Tải bản đầy đủ

CÔNG tác KIỂM TRA CHUYÊN môn của HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU học

CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

PHẦN MỞ ĐẦU
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1/ Cơ sở lý thuyết :
Kiểm tra là một công việc chiếm nhiều thời gian trong lao động của hiệu
trưởng, trong đó kiểm tra chuyên môn có vị trí đặc biệt quan trọng vì nó đánh
giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy của người giáo viên, nhằm giúp
đỡ giáo viên nâng cao trình độ, chất lượng giáo dục, giảng dạy,giữ vững kỉ luật,
khuyến khích sự cố gắng của giáo viên, đồng thời tạo cơ sở để sử dụng, bồi
dưỡng, đãi ngộ giáo viên một cách hợp lý. Lê - Nin đã dạy : “ Lãnh đạo mà
không kiểm tra coi như không lãnh đạo”.
2/ Cơ sở thực tiển :
Công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng, nhằm thực hiện mục tiêu
nhiệm vụ của bậc tiểu học. Mục tiêu của giáo dục tiểu học nằm trong mục tiêu
chung của giáo dục là hình thành phát triển phẩm chất năng lực của công dân
Việt Nam tự chủ, có kiến thức văn hoá khoa học công nghệ, có kỹ năng nghề
nghiệp, có sức khoẻ, có niềm tự hào dân tộc và có có ý chí vươn lên, có năng lực
tự học và có thói quen học tập suốt đời, có năng lực ứng dụng vào thực tiển
kinh tế xã hội, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh - xã hội công bằng dân

chủ văn minh, đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. Bên cạnh đó bậc Tiểu học còn có mục tiêu riêng là: Hình thành cho
học sinh có cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về tình cảm, trí
tuệ, thể chất và các kỹ năng cơ bản để học tiếp Trung học hoặc đi vào cuộc sống
lao động. Học xong Tiểu học học sinh phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau đây:

1


Có lòng nhân ái mang bản sắc con người Việt Nam yêu quê hương đất nước,
hoà bình, công bằng bác ái, kính trên nhường dưới, đoàn kết sẵn sàng hợp tác
với mọi người, có ý thức về bổn phận của mùnh đối với người thân, bạn bè, đối
với cộng đồng và môi trường sống. Tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật và
quy định của nhà trường, khu dân cư, nơi công cộng, sống hồn nhiên mạnh dạn,
tự tin, trung thực. Có kiến thức cơ bản về nghe, đọc, nói, viết và tính toán, có
thói quen rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ. Biết cách học tập
tự phục vụ, biết sử dụng một số đồ dùng và công cụ lao động thông thường, biết
vận dụng làm một số công việc như chăn nuôi, trồng trọt, giúp việc gia đình.
Xuất phát từ tình hình thực tế, dạy đúng dạy đủ chín môn, sáu môn và nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nhân tài, bội dưỡng nhân
lực, đưa đát nước tiến nhanh, tiến mạnh vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá của đất nước.- Hội nhập nền kinh tế thế giới.
 Kết quả kiểm tra trong năm học :
- Kiểm tra toàn diện giáo viên: Tốt : 4 ; khá : 6

; Đạt yêu cầu:4

- Kết quả xếp loại theo quyết định 30 QĐ- BGDĐT
+ Các môn đánh giá bằng định lượng : TB trở lên: 95,2%

K,G: 70,1%

+ Các môn đánh giá bằng định tính: Hoàn thành 100% : HT Tốt: 18%
II/ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1/ Giới hạn đề tài:
Nghiên cứu mãng kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng Trường Tiểu
học.
2/ Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn liên quan đến công tác kiểm
tra.


- Thực trạng dạy học ở trường Tiểu học số 1 Tân Thuỷ trong những năm qua.
3/ Phương pháp nghiên cứu:

2


a) Phương pháp nghiên cứu về lý thuyết
Tham khảo các tài liệu có liên quan như:
- Tài liệu thanh tra các trường học và giáo viên phổ thông ở các trường học của
Bộ GD- ĐT, công tác kiểm tra nội bộ của trường Tiểu học. Tham khảo số liệu
kiểm tra của trường Tiểu học số 1 Tân Thuỷ trong những năm trước
b) Phương pháp nghiên cứu thực tiển:
- Xem xét tình hình thực tiển giảng dạy và học tập của trường trong những
năm gần đây.
- Dùng phương pháp thống kê, tích hợp, quan sát, phỏng vấn, khảo sát, trắc
nghiệm.

