Tải bản đầy đủ

SKKN sáng kiến kinh nghiệm đề tài một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường

Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

MỤC LỤC
I/ ĐẶT VẤN ĐỀ : -------------------------------------------------------------Trang 2
II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN :
1. Đặc điểm: ------------------------------------------------------------Trang 3
2.Thuận Lợi : ---------------------------------------------------------Trang 4
3.Khó Khăn : -----------------------------------------------------------Trang 5
III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
1.Khảo sát tình hình thực tế tại nhóm lớp : -------------------------Trang 6,6
2.Giúp trẻ hiểu khái niệm giáo dục môi trường : -------------------Trang 7,8
3.Xây dựng kế hoạch giáo dục:----------------------------------------Trang 8
4.Xác định rõ yêu cầu giáo dục:----------------------------------------Trang 9
5.Tuyên truyền phối hợp phụ huynh :---------------------------------Trang 11
6. Phối hợp cùng đồng nghiệp:-----------------------------------------Trang 12
7.Giáo dục qua hành vi, thái độ :----------------------------------------Trang 13
IV/ KẾT QUẢ : ---------------------------------------------------------------Trang 14,15
V/BÀI HỌC KINH NGHIỆM : --------------------------------------------Trang 15,16
VI/ PHỤ LỤC : ------------------------------------------------------------Trang 18 -> 24
1
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa


Trường MG Định Hiệp
1


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TRẺ
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I / ĐẶT VẤN ĐỀ:
- Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là cung cấp cho trẻ những
kiến thức sơ đẳng về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của trẻ
nhằm tạo ra thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với môi trường xung quanh. Môi trường sống bao gồm các yếu tố tự nhiên, xã hội và vật chất nhân tạo
bao quanh con người. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời
sống con người và sự phát triển kinh tế văn hoá của đất nước.
- Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao, những trận động đất,
những cơn sóng thần làm mất mát thiệt hại về tiền của và con người, ảnh
hưởng đến kinh tế, khả năng hồi phục sau những thiên tai ấy là một quá
trình rất dài và lâu. Việc khám phá quy luật của tự nhiên nhằm mục đích
bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ lứa tuổi mầm non.
- Do đó để bảo vệ môi trường chúng ta phải thực hiện nhiều biện pháp
khác nhau, trong đó biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của mỗi
con người chúng ta được xem là có hiệu quả nhất, đặc biệt ở lứa tuổi mầm
non. Bởi ở lứa tuổi mầm non dễ hình thành những nề nếp, thói quen do đặc
2
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
2


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

điểm tâm sinh lý phát triển của lứa tuổi mầm non “ dễ thích nghi, bắt chiếc,
học tập…” và đây cũng là cơ sở cho việc hình thành nhân cách tốt hay xấu
cho trẻ sau này. Từ đó biết cách sống tích cực, sống tốt với môi trường,
nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của cơ thể và trí tuệ con người.
- Để đảm bảo cho con người được sống trong một môi trường lành mạnh
thì việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường được hình thành và r n luyện rất


sớm, từ lứa tuổi mầm non, để giúp con trẻ có những khái niệm cơ bản ban
đầu về môi trường sống của bản thân “mình” nói riêng và con người nói
chung là cần rất thiết .
=> Đó là lí do tôi chọn đề tài “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi
trường” tại lớp chồi trong trường Mẫu giáo Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng,
tỉnh Bình Dương.
II/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KHÁCH QUAN CHỦ QUAN :
1 Đặc điểm tình hình:
Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tôi xác định là một trong những
nhiệm vụ rất quan trọng, nên tôi tiến hành có kế hoạch, xây dựng chiến
lược cụ thể để phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.
Để mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất là điều mà những người làm
công tác giáo dục phải quan tâm. Tôi cho rằng sự thành công của công tác
này không thể thiếu sự kết hợp chặt chẽ từ ba lực lượng giáo dục Gia đình3
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
3


