã đề ra nhiều biện pháp để nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục: Năm học 2006 - 2007 toàn ngành tập trung chỉ đạo

thực hiện cuộc vận động “Hai không” của thủ tướng Chính phủ; năm học 20082009 toàn ngành tiếp tục thực hiện chủ đề “Ứng dụng công nghệ thông tin vào
trong quản lí và giảng dạy” đến năm học 2009-2010 với chủ đề “ Đổi mới công
tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Năm học 2010-2011 thực hiện chủ
đề "Tiếp tục đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục". Tất cả
các cuộc vận động trên đều hướng đến mục tiêu là tạo sự chuyển biến về chất
lượng trong dạy và học nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển mới của tình hình
hiện nay.
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

2


Bộ môn Toán là bộ môn công cụ cơ bản nhất để giúp cho con người phát
triển tư duy, tiếp cận được với nền khoa học hiện đại. Muốn tiếp cận được với
các ngành khoa học khác thì điều tối thiểu chúng ta phải có kiến thức cơ bản của
bộ môn Toán. Trong nhiều diễn đàn đã đề cập đến vai trò của Toán học đối với
sự phát triển của nhân loại, ngành giáo dục đào tạo đã chú trọng nhiều đến vấn

đề làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học trong đó có chất lượng bộ môn
Toán. Bộ môn Toán ở các trường học đã được dành thời lượng lớn nhất trong
các môn học, đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn Toán ở trường THCS cũng đã
được sự quan tâm đầu tư để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp
ứng với sự phát triển hiện đại.
2. Cơ sở thưc tiễn
Mặc dù bộ môn Toán có vai trò to lớn đối với sự phát triển của khoa học
và xã hội nói chung và đối với sự phát triển của tư duy đối với học sinh nói riêng
nhưng làm thế nào để bộ môn Toán ở trường THCS ngày một nâng cao chất
lượng đáp ứng với yêu cầu của toàn xã hội.
Thực tế đang diễn ra là nhiều em học sinh khi học đến lớp 9 nhưng các
phép toán cộng trừ, nhân chia phân số các phép tính toán cộng trừ số nguyên
chưa thực hiện được.
Phải chăng đó là do bộ môn Toán là bộ môn khoa học cơ bản nên quá khó
đối với học sinh hay là do chúng ta chưa có đủ một đội ngũ giảng dạy môn Toán
chưa đáp ứng với nhu cầu giảng dạy bộ môn.
3. Thực trạng về chất lượng bộ môn Toán:

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

3


Trong những năm qua tất cả các đơn vị trường học ở trên địa bàn huyện
Lệ Thủy đã chú trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và
trong đó đã đầu tư vào nâng cao chất lượng bộ môn Toán nhưng thực tế chất
lượng bộ môn Toán vẫn đang ở mức độ thấp so với sự đầu tư của các nhà trường
và yêu cầu của ngành.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chất lượng bộ môn Toán còn hạn chế
so với yêu cầu đặt ra như đặc điểm của bộ môn Toán là khó so với các bộ môn
khác, ý thức học tập chưa cao, giáo viên dạy chưa có hệ thống phương pháp
giảng dạy phù hợp, nhưng với góc độ là người làm công tác quản lí tôi luôn
nhận thức việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy Toán đáp ứng với nhu cầu
đổi mới hiện nay là một yếu tố quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng bộ
môn Toán ở các trường THCS.
Trong khuôn khổ của một sáng kiến kinh nghiệm tôi xin trình bày một số
giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy Toán nhằm góp phần nâng cao chất
lượng bộ môn Toán ở trường THCS.
4. Một số nhóm giải pháp cơ bản:
a. Nhóm giải pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng:
Quan điểm chỉ đạo: Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy Toán
vừa đạt được mục tiêu trước mắt nhưng phải đảm bảo mục tiêu lâu dài. Công tác
bồi dưỡng phải thường xuyên, phải thực hiện đồng bộ từ BGH, tổ chuyên môn,
nhóm bộ môn.