3


PHẦN II

NỘI DUNG CẢI TIẾN VỀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG
ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC:

CHƯƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN MÔN

1/ Tình hình công tác kiểm tra hiện nay đối với công tác chuyên môn:

4


- Kiểm tra công tác quản lý trường học là phương thức thu nhận thông tin
về tình hình chất lượng, về nội dung các hoạt động giáo dục. Đó là một hệ thống
những quan sát và so sánh lao động sư phạm thực tế có phù hợp với kế hoạch,
tiêu chuẩn, quy tắc đã dự kiến trước hay không. Xuất phát từ yêu cầu đặc trưng
của công tác quản lý. Kiểm tra chuyên môn là một nhiệm vụ xuyên suốt trong
quá trình dạy học, nó điều chỉnh kế hoạch dạy học đạt mục tiêu đề ra.
- Công tác kiểm tra của hiệu trưởng nhằm thực hiện tốt cuộc vận động hai
không do Bộ trưởng Bộ giáo dục phát động.
- Công tác kiểm tra chuyên môn ở trường Tiểu học số 1 Tân Thuỷ trong
những năm qua, đã tổ chức khá nề nếp. Khép kín được quy trình kiểm tra, có tác
dụng nâng cao được chất lượng dạy và học, tỷ lệ học sinh khá- giỏi đạt mức cao.
2/ Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu việc đổi mới phương pháp kiểm tra, nhằm góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học. Để từ đó có kế hoạch chỉ đạo nâng cao chất lượng
dạy và học đạt đích đề ra.
- Nghiên cứu một số vấ đề lý thuyết và thực tiển có liên quan đến công tác
kiểm tra chuyên môn: như nghiên cứu người dạy, nghiên cứu người học, hiệu
quả đạt được.
- Qua kiểm tra nêu những ý kiến phù hợp, bài học kinh nghiệm có tính khã
thi nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để làm tốt công tác dạy và
học, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội trong tình hình mới.

CHƯƠNG II:
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

5


1/ Cải tiến việc xây dựng kế hoạch hoá công tác kiểm tra
Làm tốt khâu kế hoạch hoá là một trong những điều kiện quan trọng nhất
đảm bảo hoàn thành thắng lợi công tác của cả tập thể. Hoạt động dạy học trong
trường Tiểu học có nội dung phong phú và đa dạng, với sự tham gia của tất cả
các thành viên trong nhà trường. Công tác kiểm tra hoạt động dạy và học muốn
bao quát toàn bộ nội dung và hình thức của nó, thì cần xây dựng kế hoạch hoá
một cách khoa học, đảm bảo tính hệ thống và tính khả thi cao.
- Kế hoạch của năm học được thông qua Đại hội triển khai nhiệm vụ năm
học đầu năm. Những mục tiêu và giải pháp đưa vào một cách cụ thể: Coi trọng
công tác kiểm tra, xây dựng quy trình kiểm tra, khép kín từ cán bộ tổ trưởng,
hiệu trưởng. Kiểm tra toàn diện 50% giáo viên, kiểm tra vở sạch chữ đẹp 2 lần/
năm, kiểm tra hồ sơ cá nhân, các phần hành tối thiểu 2 lần/ năm. Kiểm tra việc
thực hiện quy chế chuyên môn: Như cộng điểm, chấm điểm, chữa bài, đánh giá
xếp loại học sinh kiểm tra các loại vở của học sinh như vở chính tả, tập làm
văn... 2 đến 3 lượt/ môn/ năm. Dự giờ việc kiểm tra thực hiện đổi mới phương
pháp dạy học 3 tiết/ 1 đồng chí ( 2 tiết toán và tiếng việt, 1 tiết ngoài toán và
tiếng việt) kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra việc thực hiện chương trình
thời khoá biểu, kiểm tra công việc thực hiện giờ giấc ra vào lớp của giáo viên.
Kiểm tra việc thực hiện sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học/ lớp của giáo viên.
Kiểm tra hoạt động ngoài giờ lên lớp của giáo viên.
- Dựa vào những chỉ tiêu người Hiệu trưởng phải xây dựng chi tiết kế hoạch
hoá kiểm tra trong suốt năm học. Thực hiện được nội dung kiểm tra chuyên đề,
kiểm tra toàn diện, thời gian thực hiện, dự kiến lực lượng thực hiện.
 Cụ thể: Kế hoạch hoá về công tác kiểm tra toàn diện trong năm học 2007 2008 của trường Tiểu học số 1 Tân Thuỷ như sau:

