Tải bản đầy đủ

Công tác kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên

Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

KINH NGHIỆM
CÁN BỘ QUẢN LÍ VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
GIỜ LÊN LỚP CỦA GIÁO VIÊN

I.ĐẶT VẤN ĐỀ :

Như chúng ta đã biết công tác kiểm tra đánh giá vừa là điều tra xem xét
đánh giá một quá trình hoạt động sư phạm vừa là tự kiểm tra đánh giá các quyết
định của của người cán bộ quản lí. Chức năng kiểm tra không phải chỉ tiến tới
xếp loại bình bầu mà còn xác định phương hướng mục tiêu, điều chỉnh kế hoạch
cho một quyết định mới.
Công tác kiểm tra là theo dõi, giám sát phát hiện các hoạt động sư phạm ở
mặt đúng, mặt sai nhằm động viên giúp đỡ giáo viên ,học sinh thực hiện hoàn
thành các nhiệm vụ được giao.
Thông qua công tác kiểm tra đánh giá xác định được kết quả giáo dục có
phù hợp với mục tiêu, nội dung kế hoạch quy chế đề ra về thực hiện nhiệm vụ
năm học.
Với tầm quan trọng và ý nghía trên tôi xác định rằng việc thực hiện công
tác kiểm tra, đánh giá trong nội bộ trường học là một trong những chức năng cơ

bản của người quản lí . Nêú người cán bộ quản lí không thực hiện chức năng

1

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
kiểm tra hoặc ít kiểm tra hoặc kiểm tra thiếu kế hoạch sẽ gây tác hại to lớn đối
với phong trào đó là:
+ Đối tượng quản lí là con người làm nên phong trào sẽ làm việc đối phó,
hình thức chiếu lệ dẫn đến chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ về thực
hiện các nhiệm vụ được giao không đáp ứng yêu cầu đề ra và quan điểm chỉ đạo.
+ Việc đánh giá của nhà trường đối với cán bộ giáo viên, nhân viên, học
sinh, đánh giá các phong trào thi đua sẽ chung chung “ Hoà cả làng” do vậy
không phát huy được sức mạnh của tập thể sư phạm, tập thể học sinh; không
khai thác, phát huy được các nhân tố tích cực trong đội ngũ để tham gia xây
dựng các phong trào thi đua.
Vì thế, cán bộ quản lí trường học cần coi trọng chức năng kiểm tra, đánh
giá trong nội bộ trường học. Điều 22 chương IV của quy chế về tổ chức và hoạt
động của thanh tra giáo dục có ghi “ Hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các cơ
sở giáo dục đào tạo trong ngành có trách nhiệm sử dụng bộ máy quản lí và các
cán bộ trong đơn vị để kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật , nhiệm vụ
kế hoạch của cá nhân và các bộ phận thuộc quyền quản lí..”
Tổ chức kiểm tra đánh giá một cách khoa học sẽ giúp người quản lí nắm
bắt được những thông tin từ đội ngũ, biết được thực chất công tác dạy và học
của giáo viên, từ đó mà yêu cầu phát huy ưu điểm hoặc bổ sung, điều chỉnh
những lệch lạc, tồn tại để thúc đẩy các hoạt động tích cực, nâng cao chất lượng
dạy học trong nhà trường.

2

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Thấy được vai trò quan trọng của việc tổ chức kiểm tra nội bộ trường học
trong quá trình chỉ đạo trường Tiểu học thực hiện mục tiêu chính của bậc học,
của ngành Giáo dục - Đào tạo, tôi đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu, tổ chức thực
hiện, từ đó rút ra những kinh nghiệm, những bài học để tiếp tục vận dụng trong


quá trình chỉ đạo.
Công tác tổ chức kiểm tra nội bộ trường học của cán bộ quản lí trường
Tiểu học bao hàm nhiều nội dung, nhiều vấn đề. Ở đây, tôi chỉ đi sâu vào nghiên
cứu, tìm hiểu một vấn đề, một khía cạnh, đó là: “Công tác kiểm tra đánh giá
giờ lên lớp của giáo viên”.
Kiểm tra đánh giá giờ lên lớp là một trong những biện pháp có hiệu quả
nhất để nâng cao chất lượng dạy học và chất lượng quản lý trong nhà trường
Tiểu học. Kiểm tra đánh giá giờ lên lớp đúng đắn giúp người người quản lí nắm
được những thông tin chính xác về trình độ nghiệp vụ, năng lực chuyên môn của
mỗi giáo viên, chất lượng học tập của học sinh. Từ đó để nhà trường lập kế
hoạch chỉ đạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ. Kiểm tra
đánh giá đúng đắn giờ lên lớp giúp cho đội ngũ giáo viên tích cực, chủ động,
sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dạy và học, làm cho giờ dạy trên lớp
nhẹ nhàng, tự nhiên, chất lượng và hiệu quả, kích thích sự tích cực hoạt động,
hứng thú trong học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng học tập, chất
lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.
Việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên là một việc làm thường
xuyên trong quá trình lãnh đạo của người quản lí . Hiệu quả của việc làm này đã
3