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

4


Quán triệt nghiêm túc tinh thần tự giác trong công tác bồi dưỡng, xem đây
là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường trong năm học, kết quả bồi
dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học
cho giáo viên dạy Toán là cơ sở để giúp cho nhà trường nắm bắt và chỉ đạo đúng
hướng trong việc bố trí hợp lí đội ngũ.
Về quy trình xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho năm học: Căn cứ vào các
văn bản chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp, vào đầu năm học
nhà trường đã triển khai xây dựng kế hoạch gồm các bước sau:
+ Khảo sát tình hình đội ngũ để nắm bắt được những ưu điểm, thế mạnh
của từng giáo viên, từng tổ nhóm chuyên môn.
+ Lập kế hoạch ban đầu: Trên cơ sở nắm bắt được tiềm năng của đội ngũ
và tình hình thực tế của đơn vị BGH nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch:
Phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ chuyên môn, các nhóm chuyên môn
+ Tổ chức tham khảo ý kiến của các tổ nhóm bộ môn: Quán triệt tinh thần
xây dựng chỉ tiêu đến đội ngũ cốt cán, các nhóm bộ môn và yêu cầu các tổ
chuyên môn chỉ đạo việc góp ý kiến xây dựng chỉ tiêu và dự kiến thành viên của
tổ tham gia giảng dạy các lớp một cách phù hợp.
+ Cụ thể hóa vào các kế hoạch đầu năm để thông qua trước toàn thể chi
bộ nhà trường, hội đồng sư phạm và công đoàn trong các hội nghị đầu năm và
đưa vào nghị quyết chi bộ, nhà trường và công đoàn: Công tác bồi dưỡng ở đây
có thể là bồi dưỡng nâng chuẩn cho đội ngũ giáo viên dạy Toán, bồi dưỡng cho

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

5


những giáo viên mới vào nghề năng lực sự phạm còn hạn chế hoặc bồi dưỡng
đội ngũ cốt cán tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
+ Phân loại đối tượng giáo viên để làm công tác bồi dưỡng: Giáo viên mới
vào nghề, giáo viên có tuổi đời cao, giáo viên có hạn chế về năng lực sư phạm,
giáo viên cốt cán bộ môn.
b. Nhóm giải pháp 2: Triển khai thực hiện kế hoạch:
Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra đầu mỗi năm học nhà trường phải tổ
chức triển khai, phổ biến kế hoạch đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên
trong đơn vị. Quán triệt tinh thần của công tác bồi dưỡng là nhiệm vụ thường
xuyên mà các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn phải là lực lượng nồng cốt.
Giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn trong
việc thực hiện kế hoạch bồi dưỡng; Các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn trên
cơ sở đó phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác bồi dưỡng. Kế
hoạch phải được xây dựng cụ thể từng giai đoạn phù hợp với quy trình thực hiện
nhiệm vụ năm học.
Nhóm giải pháp 3: Tham gia chỉ đạo, tư vấn thực hiện
Cùng với các nhóm trưởng, tổ trưởng chuyên môn thì BGH nhà trường
phải thường xuyên kiểm tra, độ đốc thực hiện các kế hoạch đề ra, BGH phải có
01 đồng chí phụ trách tổ tự nhiên.
Kế hoạch bồi dưỡng thông qua dự giờ, góp ý đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Giáo viên được dự giờ trình bày mục tiêu bài dạy và tự nhận xét về tiết
dạy của mình: Những vấn đề đạt được, còn tồn tại.

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

6


+ Các nhóm bộ môn tiến hành nhận xét, góp ý giờ dạy với các nội dung
sau: Kiến thức trọng tâm của bài dạy, cách thiết kế giáo án, cách thức tổ chức
học tập cho học sinh, sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT vào giảng dạy, chỉ ra
những ưu điểm và tồn tại cần khắc phục nhằm tự vấn kịp thời cho đội ngũ.
+ Sau khi thống nhất các phương án giáo viên phải hoàn thành giáo án
mẫu để rút kinh nghiệm cho các tiết dạy sau.
+ Kiểm tra nhắc nhở của BGH: Đây là việc làm thường xuyên nhằm nhắc
nhở kịp thời để cho các nhóm, mỗi giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm với
nhiệm vụ được giao.
Nhóm giải pháp 4: Tổng kết, rút kinh nghiệm
Đây là một bước quan trọng trong quy trình quản lý, thông qua việc tổng
kết, rút kinh nghiệm để đánh giá cụ thể thông qua chất lượng đạt được ở cuối
năm học. Quá trình tổng kết rút kinh nghiệm được thực hiện theo các hình thức
sau:
+ Giáo viên giảng dạy bộ môn phải tự rút kinh nghiệm về quá trình giảng
dạy của mình.
+ Tổ chuyên môn tiến hành rà soát lại những vấn đề trong công tác chỉ
đạo, bồi dưỡng trong từng giai đoạn theo kế hoạch.
+ Sau mỗi năm học nhà trường tiến hành tổ chức rút kinh nghiệm chung
trước toàn thể hội đồng sư phạm và định hướng cho công tác bồi dưỡng tiếp
theo.
5. Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm:

