Tải bản đầy đủ

Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non

Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

A. PHẦN MỞ ĐẦU
Thế kỷ 21 là thế kỷ của trí tuệ, thế kỷ của nền kinh tế trí thức. Đất nước Việt
Nam tiến tới năm 2020 với sự thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công nghệ cùng
với nó là hình ảnh của người công dân Việt Nam mới; với trình độ học vấn cao,
năng động, sáng tạo, có khả năng xử lý thông TIN cao, khả năng tự lựa chọn và
giải quyết các vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích ứng với sự biến đổi không
ngừng của xã hội. Chính vì vậy Đảng, nhà nước ta rất quan tâm và đầu tư giáo dục,
với quan điểm “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư
phát triển.
Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục, trường đảm
nhận nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, là cơ sở nền tảng cho quá trình học tập,
phát triển tư duy, hình thành cơ sở ban đầu nhân cách con người mới xã hội chủ
nghĩa và chuẩn bị tiền đề cần thiết cho trẻ vào trường tiểu học.
Thấy rõ tầm quan trọng của bậc học mầm non, những năm gần đây Bộ giáo dục và
đào tạo luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm
sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với bậc học
mầm non. Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, chương trình giáo
dục mầm non mới, để nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Lệ Thủy nói chung
và trường mầm non Phong Thủy nói riêng, bản thân tôi luôn băn khoăn, trăn trở

làm sao để chất lượng giáo dục ngày càng phát triển một cách bền vững, đảm bảo
thực chất với trường mầm non nông thôn đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, tôi lựa chọn
đề tài ” Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm
non.”

B. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở khoa học:

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

1


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Chất lượng là thước đo hiệu quả của bất kỳ một ngành nào, kể cả giáo dục.
Khi đề cập đến một vấn đề của giáo dục chúng ta luôn nói đến chất lượng giáo và
giáo dục toàn diện. Chất lượng là thước đo hiệu quả hoạt động của người dạy và
người học.
Chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non là khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ
năng trong các hoạt động giáo dục thuộc các lĩnh vực môn học trong chương trình
giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành. Đánh giá đúng chất lượng giáo dục
trẻ là cơ sở để cán bộ quản lí các cấp giáo dục có định hướng, kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục đổi mới nội dung
giáo dục cho trẻ phù hợp với tình hình thực tế và khả năng phát triển nhận thức của
trẻ. Đánh giá chất lượng giáo dục là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng từ việc
tiếp thu lĩnh hội kiến thức, kỹ năng đến vận dụng kiến thức, kỹ năng trong cuộc
sống sinh hoạt hàng ngày, hình thành cho trẻ kỹ năng sống, phát huy tính độc lập,
sáng tạo hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Bác Hồ đã dạy “ Làm mẫu
giáo là thay mẹ dạy trẻ”. Muốn làm được như thế thì phải yêu trẻ. Dạy trẻ như
trồng cây non, trồng cây được tốt thì sau này cây lớn lên tốt, dạy trẻ tốt thì sau này
các cháu thành người tốt. Anh chị em giáo viên Mẫu giáo cần luôn luôn gương
mẫu về đạo đức để các cháu noi theo” (tạp chí giáo dục ra số 2-1990)
Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí
tuệ, thẩm mỹ, ngôn ngữ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị
các điều kiện cho trẻ bước vào lớp một.
Để đội ngũ giáo viên thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy và mục tiêu trên của bậc
học, đòi hỏi người cán bộ quản lý không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động
nâng cao chất lượng dạy và học, giúp đội ngũ thực hiện có hiệu quả vai trò của cô


giáo là mẹ hiền ở trường mầm non.
2. Cơ sở thực tiễn:
Trong những năm qua, Đảng và nhà nước có nhiều văn bản hướng dẫn công
tác nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các trường lớp Mầm non.
Lãnh đạo ngành phối hợp với các trường Đại học, Trung cấp nghề Quảng Bình mở
lớp đào tạo, nhiều hình thức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên
2
Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn
Trêng mÇm non Phong Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
học tập để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Tuy nhiên, cũng không
tránh khỏi hạn chế về chất lượng đào tạo do đó khả năng vận dụng kiến thức khoa
học nuôi dạy trẻ vào chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ chưa đáp ứng yêu cầu.
Nâng cao chất lượng giáo dục là động lực thúc đẩy giáo viên tích cực tự học tập, tự
bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm làm giàu kiến thức cho bản thân, phấn đấu
cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.
Năm học 2010-2011 toàn ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai
không” và nhiều cuộc vận động lớn như; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học
và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học
sinh tích cực” và thực hiện chủ đề “đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới công tác
quản lý tài chính”, thì chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục trẻ ở
trường mầm non nói riêng được nâng lên song vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa
đáp ứng kịp thời với yêu cầu chung của xã hội.
Để thực hiện các cuộc vận động có hiệu quả ngành học nói chung và trường
mầm non Phong Thủy nói riêng phải có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm
xây dựng đội ngủ giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc,
thực hiện dạy thật tốt, học thật tốt, gương mẫu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu,
nhiệm vụ năm học, trong đó nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu, nhiệm vụ
cơ bản trong cả quá trình dạy học.
Nâng cao chất lượng giáo dục không những trang bị cho trẻ đầy đủ kiến
thức khoa học, hình thành, rèn luyện kỹ năng cần thiết cho việc học của trẻ, mà
còn rèn luyện cho trẻ cách diễn đạt trọn câu. mạch lạc, lưu loát và tính mạnh dạn
trong giao tiếp, ứng xử. Đây là nội dung quan trọng làm tiền để trẻ vững vàng bước
vào học trường phổ thông.
Mặt khác, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm xây dựng môi trường giáo
dục lành mạnh, không có học sinh ngồi nhầm lớp; không có cán bộ giáo viên vi
phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm nhân phẩm học sinh; vi phạm quy chế chuyên
môn, làm thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ. Đánh giá, thẩm định chất lượng, sự phát
triển của trẻ, của nhà trường thực chất.