6


Thời
gian

Nội dung kiểm tra
- KT chương trình từ K1 đến K5

Người

trực Đối

tiếp kiểm tra

kiểm tra

Hiệu trưởng

Tổ trưởng

- KT sách vở, DC học tập của học Giáo viên CN
Thán
g9
năm
2007

Thán
g 10

- Kiểm tra đột xuất việc soạn bài Hiệu trưởng

- KT nề nếp các lớp

HT+ TPTĐ

- KT toàn diện 2 đ/c GV K4

HT

- KT chế độ cho điểm

Cmôn

+

vần lớp 1, tập đọc lớp 2,3

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên

HT + TT

2007

Thán

Giáo viên
2 GV Khối 1
11 lớp
11 Giáo viên

HT + TPTĐ

- Kiểm tra chữ viết học sinh 11 lớp Hiệu trưởng
- KT toàn diện 2 Giáo viên K3

11 lớp

TT 2 giáo viên

- KT đổi mới PP dạy học môn học Hiệu trưởng

2007

năm

Giáo viên CN

lên lớp của giáo viên

- Kiểm tra các hoạt động ngoài giờ

g 11

11 lớp

sinh

năm

Thán

tượng

PHT + HT
HT + TT

- KT việc mượn và sử dụng thiết bị Hiệu trưởng

11 lớp
2 giáo viên
11 giáo viên

của giáo viên.
- KT việc cộng điểm giữa kỳ 1

Hiệu trưởng

11 giáo viên

- KT chấm chữa vở baìi tập toán-

HT+PHT

K1, 2, 3

Hiệu trưởng

9 lớp

Hiệu trưởng

2 đ/ c

TV.
- KT việc làm bài khảo sát của HS
- KT toàn diện giáo viên 2 đ/ c K4

7

Điều
chỉnh kế
hoạch


g 12

- KT hồ sơ cá nhân.

năm

- Kiểm tra chấm chữa + Luyện từ HT + PHT

2007

Thán

câu +TLV

HT + PHT

6 đ/c K1, 2, 3
11 lớp

HT + PHT

- KT đổi mới PPDH môn mỹ thuật

HT + PHT+ 11 lớp

- KT vở chính tả + bài tập toán

TT

- KT toàn diện giáo viên K1

2 đ/ c

g1

- KT hồ sơ cá nhân

Hiệu trưởng

5 đ/c K4, 5

năm

- KT công tác chủ nhiệm lớp

HT + PHT

11 lớp

2008

- KT đổi mới PP DH môn Đạo đức Hiệu trưởng

K4

- KT bài khảo sát đợt 2

11 lớp

HT + TT

- KT cộng điểm đánh giá xếp loại Hiệu trưởng
kỳ 1

- Kiểm tra toàn diện giáo viên K3

Hiệu trưởng

HT

+

TT+ 2 đ/ c

- Kiểm tra giáo viên mượn và SD PHT
Thán
g2
năm
2008

Đ DDH

11 lớp
HT + TT

- Kiểm tra đổi mới PPDH môn thủ
công khối 5

11 Giáo viên

HT + TVTB

- Kiểm tra chấm chữa vở chính tả
lần 2 + tập làm văn

11 lớp

2 lớp
HT + TT

- Kiểm tra hoạt động giữa giờ

12 lớp

- Kiểm tra toàn diện CĐ K2

HT + TPTĐ
HT + TT+ 2 đ/ c

g3

- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS

PHT

11 lớp

năm

- Kiểm tra hồ sơ cá nhân

PHT + TT

Khối 1, 2, 3

Thán

8


- Kiểm tra bài khảo sát đợt 2

HT + PHT

11 lớp

- Kiểm tra cộng điểm giữa kỳ 2

HT + PHT

11 lớp

- Kiểm tra hồ sơ tổ trưởng chuyên HT + PHT
2008

môn

2 tổ

HT + PHT

- Kiểm tra chữ viết lần 2

11 lớp
HT+ PHT +

Thán
g4
năm
2008

- Kiểm tra chuyên đề K5, K3

TT
HT +PHT

GV K5,K3

- Kiểm tra chấm chữa

HT + PHT

11 lớp

- Kiểm tra hồ sơ HS: Vở luyện HT + TT

11 lớp

viết, Mỹ thuật
- Kiểm tra hồ sơ các phần hành

Hiệu trưởng

- Kiểm tra sách vở, dụng cụ học HT + TT

KT + TV-TB
+ Đội
11 lớp

tập của học sinh lớp 4
- Kiểm tra việc mượn và sử dụng Hiệu trưởng
Thán
g5
năm
2008

11 giáo viên

Đ D DH của giáo viên
- Kiểm tra việc cộng điểm đánh giá Hiệu trưởng

11 lớp

xếp loại HS cuối năm
- Kiểm tra hoàn chỉnh đánh giá xếp Hiệu trưởng

11 giáo viên

loại giáo viên cuối năm
- Kiểm tra tài chính. CSVC, TV - HT+B
TB cuối năm

tra

thanh Các

phần

hành

Bên cạnh kế hoạch hoá năm học, hàng tháng, hàng tuần người hiệu trưởng
phải công khai kế hoạch kiểm tra - và có chỉ tên cụ thể đối tượng kiểm tra, lực
lượng kiểm tra và phương pháp kiểm tra. Hiệu trưởng phải dành 2/ 3 thời gian
của mình cho công tác kiểm tra hoạt động dạy và học trên lớp.

