Tải bản đầy đủ

“Một số biện pháp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở trường mầm non

Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền
tảng đầu tiên của ngành Giáo dục - Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở
trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở các bậc học sau.
Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện
cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nhân
cách con người mới XHCN.
Để mọi trẻ em năm tuổi được đến trường Mầm non là trách nhiệm của các cấp,
các ngành, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa với trách nhiệm của
nhà nước, xã hội và gia đình để phát triển giáo dục Mầm non.
Nhằm đảm bảo hầu hết trẻ em năm tuổi ở trên địa bàn được đến lớp để thực
hiện kế hoạch chăm sóc 2 buổi trên ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể
chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, vốn tiếng việt và tâm lý sẵn sàng đi học, đảm bảo
chất lượng để trẻ làm hành trang vào lớp một.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ năm tuổi trong trường mầm non và trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn mà
nhà trường đã thực hiện được từ những năm học trước về công tác huy động trẻ trong
độ tuổi từ 3 - 5 tuổi ra lớp, công tác chăm sóc giáo dục học sinh theo chương trình

giáo dục mầm non mới .... Xác định được những nội dung trọng tâm cần thực hiện
nhiệm vụ giáo dục năm học 2012-2013, trong đó công tác Phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ năm tuổi là một trong những nhiệm vụ phải thực hiện trước nhất và được quan
tâm chú trọng nhất. Để khẳng định điều này, trong báo cáo phương hướng nhiệm vụ
năm học của trường mầm non đã nêu: “Tích cực triển khai và thực hiện công tác
PCGDMN cho trẻ em năm tuổi. Tập trung các biện pháp, giải pháp đẩy mạnh công
tác tuyên truyền Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi đến các bậc phụ huynh
học sinh và cộng đồng nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc giáo dục trẻ”.
1


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Thực hiện Quyết định số 239/ QĐ- TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 Quyết định
của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
giai đoạn 2010 – 2015; kế hoạch số 436/ KH – UBND ngày 21 tháng 3 năm 2011
của UBND tỉnh Quảng Bình và kế hoạch số 4664/KH-UBND ngày 29/7/2011 của
UBND huyện Lệ Thủy về “Thực hiện đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em
năm tuổi giai đoạn 2010 -2015 huyện Lệ Thủy; Kế hoạch số 17/ KH – UBND ngày
24/3/2011 của UBND xã của. Qua 2 năm trực tiếp phụ trách công tác PCGDMN cho
trẻ 5 tuổi, tôi nhận thấy công tác huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp nhiều nơi còn gặp
phải khó khăn; thống kê, xử lý số liệu thiếu chính xác, nhiều đơn vị thường phải sửa
đi, sửa lại nhiều lần mất một lượng thời gian rất lớn, tốn kém công sức của một số cán
bộ, nhân viên phụ trách phần hồ sơ PCGDMN một cách vô lý không đáng có. Mặt
khác, chất lượng PCGDMN cho trẻ năm tuổi toàn xã hội có quan tâm nhưng chưa
thực sự chung tay đúng mức.
Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao
chất lượng giáo dục mà chủ đề năm học 2012 - 2013 đã đặt ra, có điều kiện chia sẻ
một vài kinh nghiệm về công tác điều tra, tổng hợp, báo cáo số liệu PCGDMN hằng
năm và nâng cao chất lượng PCGDMN với đồng nghiệp trong phạm vi PCGDMN
cho trẻ 5 tuổi, và với mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non
của trường mầm non tôi đang công tác nhằm góp phần phát triển giáo dục địa phương
và ngành GD&ĐT huyện nhà, tôi đã quyết định chọn đề tài “Một số biện pháp thực
hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi ở trường mầm non
” để nghiên cứu và áp dụng vào công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm
tuổi của nhà trường giai đoạn 2011 - 2015.
Tỉnh Quảng Bình nói chung, Huyện Lệ Thủy nói riêng đã chỉ đạo quyết liệt kế
hoạch nhằm thực hiện công tác này hằng năm theo từng giai đoạn. Hiện nay, 67,9%
các xã, thị trấn đã đạt chuẩn PCGDMN năm tuổi. Để được công nhận đạt chuẩn cũng
như duy trì chỉ tiêu này hằng năm theo Thông tư 32/2010/TT-BGD-ĐT ngày
2Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
2/12/2010 Thông tư ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận
phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi.
Là một việc làm rất khó khăn như xã nhà tôi đang công tác. Nó đòi hỏi phải có
sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy – HĐND – UBND, sự phối hợp chặt chẽ giữa các
đoàn thể, các ban ngành, nhân dân hưởng ứng tích cực, trong vai trò tham mưu, chỉ
đạo của Ban chỉ đạo phổ cập các cấp là hết sức quan trọng, sự nhiệt tình của giáo
viên, năng lực của cán bộ quản lý chỉ đạo chính vì thế năm học 2012 – 2013 trường
MN tôi phụ trách phấn đấu để đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi.
II. ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP
Đi sâu vào việc nghiên cứu vấn đề cốt lõi để huy động tối đa số lượng trẻ em ra lớp,
nâng cao chất lượng giáo dục.
Đề xuất được các biện pháp có tính hệ thống để chỉ đạo thực hiện tốt công tác
PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, nâng cao chất lượng giáo dục đúng độ tuổi trên địa bàn xã khó
khăn, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
III. PHẠM VI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI
Là đề tài được nghiên cứu trong độ tuổi phổ cập MN trên địa bàn xã nhà mà tôi
công tác.