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

Nhà trường và xã hội.
Bản thân khi được Ngành phân công về công tác tại trường Mẫu Giáo
Định Hiệp, là đơn vị mới được thành lập với 5 phòng học và 1 nhà bếp,
xung quanh bốn bề trống vắng không một bóng cây hoa kiểng , chỉ sỏi với
đá, khuôn viên trường không một cây xanh hay một bông hoa toàn màu
nắng chói chang môi trường thật khắc nghiệt.
Giờ đây sau hai năm đi vào tổ chức hoạt bằng tất cả tâm huyết cũng như
ý trí của tập thể CB-GV-NV trường MG Định Hiệp chúng tôi, đã nhanh
chóng xây dựng được môi trường “ Xanh –Sạch -Đẹp” ngay trong đơn vị,
hiện tại trường đã được phủ kín cây xanh cho bóng mát và hoa kiểng đua
nhau khoe sắc màu .
Tôi và các đồng nghiệp cùng Ban giám hiệu nhà trường, cũng thấy rõ
được môi trường hiện tại của đơn vị mình và luôn mong muốn phải tiếp tục
duy trì và phát huy gìn giữ môi trường đó, không dừng lại chỉ ở nơi bản
thân chúng tôi mà cần nhân rộng cũng như tuyên truyền sâu rộng đến các
bậc phụ huynh cùng các cháu MG trong trường MG Định Hiệp về kiến thức
giáo dục ý thức bảo vệ môi trường một cách tốt nhất .
2/ Thuận lợi :
- Được sự quan tâm, nhiệt tình của Ban giám hiệu cùng với Phụ huynh
luôn hướng dẫn và tạo điều kiện trong công tác cũng như mọi lãnh
vực, về tinh thần, cơ sở vật chất để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm
4
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
4


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

sóc, giáo dục các cháu .
- Bản thân tôi luôn tận dụng những nguồn nguyên vật liệu thải bỏ để có
thể biến chúng thành những dụng cụ học tập và đồ chơi đơn giản giúp
trẻ được học, được khám phá và khắc sâu kiến thức, cũng hạn chế
phần lượng rác thảy gây ô nhiệm môi trường
- Được nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin để
phục vụ tốt cho việc tìm những thông tin, cập nhật những tư liệu,
những kiến thức, phương pháp và áp dụng để giáo dục trẻ tốt hơn.
3/ Khó khăn:
Song song những việc thuận lợi đó, tôi cũng gặp một số khó khăn sau:
- Phần lớn phụ huynh lớp tôi thuộc nông dân, là người lao động phổ
thông, làm rãy, làm thuê , cạo mủ, nên ý thức bản thân cũng như nhận
thức về bảo vệ môi trường còn thấp nên kiến thức giáo dục trẻ bảo vệ
môi trường còn nhiều hạn chế
- Các hành vi của các bậc phụ huynh chưa được gương mẫu trước trẻ
về ý thức trẻ bảo vệ môi trường.
- Chưa chú tâm nhắc nhở trẻ ngay ở gia đình từ những việc nhỏ đơn
giản như : ăn xong phải biết bỏ rác đúng qui định, không được xả rác
nơi công cộng …
- Phần lớn các cháu trong lớp tôi chưa từng đi nhà trẻ, chưa qua học
lớp Mầm nên chưa có được một số nề nếp thói quen cũng như chưa
hiểu, chưa có một chút khái niệm hay kiến thức về bảo vệ môi trường
5
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
5