9


2/ Xây dựng lực lượng và phân cấp trong công tác kiểm tra hoạt động
dạy và học trên lớp.
- Công tác dạy và học ở trường Tiểu học bao gồm nhiều chủ thể, các mối
giao lưu giữa người dạy và học, hiệu trưởng không thể nắm một cách đầy đủ tất
cả khâu, mà phải xây dựng cho mình một lực lượng kiểm tra đủ mạnh bao gồm:
Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dạy giỏi, TV - TB, Tổng phụ trách Đội, các
thành viên của Ban thanh tra nhân dân. Hiệu trưởng trực tiếp bồi dưỡng nghiệp
vụ quy trình kiểm tra, cách đánh giá phù hợp với tình hình phát triển của giáo
dục. Do yêu cầu của công việc hoạt động dạy và học. Hiệu trưởng phải phân cấp
trong quá trình kiểm tra .Đây là một giải pháp đúng đắn trong quá trình quản lý.
Song không khoán trắng cho người giúp việc mà cần phải có sự phối hợp chặt
chẽ rõ ràng . Hiệu trưởng phải có định hướng, quyết định những công việc lớn
để công tác kiểm tra đạt kết quả cao.
- Phân cấp cho đồng chí PHT cùng với Ht phụ trách công tác kiểm tra
chuyên môn, thanh tra, kiểm tra giáo viên, kiểm tra việc giảng dạy, hồ sơ học
sinh, và các hoạt đọng giáo dục ngoài giờ, nhằm đẩy mạnh phong trào giảng dạy
và học tập trong nhà trường, nhằm thực hiện tôt cuộc vận động hai không
- Phân cấp cho đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm chủ yếu về công tác kiểm
tra của tổ mình, cùng phối hợp với hiệu trưởng kiểm tra toàn diện các thành viên
của tổ mình phụ trách.
- Phân cấp cho đồng chí thư viện thiết bị kiểm tra việc sử dụng TB dạy học
của giáo viên trên lớp, báo cáo đồng chí hiệu trưởng biết để đánh giá và đồng
thời kết hợp với hiệu trưởng kiểm tra việc sử dụng TV - TB đã góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học hay chưa.
- Phân cấp cho giáo viên dạy giỏi và thanh tra nhân dân kết hợp với đồng
chí hiệu trưởng để dự giờ kiểm tra hồ sơ của giáo viên, kiểm tra chấm chữa,

10


cung cấp thêm những thông tin khác để đồng chí Hiệu trưởng có quyết định,
đánh giá giáo viên chính xác hơn.
Thực tế trong năm học qua, các đồng chí tổ trưởng đã làm tốt vai trò kiểm
tra của mình do sự phân công của Hiệu trưởng. Sự phối hợp giữa các phần hành
một cách nhịp nhàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí hiệu trưởng nắm
thêm các thông tin một cách chính xác hơn, từ đó đề ra các giải pháp đúng đắn
để nâng cao chất lượng dạy và học.
3/ Cải tiến các hình thức phương pháp kiểm tra về công tác chuyên môn:
Công tác kiểm tra của người Hiệu trưởng là một quá trình tiếp cận phức
hợp, hệ thống trong một tổng thể nhiều mặt, toàn vẹn và thống nhất. Trong quá
trình kiểm tra chuyên môn, cái cốt lỏi nhất là người Hiệu trưởng cần quan tâm là
giáo viên và học sinh là hai chủ thể nồng cốt trong mọi hoạt động nâng cao chất
lượng. Trong quá trình kiểm tra chọn các phương pháp sau:
- Kiểm tra phòng ngừa.
- Kiểm tra kết quả.
- Kiểm tra chuyên đề.
-