B. PHẦN NỘI DUNG
I. THỰC TRẠNG CỦA NỘI DUNG CẦN NGHIÊN CỨU
Giáo dục mầm non là một trong những chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà
nước ta trong công tác giáo dục và đào tạo. Nhiều chính sách ưu đãi cho giáo dục
mầm non đã được Chính phủ ban hành, đặc biệt hơn đã có nhiều đề án, nhiều chế độ
đãi ngộ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục đang công tác ở
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo ...
Cần khẳng định “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi” là một trong
những quy định quan trọng được bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của
3


Liờn h ST: 0946.734.736 hoc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Lut Giỏo dc, trong ú nhn mnh Ph cp giỏo dc mm non cho tr em 5 tui l
nhim v u tiờn hng u trong giỏo dc mm non nhm chun b tt cho tr em vo
lp 1 i vi tt c cỏc vựng min trong c nc. B GD&T xõy dng ỏn trin
khai thc hin quy nh PCGDMN cho tr em nm tui nhm to c s phỏp lý
Nh nc tip tc tng u t cú hiu qu cho vic nõng cao cht lng giỏo dc
mm non núi chung v tr em nm tui núi riờng vi mc tiờu l m bo hu ht mi
tr em 5 tui cỏc vựng min c n lp thc hin chng trỡnh giỏo dc 2
bui/ngy, 1 nm hc nhm chun b tt v th cht, trớ tu, tỡnh cm, thm m,
ting Vit v tõm lý tr sn sng vo lp 1 bc hc tiu hc.
a. Thun li:
Quyt nh 239 ca Th tng Chớnh ph v cụng tỏc PCGDMN cho tr 5 tui
nh thi lung sinh khớ mi to phỏt trin cho GDMN c nc núi chung, GDMN
ca huyn, xó nh núi riờng thc hin ỳng l trỡnh m Phũng Giỏo dc & o to
L Thy ó tham mu vi UBND huyn ch o cỏc xó, trng lp k hoch trin
khai PCGDMN cho tr 5 tui, thnh lp ban ch o ph cp nhm y mnh cụng tỏc
PCGDMN cho tr 5 tui .
Là một xã nằm phía tây của huyện Lệ Thủy, địa bàn rộng, dân c đông ri rỏc.
Là một vùng đất cằn, sỏi đá, luôn chịu sự khắc nghiệt của thiên tai, cây lúa vẫn chiếm
vị thế trong sản xuất nông nghiệp. Tuy vậy kinh tế xã vẫn phát triển và ổn định có
chiều hớng gia tăng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, đa dạng hoá
cây trồng và vật nuôi, các ngành dịch vụ ngày đợc phát triển. Thu nhập của nhân dân
ngày đợc nâng cao đời sống kinh tế xã hội ngày đợc cải thiện, tỷ lệ hộ khá ngày càng
tăng, tỷ lệ hộ đói nghèo đợc giảm
Là một xã có truyền thống cách mạng, kiên cờng bám trụ chiến đấu bảo vệ quê
hơng làng xóm qua các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, lao động cần cù sáng tạo trong
sự nghiệp xây dựng CNH - HĐH đất nớc hiện nay. Văn hoá địa phơng đợc nâng lên
từng bớc, ngày càng đi sâu vào quần chúng, hoạt động có nhiều khởi sắc. Gần 100%
gia đình thực hiện nếp sống văn hoá và có 80% số hộ đợc công nhận gia đình văn hoá.
Bảy thôn đợc công nhận làng văn hoỏ . Thực hiện tốt Nghị quyết V của BCH TW
(Khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc,
4


