Tải bản đầy đủ

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG mầm NON

Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỶ
THUẬT
ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI
NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON ”



PHẦN A: MỞ ĐẦU
1Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Ngày nay Giáo dục- đào tạo được coi là tiền đề cơ bản cho sự phát triển
Kinh tế-xã hội, là con đường quan trọng nhất để phát huy nguồn lực con
người. Chính vì vậy luận điểm đi lên bằng Giáo dục đã được khẳng định và

trở thành chân lý của thời đại chúng ta. Thời đại mà trí tuệ con người trở
thành tài nguyên quý giá nhất của một quốc gia, dân tộc.
Xuất phát từ đặc điểm của thời đại và yêu cầu phát triển của đất nước
trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết
TW II khóa VIII Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Giáo dục- đào
tạo là Quốc sách hàng đầu, đầu tư cho Giáo dục- đào tạo là đầu tư phát
triển”. Đề cao vai trò Giáo dục là tư tưởng tiến bộ mang tính thời đại. Tư tưởng
chỉ đạo có tầm chiến lược của Đảng ta đang từng bước thể chế hóa một cánh
thấu đáo, kịp thời và đồng bộ trong cuộc sống.
Như chúng ta biết đội ngũ giáo viên là lực lượng trực tiếp biến các
mục tiêu giáo dục thành hiện thực. Đây là “ nhân tố quyết định chất lượng
giáo dục và được xã hội tôn vinh” ( Nghị quuyết TW II ). Nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên là vấn đề cần thiết và là một trong những giải phát
quan trọng mà Đảng ta đã đề ra trong nghị quyết TW II. “Thực hiện chương
trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa nâng cao phẩm chất và
năng lực cho đội ngũ giáo viên... không bố trí người kém phẩm chất đạo
đức làm giáo viên, kể cả giáo viên hợp đồng”. Nhằm thực hiện thành công
chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ mới .
Một trong những yếu kém đang tồn tại hiện nay là sự bất cập chất
lượng đội ngũ và yêu cầu ngày càng cao của xã hội, yếu kém trên do nhiều
nguyên nhân song nguyên nhân chính là chưa nâng cao chất lượng đội ngũ
để đáp ứng với nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Thực tế nhiều năm qua,
đội ngũ giáo viên Mầm non nói chung, đội ngũ giáo viên trường Mầm non
Lộc Thủy - Lệ Thủy nói riêng đã được bồi dưỡng theo chu kỳ, bồi dưỡng
thường xuyên, bồi dưỡng chuẩn hóa. Nhưng một số giáo viên tuổi đời cao,
2Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
năng lực còn hạn chế, điều đó trở ngại rất lớn đến việc nâng cao chất lượng
và hiệu quả chất lượng, hiệu quả Giáo dục-Đào tạo.
Mầm non là bậc học khó khăn nhất, gian khổ nhất so với các bậc
học khác, đội ngũ giáo viên ngoài biên chế chưa có chế độ đãi ngộ
thỏa đáng.Vì vậy nâng cao chất lượng cho đội ngũ ngang tầm với yêu
cầu CNH-HĐH là công việc cực kỳ khó khăn.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó, vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ


nói chung và thực trạng trường Mầm non Lộc thủy hiện nay, đòi hỏi người
cán bộ quản lý cần phải có phương pháp, biện pháp hợp lý đúng đắn để
nâng cao chất lượng đội ngũ. Chính từ những lý do trên mà bản thân tôi
chọn đề tài này, hy vọng kết quả nghiên cứu của đề tài có tác dụng góp
phần tích cực vào việc thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của nhà trường.

PHẦN B - NỘI DUNG
I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1. Cơ sở lý luận
Đội ngũ giáo viên Mầm non là lực lượng chủ yếu có vai trò quyết định
trong sự nghiệp giáo dục Mầm non.
Nhiệm vụ của giáo viên Mầm non được quy định trong điều 30 điều lệ
trường Mầm non.Thực hiện theo chương trình kế hoạch nuôi dưỡng CSGD
trẻ theo lứa tuổi, thực hiện đúng qui chế chuyên môn và chấp hành tốt nội
qui của nhà trường, bảo vệ an toàn tuyệt đối tính mạng của trẻ em. Gương
mẫu yêu thương tôn trọng và đối xữ công bằng đối với trẻ. Chủ động phối
hợp với gia đình trẻ trong việc nuôi dưỡng CSGD trẻ và tuyên truyền phổ
biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho các bậc cha mẹ.
Rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
để nâng cao chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng CSGD trẻ ....

3Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Một số quan điểm của Đảng và nhà nước ta về vấn đề nâng cao chất
lượng đội ngũ giáo viên Mầm non
Chủ Tịch Hồ Chí Minh dạy:
Cán bộ là góc của mọi công việc
Công việc xấu hay tốt đều phụ thuộc vào cán bộ .
Nghị quyết Tw 3 khóa VIII về công tác cán bộ và chủ trương đổi mới
công tác cán bộ trong thời gian tới.
Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ công chức, trẻ hóa
đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có tính chiến lược
lâu dài, đồng thời cần có những chính sách sữ dụng hợp lý cán bộ lớn tuổi
còn có sức khỏe minh mẫn.
Do đó toàn Đảng toàn dân cần quan tâm đến giáo dục Mầm non
nhiều hơn nữa, đặc biệt trước hết là đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo
dục Mầm non cần thấy hết vai trò vị trí của mình, ra sức trau dồi phẩm chất
đạo đức, trình độ chuyên môn để đáp ứng với sự nghiệp “trồng người” mà
Đảng, Bác Hồ đề ra mà toàn dân loại đang vươn tới trong định hướng phát
triển giáo dục Mầm non từ nay đến 2015.
Vì vậy nhà trường nhanh chóng nâng cao chất lượng CSGD tốt, xây
dựng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môm nghiệp vụ và tâm huyết với
nghề, có tinh thần trách nhiệm cao. Có hệ thống trường lớp trang thiết bị
dạy học, cơ sỡ vật chất tương ứng.Tiến hành phổ biến kiến thức nuôi dạy
con theo khoa học cho các gia đình. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ
toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ ,thẩm mỹ, đặt nền móng hình thành
phát triển nhân cách, tạo cơ sỡ tiền đề cho học tập các bậc kế tiếp.

2. Cơ sở thực tiễn
Năm học 2009-2010 tôi được tiếp tục giữ chức vụ hiệu phó phụ trách
chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: với tổng số 19 giáo viên,
đảm nhiệm 9 lớp trong đó có 3 lớp nhà trẻ.
4Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Trong quá trình thực hiện nhà trường có những thận lợi và khó khăn
sau:
*Về thuận lợi:
Giáo viên có ý thức cao, ham học hỏi không ngừng nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ.
Nhà trường đầu tư trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục phụ cho việc
chăm sóc giáo dục trẻ khá đầy đủ đảm bảo cho trẻ hoạt động tích cực.
Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của nghành, cấp ủy chính quyền địa
phương về mọi mặt.
Nhận thức của phụ huynh ngày càng cao.
Bản thân tôi luôn tự học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ về mọi
mặt.
*Khó khăn:
Một số giáo viên mới vào nghề, một số giáo viên tuổi đời cao năng
lực sư phạm còn hạn chế chưa tiếp cận kịp với chương trình giáo dục mầm
non mới.
Giáo viên đang theo học các lớp đại học đông
Mức lương của giáo viên ngoài biên chế thấp.
Cơ sỡ vật chất( phòng học, các trang thiết bị, máy vi tính, máy chiếu
đa năng phục vụ cho dạy và học chưa được đầy đủ.

3. Điều tra thực tiễn
Vào đầu năm học tôi tiến hành dự các tiết dạy và hoạt động của các
giáo viên trong trường, tôi nhận thấy rằng khả năng truyền thụ kiến thức
của giáo viên còn nhiều hạn chế, nhiều giáo viên chưa linh hoạt trong việc
xử lý các tình huống, chưa lồng ghép tích hợp các môn học khác vào tiết
dạy, chưa chọn được nội dung hổ trợ thích hợp ở hoạt động chung và hoạt
động góc. Chưa phát huy được tính tích cự cử trẻ. Đặc biệt chưa xây dựng
được kế hoạch thực hiện chủ đề
5Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Cụ thể : Khoảng 50% giáo viên linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt
động CSGD trẻ.
30% giáo viên tiếp cận được việc tổ chức các hoạt động cho trẻ theo
hướng giáo dục mầm non mới.
20% giáo viên biết xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề và biết phát
huy được tính tích cự cho trẻ.
Đối với trẻ thiếu tập trung khi các giáo viên tổ chức các hoạt động.
Khoảng 85% trẻ đạt từ trung bình trở lên.
Trước tình hình đó bản thân tôi suy nghỉ tìm ra một số biện pháp chỉ
đạo để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường.