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

trong sinh hoạt hàng ngày .
III /BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
Với tình hình thực tế tại nhóm lớp tôi đang phụ trách, tôi nhận thức được
và đã xác định rõ những việc cần làm ngay tại đơn vị, những việc cần làm
là hướng dẫn giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, cùng nhà trường tạo môi
trường tốt cho trẻ hoạt động, phối hợp phụ huynh để đẩy mạnh công tác
giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ tại nhóm lớp mình phụ trách .
Giáo dục trẻ cách bào vệ môi trường thế nào ? thì trước tiên môi trường
tại đơn vị phải tốt, cần đảm bảo các yêu cầu chỉ đạo của Ngành về phòng
trào xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn-Thân thiện” điều
đó đòi hỏi người lớn chúng ta phải luôn gương mẫu trước trẻ qua “ mỗi
hành vi, mỗi cử chỉ, mỗi hành động ” để trẻ noi theo.
Việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các cháu, luôn là một hoạt
động mang tính giáo dục cao, nó đòi hỏi chúng ta phải nhạy bén, linh hoạt,
tận dụng tất cả thời gian tiếp xúc với trẻ, nhằm giáo dục kịp thời cho trẻ,
chúng ta còn phải hướng dẫn trẻ thông qua các đồ dùng đồ chơi làm từ phế
liệu tưởng chừng như không còn giá trị , thành những đồ dùng đồ chơi có ý
nghĩa để giáo dục trẻ biết tận dụng lại, không vứt bừa bãi để môi trường
luôn sạch đẹp.
Xác định việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ là rất cần thiết, nên bản
thân tôi trong thời gian thực hiện đã đưa ra được một số biện pháp giáo dục
6
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
6


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

trẻ như sau:
1/Khảo sát tình hình thực trạng tại tớp:
Năm học 2011-2012 tôi được nhà trường phân công phụ trách lớp chồi,
sĩ số trẻ trên lớp là 54 , với 2 giáo viên , 1 bảo mẫu . Đầu năm học trẻ lớp
tôi chưa có ý thức bảo vệ môi trường và thực tế trẻ cũng chưa hiểu được
thế nào là bảo vệ môi trường .
- Vì trong lớp đa số là trẻ mới lần đầu đến trường đến lớp, chưa qua học ở
nhóm lớp nào. Phần lớn phụ huynh thuộc vùng nông thôn nên ý thức kiến
thức bảo vệ môi trường còn hạn chế rất nhiều , việc trẻ đến trường còn mới
lạ, bỡ ngỡ vẫn còn duy trì một số thói quen ở nhà, khi lên lớp chưa thể sửa
đổi thích nghi kịp nề nếp hoạt động sinh hoạt ở trường, ở lớp.Giáo dục trẻ
những việc đơn giản nhất như :
+ Giữ gìn vệ sinh nhóm lớp sạch sẽ.
+ Đi vệ sinh đúng nơi qui định…
=> Cũng gây khó khăn rất nhiều đối với giáo viên chúng tôi, trẻ còn có
những hành vi như : “Thích hái hoa,bẻ lá để chơi,chơi xong chưa biết cất
dọn đúng nơi qui định mà còn bày biện lung tung” .
- Bên cạnh những trẻ mới được đến trường còn xa lạ, lạ lẫm với nề nếp
sinh hoạt, với môi trường mới đó cũng có những trẻ cũng từng được đến
trường , được học qua lớp Mầm, nên trẻ cũng có một số vốn kiến thức kỹ
7
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
7


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

năng nhất định qua giao tiếp cùng bạn như :
+ Biết nhắc nhở bạn, sửa sai cho bạn …
Ví dụ : Giúp bạn bỏ rác vào thùng rác, nhắc nhở bạn không hái hoa bẻ
cành,đi vệ sinh đúng nơi qui định …
- Nắm được sơ lược tình hình trường , lớp đặc điểm trình độ tiếp thu của
từng cháu trong lớp.Tôi đã phân loại từng nhóm để có hướng theo dõi,
hướng dẫn nhắc nhở,cung cấp một số kiến thức nhất định cho các cháu qua:
+ Hình ảnh,dụng cụ vệ sinh nhóm lớp => Trẻ được làm quen và hiểu được
mục đích sử dụng của các đồ dùng dụng cụ đó là một trong các phương tiện
sử dụng làm sạch môi trường ….
+ Các hình ảnh giáo dục trẻ thực hiện bảo vê môi trường
Ví dụ : Tranh bé biết lượm rác, hành vi bé ăn qua xong bỏ rác vào thùng
rác, không bứt lá bẻ cành, không chạy chà đạp nên cây kiểng …
Hay : Những hành vi không đúng về bảo vệ môi trường ví dụ : hành vi thả
rác xuống sông, vức rác bên lề đường …
=> Qua hình ảnh cô cho trẻ so sánh và phân biệt hành vi đúng nên làm ,
hành vi sai không nên làm
2/Xây dựng kế hoạch giáo dục :
Xây dựng kế hoạch giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua
8
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
8


