Tải bản đầy đủ

MỘT số BIỆN PHÁP QUẢN lý CHỈ đạo NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO dục ở TRƯỜNG mầm NON

Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON

I. PHẦN MỞ ĐẦU:
Ngày nay việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề được
quan tâm hàng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục và đào tạo
đang nổ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ
động của trẻ trong hoạt động học tập mà phương pháp dạy học là cách thức hoạt
động của giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ, giúp trẻ chủ động đạt
được các yêu cầu đề ra của tiết học.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là
nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở
trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học khác
Nhiệm vụ quan trọng của bậc học mầm non nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ
về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân
cách con người mới XHCN Việt Nam. Và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ
bước vào trường tiểu học được tốt.
Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền

giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các
cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.

Trang

1


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Vì vậy, Trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen
học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản
lý phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững
các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao.
Năm học 2010 - 2011 là năm học toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận
động “Hai không” với 4 nội dung; Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục; không vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm
lớp; Và cuộc vận động học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực
hiện tốt việc chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục là nội dung hàng đầu trong năm
học 2010 - 2011.
Tuy vậy, việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường mầm non Liên
Thủy cũng không mấy thuận lợi.
Tổng số giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt trên
chuẩn còn nhiều. Giáo viên vừa đi học, vừa đi làm nên ảnh đến chất lượng giáo dục
và hiệu quả công tác. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của giáo viên
không đồng đều. Nhiều giáo viên mới ra trường trình độ tay nghề còn non nên cũng
ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong Nhà trường.
Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, tôi luôn trăn trở, suy
nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt. Đây là
nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nổ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải
chú trọng công tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác
nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục
Trang

2


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
trong Nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm
non.
II. PHẦN NỘI DUNG:

1. Cơ sở lý luận:
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học
mầm non là một bậc học có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm gieo
những hạt giống tốt tạo tiền đề vững chắc cho thế hệ trẻ mai sau . Thấy rỏ tầm quan
trọng của bậc học mầm non, những năm gần đây Bộ giáo dục và đào tạo luôn chú
trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là
một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với bậc học mầm non.
Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con
người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn
vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non.
Trong thời đại xã hội đang phát triển và đổi mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới
giáo dục để đào tạo ra những con người mới phải có tri thức khoa học tốt để vươn
lên cùng với sự phát triển xã hội.
"Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người"
Trường mầm non là ngôi nhà thứ 2 của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất lượng
giáo dục trẻ toàn diện về đạo đức - Trí tuệ - Thể lực - Thẩm mỹ và lao động với
nhiệm vụ của một người hiệu trưởng của Nhà trường, việc xây dựng kế hoạch và
chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển
Trang

3


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng
giáo dục, xây dựnh kỹ cương, nề nếp trong Nhà trường, phát huy tinh thần tự học,
tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách
khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Cơ sở thực tiển:
Việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non còn có nhiều hạn
chế: Do trình độ chuyện môn, tay nghề còn non; Đa số giáo viên vừa đi học vừa đi
làm việc. Bên cạnh đó một số phụ huynh thiếu quan tâm, chăm sóc giáo dục con
cái, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo
dục. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt chất lượng
giáo dục phát triển, tiếp cận đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục trẻ một cách
toàn diện góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ
Giáo dục và Đào tao
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của bậc học mầm non. Trường mầm
non Liên Thủy quyết tâm phấn đấu, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia. Vì vậy,
ngoài việc mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc,
giáo dục trẻ. Cần phải có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng chăm
sóc, giáo dục trẻ.
Song việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có những thuận lợi và khó khăn
sau:
*. Thuận lợi:
Trang

4


Liờn h ST: 0946.734.736 hoc Email: hungtetieu1978@gmail.com
- Nh trng cú i ng giỏo viờn tr, khe, nhit tỡnh, tn ty, yờu thng cỏc
chỏu. Tớch cc tham gia hc tp nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v nng
lc s phm cho bn thõn.
- C s vt cht trang thit b, dựng dy hc cú s tng trng, ỏp ng yờu
cu giỏo dc mm non trong giai on hin nay.
- Hi ph huynh quan tõm, chm lo n vic hc tp ca cỏc chỏu, tớch cc
tham gia vo cỏc hot ng ca Nh trng.
- T l huy ng tr t k hoch 100%. C th: Trong nm hc 2010-2011
Trng mm non Liờn Thy cú 330 chỏu v 11 nhúm, lp. Trong ú: 9 lp mu
giỏo v 02 nhúm tr. Tt c cỏc lp u thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non
mi .
*. Khú khn:
- Đội ngũ giáo viên có năng lực sự phạm không đồng đều, một số giáo viên
mới cha có kinh nghiệm trong giảng dạy.
- Nhiều giáo viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn ảnh hởng đến chất
lợng công tác.
- Chất lợng khảo sát đầu vào quá thấp. Cụ thể nh sau:
Trung bỡnh
TT