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
thực sự có nhiều đóng góp trong quá trình đi lên của mỗi nhà trường. Hiện nay,
bậc Tiểu học đang thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa để đáp ứng
yêu cầu đào tạo con người của xã hội mới. Muốn thực hiện tốt công cuộc đổi
mới trong giáo dục, cái quan trọng, cái cốt lõi nhất là đổi mới phương pháp dạy
học – là linh hồn –là xương sống của quá trình dạy học.Việc đổi mới được thể
hiện rõ nhất trong các giờ lên lớp của giáo viên. Vì thế công tác kiểm tra đánh
giá giờ lên lớp sẽ giúp giáo viên ngày càng thực hiện tốt khâu đột phá này trong
dạy học, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ.

B. NỘI DUNG
I. NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH .

1. Cơ sở lý luận:
+ Chất lượng dạy học ở nhà trường được phản ánh qua chất lượng mỗi giờ
lên lớp bởi nó thể hiện rõ năng lực của giáo viên và kết quả học tập của học
sinh.
Lý luận và thực tiễn dạy – học đã chỉ ra rằng: Bất kỳ một nhà trường nào,
ở đâu, trong mọi hoạt động lịch sử cũng đều có hoạt động trung tâm là quá trình
dạy học. Hai hoạt động này xảy ra trong cùng một thời điểm và thống nhất một
cách bchặt chẽ. Như vậy, kiểm tra đánh giá chất lượng của nhà trường không thể
tách rời đánh giá quá trình dạy học mà cốt lõi của nó là kiểm tra đánh giá hiệu
quả giờ lên lớp.

4

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

Giờ lên lớp phản ánh một cách khách quan, trung thực, chính xác trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sư phạm của mỗi giáo viên, là điều kiện cần và
đủ để mỗi giáo viên thể hiện mình.
+ Giờ lên lớp vừa là một hoạt động khoa học vừa là một hoạt động nghệ
thuật.
Quá trình dạy học là quá trình người thầy tác động đến học sinh, giúp
học sinh chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng cơ bản, hình thành nhân cách theo yêu
cầu của xã hội. Quá trình này có mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức
dạy – học và phải tuân theo một hệ thống nguyên tắc dạy – học nhất định.
Quá trình dạy học đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ chuyên môn
nghiệp vụ vững vàng, phải tuân thủ các quy chế chuyên môn. Bên cạnh đó,
người giáo viên phải hiểu sâu sắc đối tượng dạy học của mình, biết linh hoạt
sáng tạo trong việc lựa chọn, kết hợp các phương pháp, biết sử dụng ngôn ngữ
giao tiếp một cách thích hợp, biết xử lý tất cả các tình huống đa dạng của thực tế
dạy – học... Đây chính là nghệ thuật, là năng lực sư phạm của mỗi giáo viên.
Thực hiện được như vậy mới thực sự nâng cao chất lượng dạy và học.
Để đáp ứng những yêu cầu của khoa học dạy - học, những biện pháp tác
động của người quản lí đem lại hiệu quả rõ rệt. Đó là cách bố trí đúng người,
đúng việc nhằm phát huy cao nhất những mặt mạnh trong chuyên môn của mỗi
người. Các biện pháp giúp đỡ giáo viên nâng cao tay nghề như : kiểm tra đánh