Liờn h ST: 0946.734.736 hoc Email: hungtetieu1978@gmail.com
xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc đã dấy
lên thành phong trào sôi nỗi ở trong các thôn xóm. Các sân chơi bãi tập, câu lạc bộ đ ợc xây dựng đã đẩy mạnh phong trào TDTT; Phong trào ca hát sôi nỗi ở các lứa tuổi ở
trong các khu dân c gắn với hơng ớc, qui ớc của thôn và các đoàn thể của xã hội. Các
tệ nạn xã hội đã đợc ngăn chặn kịp thời.
Giáo dục đào tạo đã đợc đẩy mạnh, phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng
đợc nhân rộng. Cơ sở vật chất trờng học đã đợc chăm lo đáp ứng đợc nhu cầu giáo
dục. Các trờng trong xã đã có nhà cao từng hoàn chỉnh về hệ thống CSVC, kỹ thuật
trang thiết bị dạy học. Có 02 trờng chuẩn Quốc gia. Xã đã hoàn thành phổ cập Tiểu
học. Các phong trào hoạt động trong nhà trờng để bổ trợ góp phần nâng cao chất lợng
giáo dục toàn diện đã đợc coi trọng. Phụ huynh đã thực sự quan tâm đến việc học hành
của con cái, học sinh đã có ý thức chăm lo học tập rèn luyện. Cùng với sự lớn lên của
xã nhà, trờng mầm non đợc thành lập từ năm 1999, với sự phấn đấu của tập thể cán bộ,
giáo viên, nhân viên toàn trờng trong những năm qua đã đạt thành tích đợc các cấp ghi
nhận, đó là:
- Có 04 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở
- Có 01 giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh
- Trờng đợc 03 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và đạt cơ quan văn
hóa năm 2011.
- Đã có hệ thống văn bản pháp quy và các Nghị quyết của Quốc hội , của Đảng, của
nhà nớc về công tác phổ cập trẻ em 5 tuổi. Đó là cơ sở pháp lý để nhà tr ờng thực hiện
tốt về công tác phổ cập.
- Đảng uỷ, HĐND, UBND, các tổ chức xã hội trong địa bàn thực sự đã quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ một cách tích cực để nhà trờng thực hiện tốt hoạt động phổ
cập.
- Các ban chỉ đạo từ xã đến trờng đã đợc tổ chức, phân công chu đáo bám sát
chỉ đạo chặt chẽ và kịp thời, bổ sung những thiếu sót trong khi làm phổ cập.
- Đội ngũ giáo viên nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ phổ cập là nhiệm vụ quan
trọng nên đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
b. Khú khn:
- Địa bàn trải dài, việc thay đổi chổ ở, tách hộ thờng xuyên qua hàng năm nên
có phần trở ngại cho việc kiểm tra, điều chỉnh vào phiếu điều tra phổ cập.
- Một số gia đình đi vùng kinh tế mới, một số gia đình còn gặp nhiều khó khăn
trong kinh tế nên cha chú trọng đến việc học tập của con em, phó mặc cho nhà trờng.
5


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Giáo viên được phân công làm công tác phổ cập giáo dục mầm non kinh
nghiệm còn hạn chế.
c. Điều tra thực tiển:
Vào đầu tháng 6/ 2012 tôi phân công giáo viên đi đến từng thôn điều tra để lấy
sô liệu làm kế hoạch phát triển thì kết quả qua điều tra số lượng trẻ từ 0 – 6 tuổi như
sau :
2007

2008

2009

2010

2011

2012

140

121

118

89

104

45

Qua bảng điều tra số trẻ 0 – 6 tuổi là : 617 cháu, trong đó trẻ 0 -3 tuổi : 238 cháu ; 3 –
5 tuổi : 379 cháu. Đến tháng 8 huy động trẻ ra lớp : 398. Riêng trẻ Mẫu giáo 5 tuổi là
140 cháu. Tỷ lệ suy dinh dưỡng đầu năm học là 12,7% . Tỉ lệ thấp còi là 13,3%. Tỷ lệ
chuyên cần 97,3%.. Phòng học 4/4 lớp 5 tuổi đủ điều kiện theo điều lệ. Giáo viên lớp
5 tuổi: 9/9 giáo viên đạt chuẩn, trong đó 7/9 giáo viên trên chuẩn tỉ lệ 77,8%. Số trẻ
chuyễn đi, chuyển đến giáo viên nắm chưa chắc, chưa nắm hết hộ gia đình mà được
phân công điều tra, chưa đối chiếu giấy khai sinh và sổ hộ khẩu. Do vậy tôi thấy số
liệu điều tra thiếu chính xác, là một đồng chí CBQL phụ trách công tác phổ cập tôi
luôn lo lắng, suy nghĩ để tìm ra giải pháp tối ưu nhất để chỉ đạo PCGDMN của trường
đạt chuẩn phổ cập vào tháng 5 năm 2013.
Như vậy “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi” không những là
nhằm mục đích chuẩn bị tốt cho trẻ trước khi vào học lớp 1, đảm bảo quyền được
học tập cho hầu hết trẻ em 5 tuổi và tạo sự công bằng trong giáo dục mầm non đối
với tất cả các vùng miền trong cả nước mà đây còn là một chủ trương lớn của Đảng
và Nhà nước ta trong định hướng nâng cao chất lượng giáo dục quốc gia đáp ứng nhu
cầu hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
6


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
II. CÁC GIẢI PHÁP:

Giải pháp 1: Công tác triển khai chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non
cho trẻ năm tuổi.
Thực hiện “Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi” của
Chính phủ, kế hoạch số 4664/KH-UBND của UBND huyện Lệ Thủy về việc Thực
hiện đề án Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 UBND Xã đã ra quyết
định kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập – bổ sung thành phần đại diện trường Mầm non
và cũng ra kế hoạch thực hiện phổ cập GDMN giai đoạn 2010 -2015, trong kế hoạch
giao cho trường mầm non là cơ quan thường trực, trực tiếp làm công tác phổ cập
GDMN cho trẻ 5 tuổi, bản thân tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo làm công tác
phổ cập GDMN trong nhà trường , có trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo để hoàn
thành phổ cập GDMN theo kế hoạch. Bản thân tôi đã thường xuyên cập nhật những
văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT về công tác này một cách kịp thời để
có những thông tin cần thiết phục vụ cho công tác phổ cập của đơn vị. Đầu năm học
2012-2013, Hội đồng trường mầm non đã bàn bạc và thống nhất xây dựng nội dung
phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi vào nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013. Như
vậy, công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đã được nhà trường
triển khai kịp thời đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Xác định đây là một
trong những nhiệm vụ chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ
mẫu giáo nói chung, học sinh 5 tuổi nói riêng, bản thân tôi đã dày công nghiên cứu
các văn bản, nắm bắt thông tin liên quan một cách kịp thời (qua mạng Internet) và
dành thời gian ưu tiên chỉ đạo thực hiện công tác này.
Sau khi triển khai Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng chính
phủ về phê duyệt Đề án phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 20102015; công văn số 4148/BGD&ĐT-GDMN ngày 15/7/2010 của Bộ GD&ĐT; Kế
hoạch số 436/KH-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh Quảng Bình; kế hoạch số
4664/KH-UBND ngày 29/7/2011 của UBND huyện Lệ Thủy; Trên cơ sở kế hoạch số
7