Khi, lp

Khỏ - Gii

Yu

Ghi chỳ

tr lờn

1

Nh tr

14,7%

50,0%

50,0%

2

Mu giỏo

29,7%

80,7%

19,3%

Qua kho sỏt cht lng quỏ thp, so vi yờu cu thỡ cha m bo. Trc tỡnh
hỡnh thc trng v cht lng ca Nh trng, tụi suy ngh tỡm ra mt s bin phỏp
ch o nhm nõng cao cht lng giỏo dc tr tt:
Trang

5


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
3. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong Trường
mầm non Liên Thủy:

* Biện pháp 1: Nâng cao hoạt động chuyên môn:
Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường thì phải tổ chức mọi
hoạt động của hội đồng chuyên môn vì hội đồng chuyên môn là nơi thực hiện
chuyên môn tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Trường tôi có tổng số là 25 giáo viên thì có 4 giáo viên nằm trong hội đồng
chuyên môn, hội đồng chuyên môn là những đồng chí giáo viên giảng dạy giỏi cấp
Tỉnh, cấp Huyện, những đồng chí tổ trưởng chuyên môn và ban giám hiệu. Vào đầu
năm học chúng tôi tổ chức họp hội đồng chuyên môn dự thảo kế hoạch hoạt động
của hội đồng chuyên môn một năm học.
Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng tháng dựa trên kế hoạch nhà
trường.
Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng các tiết dạy mẩu và dạy mẩu
cho giáo viên xem, bồi dưỡng dìu dắt những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn.
Làm đồ dùng đồ chơi cho và hướng dẫn cho giáo viên cùng làm đồ dùng, đồ chơi.
Mỗi tháng hội đồng chuyên môn sinh hoạt một lần để rút kinh nghiệm trao đổi
những vướng mắc của giáo viên để tìm ra những biện pháp hay phổ biển cho giáo
viên, nh»m n©ng cao chÊt lîng giaã dôc trÎ. Cụ thể
Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng khối, lớp:

Trang

6


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Dựa vào chất lượng của vùng và chất lượng giáo dục của các lớp, giao chỉ tiêu
chất lượng cho các khối cụ thể:
+ Mẫu giáo Lớn: TB trở lên: 98%. Trong đó Khá-Giỏi: 73%.
+ Mẫu giáo Nhỡ: TB trở lên: 96%. Trong đó Khá-Giỏi: 65%.
+ MG Bé + Nhóm trẻ: TB trở lên: 95%. Trong đó Khá-Giỏi: 60%.
Đối với trẻ 5 tuổi, bàn giao chất lượng đạt TB 100% trở lên. Trong đó các môn
phải đạt Khá - Giỏi theo quy định trên thì lớp đó mới được lớp tiên tiến. Chất lượng
giao khoán gắn với chỉ tiêu thi đua của lớp, của cá nhân vào cuối năm. Với biện
pháp này giáo viên trăn trở, tìm tòi có nhiều biện pháp trong việc giáo dục trẻ, trong
kế hoạch, phương pháp ôn luyện kiến thức cho trẻ thêm vào các thời điểm trong
ngày.
Từ khi trường chúng tôi có hội đồng chuyên môn thì chất lượng ch¨m sãc gi¸o
dôc trÎ trong nhà trường được nâng lên hẳn mỗi đồng chí trong hội đồng chuyên
môn đều tự nhận thấy mình có trách nhiệm hơn. Việc nắm bắt mọi hoạt động
chuyên môn ở các nhóm lớp nhanh nhạy hơn. Và mỗi đồng chí trong hội đồng
chuyên môn chúng tôi đều phân công trách nhiệm kèm một giáo viên cã chÊt lîng
gi¸o dôc yếu hay mới ra trường vì vậy năng lực chuyên môn chúng tôi rất đồng
đều. Chất lượng thao giảng hàng tháng đạt kết quả tương đối cao không có tiết dạy
không đạt yêu cầu, kiến thức trẻ nắm chắc và rất hướng thú tham gia vào hoạt
động.

* Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình.
Trang

7


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Nói đến việc giáo dục ở trường thì không thể nào không nói đến việc thực hiện
chương trình, chương trình là phương tiện cơ bản để giáo dục toàn diện.
Muốn chỉ đạo tốt chương trình thì trước hết bản thân người quản lý phải nắm
được nội dung chương trình giáo dục mần non, như Lênin đã nói “Không thể nào
quản lý nếu không có tri thức và khoa học quản lý, muốn quản lý phải am hiểu và
thành thạo công việc”.
Để việc thực hiện chương trình giáo dục có hiệu quả, không bị gián đoạn trước
tiên phải ổn định công tác nhân sự. Ngay từ đầu hè trước khi bước vào năm học
mới, sắp xếp lớp học. Bố trí giáo viên phải có trẻ, có già, người có kinh nghiêm đi
kèm với người còn ít kinh nghiệm, sắp xếp phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh
và năng lực chuyên môn của từng giáo viên.
Vào đầu năm học tôi lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động chuyên môn, kế hoạch
tháng, năm, tuần. Sau khi lên kế hoạch xong tôi tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn
với hội đồng giáo viên để thông qua kế hoạch cho toàn thể giáo viên nắm rõ và góp
ý kiến xây dựng kế hoạch.
Thống nhất cách xây dựng chương trình giảng dạy. Chỉ đạo 100% các lớp thực
hiên chương trình giáo dục mầm non mới. Hướng dẫn cho giáo viên soạn bài phù
hợp với kế hoạch đã lên. Tôi duyệt kế hoạch bài soạn các lớp theo chủ đÒ (góp ý
kiến cụ thể.)
Để tổ chức một tiết dạy phải tùy nội dung và mục đích cụ thể của bài dạy để
xác định cách tổ chức hoạt động cho trẻ làm thế nào để có kết quả cao nhất.

Trang

8


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
VD: Nêu mục đích của bài dạy chủ yếu rèn kỹ năng thì coi trọng cách học cá
nhân của trẻ.
Cần phải giúp giáo viên hiểu được đổi mới phương pháp không có nghĩa là
loại bỏ hoàn toàn phương pháp cũ mà về cơ bản vẫn phải tuân thủ các bước trong
suôt tiến trình của tiết học, vẫn phải dựa trên phương pháp dạy đặc trưng của các bộ
môn. Đổi mới phương pháp là cách họ “ Lấy trẻ làm trung tâm”, dựa trên sự hiểu
biết, hứng thú, nhu cầu của trẻ mà ta đưa ra nội dung bài dạy, kiến thức cho phù
hợp với trẻ. Hình thức tổ chức tiết học đa dạng, phong phú tùy vào sự sáng tạo của
mỗi giáo viên để tiết học trở nên nhẹ nhàng, không gò bó áp đặt trẻ theo đúng tính
nhất định “ Học mà chơi, chơi mà học” của trẻ mầm non.
* Đối với trẻ:
Phải khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động cũng cố, giúp trẻ tự
tin trong giao tiếp, tạo sự gần gủi giữa cô và trẻ, tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi
bước vào giờ hoạt động.
Giúp trẻ chủ động, tích cực trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, tạo cơ hội cho
tất cả các trẻ đều được tham gia vào quá trình nhận thức, tìm tòi khám phá tri thức.
Trẻ được thể hiện sự hiểu biết, suy nghĩ của trẻ thông qua các hoạt động cụ thể.
Vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tốt góp một phần vào việc thực
hiện tốt cuộc vận động “Hai không”. Đưa chất lượng giáo dục trẻ ngang tầm với
yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới.
* Biện pháp 3: Chỉ đạo chuyên môn