5

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
giá giờ dạy, bồi dưỡng theo chuyên đề, hội thảo... Trong đó kiểm tra đánh giá
giờ lên lớp có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
+Kiểm tra đánh giá là một chức năng của người quản lý nhà trường:
Trong một năm học, quản lý nhà trường theo một chu trình mà kiểm tra,
đánh giá là chức năng cơ bản của chu trình đó.
Đánh giá là công cụ của hệ thống điều khiển giúp cho người quản lý xác
định được mức độ thực trạng, từ đó mà có kế hoạch điều chỉnh.
- Có kiểm tra đánh giá thì người quản lý mới biết được kế hoạch của nhà
trường đã diễn ra như thế nào và thực hiện đến đâu. Từ đó tìm ra những biện
pháp động viên, giúp đỡ, uốn nắn, điều chỉnh sao cho mọi hoạt động của nhà
trường có hiệu quả hơn, đạt mục tiêu đề ra.
- Ngược lại, nếu không có kiểm tra đánh giá, buông xuôi mọi hoạt động
thì không thể biết nắm bắt được thông tin đang hàng ngày hàng giờ diễn ra trong
nhà trường.
Kiểm tra đánh giá không những là chức năng của người quản lý mà còn là
khâu quan trọng, quyết định, là nhiệm vụ hàng đầu của người quản lý.
+ Kiểm tra đánh giá là trách nhiệm, quyền hạn của người quản lý :
- Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt
động của nhà trường, quyết định những vấn đề quan trọng nhất của kiểm tra
đánh giá, là người đưa ra kết luận cuối cùng và chịu trách nhiệm về những quyết
định đó.

6

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
- Kiểm tra đánh giá giờ lên lớp là một nội dung chính trong công tác kiểm
tra đánh giá của người quản lý :
Qua kiểm tra đánh giá giờ lên lớp, người quản lí có được những thông tin
ngược chiều từ các đối tượng quản lý của mình. Qua đó, nắm bắt được các hoạt
động dạy – học diễn ra như thế nào, chất lượng của nó ra sao, những chỗ nào
phù hợp, chỗ nào còn sơ hở, lệch lạc ... để có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung.
- Kiểm tra giờ lên lớp là một hoạt động phức tạp, đối tượng chủ yếu là
con người. Vì vậy, người quản lí không thể kiểm tra một cách tùy tiện mà phải
tuân theo một hệ thống nguyên tắc theo 3 khâu sau:
+ Chuẩn bị lên lớp của giáo viên.
+ Dự giờ trên lớp.
+ Kiểm tra hiệu quả của giờ lên lớp.
Sau khi kiểm tra cần tiến hành đánh giá giờ lên lớp. Đánh giá là khâu cuối
cùng của quá trình kiểm tra .
2. Cơ sở thực tiễn:
Trong những năm trước đây công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp đã có sự
chú ý, 100% cán bộ giáo viên đều được kiểm tra. Song phương pháp , tổ chức
kiểm tra còn lúng túng, chưa xây dựng quy trình và kế hoạch kiểm tra một cách
cụ thể nên hiệu quả công tác kiểm trađạt kết quả chưa cao. Chất lượng dạy và
học có chuyển biến nhưng chưa mạnh. Trong những năm học gần đây, việc kiểm
tra nội bộ trường học, kiểm tra giờ lên lớp của người quản lí có những thuận lợi
nhất định. Đó là đã có hệ thống các tài liệu hướng dẫn cách kiểm tra đánh giá,
7

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
có các văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra trường học của Bộ, Sở, Phòng giáo dục
với các bậc học theo từng năm học. Nội dung các văn bản đã nêu rõ quan điểm,
yêu cầu chỉ đạo nhằm định hướng cho các trường tổ chức thực hiện, phấn đấu
đạt mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học và công tác kiểm tra nội bộ trường học
của nhà trường.
Cho đến năm học này, bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới chương trình và
sách giáo khoa năm thứ 6. Việc đổi mới đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là giáo viên
phải thực hiện đổi mới phương pháp dạy – học. Thực tế, trong các giờ lên lớp,
nhiều giáo viên còn lúng túng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Vì
vậy, việc thực hiện yêu cầu này phải có quá trình và sự nỗ lực tự học tập, rèn
luyện của giáo viên. Việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp là việc làm thiết thực
nhất của người quản lí giúp giáo viên điều chỉnh kĩ năng sư phạm trong quá
trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy – học, đổi mới giáo dục phổ thông. Rút
kinh nghiệm từ những năm về trước đồng thời trên cơ sở các văn bản chỉ đạo
của ngành và thực trạng của trường TH Mai Thuỷ tôi đã cố gắng tìm ra những
biện pháp hữu hiệu trong quá trình quản lí chỉ đạo, trong công tác kiểm tra nhằm
động viên đội ngũ thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2007 – 2008.
Sau đây tôi xin trình bày một số giải pháp kĩ thuật trong công tác kiểm tra giờ
lên lớp của giáo viên.
II.THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ KIỂM TRA ĐÁNH

GIÁ GIỜ LÊN LỚP CỦA TRƯỜNG TH MAI THUỶ.