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

3


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
*Thực trạng tình hình.
Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011 trường mầm non Phong Thủy có 11
nhóm lớp, trong đó có 8 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ tổng số 350 cháu đều được
thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Để giữ vững trường đạt chuẩn
quốc gia giai đoạn 1 và tập thể lao động xuất sắc thì nhà trường cần phải có nhiều
biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nói chung, chất
lượng giáo dục nói riêng, song việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có những
thuận lợi và khó khăn:
+ Thuận lợi:
Trường mầm non Phong Thủy có bề dày thành tích được kế thừa của những năm
học trước, có phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, kỷ cương nền nếp tốt, chấp hành
tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kỷ luật lao
động, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục.
Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học có sự tăng trưởng phù hợp, đáp ứng
khá đồng bộ với yêu cầu thực hiện giáo dục mầm non giai đoạn hiện nay.
Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, yêu thương các cháu. Tích
cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực sư
phạm, tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 65,4%. Đây là yếu tố cơ
bản quyết định nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
Phong trào xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển mạnh mẽ khơi dậy truyền
thống hiếu học của nhân dân xã nhà. Hoạt động của hội phụ huynh ngày càng đi
vào chiều sâu, tích cực tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, hưởng ứng
các phong trào thi đua của các cấp giáo dục. Đây là yếu tố thuận lợi cho nhà trường
trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ năm học và nâng cao chất lượng chăm
sóc, giáo dục trẻ.
Tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội của địa phương ngày càng phát triển giúp
cho các cháu gần gũi dễ dàng tiếp thu tinh hoa văn hóa của địa phương, tạo môi
trường giáo dục thân thiện.
+Khó khăn:

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

4


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Tuy cơ sở vật chất đã được trang bị cải thiện, song trường có 3 điểm trường,
đóng bên bờ sông Kiến Giang vào mùa lũ lụt thường bị ngập sâu, đồ dùng thiệt hại
nhiều, một số phòng học bị xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn
Quốc gia.
Trường có đội ngủ đạt chuẩn 100%, trên chuẩn khá cao 65,4%, nhưng đào
tạo chủ yếu là “ tại chức, từ xa” nên năng lực có phần hạn chế; tính linh hoạt, sáng
tạo, kỷ năng sư phạm. Năng lực giáo viên không đồng đều bởi có giáo viên mới
tuyển, trong 2 năm lại đây có 3 giáo viên năng lực sư phạm xếp loại tốt đạt giáo
viên giỏi cấp tỉnh chuyển công tác, giáo viên theo học đại học đông (8 đ/c), có
giáo viên nghĩ sinh. Bản thân mới tiếp nhận quản lý nhà trường năm thứ 3, việc
tìm hiểu nắm bắt để chỉ đạo thực các hoạt động của nhà trường gặp không ít khó
khăn.
Đa số bố mẹ trẻ đều làm nghề nông nên ít có điều kiện để chăm sóc con
cái, chất lượng khảo sát đầu năm thấp.
TT

Khối lớp

Tổng số Trung
trẻ

1
2

Nhà trẻ
Mẫu giáo

47
303

bình Khá giỏi

trở lên
SL
%
36
76,6
245
80,8

SL
20
145

%
42,6
47,8

Yếu
SL
11
58

%
23,4
19,2

Đối chiếu với yêu cầu chất lượng vùng 1 (Trung bình trở lên đạt 96%; Khá giỏi đạt
55 - 60%,) kết khảo sát chất lượng đầu năm là điều băn khoăn trăn trở của toàn đội
ngủ. Nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp phù hợp với điều kiện, tình hình
của trường Mầm non Phong Thủy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
3. Các biện pháp chủ yếu:
3.1. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất nghề nghiệp.
Vào đầu năm học, tôi tiến hành tổ chức cho đội ngủ học tập các nghị quyết,
tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Để tiếp thu
có hiệu quả chúng tôi mời một đồng chí thường vụ Đảng ủy về nói chuyện nhiệm
vụ chính trị của địa phương và tình hình thực tế hiện nay đối với ngành giáo dục.