Kiểm tra toàn diện

Hình thức kiểm tra:
- Tổ tự kiểm tra, kiểm tra dân chủ
- Kiểm tra đột xuất.
- Kiểm tra định kỳ
- Kiểm tra có thông báo trước
a/ Kiểm tra giáo viên:
- Đây là lực lượng chủ yếu giữ vai trò chủ đạo trong quá trình dạy học, nhận
nhiệm vụ giáo dục học sinh do Hiệu trưởng phân công. Đối với giáo viên, chủ
yếu kiểm tra các mặt sau:

11


+ Kiểm tra công tác chủ nhiệm: Lứa tuổi học sinh tiểu học “ Học mà chơi,
chơi mà học” việc tổ chức định hướng đúng đắn việc học tập cho học sinh là
công tác thường xuyên của giáo viên chủ nhiệm. Kiểm tra công tác chủ nhiệm là
việc làm không thể thiếu được của người hiệu trưởng, nhằm giúp cho giáo viên
chủ nhiệm tổ chức tốt công tác giáo dục và giảng dạy. Ngay từ lớp 1 cho đến lớp
5 mọi công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch cho đén kiểm tra. Giáo viên chủ
nhiệm phải tổ chức cho các em thực hiện có nề nếp các hành vi đạo đức. Cụ thể
là:
Học sinh vào lớp biết vâng lời thầy cô giáo, chú ý nghe giảng, có ý thức
xây dựng bài, học bài cũ, chuẩn bị bài mới một cách thường xuyên, chuẩn bị
dụng cụ học tập đầy đủ, học sinh phải thực hiện tốt các nội quy của nhà trường,
Đội đề ra. Có ý thức cố gắng vươn lên trong học tập. Đồng thời qua kiểm tra và
xữ lý số liệu thông tin nắm được, cần bồi dưỡng cho giáo viên chủ nhiện thấy
được biểu hiện lệch lạc của các em để có biện pháp ngăn ngừa và rèn luyện
đúng hướng.
Học sinh Tiểu học thường có biểu hiện lệch lạc sau:
-Thiếu tập trung chú ý trong giờ học, cường độ lao động trí óc giảm sút
vào những tiết cuối buổi khi có ngoại cảnh.
- Không tuân theo yêu cầu của giáo viên.
- Thiếu thật thà trong học tập, trong kiểm tra vẩn còn xem tài liệu, vẩn có
học sinh thiếu đồ dùng học tập.
- Không chuẩn bị bài trước lúc đến lớp.
- Thực hiện một số thao tác trong giờ học chưa đúng quy định, mất trật tự
lớp học.
Để khắc phục tình trạng trên, người Hiệu trưởng cần giúp đỡ giáo viên tìm
ra biện pháp và cách thức tổ chức lớp học hợp lý, nhằm nâng cao chất lượng dạy
học nói riêng và giáo dục toàn diện nói chung.

12


 Cụ thể: Kiểm tra công tác chủ nhiệm qua dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên chủ
nhiệm. Nắm tình hình phản ánh của đồng chí tổng phụ trách Đội hay ý kiến của
phụ huynh. Kiểm tra thông qua khảo sát chất lượng của lớp mà người coi thi là
hiệu trưởng, kiểm tra các hoạt động ngoài giờ. Góp ý cho giáo viên chủ nhiệm
cần sử dụng các biện pháp sau:
- Xây dựng đôi bạn cùng tiến trong học tập, tổ chức tốt lực lượng nồng cốt
của lớp như: Tổ trưởng, cán bộ lớp.
- Thường xuyên theo dỏi kiểm tra nội quy học tập của trường và lớp, khen
chê kịp thời, đảm bảo số lượng và duy trì tỷ lệ chuyên cần.
- Sử dụng phương pháp giáo dục bằng tình cảm là chủ yếu, trong mọi lúc
mọi khi, “ Chữ tâm “ của ngưòi giáo viên thể hiện rõ qua lời nói và việc làm,
hay nói cách khác: Giáo viên là “ Tấm gương sáng” cho học sinh noi theo. Học
sinh có vi phạm kỷ luật củng phải tỏ lòng nhân ái.
- Tổ chức tốt giờ học, bồi dưỡng cho các em có những phương pháp học
tập trên lớp đáp ứng yêu cầu của bộ môn.
- Nêu cao vai trò tự quản của học sinh theo tinh thần đổi mới PPDH “ Theo
hướng tập trung vào học sinh” lấy học sinh làm nhân vật trung tâm.
- Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh là một công việc khó khăn và
phức tạp. Ngoài công tác giảng dạy cần kết hợp chặt chẽ đồng bộ với các lực
lượng khác trong và ngoài nhà trường. Trong thực tế: Ai cũng xác định rằng:
Nhà trường là trung tâm giáo dục đào tạo, song thời gian học tập ở trường còn
quá ít so với cuộc sống thường ngày của trẻ. Do vậy: Thông qua công tác kiểm
tra của giáo viên chủ nhiệm, người hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên thường xuyên
liên lạc với cha mẹ học sinh, quan hệ chặt chẽ với gia đình phụ huynh học sinh,
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập và rèn luyện tốt. Thông qua
kiểm tra, người hiệu trưởng phải thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ có ý thức