4. Biện pháp
4.1. Xây dựng kế hoạch:
Để nâng cao chất lượng của đội ngũ, thì trước hết người cán bộ quản
lý phải xây dựng được kế hoạch chỉ đạo cụ thể trong suốt cả năm học. Khi
xây dựng kế hoạch cần dựa vào:
Nhiệm vụ của năm học
Dựa vào năng lực của giáo viên
Dựa vào những kết quả đạt được của năm trước, những tồn tại cần
khắc phục trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho phù hợp.
Để kế hoạch sát đúng với điều kiện của nhà trường thì tôi phải dựa vào
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng sau đó cụ thể hóa thành
của trường.
Năm học 2009-2010 kế hoạch của trường đưa ra khối mẫu giáo thực
hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Thì tôi phải suy nghĩ nên xây
dựng kế hoạch như thế nào cho phù hợp cả về nội dung lẫn thời gian, đó là
phải đưa nội dung bồi dưỡng lý thuyết về giáo dục mầm non mới cho giáo
viên vào đầu tháng 9… Để nội dung kế hoạch có trọng tâm thì tôi phải nắm
được những hạn chế của giáo viên về các lĩnh vực của năm học trước để
6Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
đưa vào kế hoạch xây dựng cho phù hợp. Như Lĩnh vực nhận thức nhiều
giáo viên còn hạn chế: ( Cô Phước, cô Thương, cô Hương, cô Đường.) Lĩnh
vực phát triển ngôn ngữ như cô Ngoàn, thậm mỹ, ngôn ngữ……) và những
giáo viên có khả năng về các lĩnh vực đó để đưa vào xây dựng kế hoạch
một cách cụ thể.
Ví dụ: Tháng 9: - Bồi dưỡng lý thuyết về thực hiện chương trình giáo
dục mầm non mới, cách xây dựng kế hoạch chủ đề, cách ghi nhật ký và
cách đánh giá trẻ.
- Chỉ đạo xây dựng các tiết dạy mẫu.
- Trực tiếp xuống lớp dự giờ chỉ đạo giáo viên
Tháng 10: Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện chương trình giáo dục mầm
non mới đối với các giáo viên có năng lực hạn chế (cô Yến, cô phước, cô
Thương, cô Đường….)
- Dự giờ 1 số giáo viên có năng lực sư phạm tốt để rút kinh nghiệm
trong việc thực hiện.
- Thao giảng
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên về việc soạn bài và cách xây dựng kế
hoạch, cách ghi nhật ký trẻ….
Để kế hoạch có tính khả thi cao, tôi phải làm tốt công tác tham mưu
với hiệu trưởng nhà trường.
4.2 Công tác tham mưu
- Tham mưu về việc xây dựng kế hoạch
Sau khi xây dựng được kế hoạch sơ bộ của nhà trường về phần
chuyên môn, tôi trình hiệu trưởng để hiệu trưởng góp ý bổ sung, sau khi
hiệu trưởng nghiên cứu và cùng nhau bàn bạc thống nhất, lúc đó tôi mới lên
kế hoạch cụ thể cho từng tháng, tuần, ngày về yêu cầu, biện pháp và thời
gian thực hiện, gữi về cho giáo viên cùng thực hiện.
- Tham mưu về cơ sỡ vật chất phục vụ cho dạy và học
7Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Đây là năm học đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục mầm non
mới nên tài liệu phục vụ cho chương trình này chưa có, do đó tôi phải dự
kiến những loại đồ dùng, tài liệu nào cần thiết và cấp bách để tham mưu với
hiệu trưởng có kế hoạch kịp thời. Như các loại sách tuyển tập, sách hướng
dẫn việc thực hiện các chủ đề, tranh ảnh phục vụ cho các chuyên đề…. Máy
vi tính để giáo viên áp dụng vào việc dạy và học nhằm giúp trẻ khám phá
trải nghiệm thực thụ với các hoạt động đó.Trong qua trình dự kiến những
vấn đề cần tham mưu, tôi gọi các đ/c tổ trưởng và một số giáo viên có năng
lực giảng dạy để giáo viên phát hiện những vấn đề cần thiết phục vụ cho
dạy và hoc được sát hơn.
- Tham mưu với phụ huynh về mua đồ dùng cho trẻ.
Phần này tôi cũng trao đổi với hiệu trưởng, sau khi thống nhất tôi cũng
trao đổi trực tiếp với BCH hội cha mẹ trẻ và chỉ đạo các lớp họp phụ huynh
để tham mưu với phụ huynh mua kịp thời phục cho trẻ học tập và vui chơi.
- Tham mưu về đào tạo
Chúng tôi luôn tham mưu với hiệu trưởng về những giáo viên có năng
lực và có nhu cầu tham gia các lớp học đại học, để hiệu trưởng có kế hoạch
gửi giáo viên đi học các lớp đại học , cao đẵng….
4.3 Về công tác bồi dưỡng .
* Bồi dưỡng lý thuyết cho giáo viên: Ngay trong tháng 9 tôi đã lên kế
hoạch bồi dưỡng phần lý thuyết cho giáo viên, giúp cho giáo viên hình
dung được một cách khái quát về việc thực hiện chương trình giáo dục