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

5


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Trên cơ sở đó, biết vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo có hiệu quả các đường lối
chính sách của Đảng về giáo dục đào tạo vào cuộc sống và giáo dục trẻ em.
Thông báo các văn bản chỉ đạo của nhà nước về việc xây dựng đề án chuyển
đổi trường Mầm non bán công sang công lập. Chế độ giáo viên Mầm non được
thay đổi hưởng lương theo bằng cấp đã và đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để
được xét tuyển vào công chức nhà nước.
Tích cực tham gia các lớp lý luận chính trị do ngành tổ chức, phổ biến
nhiệm vụ năm học, triển khai thực hiện tốt luật giáo dục, điều lệ trường Mầm non.
Thực hiện tốt cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương trách nhiệm”, xây dựng tập
thể giáo viên vững mạnh, có ý thức học tập, nắm vững chủ trương của Đảng, nhà
nước; có tinh thần làm chủ tập thể, có phẩm chất đạo đức trong sáng, thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt có hiệu quả các cuộc vận động “Hai không”,
cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận
động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, cuộc vận
động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí minh” để nâng cao nhận
thức cho đội ngũ. Bên cạnh đó chúng tôi triễn khai một số chuyên đề nghiệp vụ
nắm bắt được chương trình giáo dục Mầm non mới, vấn đề đổi mới phương pháp
giáo dục và tham gia bồi dưỡng chuyên môn do Phòng và Sở tổ chức. Sau các đợt
triển khai tôi tổ chức cho giáo viên thảo luận, làm bài tập thực hành theo nhóm, tổ
giúp cho giáo viên hiểu sâu hơn về nội dung mà giáo viên đã được tiếp thu.
Việc tổ chức cho giáo viên được đi tham quan học tập ở các đơn vị điểm
của Tỉnh, Huyện có ý nghĩa rất lớn, tạo cho giáo viên sự phấn khởi được giao lưu
với đồng nghiệp. Vì vậy đầu năm học 2010 – 2011 trường đã tổ chức cho giáo viên
tham quan trường Mầm non Hoa Hồng học tập chuyên đề tạo môi
trường cho trẻ hoạt động. Ngoài ra còn liên hệ với các trường bạn trong vùng cho
giáo viên đến dự giờ, học hỏi trao đổi kinh nghiệm.
Như vậy bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ là một việc
làm cần thiết giúp giáo viên có nhận thức đúng đắn, trang bị cho giáo viên những
kiến thức, kỹ năng để chủ động tự tin khi tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục
trẻ.