Trang

9


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
- Chỉ đạo điểm là đòn bẩy phong trào, là cơ sở để nâng cao năng lực chuyên
môn và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Từ đó để nhân ra diện rộng về chất
lượng giáo dục trong toàn trường. Trong năm học 2010 - 2011đã chỉ đạo được 1
cụm điểm (Quy Hậu), điểm toàn diện về chất lượng giáo dục: lớp cô Hương (MG
Lớn), Cô Nguyễn Phương (MG Nhỡ); Điểm về từng mặt: Lớp cô Hoài Thu (MG
bé); Điểm về nề nếp, thói quen vệ sinh, học tập: Lớp cô Diệc (lớp MGL). Với các
lớp chỉ đạo điểm Nhà trường đã có kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm học, chỉ đạo
về công tác tăng trưởng về CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Công tác
chỉ đạo trang trí lớp, tạo môi trường giáo dục. Chỉ đạo việc thực hiện tổ chức các
hoạt động, xây dựng bộ hồ sơ, giáo án tốt (Lớp cô Hương, cô Thảo).
Qua chỉ đạo điểm, giáo viên đã học tập thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên.
- Đánh giá chất lượng giáo dục cuối độ tuổi, khảo sát chất lượng: Đánh giá
đúng, thực chất kết quả giáo dục của trẻ cụ thể.
- Qua đánh giá kết quả của giáo viên, bản thân tôi phải có sự kiểm tra, xác
suất, thực chất kết quả. Từ đó có biện pháp chỉ đạo tích cực, bổ sung những thiếu
sót, kịp thời chấn chỉnh, bồi dưỡng cho giáo viên, năng lực đánh giá, phát hiện
những cháu có kiến thức còn hạn chế để bồi dưỡng, ôn luyện thêm cho trẻ.
- Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi: Đối với trẻ, đồ chơi
là công cụ quan trọng không thể thiếu được. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ
đạo của trẻ đối với việc học mà chơi, chơi mà học giúp cho trẻ nắm được những
kiến thức cơ bản, ôn luyện củng cố kiến thúc cho trẻ qua hoạt động vui chơi. Vì
Trang

10


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
vậy, việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi là một việc làm thường
xuyên, mỗi tháng mỗi giáo viên làm 3-4 loại đồ chơi/trẻ và ai củng tham gia hội thi
làm đồ dùng, đồ chơi cấp trường. Do đó, số lượng đồ chơi, đồ dùng đã được tăng
lên rất nhiều.
- Tổ chức hội thi: Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Vì
vậy, phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học. Trong
năm qua đã tổ chức tốt các hội thi như: Hội thi làm đồ dùng đồ chơi; Hội thi BK BN, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tinh vào dạy học; Dự hội thi "Cô chế biến
giỏi" cấp Huyện, cấp Tỉnh đều đạt giải cao. Qua hội thi rút ra được nhiều kinh
nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, các cháu thể hiện
những tài năng của mình và có sự học hỏi lẫn nhau; Năng lực sư phạm được nâng
lên rõ rệt.
* Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng là một hoạt động không thể
thiếu trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà
trường. Đây là một biện pháp giúp các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng chất
lượng dạy và học để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những yếu kém, tìm ra
những hạn chế và còn tồn tại và có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra bằng nhiều hình
thức, kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Kiểm
tra toàn diện được 80% giáo viên; Kiểm tra chuyên đề mỗi giáo viên kiểm tra 2
lần/năm.

Trang

11


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Việc kiểm tra đột xuất một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chương trình,
kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá
chất lượng. Kiểm tra kỹ năng của trẻ: vỡ tập tô, làm quen toán, tạo hình…
Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo
dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt hơn.
* Biện pháp 5: Phối kết hợp với gia đình.
Việc phụ huynh phối hợp với nhà trường trong công tác GD trẻ cũng góp phần
nâng cao chất lượng GD trong nhà trường. Để làm tốt được công tác này tôi luôn
nhắc nhở GV phải tâm niệm một điều rằng “Làm sao cho mỗi phụ hunh có tin thần
hợp tác GD trẻ hơn là chỉ trích, phản bác chúng ta”.
Ngay từ đầu năm học tôi chỉ đạo nội dung phối kết hợp giữa gia đình và nhà
trường trong các công tác chăm sóc giáo dục trẻ như sau:
* Phối hợp thực hiện chương trình GD trẻ.
- Tham gia xây dựng kế hoạch GD của nhà trường, của lớp.
- Phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, GD trẻ của trường, của
lớp.
- Theo dỏi và phát hiện những tiến bộ, thay đổi những biểu hiện của trẻ diễn ra
hàng ngày, trao đổi kịp thời với GV điều chỉnh nội dung và phương pháp chăm sóc
trẻ.