mầm non mới.
Làm cho giáo viên thấy được những điểm mới của chương trình đó là
những điểm mới về mục tiêu, điểm mới về nội dung, những điểm mới về
phương pháp và hình thức tổ chức, điểm mới về phần đánh giá.
+ Những điểm mới về mục tiêu: Là mục tiêu được xây dựng cho trẻ
cuối độ tuổi nhà trẻ và cuối độ tuổi mẫu giáo theo các lĩnh vực phát triển
8Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
nhằm hướng đến phát truiển trẻ toàn diện( 4 lĩnh vực ở nhà trẻ và 5 lĩnh vực
ở mẫu giáo)
Chú trọng hình thành ở trẻ chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm
chất mang tính nền tảng. phát triển tối đa tiềm năng vốn có, hình thành
những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, chuẩn bị tốt cho trer vào
học và cho sự phát triển ở các giai đoạn sau.
+ Những điểm mới về nội dung: Đảm bảo tính tích hợp giữa nội dung
chăm sóc sức khỏe với nội dung phát triển nâng cao chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ trong trường mầm non hiện nay. Nội dung giáo dục được xây
dựng theo các lĩnh vực phát triển của trẻ( Tách riêng lĩnh vực phát triển
thậm mĩ đối với chương trình giáo dục mẫu giáo)
+ Những điểm mới về phương pháp và hình thức tổ chức
Tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động với các hình thức đa dạng
phong phú, đáp ứng nhu cầu hứng thú và khả năng của trẻ.
Tạo cơ hội cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá bằng vận động
thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức. Chú trọng việc trẻ “ học
như thế nào” hơn là “ Học cái gì” coi trọng quá trình hoạt động của trẻ, học
một cách tích cực qua tìm hiểu, trải nghiệm,học thông qua sự hợp tác giữa
trẻ với người lớn, giữa trẻ với trẻ.
Coi trọng tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động. Tạo môi trường kích
thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo và phát triển phù hợp với từng cá
nhân trẻ…..Tận dụng được các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương….
+ Điểm mới về đánh giá: Là một nội dung độc lập trong chương trình
giáo dục mầm non mới. Nhằm theo dỏi sự phát triển của trể và điều chỉnh
kế hoạch giáo dục. Có các loại đánh giá: Đánh giá trẻ hằng ngày và đánh
giá trẻ theo giai đoạn( đối với nhà trẻ) và cuối năm ( đối với trẻ mẫu giáo)
Nội dung đánh giá về trạng thái sức khỏe, thái độ, trạng thái cảm xúc,
hành vi, kiến thức và kỹ năng của trẻ.
9Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Phương pháp đánh giá: Quan sát, trò chuyện, sữ dụng bài tập, phân
tích sản phẩm, trao đổi với phụ huynh, sữ dụng tình huống ( đối với mẫu
giáo)
Có 2 loại đánh giá: Đánh giá trẻ hàng ngày ghi vào sổ nhật ký, Đánh
giá cuối chủ đề và theo giai đoạn( căn cứ vào chỉ số phát triển của trẻ có ở
sách chương trình )
Nội dung đánh giá trẻ hàng ngày và theo giai đoạn có sự khác nhau
Đánh giá trẻ hàng ngày: Bao gồm trạng thái sức khỏe, thái độ, trạng
thái cảm xúc, hành vi, kiến thức và kỹ năng của trẻ.
Đánh giá cuối gia đoạn ( cuối năm theo các chỉ số phát triển của trẻ
theo độ tuổi ). Sau khi giáo viên nắm chắc phần lý thuyết chúng tôi tiếp tục
bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên thông qua công tác dự giờ, kiểm tra,
đánh giá…
- Bồi dưỡng thông qua việc xây dựng tiết dạy mẫu.
Đối với việc xây dựng các tiết dạy mẫu: Nhà trường cần nắm bắt yêu
cầu của giáo viên nên chọn lĩnh vực nào, sau đó tôi chọn 1 giáo viên dạy
trong khối có năng lực về lĩnh vực đó chuẩn bị đồ dùng và soạn bài để dạy.
Sau khi soạn xong dạy thử cho 2 đ/c tổ trưởng chuyên môn dự cùng BGH
nhà trường. Trong quá trình dạy tôi để cho 2 đ/c tổ trưởng nhận xét sau đó
tôi bổ sung thêm cho hoàn chỉnh.. Sau khi đã thống nhất chung tôi cho giáo
viên đó dạy lại vài lần cho hoàn chỉnh, thành thục, rồi cho toàn thể giáo
viên trong trường cùng dự. Sau khi dự xong tôi cho giáo viên thảo luận góp
ý, đề xuất toàn bộ những vướng mắc hoặc những tình huống chưa rõ và tôi
là người chốt lại vấn đề chung.
- Bồi dưỡng thông qua dự giờ
Gồm các hình thức sau: Dự giờ chéo, dự giờ theo kế hoạch, dự giờ đột
xuất.

10Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Đầu tiên chúng tôi dự giờ theo kế hoạch có báo trước để cho giá viên
có sự chuẩn bị bài chu đáo, qua buổi dự giờ đó người cán bộ quản lý nắm
bắt được chất lượng của mỗi giáo viên và phát hiện những mặt mạnh, mặt
yếu của giáo viên, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời cho giáo viên.
Dự giờ đột xuất nhằm kiểm tra ý thức của giáo viên như thế nào, có
thực hiện tốt quy chế chuyên môn không và chất lượng tiết dạy, hoạt động
đó như thế nào, qua đây cũng có thể nắm được khả năng nắm kiến thức của
giáo viên.
Dự giờ chéo: Đây là một hình thức giúp giáo viên nâng cao trình độ
cho bản thân, tạo cơ hội cho giáo viên được học hỏi, đúc rút kinh nghiện
trong quá trình thực hiện một cách thiết thực. Giáo viên được nhìn thấy một
cách cụ thể về mọi mặt như tác phong lên lớp, sự bao quát lớp, khả năng
truyền thụ kiến thức, cách thức tổ chức tiết học, từ đó giáo viên tự mình
điều chỉnh bản thân.
- Bồi dưỡng thông qua thao giảng: Qua mỗi lần thao giảng giúp
cho giáo viên mạnh dạn tự tin trước tập thể và cũng giúp cho giáo viên
cũng cố kiến thức, nghiên cứu tìm ra các hình thức tổ chức sáng tạo nhất.
Sau những tiết thao giảng tôi cho giáo viên tự nhận xét kết quả tiết dạy của
đồng nghiệp. Ưu tiên những giáo viên có năng lực hạn chế nhận xét trước,
để xem kiến thức của những giáo viên đó nắm được đến đâu, sau đó cho
toàn thể giáo viên trong trường nhận xét và người cán bộ quản lý chốt lại
vấn đề.
- Bồi dưỡng thông qua công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ trường
học: Đây là dịp nhằm phát huy kịp thời những nhân tố mới tích cực và có
biện pháp bổ sung tồn tại về mọi mặt cho giáo viên. Điều cốt lõi khi kiểm
tra xong phải tư vấn cho giáo viên một cách cụ thể về các mặt để giáo viên
phấn đấu vươn lên, trong đó phải nêu rõ những mặt mà giáo viên làm được
để họ phát huy và những hạn chế mà giáo viên cần khắc phụ. Để giáo viên
11Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
khắc phục nhanh các hạn chế đó thì người quản lý cần đưa ra thời gian
kiểm tra lại những hạn chế đó cho giáo viên biết để phấn đấu.
- Bồi dưỡng thông qua các hội thi: Việc tổ chức tốt các hội thi là yếu
tố hết sức quan trọng qua đó nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo
viên. Qua hội thi giáo viên nắm bắt được những kinh nghiệm thực tế, phát
hiện những nhân tố điển hình làm nồng cốt cho các giáo viên khác học tập.
Đồng thời qua hội thi nhằm làm tốt công tác truyên truyền trong phụ
huynh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo khao học, để phụ huynh cùng
chung tay dạy thêm cho trẻ ở nhà nhằm không ngừng năng cao chất lượng
CSGD trẻ trong nhà trường.
- Bồi dưỡng việc sữ dụng chương trình POWE RPOINT
Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhằm gây được hứng thú
cho trẻ trong quá trình tiếp thu kiến thức. Khi trẻ được quan sát các hình
ânhr sống động trên màn hình giúp trẻ mỡ rộng sự hiểu biết về mọi sự vật
và hiện tượng xung quanh, trẻ sẽ được khắc sâu và nhớ kỹ hơn về các sự
vật và hiện tượng đó. Do đó tôi đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chương
trình này vào các buổi chiều trong tuần theo từng khối tham gia học. Ngoài
ra tôi còn cử thêm 1 giáo viên thành thạo chương trình này bồi dưỡng thêm
cho giáo viên trong trường.
Qua các tiết học và thao giảng tôi luôn khuyến kích giáo viên sữ dụng
chương trình POWE RPOINT vào dạy trẻ.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tự bồi dưỡng của giáo viên:
Khuyến khích giáo viên phát huy khả năng của mình, tự học tự bồi dưỡng,
để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị
và các lĩnh vực khác. Do đó nhà trường cần cung cấp đầy đủ tài liệu cho
giáo viên tự bồi dưỡng, nghiên cứu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động áp
dụng sáng kiến kinh nghiệm, khuyến khích gắn liền đề tài với nhiệm vụ
chăm sóc nuôi dưỡng- giáo dục trẻ.
12Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Để các hình thức bồi dưỡng trên đưa lại kết quả cao thì trong quá trình
thực hiện người cán bộ quản lý cần có sự đánh giá chuẩn mực khách quan
về sự tiến bộ các mặt của từng giáo viên và những hạn chế để có kế hoạch
chỉ đạo kịp thời.
4.4 Công tác xã hội hóa giáo dục .
Để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non
cần kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng có như vậy
mới đưa được chất lượng trẻ lên cao. Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa
nhà trường, gia đình và cộng đồng người cán bộ quản lý cần làm tốt các
việc sau:
Kết hợp với các ban ngành trong địa bàn để lòng ghép nội dung chăm
sóc giáo dục trẻ vào trong các buổi họp có liên quan.
Trao đổi tọa đàm với phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh,
chỉ đạo các lớp làm tốt công tác tuyên truyền về chương trình giáo dục
mầm non mới. Tổ chức các hội thi trong năm học, mời phụ huynh đến dự,
kết hợp với trung tâm y tế khám sức khỏe cho trẻ, qua đó làm tốt công tác
tuyên truyền. Tổ chức cho phụ huynh tham dự các giờ hoạt động của trẻ
qua việc sữ dụng công nghệ thông tin vào dạy và học, nhằm năng cao nhận
thức của phụ huynh đối với bậc học mầm non.
4. 5 Tạo động lực cho đội ngũ.
- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện cho giáo viên yên
tâm công tác, thực hiện kịp thời các chế độ chính sách cho giáo viên: như
chế độ ốm đau, thai sản...
Sử dụng nguồn học phí chi trả lương kịp thời cho giáo viên mức
lương bình quân 1068.000đ/ tháng cả phụ cấp trên phòng và dạy thêm ngày
thứ 7. Xây dựng các định mức lương theo năng lực và trình độ để động
viên chị em cùng nhau phấn đấu nâng cao trình độ cho bản thân.

13Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Ví dụ: Giáo viên có năng lực sư phạm loại tốt mức lương hơn giáo
viên năng lực khá 10.000đ/ tháng. Giáo viên có trình độ cao dẳng hơn giáo
viên trung cấp 5.000đ tháng. Tuy số tiền chênh lệch nhau không đáng kể
nhưng đay cũng là động lực để chị em phấn đấu.
Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của quần chúng, đi sâu tìm hiểu tâm
tư, nguyện vọng của giáo viên để động viên chia sẻ cùng nhau vượt qua khó
khăn hoạn nạn. Xây dựng bầu không khí vui tươi phấn khởi, cùng nhau
hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà trường. Động viên thực hiện tốt nhiệm
vụ và đảm bảo quyền lợi của mình ( theo điều 30,31 điều lệ trường Mầm
non ). Đối xử công bằng với giáo viên.
- Chăm sóc đời sống văn hóa tư tưởng chính trị cho đội ngũ: Song
song với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, chúng tôi luôn chú trọng
quan tâm đến đời sống tư tưởng chính trị cho giáo viên. Tổ chức cho giáo
viên học tập chính trị, nghị quyết để nâng cao nhận thức. Luôn trao dồi
phẩm chất đạo đức, giáo dục lối sống văn hóa lành mạnh. Gương mẫu chấp
hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, nơi ở và
nơi làm việc.