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

6


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
3.2. Bồi dưỡng giáo viên xác định kiến thức, kỹ năng của chương trình
giáo dục.
Việc xác định kiến thức, kỹ năng trong chương trình giáo dục trẻ là nhiệm vụ rất
quan trọng đối với giáo viên mầm non. Giáo viên xác định đầy đủ và chính xác
kiến thức, kỹ năng của bài học thì truyền thụ cho trẻ đầy đủ và chính xác, có hệ
thống.; ngược lại nếu xác định không đầy đủ, chính xác thì làm kìm hãm sự phát
triễn nhận thức của trẻ. Ở các tài liệu gợi ý hướng dẫn thực hiện chương trình của
Bộ Giáo dục mục tiêu yêu cầu kiến thức, kỹ năng trong mỗi chủ đề chưa thật đầy
đủ. Vì vậy khi thực hiện chủ đề, chủ điểm giáo viên cần phải bám sát nội dung
chương trình để xác định cho đầy đủ, chính xác mục tiêu, yêu cầu kiến thức kỹ
năng trong mỗi hoạt động. Để giúp cho giáo viên xác định kiến thức, kỹ năng trong
từng chủ đề, và trong từng bài dạy cho đầy đủ, chính xác thì ngay từ đầu năm học
tôi tiến hành kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên, nhất là tập trung kiểm tra việc
xác định kiến thức, kỹ năng của chủ đề và kết quả mong đợi của trẻ, giúp giáo viên
phân biệt được kiến thức, kỹ năng giáo dục.
Tiến hành phân loại giáo viên để biết khả năng xác định kiến thức, kỹ năng để
có kế hoạch bồi dưỡng , cho xác định theo tổ, khối sau đó kiểm tra lại để xem mức
độ đạt được của bản thân để có sự điều chỉnh, bổ sung cho thật đầy đủ và chính
xác.
Chỉ đạo cho giáo viên trong nhóm lớp đầu tư thời gian tập trung trí tuệ để xác định
kiến thức, kỹ năng cần hình thành để đạt được kết quả mong đợi. Cho giáo viên
học tập giáo án có chất lượng của chị em đồng nghiệp, qua kiểm tra để chỉ ra
những hạn chế thiếu sót cho giáo viên, sưa chữa bổ sung kịp thời.
3.3 Đầu tư CSVC và trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy học.
Đội ngũ giáo viên là trung tâm, là chủ thể của quá trình thực hiện mục tiêu
chăm sóc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, còn CSVC trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
phục vụ dạy học là phương tiện trực quan để chuyển tải kiến thức tư duy cho trẻ.
Cho nên muốn nâng cao chất lượng giáo dục trẻ thì phải đầu tư CSVC và trang
thiết bị đồ dùng đồ chơi để đáp ứng được quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục
trẻ. Để làm tốt công tacsxaay dựng CSVC cung cấp thiết bị đồ dùng đồ chơi ở
7
Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn
Trêng mÇm non Phong Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
trường mầm non đạt chuẩn quy định, tôi tham khảo qua trung tâm thiết bị, chỉ đạo
tổ chức hành chính, giáo viên chủ nhiệm kiểm kê lại trang thiết bị của lớp, trường,
trên cơ sở đó tôi xây dựng kế hoạch trình lên UBND xã trước khi duyệt kế hoạch
phát triển năm học để mua sắm kịp thời bổ sung cho năm học mới.
Năm học 2010- 2011, nhờ làm tốt công tác tham mưu xây dựng CSVC với
lãnh đạo địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp nên nhà trường đã có một số đồ
dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học dồi dào đó là 90 bộ bàn ghế, 35 cái giá góc
hoạt động, 07 máy vi tính, 01 bộ nghe nhìn, 20 cái nệm, 1 máy xay thịt, sách tài
liệu chuyên môn, chương trình giáo dục mầm non mới đủ cho 08 lớp Mẫu giáo và
03 nhóm trẻ, 08 bàn kisdmart, tranh môi trường xung quanh, thơ và chuyện các độ
tuổi với tổng kinh phí 220 triệu đồng.
Ngoài việc xin trích kinh phí để mua sắm mới có đầy đủ đồ dùng các trang
thiết bị phục vụ cho các hoạt động giáo dục thì nhà trường phát huy sức mạnh xã
hội hóa tranh thủ sự đóng góp tích cực của phụ huynh trong mua sắm CSVC
Căn cứ vào chương trình học của lớp tôi yêu cầu các khối lên dự trù mua
sắm đồ dùng học tập cho trẻ thông qua các kỳ họp phụ huynh đóng góp tiền cùng
cô mua sắm. Do xây dựng kế hoạch mua sắm cụ thể, phù hợp và tuyên truyền khéo
léo nên 100 % phụ huynh hồ hởi tự nguyện đóng góp tiền nhờ hội trưởng và cô
mua giùm nên đồ dùng của cháu đày đủ, đồng bộ, đảm bảo phù hợp và đẹp. Vì vậy
vào năm học mới 100 % cháu đều có đầy đủ đồ dùng để học tập. Ngoài ra phụ
huynh còn đóng góp nguyên vật liệu như hộp, lịch cũ, họa báo để giáo viên tận
dụng làm thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Ở trường Mầm non vui chơi là hoạt động
chủ đạo của trẻ và đồ chơi là phương tiện giúp trẻ thể hiện hoạt động đó. Đồng thời
qua đồ dùng trực quan giúp trẻ tiếp thu bài học một cách sinh động. Để có nhiều đồ
dùng đồ chơi nhà trường tổ chức hội thi “ Tự làm đồ dùng đồ chơi” trong toàn đội
ngũ vào tháng 2 vừa qua. Nhờ vậy đồ dùng đồ chơi phong phú, CSVC đầy đủ giúp
trẻ hứng thú tham gia tích cực vào các hoạt động.
3. 4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trẻ.
Phải nói rằng công tác kiểm tra đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm tra vừa là một biện pháp về mặt quản lý vừa là
8
Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn
Trêng mÇm non Phong Thñy


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
động lực thúc đẩy là một hình thức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ. Do
vậy công tác kiểm tra phải làm khoa học, nghiêm túc. Thực chất kiểm tra là tác
động mạnh mẽ nhất đối với đội ngũ, nhằm góp phần bồi dưỡng nâng cao tay nghề,
phẩm chất đạo đức cho giáo viên, giúp họ tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ
có hiệu quả. Mặt khác nếu thực hiện tốt công tác kiểm tra sẽ có tác dụng tốt đối với
ý thức, hành vi hoạt động của giáo viên để nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc
xây dựng và thực hiện tốt “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong
nhà trường. Nếu tổ chức hoạt động mà không có kiểm tra đánh giá thì coi như bằng
không. Ngược lại, thực hiện tốt công tác kiểm tra là thực hiện nghiêm túc cuộc
vận động “Hai không” một nhiệm vụ quan trọng của nhà trường.
Kiểm tra nhằm xác định thực chất hiệu quả giáo dục, kiểm tra đúng sẽ phát
hiện được mặt tối ưu, khuyết điểm của trường, giúp cho Hiệu trưởng làm tốt công
tác điều chỉnh, định hướng trong quản lý chỉ đạo. Kiểm tra đánh giá nhằm đo
lường xác định hiệu quả lao động sư phạm, trình độ thực hiện kế hoạch, thẩm định
những yếu tố chủ quan, khách quan, những mặt hạn chế giúp Hiệu trưởng điều
chỉnh các quyết định đảm bảo chu trình quản lý liên tục đạt hiệu quả cao.
Kiểm tra bằng nhiều hình thức khác nhau như kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên
đề, kiểm tra đột xuất một số nội dung (kiểm tra việc thực hiện chương trình, kiểm
tra hồ sơ giáo viên, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất
lượng qua từng chủ đề, khảo sát chất lượng 2 lần/năm). Kiểm tra kỹ năng của trẻ
qua việc thực hiện các loại vở khác như vở Toán, vở Tập tô, Tạo hình ... Qua kiểm
tra đã kịp thời uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục.
Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, kỹ
năng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt.
Trong quá trình giáo dục trẻ thì việc đánh giá trẻ cần thực hiện thường
xuyên có hệ thống của giáo viên. Khi đánh giá kết quả phải đánh giá đúng thực
chất, khách quan, công bằng, tôn trọng sản phẩm của trẻ. Nếu đánh giá trẻ đúng
thực chất tạo cho trẻ hiểu đúng về mình, nếu đánh giá quá cao thì trẻ thỏa mãn, tự
kiêu, nếu đánh giá thấp thì gây cho trẻ thiếu tự tin vào bản thân, như vậy sẽ ảnh
hưởng không tốt đến chất lượng giáo dục trẻ.