8

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
1. Thực trạng của việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên

trườngTH Mai Thuỷ.
1.1)Những nét cơ bản về đặc điểm tình hình nhà trường.
Trường Tiểu học Mai Thủy có 19 lớp, 26 giáo viên ( cả quản lý ).
a. Thuận lợi:
- Trường nằm ở vùng bán sơn địa- quốc lộ 15, nhiều năm là trường tiên
tiến xuất sắc. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I và đang phấn đấu xây dựng
thành công chuẩn quốc gia mức độ II trong năm học 2007 -2008. Trường được
lãnh đạo ngành Giáo dục - Đào tạo, lãnh đạo địa phương cũng như các lực lượng
tham gia công tác giáo dục quan tâm thích đáng.
- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình giảng dạy, có tâm huyết với nghề, có ý thức
bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Số lượng giáo viên khá, giỏi
chiếm tỷ lệ tương đối cao22/26. Có 8 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
cấp huyện, tỉnh.
-Phong trào đổi mới phương pháp dạy học đã đi vào chiều sâu, chiều
rộng, đa số giáo viên đã mạnh dạn thực hiện các PP dạy hoc mới kết hợp với các
phương pháp truyền thống và đưa các hình thức dạy học mới( Học theo nhóm,
học cá nhân, tổ chức trò chơi học tập, học ở hiện trường...) đã mang lại những
kết quả đáng ghi nhận trong việc tạo ra chất lượng thực chất, mang lại một sức
sống mới trong trường học.
- Cán bộ quản lý nhà trường có uy tín về năng lực lãnh đạo và năng lực
chuyên môn.
9

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
- Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được cải tiến và tăng trưởng
không ngừng.
b. Những khó khăn:
- Trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của đội ngũ không đồng đều.
Vẫn còn một số giáo viên trình độ kiến thức và năng lực còn hạn chế, còn lúng
túng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, chưa định rõ về những biện
pháp kĩ thuật trong việc thể hiện vai trò của người thầy giáo là người tổ chức,
hướng dẫn, điều hành hoạt động học tập của hoạ sinh nên hiệu quả giờ dạy chưa
được nâng cao. Những hạn chế của người dạy thường được biểu hiện với những
mặt sau đây.
+ Kế hoạch bài học thiếu rõ ràng , chưa hoạch định được hoạt động của
thầy và trò ở trên lớp và trong những phần của tiết học.
+Giáo viên giao việc cho học sinh thiếu cụ thể, chưa rõ người, rõ việc,
mục đích không rõ ràng,, dẫn đến tình trạng giáo viên dùngmột số học sinh làm
thay cho công việc cả lớp. Thiếu sự chú ý đến học sinh cá biệt trong lớp.
+ Giao việc thiếu hướng dẫn, thiếu tiếp sức nên thường xuất hiệntình
trạng thả nổi, giao khoán cho cả lớp. Học sinh tỏ ra bất cập trước công việc được
giao.
+ Chưa quản lí, kiểm soát được quá trình thực hiện của từng học sinh
hoặc từng nhóm học sinh một cách chặt chẽ, thiếu binhững biện pháp khắc sâu
kiến thức và đảm bảo tiến độ hoạt động học tập của học sinh.Chưa có hình thức
phù hợp để đánh giá kết quả học học tập của học sinh theo hướng đổi mới
10

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
( Thầy Quyến, thầy Hùng, thầy Đung, cô Liễu).Tất cả yếu tố đó đã làm hạn chế
đến hiệu quả giờ lên lớp của giáo viên nói riêng và của nhà trường nói chung.
- Cơ sở vật chất đã có sự tăng trưởng nhưng các thiết bị phục vụ dạy và
học chưa thật đầy đủ, chưa đáp ứng hoàn toàn được yêu cầu đổi mới phương
pháp dạy – học của các khối lớp.
Thực tế tình hình đó của nhà trường đòi hỏi người quản lí phải suy nghĩ
tìm tòi rất nhiều trong chỉ đạo chuyên môn, phải tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ,
đúng đắn các hoạt động kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là hoạt động kiểm tra đánh
giá giờ lên lớp. Có như vậy chất lượng dạy – học mới được nâng cao.
1.2) Thực trạng tình hình kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của nhà trường.
- Trong những năm học trước và năm học 2007 – 2008 này, công tác kiểm
tra nội bộ trường học, nhất là kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên được
nhà trường thực hiện đúng mức. Trong mỗi năm học, toàn bộ số giáo viên của
trường đều được kiểm tra, đặc biệt nhiều lần được kiểm tra đánh giá giờ lên lớp,
kiểm tra tất cả các giờ dạy của tất cả các môn học. Sau kiểm tra đánh giá, lãnh
đạo nhà trường đã kịp thời chỉ rõ cho mỗi giáo viên những mặt mạnh, mặt yếu
trong mỗi giờ dạy của từng bộ môn, hướng phát huy những mặt mạnh, khắc
phục những mặt yếu đó. Các giáo viên năng lực còn hạn chế được kiểm tra đánh
giá trước và nhiều hơn. Chính vì vậy mà năng lực sư phạm của đội ngũ giáo
viên trong 2 năm tôi côimg tác và chỉ đạo ở trường TH Mai Thuỷ đã có những
chuyển biến và được nâng cao rõ rệt, cụ thể:

11

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
*Kết quả kiểm tra giờ dạy:(Kể cả giáo viên hợp đồng ngắn hạn)

TS

TS
Tốt

Năm học
giáo
2006-2007
2007-2008

Đạt yêu

Chưa đạt

cầu

yêu cầu

Khá

giờ

viên
28
28

kiểm
112
125

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

60
75

53,6
60

36
32

32,1
25,6

22
16

19,6
12,8

4
2

3,6
1,6

*Xếp loại năng lực sư phạm :(Không kể giáo viên hợp đồng ngắn hạn)

Năm học

TS

Tốt
SL

Khá
%

SL

Trung bình Yếu
%

SL

%

SL

%

giáo
2006-2007
28
13
46,4
9
32,2
6
21,4
/
/
2007-2008
26
15
57,7
7
26,9
4
15,4
/
/
Từ thực tế chỉ đạo như trên, chúng tôi đã rút ra được một số giải pháp đã
và đang vận dụng có hiệu quả trong việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo
viên Tiểu học.
2) Một số giải pháp thực hiện việc kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo
viên Tiểu học.
a. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá:
-Dựa theo tình hình thực tiễn của nhà trường ( nền nếp dạy học, trình độ
chuyên môn, năng lực sư phạm của giáo viên, tinh thần học tập, kết quả học tập
của học sinh ...) .
- Yêu cầu nhiệm vụ năm học, cần chú ý các trọng tâm, trọng điểm và
những yêu cầu về đổi mới chương trình và sách giáo khoa ...
12

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
- Dựa vào kết quả kiểm tra của năm học trước, học kỳ trước để xây dựng
kế hoạch kiểm tra cụ thể theo năm, học kì, tháng, tuần.
* Các yêu cầu của kế hoạch kiểm tra giờ lên lớp:
- Kế hoạch kiểm tra giờ lên lớp phải có mục đích, nội dung đối tượng
kiểm tra. Cần chú ý đến đối tượng kiểm tra để có kế hoạch chi tiết phù hợp. Xác
định quỹ thời gian cụ thể cho nội dung kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra được thông
báo tới đối tượng kiểm tra.
- Với những cơ sở và yêu cầu như trên, nhà trường đã xây dựng được kế
hoạch kiểm tra giờ lên lớp đồng thời cũng thực hiện đúng lịch hoạt động kiểm
tra giờ dạy trên lớp của giáo viên, tránh được tình trạng kiểm tra không có kế
hoạch, không phong toả được các nội dung kiểm tra.
Ngoài ra, nhà trường còn có những kế hoạch kiểm tra bổ sung sau những
lần kiểm tra chưa đạt yêu cầu.
b,Tổ chức xây dựng lực lượng kiểm tra đánh giá:
Khi đã xây dựng được một kế hoạch kiểm tra cụ thể muốn tổ chức thực
hiện đạt kết quả cao nhất thiết phải có lực lượng kiểm tra cùng với ban giám
hiệu tham gia vào công tác kiểm tra mới đạt kết quả đạt được kế hoạch đề ra.
Số lượng các môn học ở Tiểu học tương đối nhiều. Người quản lí không
thể bố trí đủ thời gian để kiểm tra tất cả số giờ lên lớp của giáo viên trong tất cả
các phân môn và cũng không thể thông thạo nhiều bộ môn. Vì thế việc xây dựng
lực lượng kiểm tra giờ lên lớp là công việc hết sức cần thiết, thể hiện tính khách
quan, công bằng và khoa học cao. Lực lượng kiểm tra trong nhà trường là Ban
13