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

các hoạt động có chủ đích, hoạt động vui chơi, sinh hoạt dựa vào tình hình
của lớp, khả năng thực tế của trẻ. Lựa chọn để đưa vào kế hoạch tìm tòi
nguyên vật liệu có thể tạo được sản phẩm đáp ứng được yêu cầu "học mà
chơi, chơi mà học" cho trẻ để đảm bảo hiệu quả đạt được của công tác luôn
ở mức cao nhất mà vẫn có thể bảo vệ môi trường.
Bước 1:
- Cho trẻ quan sát thực tế môi trường tại lớp,tai đơn vị xây dựng nội dung
hướng dẫn giáo dục trẻ .
- Bám sát kế hoạch chương trình phân phối giáo dục trẻ, theo độ tuổi của
nhà trường , để xác định mục tiêu giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh
lý phát triển của trẻ, phù hợp với trình độ tiếp thu của từng trẻ trong nhóm
lớp.
Bước 2:
- Đưa nội dung cần giáo dục vào sinh hoạt tổ khối cùng thảo luận tìm ra
giải pháp phù hợp, góp ý rút kinh nghiệm trong xây dựng kế hoạch giáo dục
trẻ bảo vệ môi trường để đạt hiệu quả cao.
- Xây

dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở lớp theo từng

chủ điểm, lựa chọn đưa vào các tuần học để giáo dục cháu
- Đưa nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho cháu cụ thể theo chủ điểm
lên bảng tuyên truyền lớp ở để phụ huynh nắm bắt phối hợp giáo dục cháu
9
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
9


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

Bước 3:
Xây dựng lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các tiết
học hằng ngày dạy cháu .
3/Xác định rõ yêu cầu cần đặt ra đối với việc giáo dục :
Ý thức bảo vệ môi trường qua những khái niệm đơn giản và gần gũi với
trẻ.
- Giúp trẻ hiểu và phân biệt được đâu là môi trường sạch, môi trường bẩn.
- Hình thành các thói quen lao động tự phục vụ: Lau dọn, sắp xếp gọn gàng
đồ dùng, đồ chơi, không vứt rác, vứt đồ chơi bừa bãi.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết rữa tay sau khi đi vệ sinh xong.
- Biết tiết kiệm nước trong sinh hoạt hằng ngày.
Hướng dẫn trẻ cách gieo hạt , trồng cây để tạo môi trường xanh, sạch, đẹp
cho lớp. Giúp cho trẻ hiểu cây xanh rất có ích cho con người, làm giảm ô
nhiễm môi trường, giảm bụ, giảm tiếng ồn, cây kiểng để trang trí tạo ra
cảnh đẹp.
4/Giúp trẻ hiểu khái niệm kiến thức môi trường
- Để giúp trẻ biết được khái niệm môi trường xanh sạch đẹp an toàn thân
thiện là thế nào thì trước tiên ban giám hiệu đưa ra kế hoạch trồng cây
xanh phía trước sân trường,toàn bộ cán vộ công nhân viên và giáo viên
trong đơn vị cùng phối hợp phụ huynh làm sạch cỏ trồng cây .Mỗi cá nhân
thành viên trong đơn vị đóng góp trồng một hàng cây ăn quả trước
10
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
10