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

9


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Muốn đánh giá thực chất kết quả của trẻ thì giáo viên phải thực hiện tốt
phương pháp dạy học tích cực, biết tạo mọi cơ hội để ôn luyện kiến thức cho trẻ.
Để có cơ sở đánh giá đúng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thì việc quan sát và
ghi chép chi tiết đầy đủ sự phát triển của trẻ trên các lĩnh vực phát triển ở sổ theo
dõi trẻ, để thấy những tiến bộ, những hạn chế của từng trẻ, từ đó để đưa ra những
phương pháp biện pháp giáo dục thích hợp, để đạt được kết quả mong đợi của trẻ.
Vì vậy tôi yêu cầu giáo viên phải cập nhật đầy đủ, kịp thời những thay đổi đặc biệt
của trẻ trong quá trình tham gia các hoạt động, qua các lần đánh giá, khảo sát, kiểm
định chất lượng, từ đó giáo viên đưa ra biện pháp bồi dưỡng rèn luyện trẻ trong các
thời điểm thích hợp. Nếu thực hiện nghiêm túc việc theo dõi đánh giá trẻ thì chất
lượng giáo dục trẻ sẽ thực chất, tránh được tình trạng “ học sinh ngồi nhầm lớp”
3. 5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hội thi:
Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhiệm vụ của
người cán bộ quản lý trong trường mầm non là quản lý, chỉ đạo thực hiện tốt
các hoạt động của nhà trường, đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức các
hội thi và chỉ đạo thực hiện các hội thi có hiệu quả, nhằm khêu gợi tính sáng tạo
lòng say mê nghề nghiệp trong đội ngũ giáo viên, phát huy tinh thần tự học, tự bồi
dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho bản thân. Việc xây dựng kế hoạch và chỉ
đạo tổ chức tốt hội thi cần có khoa học có sự đầu tư thích đáng và được sự tham
gia bàn bạc, thảo luận đồng tình nhất trí cao của toàn thể đội ngủ giáo viên, phải
làm cho cán bộ giáo viên thấy được tham gia hội thi là nhu cầu, động lực, là yếu tố
cần thiết, trau dồi năng lực sư phạm cho bản thân.
Để tổ chức hội thi có kết quả cao thì cần xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi;
kế hoạch là toàn bộ các hoạt động được sắp xếp thực hiện trong một khoảng thời
gian nhất định. Xác định mục đích yêu cầu của hội thi, đối tượng tham gia.
Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho hội thi như chuẩn bị biểu điểm chấm thi,
chuẩn bị kinh phí tổ chức hội thi, thời gian tổ chức, thành lập BGK hội thi, tổ chức
chấm thi...Quy trình hội thi được chuẩn bị chu đáo kỷ lưỡng có sự phối hợp chặt
chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và hội phụ huynh để kiểm tra, giám
sát quá trình thực hiện có chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua trong nhà
Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn
Trêng mÇm non Phong Thñy 10