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
17/ KH – UBND ngày 24/3/2011 của UBND xã về việc triển khai phổ cập giáo dục
mầm non cho trẻ em 5 tuổi, trường mầm non đã tiến hành họp hội đồng sư phạm, với
sự thống nhất cao trong tập thể, tôi bắt đầu triển khai bước tiếp theo là xây dựng kế
hoạch phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi từng năm học, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng
giáo viên dạy lớp 5 tuổi, đến các tổ chuyên môn và xem đây là một trong những kế
hoạch chính mà Tổ chuyên môn khối mẫu giáo Lớn phải xây dựng, kiểm tra, theo dõi
và báo cáo hàng tháng.
Triển khai Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ GDĐT
quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi để cán bộ giáo viên đầu tư nghiên
cứu nội dung này và áp dụng đánh giá trẻ 5 tuổi theo quy trình và nội dung. Với mục
đích là giúp giáo viên hiểu rõ nội dung giáo dục nhằm phát triển tình cảm, nhận thức,
thẩm mỹ, ngôn ngữ và thể chất cho học sinh năm tuổi là nội dung giáo dục vô cùng
quan trọng góp phần thực hiện công tác phổ cập trẻ em năm tuổi của nhà trường.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em năm tuổi, tôi đã chỉ đạo các
lớp mẫu giáo 5 tuổi nghiêm túc thực hiện chương trình, đảm bảo đúng thời gian biểu
trên lớp của trẻ, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức, mặt khác
tích cực tham mưu ưu tiên về đầu tư cơ sở vật chất cho lớp 5 tuổi, ưu tiên giáo viên có
trình độ năng lực dạy lớp 5 tuổi.
Nói tóm lại, trong thời gian qua tôi đã triển khai đầy đủ tất cả các văn bản đến
từng cán bộ, giáo viên và không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Bản thân tôi nhận định,
chỉ có đọc văn bản, hiểu văn bản và nghiên cứu những nội dung liên quan sẽ giúp cho
nhà quản lý thực hiện tốt nhất khâu chỉ đạo, quản lý và điều hành công việc của mình.
Giải ph¸p2: Thực hiện tốt công tác điều tra, tổng hợp, xử lý số liệu, nhập vào
phần mềm phổ cập.
Công tác điều tra dân số là một việc làm thường xuyên hằng năm của mỗi nhà
trường, tuy nhiên ít ai đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác này trong vai trò
phát triển giáo dục của mỗi địa phương là như thế nào. Từ rất lâu, bậc học tiểu học đã
thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học, tiếp đến là bậc trung học cơ sở, vì vậy
8


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
các nhà quản lý ở hai bậc học này thường đã có kinh nghiệm trong công tác điều tra
dân số. Vì xác định được vai trò của công tác điều tra dân số trong việc lập kế hoạch
phát triển giáo dục hàng năm và từng giai đoạn, tôi đã quan tâm chỉ đạo công tác này
và xem đây là một công tác không kém phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phổ
cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.
Đầu tháng 6 tôi tham mưu với trưởng ban chỉ đạo phổ cập thành lập tổ cộng
tác viên làm công tác phổ cập chia theo từng thôn, các cộng tác viên là giáo viên của
trường đến từng hộ gia đình điều tra trẻ từ 0 - 5 tuổi, rà soát đối tượng trẻ có hộ khẩu
thường trú trên địa bàn xã, số trẻ đến tạm trú, trẻ có hộ khẩu thường trú nhưng đi học
nơi khác và số trẻ nơi khác đến học .... cập nhật thông tin vào phiếu điều tra theo mẫu
của Sở, tập huấn công tác điều tra cho giáo viên và phân công mỗi giáo viên chủ chốt,
có kinh nghiệm điều tra, thông thạo địa bàn phụ trách một điểm để tránh tình trạng bỏ
sót hộ dân. Trong công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi thì mảng điều tra, huy động trẻ ra
lớp là một bước quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của công tác này, vì
vậy trong quá trình thực hiện tôi đã suy nghĩ vạch ra các bước cụ thể và lên kế hoạch
điều tra trẻ em trong độ tuổi.
* Phân công nhiệm vụ đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy: Địa bàn xã có 10
thôn, mỗi thôn phân công từ 2 giáo viên phụ trách, một giáo viên người sở tại nên
thuận lợi cho việc điều tra.
Trong quá trình điều tra, yêu cầu giáo viên phải đi thực tế xuống các hộ gia đình để
lấy thông tin chính xác từ sổ hộ khảu của gia đình so với giấy khai sinh, tuyệt đối
không dừng lại ở chỗ chỉ đến nhà cộng tác viên dân số để lấy số liệu. Có như vậy mới
ghi chép chính xác theo yêu cầu của việc điều tra; ghi đầy đủ không bỏ qua cột nào
trong phiếu điều tra và phải có minh chứng cụ thể. Bởi sai sót bất cứ cột nào cũng gặp
khó khăn trong quá trình xử lý số liệu, báo cáo thống kê và huy động ra lớp. Số học
sinh chuyển đi và chuyển đến phải lên danh sách chuyển đi và chuyển đến, có xác
nhận của công an xã và phải được cập nhật vào sổ theo dõi phổ cập giáo dục; Tất cả