13


trách nhiệm yêu nghề mến trẻ, tất cả vì học sinh thân yêu, mỗi thầy cô giáo là
một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Kiểm tra đổi mới PPDH.
- Thông qua dự giỡ, người hiệu trưởng định hướng bồi dưỡng cho giáo
viên biết sử dụng phương pháp dạy học mới. Kết hợp nhuần nhuyển với các
phương pháp dạy học cổ truyền phù hợp với tình hình thực tế của học sinh.
Phương pháp dạy học mới hướng tập trung vào học sinh, coi học sinh là nhân
vật trung tâm của quá trình dạy học, trong đó người giáo viên là người tổ chức
định hướng hoạt động cuả học sinh. Học sinh phải hoạt động học tập để phát
hiện theo đúng với khả năng phát triển của bản thân. Theo phương pháp dạy học
mới, giáo viên không phải là người truyền đạt thông tin mà là người tổ chức
hướng dẫn cho học sinh hoạt động tự chiếm lĩnh tri thức. Trong lớp học có thể
giáo viên ít nói, giảng ít nhưng phải thường xuyên làm việc trực tiếp với học
sinh, hay từng nhóm học sinh, đáp ứng kịp thời với những tình huống có thể xảy
ra trong lớp học.
Để đánh giá chính xác một giáo viên, hiệu trưởng có thể dự giờ đột xuất
( không báo trước ) dự gìơ kiểm tra chuyên đề. Có thể dự giờ báo trước kế
hoạch.
Đối với giáo viên mới vào Ngành: Kiểm tra để bồi dưỡng đối với giáo viên
còn yếu, kiểm tra để nâng dần tay nghề. Kiểm ta để phòng ngừa sai phạm về
phương pháp dạy học. Đối với giáo viên giỏi: Kiểm tra để khuyến khích họ ngày
càng tốt hơn. Chính vì vậy nên năm học qua : Qua kiểm tra đánh giá xếp loại thi
đua: 100% giáo viên NLSP đạt loại khá và giỏi, không có giáo viên yếu kém.
Ngoài tác dụng kiểm tra để bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ, còn có tác dụng bồi
dưỡng kế cận cho công tác quản lý.
- Kết quả dự giờ trong năm học : 533 tiết - Xếp loại : Tốt :117 tiết; Khá :
109 tiết; Đạt yêu cầu : 7 tiết.

14


Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, kết hợp với công tác bồi tại chỗ cho đội
ngũ do đó kết quả giờ dạy tốt và khá trong năm học này có sự chuyển biến rõ
rệt.
 Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn:
Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ cá nhân, việc thực hiện
chương trình, kiểm tra chấm chữa, cộng điểm, xếp loại học lực, hạnh kiểm,
người hiệu trưởng phải nhận xét, đánh giá đúng bản chất yêu cầu mà mình đưa
ra, chứ không được giải quyết theo lối gia đình. Đồng chí nào tốt thì tuyên
dương kịp thời, đồng chí nào vi phạm qui chế thì bị nhắc nhở phê bình, đồng
thời có kế hoạch kiểm tra bỗ sung.
- Kiểm tra hồ sơ tổ trưởng: Ngoài việc chú ý chất lượng hồ sơ còn phải
quan tâm đến các giải pháp mà tổ trưởng đề ra cho tổ viên: Cụ thể như thống
nhất nội dung trọng tâm chương trình của giai đoạn, rút kinh nghiệm sau mỗi lần
kiểm tra khảo sát, có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Kiểm tra việc soạn bài của GV, soạn bài phải đảm bảo các nội dung
sau : Nêu rõ những kiến thức, kỹ năng cần khắc sâu, những hình thức tổ chức
lớp học và phương pháp dạy học cần áp dụng trong từng phần, từng nội dung bài
học và một số lưu ý cần thiết, phân loại đối tượng trong mục tiêu của mỗi tiết
học. Mỗi loại bài điển hình của các môn, các phân môn đều có một bài soạn chi
tiết. Qua kiểm tra chỉ đạo sự liên kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên khá
giỏi với các thành viên trung bình và yếu để chất lượng được nâng cao đồng
đều.
- Kết quả kiểm tra hồ sơ giáo viên trong năm học 2007 - 2008 xếp loại
như sau :
Tốt : 8 Đ/C ; Khá : 5 Đ/C ; Trung bình : Không.
 Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học trong giáo viên nhằm góp phần nâng
cao chất lượng dạy học :