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
giám hiệu, các tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên giỏi có năng lực
chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có uy tín trong đội ngũ làm nòng cốt trong
lực lượng kiểm tra.
- Sau khi xây dựng được lực lượng kiểm tra,cần phải tổ chức học tập bồi
dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra cho lực lượng này để họ kiểm tra có kết quả, cụ thể
bồi dưỡng những mặt sau:
- Nhờ có lực lượng kiểm tra mà chất lượng kiểm tra của nhà trường đảm
bảo khách quan, kết quả phản ánh đúng trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm
của mỗi thành viên trong Hội đồng sư phạm.
- Xây dựng lực lượng kiểm tra, phân công trách nhiệm và quyền hạn cho
người kiểm tra là một biện pháp tự bồi dưỡng nghiệp vụ cho chính bản thân
người kiểm tra đồng thời tạo được uy tín của người quản lý đối với mọi thành
viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
C,Hình thức kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên :
*Có 5 hình thức kiểm tra giờ dạy trên lớp :
+. Kiểm tra báo trước : Hình thức này giúp cho giáo viên chủ động bộc lộ
hết khả năng, Hiệu trưởng xác định năng lực chuyên môn nghiệp vụ của từng
giáo viên một cách dễ dàng.
+.Kiểm tra đột xuất : Giúp ban gám hiệu thấy được tình hình hoạt động
của giáo viên thường ngày, có tác dụng thúc đẩy việc duy trì kỷ cương, nền nếp
một cách tự giác, thường xuyên.

14

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
+. Kiểm tra các giờ lên lớp song song : nhằm so sánh chất lượng dạy của
một số giáo viên cùng dạy một bộ môn văn hóa ở các lớp khác nhau. Từ đó đánh
giá đúng mức độ năng lực của từng giáo viên.
+. Dự giờ chuyên đề : Dự giờ một giáo viên liên tục hoặc nhiều giáo viên
cùng dạy một bộ môn văn hóa nhằm xác định kết quả các đề tài cải tiến nội dung
hoặc phương pháp giảng dạy.
+Kiểm tra theo kiến nghị :Sau khi tiến hành đánh giá, xếp loại một trong các
hình thức kiểm tra trên nhưng người được kiểm tra cảm thấy kết quả chưa thoả
đáng thì kiến nghị với các cấp kiểm tra, sau đó nhà trường ra quyết định kiểm tra
lại.
Tùy theo kế hoạch và yêu cầu kiểm tra, ban giám hiệu quyết định chọn
hình thức kiểm tra thích hợp cho từng giáo viên trong từng thời gian nhất định.
Quá trình kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên phải tiến hành theo một quy
trình bao gồm các công việc một cách hợp lý.
d, Tiến hành kiểm tra đánh giá.
* Kiểm tra việc lập kế hoạch bài học của giáo viên:
Kế hoạch bài học rất quan trọng vì:
+ Đảm bảo cho người GV có ý thức rõ ràng về việc dạy cái gìvà dạy vàop
lúc nào, dạy như thế nào và học sinh cần học ra sao.
+Làm cho người giáo viên tự tin hơnvà thếy mình đã di đúng hướng; cho
phép người GV tập trung suy nghĩ về những vấn đề chủ yếu trước khi lên lớp,
ứng phó kiop thời, đúng đắn trước những tình huống có thể xảy ra.
15

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
+Đòi hỏi người GV suy nghĩ về đặc trưng môn học, về mục tiêu bài học,
về đặc điểm học sinh, về phương pháp dạy học và đánh giá.
- Việc kiểm tra kế hoạch giảng dạy của giáo viên giúp người quản lí theo
dõi chặt chẽ hơn tiến trình dạy – học cũng như rà soát được tất cả các môn học
và phân bố thời gian. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng giờ lên lớp.
* Kiểm tra khâu chuẩn bị lên lớp:
- Sự thành công của mỗi tiết dạy trên lớp phụ thuộc rất lớn vào việc chuẩn
bị của giáo viên: “ Chuẩn bị tốt là thành công một nửa” . Như vậy kiểm tra khâu
chuẩn bị của giáo viên là một việc làm rất quan trọng, người quản lí cần tiến
hành trước khi kiểm tra giờ dạy.
-Kiểm tra khâu chuẩn bị của giáo viên bao gồm việc kiểm tra bài soạn,
kiểm tra các thiết bị mà giáo viên sử dụng trong tiết dạy ... Qua kiểm tra, người
quản lí có thể nắm bắt và biết đội ngũ giáo viên mình quản lý còn gặp những
khó khăn gì khi chuẩn bị lên lớp: Có nắm vững, xác định đúng mục tiêu về kiến
thức, kỹ năng, thái độ của bài học không? Có nắm vững nội dung bài dạy
không? Lựa chọn các phương pháp dạy học đã phù hợp chưa? Dự đoán và xử lý
các tình huống xảy ra trong dạy học như thế nào? ...
-Hoạt động này thực hiện thành nền nếp giúp cho giáo viên có ý thức cố
gắng trong khâu chuẩn bị bài, đảm bảo cho giờ dạy trên lớp có hiệu quả cao hơn.
* Quy trình dự giờ trên lớp
Theo dõi toàn bộ diễn biến bài giảng, ghi lại đầy đủ các hoạt động của
thầy và trò, ghi nhận các thông tin, các tình huống xảy ra trong tiết dạy, theo dõi
16