Trang

12


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
- Tham gia đống góp ý kiến với nhà trường về chương trình và phương pháp
chăm sóc, GD trẻ. Đề xuất với nhà trường, với cô giáo hướng dẫn các bậc cha mẹ
thực hiện việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở gia đình có hiệu quả hơn.
- Đóng góp ý kiến về các mặt như: Môi trường học tập, cơ sở vật chất, trang
thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của lớp, thái độ, tác phong, hành vi ứng xử của GV của
trẻ và phụ huynh.
* Hình thức phối hợp:
- Qua bảng thông báo hoặc qua góc Tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền với
phụ huynh các kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ hoặc thông báo nội dung mà gia
đình phối hợp với cô giáo.
- Tổ chức họp phụ huynh định kỳ.
- Trao đổi với GV trong giờ đón trẻ.
- Thông qua các hội thi, ngày hội, ngày lễ, hoạt động văn hóa văn nghệ.
- Phụ huynh tham quan dự giờ hoạt động của lớp.
- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng...
Nhờ sự phối hợp mà giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo
dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu
thương quý trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập,
trong các hoạt động, từ đó chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ nắm vững các
kiến thức, kỹ năng, trả lời nhanh, mạnh dạn, tự tin.
4. Kết quả đạt được:

Trang

13


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Trong năm học 2010 - 2011 nhờ có biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch một
cách khoa học, đã nâng cao được chất lượng giáo dục trẻ năm sau cao hơn năm
trước. Phòng giáo dục thanh tra toàn diện kết quả trẻ đạt từ TB trở lên Nhà trẻ
100%, khá giỏi 80%; MG; 97.7%; KG 69.3%; Kết quả khảo sát chất lượng cuối
năm, mặt bằng chất lượng từ Trung bình trở lên: Đối với Nhà trẻ đạt 98,3%, Khá Giỏi đạt 70; Đối với Mẫu giáo TB trở lên đạt 98,5%, Khá - Giỏi đạt 75%.
Kết quả khảo sát cụ thể như sau:

TT

Khối

1

Nhà trẻ

2

Mẫu

ĐẦU NĂM
KG

TB

HỌC KỲ I
Yếu

KG

CUỐI NĂM

TB

Yếu

KG

TB

Yếu

14,7% 50,0% 50,0% 65,6%

92,4%

7,6%

70%

98,3% 1,7%

29,7% 80,7% 19,3% 64,9%

94,9%

5,1%

75%

98,5% 1,5%

giáo
Qua khảo sát chất lượng cuối năm tỷ lệ Khá - Giỏi đối với Nhà trẻ tăng 55,5%
so với đầu năm; MG tăng 45,3% so với đầu năm.
5. Bài học kinh nghiệm:
Giáo dục mầm non là một bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác với các
bậc học khác. Vì vậy, trước hết người cán bộ quản lý phải có sự năng động, sáng
tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống, có tinh
thần tự học, chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giáo dục
trong Nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế
hoạch.

Trang

14


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
- Tham mưu tích cực với địa phương để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ
dùng dạy học.
- Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình, chế độ sinh hoạt theo quy định từng độ
tuổi phù hợp với chủ đề.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng
trẻ đúng quy trình.
- Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.
- Chỉ đạo đội ngũ luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phương pháp
giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong Trường mầm
non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích
trăm năm trồng người".
III. PHẦN KẾT LUẬN
Ngành học mầm non là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo, chất
lượng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng và phát triển trường học, đưa
chất lượng giáo dục đảm bảo yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và yếu
tố quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thê - Mỹ.
Hình thành nhân cách con người mới XHCN, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ bước
vào trường Tiểu học được tốt. Muốn đạt được điều điều đó, người cán bộ quản lý
phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, nghiên cứu, chỉ đạo sát
sao trong việc đánh giá chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt cuộc vận động

Trang

15


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
"Hai không" đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới
góp phần thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc nâng cao chất
lượng giáo dục trẻ được áp dụng trong quá trình thực hiện ở Trường Mầm non Liên
Thủy. Kính mong sự góp ý chân thành của Hội đồng khoa học để bản thân có thêm
nhiều kinh nghiệm chỉ đạo tốt hơn.
Liên Thủy, ngày 20 tháng 5 năm 2011
XÁC NHẬN CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI VIẾT

Trương Thị Quyệt

XÁC NHẬN CỦA HĐKH PHÒNG GD &ĐT LỆ THỦY

Trang

16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×