15


Ngoài việc uỷ quyền cho đồng chí phụ trách thư viện - thiết bị báo cáo
định kỳ cho hiệu trưởng từng tháng để đánh giá rút kinh nghiệm . Hiệu trưởng
còn kết hợp với các đồng chí tổ trưởng kiểm tra đột xuất việc sử dụng thiết bị
dạy học hiện có theo chương trình. Tổ chức kiểm tra định kỳ mỗi năm 2 lần để
nắm thông tin sử dụng các thiết bị có hiệu quả hay không
- Trong năm học 2007 - 2008 bình quân mỗi đồng chí mượn và sử dụng đồ
dùng dạy học 104 lượt, mượn đủ sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học,
sách tham khảo bình quân mỗi đồng chí mượn 25 bản.
 Kiểm tra đột xuất và tự kiểm tra :
Hình thức kiểm tra đột xuất có tác dụng phòng ngừa là chủ yếu. Ví dụ
như: Kiểm tra đột xuất bài soạn trên lớp, kiểm tra đột xuất về chế độ cho điểm
trong tháng, kiểm tra đột xuất về chấm chữa bài cho học sinh. Tất cả các hình
thức kiểm tra đột xuất đều có tác dụng nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm
vụ dạy học của mình.
- Kiểm tra dân chủ hay tự kiểm tra : Hiệu trưởng tự tổ chức cho giáo viên
tự đánh giá lại công tác của mình, hay kiểm tra dân chủ trong tổ chuyên môn. Ví
dụ như giáo viên chủ nhiệm tự kiểm tra đánh giá vở sạch chữ đẹp của lớp mình,
hay kiểm tra dân chủ việc cộng điểm xếp loại cuối kì, cuối năm, kiểm tra dân
chủ về hồ sơ của giáo viên mỗi kì một lần. Tổ chức tốt công tác tự kiểm tra nó
giúp cho đội ngũ tự đánh giá công việc mình làm một cách khách quan, chính
xác, đồng thời giúp cho hiệu trưởng nắm được thông tin về thực hiện kế hoạch
dạy học để tập trung thời gian cần thiết kiểm tra những nội dung khác quan
trong hơn.
 Kiểm tra toàn diện :
Đây là một hình thức kiểm tra chiếm rất nhiều thời gian của hiệu trưởng,
nó đảm bảo về tính chặt chẽ về phương pháp kiểm tra, mục tiêu cần đạt trong
năm học 100% số giáo viên đều được kiểm tra, trong đó kiểm tra toàn diện 50%.

16


Hình thức này được công bố công khai, dân chủ qua kế hoạch tháng, tuần, năm,
được bố trí lực lượng kiểm tra chu đáo. Thông thường mỗi lần kiểm tra toàn
diện một giáo viên có từ 2 đến 3 thành viên: Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên
môn, giáo viên dạy giỏi. Mỗi đồng chí được kiểm tra toàn diện 3 tiết, trong đó
có 2 tiết Toán và Tiếng Việt còn 1 tiết ngoài Toán và Tiếng Việt, được kiểm tra
bộ hồ sơ cá nhân, kiểm tra chuyên đề, thực hiện qui chế chuyên môn và công tác
chủ nhiệm, kiểm tra vở sạch chữ đẹp của học sinh. Ngoài những vấn đề trên còn
tiến hành khảo sát chất lượng học sinh để đánh giá giáo viên. Việc kiểm tra này
được thực hiện trong suốt cả năm học.
Trong công tác kiểm tra toàn diện , hồ sơ được lập và lưu giữ lâu năm,
đây là công việc hành chính, đảm bảo tính pháp lý không thể thiếu được. Hồ sơ
được lập ngay sau khi kiểm tra xong, có đủ chữ ký của các thành viên kiểm tra
và người được kiểm tra, mỗi năm được lưu giữ một cặp và được lưu giữ ít nhất 3
đến 5 năm. Công tác kiểm tra toàn diện là một việc làm thường xuyên của công
tác quản lý. Ngoài mục đích đánh giá xếp loại giáo viên hằng năm, nó còn có tác
dụng bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ nâng cao tay nghề để nâng cao chất lượng
dạy học. Nhờ làm tốt công tác kiểm tra nên chất lượng văn hoá của năm học
2007 - 2008 tăng rõ rệt, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng 12 % so với năm học trước.
Năng lực sư phạm của đội ngũ tốt và khá so với năm học trước:
 Cụ thể :
NLSP : Tốt : 12 ; Khá : 6 ; Đạt yêu cầu : Không
- Kết quả thanh tra toàn diện trường xếp loại như sau :
Tốt : 10 Đ/C; Khá : 9 Đ/C; Đạt yêu cầu : 0
a) Kiểm tra học sinh :
Được kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra qua tiết dự giờ thăm lớp, nắm
thông tin qua giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh. Riêng phân môn đọc
kỷ thuật Hiệu trưởng và Tổ trưởng kiểm tra cả 4 đợt khảo sát trong năm học tất