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng của học sinh, các quan hệ thầy trò và
năng lực truyền đạt, ứng xử của giáo viên.
Căn cứ vào nội dung được truyền đạt, phân tích sư phạm bài giảng theo
những tiêu chí khoa học, so sánh với mục tiêu đề ra cho bài giảng. Chú trọng
phân tích sự thành công trên 3 mặt : Kiến thức, kỹ năng, thái độ.
* Kiểm tra đánh giá kết quả giờ dạy:
Khi dự giờ xong cần đánh giá giờ lên lớp theo những mặt sau :
+ Đánh giá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm : Đánh giá mức độ
nắm vững mục đích yêu cầu, chương trình nội dung bài dạy, vị trí của bài dạy
trong hệ thống chương trình, mức độ nắm vững kiến thức kỹ năng, xác định
trọng tâm, mục tiêu bài dạy có đạt được không ?
+ Đánh giá về năng lực sử dụng phương pháp ( kỹ năng sư phạm) : Đây là
nội dung quan trọng nhất khi đánh giá giờ dạy và năng lực sư phạm củagiáo viên
bởi vì giáo viên chỉ nắm chắc kiến thức thì chưa đủ để cho học sinh nắm bài tốt.
Quá trình kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên vừa đánh giá được trình
độ nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm của giáo viên, vừa đánh giá được hiệu quả giờ
dạy. Đó chính là kết quả học tập của học sinh.
Để đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, trong quá trình kiểm tra
giờ dạy, chúng tôi sử dụng phương pháp quan sát hoặc sau giờ dạy, có thể đặt
một số câu hỏi trắc nghiệm hoặc kiểm tra 10, 15 phút trên giấy để khẳng định
nhận định của mình về kết quả tiếp thu của học sinh. Tùy theo hình thức kiểm

17

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
tra giờ dạy trên lớp để lựa chọn phương pháp kiểm tra kết quả học sinh một cách
thích hợp.
Kiểm tra nắm chắc được kết quả học tập của học sinh sẽ giúp người quản
lí đánh giá đúng chất lượng giờ dạy, năng lực sư phạm của giáo viên. Từ đó,
giúp giáo viên phát huy hoặc điều chỉnh nội dung, phương pháp giảng dạy phù
hợp với đối tượng.
III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Với những kĩ thuật dạy học đã được xác lập lại sau kiểm tra và đã được giáo
viên thể hiện trên nhiều tiết dạy ở các lớp với nhiều bộ môn khác nhau đã giúp
cho đội ngũ giáo viên lên lớp có phong cách giảng dạy nhẹ nhàng, tự nhiên và
càng có chất lượng.
Qua 2 năm thực hiện công tác kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên ở
trường TH Mai Thuỷ đặc biệt là năm học 2007 -2008 với 125 tiết được dự cho
thấy :giáo viên đã thể hiện khá rõ vai trò của của người tổ chức, hướng dẫn, điều
hành hoạt động học tập của học sinh, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên được nâng cao rõ rệt. Qua đợt thanh tra của Phòng giáo dục ( ngày 16- 18 tháng 1
năm 2008) có 11 đ/c được thanh tra giờ dạy kết quả :
Tốt 10 tiết ; Khá : 8 tiết ; TB :1 tiết ; xếp loại chung tốt 6 đ/c .
Trong hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2006- 2008 có 4đ/c tham gia đã thể
hiện thành công chất lượng giảng dạy trên lớp, có sức thuyết phục.Kĩ năng sư
phạm, phong cách lên lớp của giáo viên chững chạc, tự tin cả 4đ/c dự thi đều có
điểm thực hành giảng dạy đạt cao.
18