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
trường và đặc biệt là sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh và các cháu hồ hởi phấn
đấu khi tham gia hội thi đạt kết quả cao ở cấp trường, cũng như cấp Huyện, nhằm
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tích cực ở trẻ.
Trong năm qua chúng tôi đã tổ chức được các hội thi có kết quả gây ấn
tượng trong phụ huynh và địa phương, như hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà
giáo Việt Nam 20/11, hội thi “ tự làm đồ dùng đồ chơi”, hội thi “cô chế biến giỏi”.
Tham gia các hội thi cấp Huyện, Tỉnh đạt kết quả cao.
3. 6. Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng trong việc giáo dục trẻ:
Môi trường để tạo ra sản phẩm giáo dục là “ nhà trường- gia đình -xã hội”.
Cho nên kết quả giáo dục trẻ phụ thuộc một phần rất lờ góp phần quan trọng trong
việc tạo sản phẩm giáo dục, kết quả giáo dục trẻ phụ thuộc một phần rất lớn vào
việc kết hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Đây là sự kết hợp 3 chiều
cùng chung mục đích “vì sự nghiệp phát triển của trẻ thơ” Bởi vậy,nhà trường tổ
chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học chăm sóc nuôi dạy các
cháu với phụ huynh thông qua các cuộc họp phụ huynh toàn trường, qua các góc
tuyên truyền những điều cha mẹ cần biết, thông qua hệ thống truyền thanh của tiểu
khu, qua hội phụ nữ …nhằm giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức gióa
dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu
thương quí trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn, có thói quen nền nếp trong học tập,
trong các hoạt động. Nhà trường thường xuyên thông báo kịp thời cho phụ huynh
biết tình hình hoạt động của con cái cuối tuần, chủ đề mời phụ huynh dự các hoạt
động mang tính hội thi. Đồng thời lắng nghe ý kiến góp ý của các bậc cha mẹ để
có những chỉ đạo thiết thực trong việc gióa dục trẻ, từ đó tạo sự nhất trí cao giữa
nhà trường- gia đình để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ.
4. Những kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm:
4.1. Những kết quả bước đầu.
Có sự chỉ đạo chặt chẽ, kết hợp với các biện pháp trên nên chất lượng giáo
dục trẻ được nâng cao hơn so với năm học trước. Đa số trẻ mạnh dạn, tự tin nắm
vững các kiến thức của từng độ tuổi đã đạt kết quả cao theo như mong
đợi. Qua khảo sát chất lượng cuối năm mặt bằng chất lượng đạt trung bình trở lên.
Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn
Trêng mÇm non Phong Thñy 11


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Đối với Nhà trẻ đạt trung bình trỡ lên: 98,0%; Khá giỏi: 62,0%
Đối với Mẫu giáo đạt trung bình trỡ lên: 97,4%; Khá giỏi: 61,7%
Đối chiếu kết quả khảo sát như sau:
T Khối lớp

Số

T

trẻ

1
2

Đầu năm
TB trở Khá gỏi

Học kỳ I
Cuối năm
TB trở Khá giỏi TB trở Khá giỏi

lên
SL %

SL %

lên
SL %

Nhà trẻ

47

36

20

Mẫu Giáo

30

6
245 80,8 145 47,8 280 92,4 17

76,

42,6 42

3

SL %

89,4 25

0

lên
SL %

53,2 46
56,

SL %

98,0 29

62,0

295 97,4 18

61,7

1

6

Qua so sánh chất lượng cuối năm với đầu năm so với kế hoạch nhiệm vụ
năm học thì chất lượng Nhà trẻ và Mẫu giáo tăng cụ thể:
Nhà trẻ đạt trung bình trở lên tăng 12,4%; tỷ lệ Khá giỏi tăng 19,4%.
Mẫu giáo đạt trung bình trở lên tăng 16,6%; tỷ lệ Khá giỏi tăng 13,9%.
Kết quả đánh giá trẻ thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới:
Xếp loại tất cả các lĩnh vực trẻ đạt được 94,6%; chưa đạt 5,4%.
Nhà trường thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cuộc vận động và phong
trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi
thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Giáo viên xác định lập
trường tư tưởng vững vàng, xác định vai trò của người giáo viên, hiểu biết nhiều,
năng động, sáng tạo, thực hiện nghiêm túc chương trình chế độ sinh hoạt của trẻ,
không có giáo viên vi phạm quy chế nuôi dạy trẻ, quy chế chuyên môn, đạo đức
nhà giáo và xâm phạm nhân cách học sinh.
Công tác khảo sát đánh giá chất lượng cụ thể thực chất qua hàng năm, hàng
kỳ nên nhà trường kịp thời phát hiện cháu có năng khiếu, trí tuệ phát triển tốt, chỉ
đạo giáo viên bồi dưỡng giáo dục trẻ, giúp đỡ phát huy được khả năng, năng khiếu
đã bồi dưỡng cho các cháu có năng khiếu âm nhạc, cùng với giáo viên tham gia hội
thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Huyện đạt giả Nhất. Đặc
biệt chỉ đạo chặt chẽ từ khâu bồi dưỡng chuyên môn đến chuẩn bị điều kiện tốt cho
hội thi nên trong năm trường có 02 giáo viên tham gia Hội thi “cô chế biến giỏi cấp
Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn
Trêng mÇm non Phong Thñy 12