9


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
các danh sách được thiết lập được chốt ngày tháng điều tra và có chữ ký của giáo
viên, trưởng thôn, hiệu trưởng của Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục.
Từ phiếu điều tra lên danh sách theo độ tuổi, từ danh sách vào sổ theo dõi phổ
cập, trở về khâu thống kê số liệu báo cáo tổng hợp từng thôn trên toàn địa bàn quản lý
vào sổ theo dõi phổ cập.
Đối cán bộ quản lý : Bản thân tôi và một nhân viên văn phòng phụ trách công tác
phổ cập. Để thực hiện tốt công việc này, trước hết phải theo dõi số học sinh chuyển
đi, chuyến đến, số học sinh khuyết tật, có sổ theo dõi diễn biến tình hình học sinh
từng tháng hằng năm, sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến, cập nhật thời gian
đi, đến, nơi đến, Từ đó làm căn cứ để ghi vào sổ danh bạ của nhà trường. (Ghi đầy đủ
theo yêu cầu của sổ vì thiếu cột nào cũng gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, đối
chiếu).
Sau khi giáo viên đi điều tra và nộp sổ điều tra, danh sách độ tuổi trong điều tra về
lại cho văn phòng. Tôi phân công đồng chí nhân viên văn phòng cùng đồng chí y tế
nhập tất cả số hộ điều tra trong 10 thôn vào phần mềm phổ cập sau đó tôi cho giáo
viên điều tra lên dò lại trên phần mềm một lần nữa mới xuất ra Exel chỉnh sửa và in
ra phiếu điều tra hộ gia đình từng năm. Do đó khi nhập dữ liệu vào phần mềm phải
nhập đủ thông tin trên phiếu thì tất cả các biểu mẫu khi xuất ra tính chính xác cao hơn
. Chính vì lý do trên nên tôi chọn đồng chí phụ trách công tác phổ cập có tính cẩn
thận, kiên trì, nhiệt tình biết ứng dụng công nghệ thông tin.
Số trẻ phải phổ cập trong địa bàn phải luôn luôn bằng tổng số học sinh đang học
trong trường cộng với số trẻ đi học nơi khác, cộng trẻ chuyển đến, trừ đi số trẻ nơi
khác đến học, trừ trẻ chuyển đi, trẻ chết và trẻ khuyết tật nặng không ra lớp được. Mọi
khâu đều phải kiểm tra, việc điều tra, thống kê, tìm minh chứng có sự cộng tác của
giáo viên, nhân viên chuyên trách phổ cập của trường và sự chỉ đạo, theo dõi, giám
sát của lãnh đạo nhà trường.
Giải pháp 3. Thực hiện tốt công tác quản lý số liệu và quản lý hồ sơ PCGD
Để thực hiện tốt công tác quản lý số liệu trẻ phải phổ cập trong địa bàn và lập hồ
sơ lưu trữ có giá trị lâu dài, tôi suy nghĩ rằng: nhiệm vụ đầu tiên của người làm công
tác PCGD là phải có kế hoạch tổng điều tra giai đoạn 5 năm và điều tra bổ sung hằng
10


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
năm để nắm chắc số liệu cần tập trung huy động ra lớp đồng thời làm căn cứ cho việc
lập kế hoạch phát triển trường lớp theo từng giai đoạn cụ thể. Kế hoạch phải rõ người,
rõ việc, rõ thời gian hoàn thành gắn với nội dung thi đua của từng cá nhân và tập thể.
Hồ sơ gồm:
+ Phiếu điều tra hộ gia đình: Tổng số: 663 hộ; Phiếu được sắp xếp theo thứ tự
hộ của từng thôn, ghi đầy đủ các thông tin trong biểu mẫu rõ ràng. Cuối biểu mẫu
Giáo viên điều tra, chủ hộ ký vào và có xác nhận của Trưởng thôn, Hiệu trưởng nhà
trường và Trưởng ban chỉ đạo Phổ cập.
+ Sổ theo dõi tình hình phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi: Danh sách trẻ được tổng
hợp theo thứ tự từng thôn . Cuối mỗi thôn tổng hợp số liệu trẻ (gồm trẻ trai, trẻ gái, trẻ
chuyển đi các nơi, trẻ học trái tuyến và trẻ khuyết tật). Cuối danh sách từng năm Hiệu
trưởng xác nhận. Nhìn vào danh sách có thể nhận biết được rõ ràng trẻ theo thứ tự
từng thôn và theo thứ tự trong phiếu điều tra hộ gia đình.
+ Danh sách trẻ sinh từng năm: Danh sách được tổng hợp theo thứ tự theo thôn
của từng độ tuổi. Cuối mỗi năm tổng hợp số lượng trẻ (trẻ trai và trẻ gái). Cuối danh
sách từng năm có xác nhận của Hiệu trưởng.
+ Sổ theo dõi tình hình phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi gồm:
Biểu số 1: Thống kê trẻ em từ 0 đến 5 tuổi: Biểu mẫu này thống kê theo số
lượng như đã điều tra trong phổ cập có xác nhận của Trưởng ban chỉ đạo và Hiệu
trưởng.
+ Biểu số 2: Thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trường
Mầm non Hồng Thủy năm học 2012 - 2013: Biểu mẫu này thống kê tất cả các cán bộ
giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Biểu mẫu được cập nhật đầy đủ các thông tin
chính xác.
+ Biễu số 3: Thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở vật chất Trường Mầm non
Hồng Thủy năm học 2012 - 2013: Biễu mẫu này thống kê đầy đủ các phòng học, chức
năng, cơ sở vật chất trong nhà trường.
11