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Năng lực sư phạm năm học 2007 -2008 của giáo viên đạt kết quả như sau :
Tổng số giáo viên : 26đ/c - Tốt : 15 - 57,7% ;Khá : 7 -26,9% ; TB :4 - 15,4%.
C.BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Từ việc vận dụng các giải pháp để thực hiện có kết quả việc kiểm tra đánh
giá giờ lên lớp của giáo viên, tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:
+ Người quản lí phải chịu khó học tập nghiên cứu các tài liệu, văn bản chỉ
đạo của ngành, khiêm tốn học hỏi những kinh nghiệm của các đơn vị đã từng
làm tốt công tác này. Người quản lí phải “tinh thông” nghiệp vụ chuyên môn và
quản lý, thực hiện chức năng bồi dưỡng cho đội ngũ. Từ đó mới thực hiện tốt
chức năng kiểm tra và đánh giá.
+Người quản lí phải năng lực đội ngũ một cách sát đúng xây dựng kế
hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường nói chung, kế hoạch kiểm tra đánh giá giờ lên
lớp nói riêng một cách khoa học, hợp lý. Xây dựng kế hoạch kiểm tra phải xuất
phát trên cơ sở lý luận và thực tiễn, quan điểm chỉ đạo của ngành. Kế hoạch
kiểm tra phải mang tính đột phá điểm mạnh, điểm yếu của con người và phong
trào nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra của năm học.
+ Xây dựng được một lực lượng tham gia kiểm tra đủ độ tin cậy tức là
chọn đúng giáo viên có năng lực, có uy tín cùng với ban giám hiệu, các tổ
trưởng chuyên môn. Lực lượng này sẽ giúp Hiệu trưởng thực hiện kiểm tra các
hoạt động trong đó có kiểm tra giờ dạy trên lớp để đánh giá đúng chất lượng
giảng dạy và trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ. Hiệu trưởng phải luôn
gương mẫu trong thực hiện, thường xuyên giám sát chỉ đạo các thành viên, linh
19

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo và tin tưởng vào việc làm của các thành viên tham
gia kiểm tra.
+ Tổ chức tiến hành kiểm tra đánh giá một cách thường xuyên trong suốt
năm học. Tất cả các giáo viên trong nhà trường đều phải được kiểm tra giờ dạy
nhiều lần và kiểm tra giờ dạy của tất cả các môn. Hiệu trưởng có thể chọn các
hình thức kiểm tra phù hợp với đối tượng và kế hoạch đã đề ra làm sao để có
những thông tin chính xác nhất giúp Hiệu trưởng đánh giá đúng năng lực giảng
dạy của mỗi giáo viên.
+Việc kiểm tra giờ lên lớp của giáo viên phải nhằm vào mục tiêu đổi mới
phương pháp giảng dạy, nhằm cải thiện kết quả học tập của học sinh và khuyến
khích giáo viên đổi mới cách dạy để đáp ứng khả năng học tập của tất cả học
sinh trong lớp.
+Công tác kiểm tra đánh giá cần tập trung vào việc đánh giá tính hiệu quả
thực chất của công tác chỉ đạo, quản lí theo yêu cầu đổi giáo dục Tiểu học. Việc
kiểm tra đánh giá giờ lên lớp cần chú trọng vào việc xem xét năng lực tiếp thu
của từng đối tượng học sinh(kém, trung bình, khá,giỏi) sau một tiết dạy để góp ý
cho giáo viên về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.
+ Kiểm tra phải kết hợp với đánh giá một cách chính xác kịp thời về
những ưu điểm mà giáo viên đạt được, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục
trong giờ dạy, thông tin ngay cho giáo viên và định hướng cách phát huy ưu
điểm, cách điều chỉnh khắc phục những tồn tại. Từ đó mà bồi dưỡng năng lực sư
phạm cho đội ngũ.
20

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
D. PHẦN KẾT LUẬN
Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học nói chung, công tác kiểm
tra giờ dạy trên lớp của giáo viên nói riêng là một hoạt động sư phạm, là chức
năng quan trọng trong công tác quản lý . Nếu người quản lí tổ chức hoạt động
này khoa học, hợp lý thì nó sẽ có ý nghĩa to lớn trong công tác xây dựng đội
ngũ, xây dựng phong trào thi đua trong trường học, góp phần tích cực vào việc
thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đạt các mục tiêu đã đề ra.
Chính vì vậy, người quản lí phải quan tâm đúng mức công tác kiểm tra
đánh giá, nhất là kiểm tra đánh giá giờ lên lớp của giáo viên đồng thời thực hiện
vừa làm vừa rút kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kiểm tra,
đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của ngành, mục tiêu, nhiệm vụ năm học của nhà
trường.
Trên đây là một số việc làm và những kinh nghiệm của bản thân tôi trong
công tác quản lí chuyên môn ở trường Tiểu học đã góp phần xây dựng đơn vị
đạt chuẩn “ Tập thể lao động xuất sắc” trong nhiều năm liền. Tôi chân thành
mong sự góp ý của các đồng chí đồng nghiệp để sáng kiến của tôi thực sự có
hiệu quả .

21

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ Hoan


Liên hệ SĐT 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

22

Ngêi viÕt SKKN : Tr¬ng ThÞ HoanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×