5. Kết quả
Sau một năm chỉ đạo năng cao chất lượng cho đội ngũ tôi đã sử dụng
các biện pháp trên, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của tập thể sư phạm nhà
trường, sự chỉ đạo tận tình của phòng giáo dục Lệ Thủy, chúng tôi đã thu
dược những kết quả sau:
* Về giáo viên: Chất lượng đội ngũ có nhiều chuyển biến rỏ rệt
+ 100% giáo viên có năng lực sư phạm từ khá trở lên
+100% giáo viên biết xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề một cách
đầy đủ, đúng trọng tâm.
+70% giáo viên linh hoạt sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động
cho trẻ theo hướng giáo dục mầm non mới.
14Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
* Đối với trẻ:
+ Cháu hứng thú học: 96,7% cháu nắm chắc phương pháp đạt từ
trung bình trở lên Qua hội thi Bé khỏe bé ngoan cấp huyện trường tôi cũng
có 2 cháu đạt giải, 1 cháu giải nhì và 1 cháu giải 3.

6. Bài học kinh nghiệm
Để có được những kết quả trên trước hết tôi phải:
- Xây dựng kế hoạch cụ thể dựa vào nhiệm vụ năm học và điều kiện
của nhà trường
-Phải nắm bắt được thực trạng của đội ngũ trong nhà trường.
-Làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên với nhiều hình
thức.
- Công tác xã hội hóa giáo dục phải được kết hợp chặt chẻ giữa nhà
trường, gia đình và xã hội
- Tạo động lực cho đội ngũ giáo viên về mọi mặt

PHẦN C: KẾT LUẬN
Công tác nâng cao chất lượng cho đội ngũ là nhiệm đầu tiên và
không thể thiếu được đối với cán bộ quản lý. Chúng tôi xác định đây là một
trong những nhiệm vụ quan trọng nhất và phải thường xuyên quan tâm.
Người cán bộ quản lý cần nắm được các kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo phù
hợp với điều kiện và tình hình của địa phương, đáp ứng được nguyện vọng
của giáo viên, đồng thời biết đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu ưu
tiên rõ ràng, sát với chủ trương nhiệm vụ của ngành, đồng thời phải phù
hợp với tình hình thực tế của nhà trường , tìm ra các giải pháp sáng tạo để
thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.
Đề tài này chúng tôi chỉ đi sâu vào tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng
của đội ngũ giáo viên trường Mầm non Lộc Thủy. Từ thực trạng tìm ra
những biện pháp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên nhằm
15Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
nâng cao chất lượng đội ngũ, các biện pháp bồi dưỡng trên cho thấy kết quả
công tác học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đã trở thành nhu cầu cần thiết
của giáo viên Mầm non.
Tóm lại: Để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hiện nay và không
ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, người quản lý cần phải có những giải
pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tập trung bồi
dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường bằng nhiều hình thức, tăng
cường bồi dưỡng đào tạo chuẩn hóa cho đội ngũ.
Trên đây là một só biện pháp tôi đã đưa ra trong quá trinh thực hiện
và đem lại một số kết quả cao, song trong quá trình thực hiện vẫn không
tránh những thiếu sót. Kính mong sự giúp đở, góp ý của hội đồng khoa học
nhà trường, của phòng Giáo dục Lệ thủy giúp cho chúng tôi có nhiều kinh
nghiệm tốt hơn trong công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên nhà trường.
Lộc thủy, ngày 20 tháng 5 năm
2010
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

TRƯỜNG MN LỘC THỦY

Thái Thị Thủy

16Ngêi thùc hiÖn: Th¸i ThÞ ThñyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×