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
+ Danh sách theo dõi trẻ chuyển đi: Danh sách này được tập hợp đầy đủ các
thông tin theo trẻ theo độ tuổi, có xác nhận của Trưởng ban chỉ đạo và Hiệu trưởng
nơi chuyển đi.
+ Danh sách theo dõi trẻ chuyển đến: Danh sách được tập hợp theo số liệu
chính xác, có xác nhận của Trưởng ban chỉ đạo và Hiệu trưởng nơi chuyển đến.
Các loại hồ sơ đầy đủ, ghi chép rỏ ràng, đầy đủ thông tin, số liệu chính xác,
trình bày khoa học
Giải pháp 4. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi
Xác định công tác tuyên truyền là một trong những phương tiện thông tin nhanh
nhất và giúp chúng ta thực hiện vấn đề mà mình đang hướng tới đạt hiệu quả nhất.
Ngay sau khi triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đến tập
thể hội đồng sư phạm nhà trường, tôi tiến hành triển khai ngay chủ trương này đến tất
cả các bậc phụ huynh học sinh thông qua Hội nghị cha mẹ học sinh toàn trường vào
đầu năm học. Sau khi thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường đã thành
lập Ban tuyên truyền “Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi” bao gồm các cán bộ chủ
chốt của nhà trường, các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp thực
hiện. Ban tuyên truyền có nhiệm vụ, cung cấp, tuyên truyền những nội dung cần thiết
liên quan đến công tác giáo dục của nhà trường và các văn bản liên quan trong từng
cụm dân cư, trong các buổi sinh hoạt đoàn thể. Về phía nhà trường, tôi cử đại diện cán
bộ, giáo viên của trường hiện đang cư trú tại từng thôn tham gia sinh hoạt và theo dõi,
báo cáo kết quả đã triển khai trong tổ về Ban chỉ đạo phổ cập của nhà trường.
Về phía địa phương, tôi tham mưu với UBND xã tuyên truyền trên loa phát thanh
của địa phương về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi hằng tuần, hằng tháng nhằm
giúp mỗi người dân, đặc biệt là những gia đình có con em trong độ tuổi mẫu giáo
nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ em năm
tuổi. Từ đó các bậc phụ huynh tích cực vận động trẻ ra lớp đầy đủ để trẻ được học
chương trình giáo dục mầm non và chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ em 5 tuổi vào học lớp
1. Bên cạnh, thông qua các hoạt động mang tính tập thể cho học sinh toàn trường để
12


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
thu hút trẻ và sự chú ý của phụ huynh về công tác giáo dục của nhà trường, các chủ
trương lớn của Đảng và nhà nước ....
Giải pháp 5. Thực hiện đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng
chăm sóc giáo dục.
Trường Mầm non của tôi đang công tác thực hiện chương trình giáo dục
mầm non mới ở 100% các nhóm, lớp, nhà trường đã có nhiều biện pháp nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ . Là một người làm công tác quản lý, tôi đã nghiên cứu
kỹ Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo ban
hành quy định về bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và đưa ra một số biện pháp chỉ
đạo đối với giáo viên dạy lớp 5 tuổi như sau: Bám sát các nội dung đánh giá theo
Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT để có hướng xây dựng nội dung, kế hoạch chăm sóc
giáo dục trẻ phù hợp với trẻ 5 tuổi. Theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo
giai đoạn 4 lần/ năm ( Mỗi giai đoạn đánh giá 30 chỉ số).Kết quả qua đánh giá lần 4
đạt 98,4%. Tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp với các bậc cha mẹ cùng chăm
sóc, nuôi dưỡng trẻ đặc biệt là trẻ cá biệt, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ khuyết tật, trẻ câm
điếc. 100% trẻ ăn bán trú tại trường, đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ, nâng cao chất
lượng bữa ăn. tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và có biện pháp
chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Do đó tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp cả 2 thể 7,75%. 100%
cán bộ, giáo viên có chứng chỉ A tin học trở lên, biết ứng dung công nghệ thông tin
soạn bài. Có 85% giáo viên sử dụng máy vi tính để tổ chức các hoạt động chăm sóc
giáo dục trẻ. Tham mưu với lãnh đạo các cấp để mua sắm, đầu tư kinh phí trang bị đủ
đồ dùng tối thiểu theo quy định tại thông tư 02 cho các lớp 5 tuổi, để giáo viên có đủ
điều kiện thuận lợi thực hiện chăm sóc và giáo dục trẻ. .
Đảm bảo chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định 49/2010 của Chính
Phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa đảm bảo chăm sóc trẻ
ăn bán trú và học hai buổi / ngày 100% với số tiền là:

13


Liờn h ST: 0946.734.736 hoc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Gii phỏp 6: Cng c mng li trng lp, tng trng c s vt cht, trang
thit b dựng chi.
Hng nm nh trng tp trung mi ngun kinh phớ u t xõy dng v mua
sm theo k hoch ó duyt .Trong nm hc 2012 2013 tip tc thc hin có hiu
qu các ngun vn ca a phng. ca huyn xây dng c s vt cht theo k
hoch ó duyt u nm hc, y mnh hot ng t lm dựng, chi, thu hút s
quan tâm ca các ph huynh trong vic tng trng dựng chi và tài liu phc
v công tác chm sóc giáo dc tr. ng thi tng cng công tác kim ta vic s
dng và bo qun các trang thit b, dựng, chi và tài liu phc v chng trình
GDMN theo thông t ca B Giáo dc và Đào to ban hành. Tng cng công tác
tham mu vi lãnh o a phng thc hin án t 2011 - 2015 theo yêu cu
ca Q 149/2006/Q-TTG ca Th tng chính ph.
* Tổng kinh phí đầu t cho mục xây dựng cơ sở vật chất: 154,0 triệu đồng
1. Mua sắm các trang thiết bị mới trong phòng học (theo TT 02. hứớng trang bị)
* Kinh phí đầu t mục này: 344,0 triệu đồng
2. Xây dựng, tu sửa công trình vệ sinh và nguồn nớc sạch:
* Kinh phí đầu t mục này: 15.0triệu đồng
3. Mua sắm và tu sửa các loại khác:
* Kinh phí đầu t mục này: 20,0 triệu đồng
- Trng mm non ca tụi ang cụng tỏc. Trng cú mt im chớnh cú 04 phũng hc
kiờn c, 01 phũng bỏn kiờn c v hai im ph cú 05 phũng hc bỏn kiờn c, phự hp
cho tr i li, cú phũng hc, phũng chc nng, bn gh ỳng quy cỏch, trang thit b
nh mỏy vi tớnh, b nghe nhỡn, ti vi, dựng dy hc v chi cho tr 5 tui m bo
theo quy nh ti thụng t 02/2010/TT ca B GD-T
Gii phỏp 7. Chỳ trng cụng tỏc o to, bi dng i ng giỏo viờn.
Cụng tỏc o to bi dng giỏo viờn cng úng gúp mt phn khụng nh
vo quỏ trỡnh thc hin cụng tỏc ph cp GDMN cho tr em nm tui bi vỡ trỡnh
chuyờn mụn, cht lng ging dy ca mi giỏo viờn se nh hng trc tip n kt
14


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
quả học tập của mỗi học sinh. Xác định được điều này, tôi đã xây dựng kế hoạch ,
động viên, khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên của mình học nâng cao chuẩn
trình độ chuyên môn từ trung cấp,cao đẳng sư phạm lên đại học sư phạm. Tính đến
thời điểm hiện nay, đơn vị chúng tôi có 100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 19/31
giáo viên trên chuẩn đạt 61,3% . Riêng lớp 5 tuổi có 7/9 giáo viên đạt trình độ trên
chuẩn tỉ lệ 77,8%. . Tăng cường công tác tự bồi dưỡng để nâng cao chất lượng

giáo dục toàn diện.
Tạo điều kiện để cán bộ giáo viên đi học các lớp nâng cao trình độ lý luận
chính trị, nghiệp vụ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ. Đến tại thời điểm này
trường MN có 17 giáo viên , nhân viên theo học các lớp đại học.
Tăng cường đổi mới nội dung phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ cho giáo
viên để thực hiện chương trình GDMN ngày càng có hiệu quả hơn.
Về nghiệp vụ giảng dạy, tôi đã tham mưu phân công những giáo viên có năng
lực chuyên môn, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi
vì đây là lớp cuối cùng chuyển cấp, trẻ phải nắm vững kiến thức chương trình học khi
vào lớp 1. Các giáo viên dạy lớp 5 tuổi cũng thường xuyên được bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ hơn, ưu tiên tổ chức các hoạt động chuyên đề ở khối mẫu giáo Lớn.
Ngoài ra, tôi còn động viên, khuyến khích giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đăng ký
các danh hiệu thi đua để giáo viên có trách nhiệm hơn vào việc đầu tư chuyên môn,
bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy nhằm đạt thành tích vào cuối năm học.
III. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN:
Yếu tố quyết định cho sự thành công của công tác PCGD MN cho trẻ 5 tuổi đó
là sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ có trách
nhiệm của các đoàn thể, ban ngành... trong địa phương, sự đồng tình của cha mẹ học
sinh và nhân dân. Bên cạnh đó là nổ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường
trong công tác dạy và học, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục. Kết quả đã đạt
được:
15