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

7


* Một sô kết quả đạt được
Với trách nhiệm là người cán bộ quản lí phụ trách bộ môn Toán trong
những năm qua tôi đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong công
tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy Toán nhằm nâng cao chất lượng giáo dục:
Năm học 2008-2009: Tại đơn vị TH&THCS Kim Thủy chất lượng bộ
môn Toán đạt được ở mức khá của huyện và ở mức tốt của vùng miền núi. Đã
bồi dưỡng 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi xuất sắc của huyện, 100% các
giáo viên giảng dạy môn Toán ở đơn vị đều được bồi dưỡng và có năng lực
chuyên môn nghiệp vụ từ khá trở lên.
Năm học 2009-2010: Tại đơn vị THCS Mỹ Thủy trực tiếp chỉ đạo và làm
tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ GVDG môn Toán: 01 GV đạt GVDG xuất sắc
cấp huyện, 01 giáo viên đạt GVDG môn Toán cấp tỉnh, chất lượng đạt được bộ
môn Toán ở mức Tốt của huyện, 100% các giáo viên dạy Toán đều có năng lực
giảng dạy khá trở lên.
Năm học 2010-2011: Tại đơn vị THCS Mai Thủy tiếp tục phát huy vai trò
tư vấn cho đội ngũ nên chất lượng qua KSCL đề kiểm tra môn Toán của SGD
xếp loại Tốt, chất lượng bộ môn Toán xếp loại Tốt của vùng 1. 100% các giáo
viên dạy Toán ở đơn vị phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ môn,
năng lực sự phạm từ loại khá trở lên.
* Bài học kinh nghiệm:
Để đạt được kết quả trên cần hội đủ các yếu tố sau:

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

8


+ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thật sự đoàn kết,
có ý thức phấn đấu vươn lên, ý thức xây dựng tập thể ngày mỗi phát triển. Mỗi
giáo viên phải tự đánh giá đúng thực chất năng lực của mình để từ đó tự bồi
dưỡng hoặc tham gia vào công tác bồi dưỡng đội ngũ.
+ Ban giám hiệu nhà trường phải chỉ đạo sát sao, thường xuyên trong các
khâu của quá trình quản lý. Các thành viên trong BGH phải tham gia vào chỉ
đạo hoạt động tổ chuyên môn.
+ Các tổ nhóm chuyên môn là nơi trực tiếp bồi dưỡng giáo viên vì vậy
cần phải phân công các thành viên trong tổ giúp đở các giáo viên từ đầu năm
học trên cơ sở phải nắm được từng đối tượng giáo viên.
+ Nhà trường, các tổ chức đoàn thể cần tạo điều kiện thuận lợi nhất đối
với các giáo viên, tháo gỡ kịp thời những khó khăn gặp phải cho giáo viên; phân
công lao đông hợp lí, khen thưởng kịp thời.
III. KẾT LUẬN
Sự nghiệp giáo dục là của toàn Đảng, toàn dân. Phát triển giáo dục đào
tạo là quốc sách hàng đầu, là điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong tình
hình thực tế hiện nay chúng ta đang cần một nền giáo dục có chất lượng cao,
điều đó cần phải có đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và phải
thật sự giỏi về chuyên môn, vững vàng về phương pháp giảng dạy và đáp ứng
với sự đổi mới, hội nhập.

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

9


Với tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp giáo dục nói chung , mỗi một
cán bộ quản lí giáo dục cần phải thật sự trăn trở, mỗi nhà trường cần phải
thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ.
Nhờ làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy bộ môn Toán bước
đầu kết quả cao so với các trường bạn trong địa bàn huyện: Chất lượng đại trà
đạt ở mức tốt của huyện, chất lượng học sinh giỏi nằm ở tốp dẫn đầu, chất lượng
tuyển sinh đạt ở mức cao của tỉnh. Các hoạt động giáo dục được đi vào nề nếp
và tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân.
Để đạt được kết quả trên là nhờ vào sự tận tâm của người quản lí và sự
chịu khó kiên trì của đội ngũ để phương pháp mới được vận dụng một cách linh
hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn V¨n V÷ng - HiÖu trëng THCS Mai Thñy

10x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×