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Huyện” có 01 cô xếp thứ Nhất và 01 cô xếp thứ 8; 01 cô tham gia hội thi “Cô chế
biến Giỏi cấp Tỉnh”. Cuối năm học nhà trường đón Đoàn thanh tra của Sở Giáo
dục và Đào tạo về thanh tra toàn diện nhà trường. Đoàn đánh giá cao về việc thực
hiện tốt nhiệm vụ năm học và thanh tra toàn diện 10 đồng chí xếp loại Tốt 05 đồng
chí, Khá 05 đồng chí và được đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục Khá tốt.
Huy động sự tham gia các bậc phụ huynh và các ban nghành đoàn thể vào
công tác chăm sóc giáo dục trẻ, như đóng góp ủng hộ quỹ “ngày vì học sinh
nghèo”, các hội thi với số tiền 10 triệu đồng. Chính vì vậy chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ của nhà trường ngày được nâng cao.
4.2. Bài học kinh nghiệm.
Qua quá trình thực hiện và kết quả đạt được chúng tôi rút ra được bài học
kinh nghiệm như sau:
Người cán bộ quản lý phải có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng,
mặt khác phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt. Phải xây
dựng được uy tính của mình trước hội đồng sư phạm nhà trường, phụ huynh cũng
như lãnh đạo địa phương. Phải năng nổ nhiệt tình, luôn tìm tòi các giải pháp để chỉ
đạo thực hiện các hoạt động của nhà trường có hiệu quả, sáng tạo, giám nghĩ, giám
làm, giám chịu trách nhiệm.
Xây dựng kế hoạch, tham mưu với lãnh đạo địa phương và các tổ chức
doanh nghiệp để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
Phải có kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội
ngũ nghiêm túc đầy đủ các nội dung, linh động sáng tạo có hiệu quả.
Bồi dưỡng giáo viên xác định kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục
theo quy định của độ tuổi phù hợp với chủ đề, đổi mới phương pháp giảng dạy phù
hợp với yêu cầu giáo dục.
Làm tốt công tác kiểm tra đánh giá chất lượng và các hoạt động khác.
Cần có kế hoạch tổ chức thực hiện các hội thi trong nhà trường đạt kết quả
cao nhằm dấy lên phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với gia đình trẻ, các ban ngành để cùng
thực hiện mục tiêu giáo dục.

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

13


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

C. KẾT LUẬN
Chất lượng giáo dục là thước đo sự phát triển của nhà trường, là uy tính của
cán bộ giáo viên, nhân viên, là cơ sở để đánh giá năng lực sư phạm hiệu quả công
tác. Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ
sở để hình thành nhân cách con người mới. Mục tiêu của giáo dục Mầm non là
phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ. Chuẩn bị tâm thế sẵn
sàng cho trẻ vững vàng bước vào Tiểu học.
Với vị trí vai trò vô cùng quan trọng đó thì người cán bộ quản lý ở trường
Mầm non cần phải có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, trình độ chuyên môn,
đi đầu trong mọi hoạt động, học tập nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong quá trình
kiểm tra đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động khác, nhằm thực
hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với sự
phát triển của xã hội.
Trên đây là sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bản thân, những gì đạt được còn
rất khiêm tốn và mới chỉ là nền tảng cho những năm tiếp theo. Rất mong nhận
được sự góp ý, nhận xét của Hội đồng khoa học để bản thân có được những kinh
nghiệm quý báu giúp cho việc chỉ đạo chuyên môn của nhà trường ngày càng tôt
hơn. Xin chân thành cảm ơn./.

XÁC NHẬN CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

Trương Thị Quyên

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

14


Liờn h ST: 0946.734.736 hoc Email: hungtetieu1978@gmail.com

Tóm tắt Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Đề tài: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lợng giáo
dục trẻ ở trờng Mầm non
Th k 21 l th k ca trớ tu, th k ca nn kinh t trớ thc. t nc Vit
Nam tin ti nm 2020 vi s thay i ca nn kinh t, xó hi v cụng ngh cựng
vi nú l hỡnh nh ca ngi cụng dõn Vit Nam mi; vi trỡnh hc vn cao,
nng ng, sỏng to, cú kh nng x lý thụng tin cao, kh nng t la chn v gii
quyt cỏc vn t ra trong cuc sng, thớch ng vi s bin i khụng ngng
ca xó hi. Chớnh vỡ vy ng, nh nc ta rt quan tõm v u t giỏo dc, vi