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Tổng số trẻ điều tra 0 – 6 tuổi là: 627 cháu
- Số trẻ ra lớp: 409/ 627 cháu tỉ lệ 65,2 %
- Số trẻ 5 tuổi ra lớp: 142/142 tỉ lệ 100%
- Tỷ lệ chuyên cần: 99,3%
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi SDD thể thấp còi: 7,75%; SDD thể nhẹ cân: 7,75%
- Phòng học 4/4 lớp 5 tuổi đủ điều kiện theo điều lệ
- Giáo viên lớp 5 tuổi: 9/9 giáo viên đạt chuẩn, trong đó 7/9 giáo viên trên chuẩn tỉ lệ
77,8%
Là đơn vị làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp, không có sai sót đáng tiếc về hồ
sơ PCGD MN, không phải mất nhiều công sức của bộ phận làm hồ sơ, được tiếp cận
với các đoàn kiểm tra, được đánh giá là đơn vị thực hiện khá tốt công tác điều tra, báo
cáo, thống kê, xử lý số liệu, minh chứng cụ thể, giải trình thông suốt của cán bộ
chuyên trách phổ cập, hồ sơ của các cấp chỉ đạo về công tác phổ cập cũng được lưu
trữ đầy đủ, khoa học dễ tìm và được cấp trên đánh giá cao. Đặc biệt là biết kết hợp
với các hội, đoàn thể trong và ngoài nhà trường đã huy động được trẻ em khuyết tật ra
lớp, duy trì sĩ số học sinh... Kết quả đó nhờ sự tuyên truyền vận động của đội ngũ giáo
viên; từng cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình
để tự giác tham gia công tác điều tra bổ sung, huy động trẻ ra lớp, thiết lập hồ sơ báo
cáo thống kê hằng năm.

C. PHẦN KẾT LUẬN
3.1. Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến, giải pháp.
Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư
cho sự phát triển của toàn xã hội. Do đó nhà trường phải có mối quan hệ mật thiết với
các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, với ngành; phải huy động được sự
chung tay góp sức về mọi mặt của toàn xã hội vì mục tiêu "Đào tạo nhân lực, nâng
cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài" cho đất nước, xây dựng đất nước ngày càng phồn
vinh.
16


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch là thành công bước đầu, vì bất cứ công
việc gì muốn có kết quả tốt thì phải có kế hoạch cụ thể. Từ thực tiễn đã làm và kết quả
đạt được trong năm học qua, tôi nhận thấy rằng để làm tốt công tác PCGD MN cho trẻ
5 tuổi tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau:
Cơ quan thường trực phải chủ động, kiên trì trong công tác tham mưu để kịp
thời để kịp thời ban hành các văn bản đảm bảo chính xác, phù hợp với điều kiện địa
phương và có tính khả thi cao.
Thực hiện tốt công tác điều tra huy động trẻ ra lớp, nắm chắc số liệu trong địa
bàn để huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100% đây là bước quan trọng nhất quyết định sự
thành công của công tác PCGD MN cho trẻ 5 tuổi.
Thực hiện tốt công tác nhập phần mềm phổ cập, tổng hợp, xử lý số liệu, đây là
việc làm cũng không kém phần quan trọng vì nếu làm tốt công tác điều tra huy động
nhưng việc nhập phần mềm, tổng hợp, xử lý số liệu không chính xác dẫn đến việc lên
kế hoạch không chính xác.
- Thực hiện tốt công tác quản lý số liệu và quản lý hồ sơ PCGD MN cho trẻ 5 tuổi,
việc làm này có ý nghĩa thiết thực trong việc lưu trữ hồ sơ có giá trị lâu dài.
- Bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt quan
tâm tới giáo viên dạy lớp 5 tuổi
- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định cho các
nhóm lớp, quan tâm tới lớp mẫu giáo 5 tuổi
3.2. Đề xuất:
Để làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tôi xin đưa ra một
số đề xuất như sau:
Với cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao nhận thức về hết lòng hết sức phục vụ
nhân dân, thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp "Trồng
người". Mà trước hết là tham gia làm tốt công tác điều tra PCGDMN.
Với ngành Giáo dục, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách phổ cập,
tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách phổ cập các trường có thể giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm. Tập huấn thêm phần mềm công tác phổ cập để việc cập nhật và Xử lý dữ liệu
chính xác, việc quản lý hồ sơ cũng dẽ dàng hơn
17


Liên hệ SĐT: 0946.734.736 hoặc Email: hungtetieu1978@gmail.com
Với chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về tinh thần
lẫn vật chất, cần có tiếng nói chung để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia
công tác giáo dục tích cực hơn,
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ để làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm
non cho trẻ 5 tuổi năm học vừa qua tôi đã áp dụng vào đơn vị. Tôi hy vọng rằng
những vấn đề tôi đưa ra trong sáng kiến kinh nghiệm này sẽ phần nào giúp cho công
tác PCGD MN cho trẻ 5 tuổi ở các trường Mầm non tham khảo và áp dụng vào công
việc của đơn vị mình, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công việc./.

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×