17


cả học sinh toàn trường. Ngoài ra Hiệu trưởng còn kiểm tra tất cả các loại vở bài
tập, vở chính tả, vở tập làm văn vở Mĩ thuật ...để nắm bắt tình hình học tập, làm
bài tập, chữ viết của học sinh, kiểm tra để nắm bắt việc chấm chữa bài của giáo
viên.
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh như : bút, mực, thước, chì, tẩy...
kiểm tra để nắm bắt số lượng học sinh thiếu dụng cụ học tập để nhắc nhở giáo
viên chủ nhiệm có biện pháp bỗ sung kịp thời để phục vụ cho việc học tập của
các em.
Thực tế qua kết quả kiểm tra học tập của học sinh thì kế hoạch của người
hiệu trưởng sẽ được điều chỉnh có bước đi đúng hướng đạt được mục đích đề ra
trong công tác làm chất lượng.
Thông qua kiểm tra để nắm bắt, uốn nắn các sai lệch trong dạy và học như :
ở vở chính tả học sinh còn lẫn lộn giữa dấu ? ~ , vần ong, ông... Viết các nét nối
giữa các con chữ chưa đúng. Vở bài tập Toán giáo viên cần chấm chữa đủ các
dạng bài tập - từ đó điều chỉnh các dạng kiến thức học sinh cần đạt theo yêu cầu
của chương trình.
- Chất lượng văn hoá của học sinh cuối năm học 2007 - 2008
+ Các môn đánh giá bằng định lượng: TB trở lên 99,1% KGiỏi : 79,1%
+ Các môn đánh giá bằng định tính: Hoàn thành: 100%
Hoàn thành tốt:21,1%

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Hình thức
Toàn diện
Chuyên đề
Đột xuất

7
9
8

Tốt
5
5
4

Kết quả
Khá
Trung bình
2
0
4
0
4
0

18

Yếu
0
0
0


- Xếp loại chung: NLSP - Tốt: 12 đ/c; Khá: 8 đ/c

CHƯƠNG III
KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Bàn về công tác kiểm tra Hồ Chủ Tịch viết “ Kiểm soát khéo bao nhiêu,
khuyết điểm là ra hết, hơn nửa kiểm soát khéo về sau khuyết điểm nhất định
phải bớt”. Hiệu trưởng tổ chức tốt công tác kiểm tra chuyên môn thì chắc chắn
chất lượng dạy và học sẽ có sự chuyển biến tích cực. Trong quá trình thực hiện
công tác kiểm tra nội bộ trường học phải đảm bảo tính pháp chế, tính kế hoạch,
tính khách quan trung thực, tính dân chủ, hiệu quả, tính giáo dục khích lệ đội
ngũ. Kết quả công tác kiểm tra với công tác bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ. Cần
linh hoạt trong việc sử dụng hình thức và phương pháp kiểm tra. Xây dựng lực
lượng kiểm tra đủ mạnh, thực hiện được mục tiêu và kế hoạch đề ra. Kiểm tra
phải kết hợp với việc xữ lý sau kiểm tra một cách rõ ràng dứt khoát: “Ưu điểm
thì tuyên dương, khuyết điểm thì phải phê bình, rút kinh nghiệm” theo yêu cầu
của người quản lý đề ra.
Công tác kiểm tra chuyên môn ( kiểm tra dạy và học trên lớp) là một việc
làm không thể thiếu được của người hiệu trưởng; Nếu Hiệu trưởng biết cải tiến
cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình thì công tác kiểm tra thực sự
góp phần nâng cao chất lượng văn hoá nói riêng và chất lượng giáo dục toàn
diện nói chung trong trường tiểu học. Nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “ Nói
không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Nhằm góp
phần đạo tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài đưa đất nước Việt Nam tiến nhanh,
tiến mạnh vào thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, hội nhập nền kinh
tế thế giới./

19


Tân Thuỷ, ngày 25

tháng 5 năm 2008

Người viết

Trương Thị Lan

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×