Ngời thực hiện: Trơng Thị Quyên

Trờng mầm non Phong Thủy

15


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
quan điểm “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát
triển.
Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, chương trình giáo dục mầm
non mới, để nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Lệ Thủy nói chung và trường
mầm non Phong Thủy nói riêng, bản thân tôi luôn băn khoăn, trăn trở làm sao để
chất lượng giáo dục ngày càng phát triển một cách bền vững, đảm bảo thực chất
với trường mầm non nông thôn đạt chuẩn quốc gia. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài
“Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non”
B. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở khoa học:
Chất lượng là thước đo hiệu quả của bất kỳ một ngành nào, kể cả giáo dục.
Khi đề cập đến một vấn đề của giáo dục chúng ta luôn nói đến chất lượng giáo và
giáo dục toàn diện. Chất lượng là thước đo hiệu quả hoạt động của người dạy và
người học. Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm,
trí tuệ, thẩm mỹ, ngôn ngữ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn
bị các điều kiện cho trẻ bước vào lớp một.
2. Cơ sở thực tiễn:
Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành
mạnh, không có học sinh ngồi nhầm lớp; không có cán bộ giáo viên vi phạm đạo
đức nhà giáo, xâm phạm nhân phẩm học sinh; vi phạm quy chế chuyên môn, làm
thay, vẽ thay, viết thay cho trẻ. Đánh giá, thẩm định chất lượng, sự phát triển của
trẻ, của nhà trường thực chất.
*Thực trạng tình hình.
Trường có 11 nhóm lớp, trong đó có 8 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ tổng số
350 cháu đều được thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.
+ Thuận lợi:Trường có bề dày thành tích được kế thừa của những năm học
trước, có phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng
dạy học tăng trưởng phù hợp. Đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, đạt chuẩn
100%, trên chuẩn 65,4%. Phong trào xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển mạnh

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

16


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
+Khó khăn:Trường đóng bên bờ sông Kiến Giang vào mùa lũ lụt thường bị
ngập sâu, đồ dùng thiệt hại nhiều, một số phòng học bị xuống cấp, Đa số bố mẹ trẻ
đều làm nghề nông nên ít có điều kiện để chăm sóc con cái.
3. Các biện pháp chủ yếu:
3.1. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất nghề nghiệp.
3.2. Bồi dưỡng giáo viên xác định kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục.
3.3. Đầu tư CSVC và trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ dạy học.
3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trẻ.
3.5. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hội thi.
3.6. Phối kết hợp với gia đình, cộng đồng trong việc giáo dục trẻ .
4. Những kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm:
4.1. Những kết quả bước đầu.
Đối với Nhà trẻ chất lượng đạt trung bình trỡ lên: 98,0%; Khá giỏi: 62,0%;
Đối với Mẫu giáo đạt trung bình trỡ lên: 97,4%; Khá giỏi: 61,7%; Qua so sánh chất
lượng cuối năm với đầu năm so với kế hoạch nhiệm vụ năm học thì chất lượng
Nhà trẻ và Mẫu giáo tăng cụ thể: Nhà trẻ đạt trung bình trở lên tăng 12,4%; tỷ lệ
Khá giỏi tăng 19,4%. Mẫu giáo đạt trung bình trở lên tăng 16,6%; tỷ lệ Khá giỏi
tăng 13,9%.Kết quả đánh giá trẻ thực hiện chương trình giáo dục Mầm non mới:
Xếp loại tất cả các lĩnh vực trẻ đạt được 94,6%; chưa đạt 5,4%.
Thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Huyện đạt giả
Nhất, hội thi “cô chế biến giỏi cấp Huyện” có 01 cô xếp thứ Nhất “Cô chế biến
Giỏi cấp Tỉnh”. Cuối năm học nhà trường đón Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và
Đào tạo về thanh tra toàn diện nhà trường. Đoàn đánh giá cao về việc thực hiện tốt
nhiệm vụ năm học và thanh tra toàn diện 10 đ/c xếp loại Tốt 05 đồng chí, Khá 05
đồng chí và được đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục Khá tốt.
4.2. Bài học kinh nghiệm.
Người cán bộ quản lý phải có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng,
mặt khác phải thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt.
Phải xây dựng được uy tính của mình trước hội đồng sư phạm nhà trường,
phụ huynh cũng như lãnh đạo địa phương. Xây dựng kế hoạch, tham mưu với lãnh
Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn
Trêng mÇm non Phong Thñy 17


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
đạo địa phương và các tổ chức doanh nghiệp để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị,
đồ dùng dạy học. Phải có kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi
dưỡng đội ngũ nghiêm túc đầy đủ các nội dung, linh động sáng tạo có hiệu quả.
Chỉ đạo thực hiện chương trình chế độ sinh hoạt theo quy định của độ tuổi phù hợp
với chủ đề, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu giáo dục. Làm tốt
công tác kiểm tra đánh giá chất lượng và các hoạt động khác. Cần có kế hoạch tổ
chức thực hiện các hội thi trong nhà trường đạt kết quả cao nhằm dấy lên phong
trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
Thường xuyên phối kết hợp chặt chẽ với gia đình trẻ, các ban ngành để cùng
thực hiện mục tiêu giáo dục.
C. KẾT LUẬN
Chất lượng giáo dục là thước đo sự phát triển của nhà trường, là uy tính của cán bộ
giáo viên, nhân viên, là cơ sở để đánh giá năng lực sư phạm hiệu quả công tác. Với
vị trí vai trò vô cùng quan trọng đó thì người cán bộ quản lý ở trường Mầm non
cần phải có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, đi đầu
trong mọi hoạt động, học tập nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong quá trình kiểm tra
đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và các hoạt động khác, nhằm thực hiện tốt
cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “ Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với sự phát
triể của xã hội./.

Ngêi thùc hiÖn: Tr¬ng ThÞ Quyªn

Trêng mÇm non Phong Thñy

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×