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

trường.Bên cạnh đó trồng thêm hoa kiểng ở khu vực hành lang và phía sau
trường là vườn rau cho bé được trải nghiệm thực tế,trẻ được chơi dưới
những tán lá cây xanh mát hít thở không khí trong lành giúp trẻ hiểu được
lợi ích của cây xanh,môi trường tronng lành chúng ta sẽ có sức khỏe để học
hành và sống tốt.
- Dựa vào điều kiện thực tế tại đơn vị sẵn có như : Môi trường xanh ,sạch
đẹp,có cây xanh,cây ăn quả,một số loại hoa, tôi đã tận dụng và phát huy
được điều kiện thuận lợi này để hướng dẫn giáo dục trẻ trong lớp mình
thông qua các hoạt động sinh hoạt .
Ví dụ : Hoạt động ngoài trời,hoạt động khám phá,làm quen với toàn
v.v…cho trẻ biết môi trường bao gồm cây cối,nhà cửa ,trường học,nơi
chúng ta hằng ngày hoạt động,môi trường sạch,môi trường đảm bảo an
toàn, thân thiện, là không có rác,các vật dụng được sắp xếp gọn gàng ngay
ngắn,mọi người đối xử với nhau cởi mở,vui vẻ thân thiện.
Ngoài ra trẻ hiểu được một số công việc khi ở nhà, trẻ biết phụ giúp ba mẹ
những công việc vừa sức của mình làm ba mẹ vui lòng.
Ví dụ : Tưới cây, lau lá,lau kệ tủ, tập quét dọn nhà cửa …
5/Tuyên truyền và phối hợp với Phụ huynh :
Trong công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường một biện pháp không
thể thiếu khi giáo dục cho trẻ. Làm tốt công tác vận động, hỗ trợ của Phụ
11
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
11


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

huynh về nguồn nguyên vật liệu thải bỏ để Giáo viên tận dụng, hướng dẫn
các bé làm đồ chơi đơn giản cho mình.
Bước 1:
Thông qua công tác tuyên truyền, vận động này Phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn
tầm quan trọng của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho con trẻ
không phải chỉ ở phía nhà trường mà còn ở gia đình . Ví dụ: khi về nhà
trong hành động của trẻ phụ huynh kịp thời nhắc nhở với những hành vi sai
như : bỏ đồ chơi bừa bãi hay ăn quà bánh vứt rác bữa bãi gây ruồi muỗi ….
Bước 2:
Tuyên truyền phụ huynh qua giờ đón trả trẻ hằng ngày,nói cho phụ huynh
biết những nội dung đang thực hiện giáo dục trẻ tại lớp để phụ hunh hiểu
và về cùng dạy cháu thêm.
Ví dụ: trong tuần ở lớp đang thực hiện chủ đề giáo dục trẻ “ý thức tự giác
chăm sóc cây kiểng”, khi biết được khi về nhà phụ huynh luôn nhắc nhở trẻ
để trẻ tiếp tục hành thành thói quen với hành vi kỹ năng mới ; hay phụ
huynh sẽ làm gương trước trẻ về những hành động của mình mà trẻ mới
được làm quen ở lớp với cô giáo .
Bước 3:
Thực hiện phê và ý kiến vào sổ bé ngoan hằng tuần về tình hình ,hành vi
bảo vệ môi trường của cháu ở lớp. Qua đó phụ huynh sẽ thấy được các điều
12
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
12


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

mà giáo viên và trẻ đã xây dựng thành quy ước như 3 tiêu chuẩn bé ngoan
để cùng phấn đấu đạt được trong tuần , đó cũng là một hình thức cần sự
phối hợp cũng như tuyên truyền đến các bậc phụ huỳnh trong công tác giáo
dục con trẻ .
6/ Công tác phối hợp với đồng nghiệp:
Tôi kết hợp với giáo viên cùng lớp suy nghĩ , tìm kiếm, lựa chọn những
cách thức, thủ thuật giáo dục trẻ về bảo vệ môi trường phù hợp với tình
hình lớp, với đặc điểm của từng trẻ để có cách giáo dục riêng :
ví dụ :Với những trẻ hiếu động hay giỡn nghịch theo ý mình , tôi quan tâm
hơn , theo dõi sát cùng trẻ trong từng hoạt động sinh hoạt trong ngày , kịp
thời nhắc nhở , sửa sai cho trẻ giáo dục trẻ
Ví dụ : Trong các buổi họp tổ , khối , trung tâm nhà trường tôi mạnh dạn
đưa ý kiến cùng giải pháp suy nghĩ của mình trước tập thể để cùng thảo
luận , chia sẻ để rút ra một giải pháp khả thi nhất
Ví dụ : Trường hợp trẻ thường có hành vi ăn quà bánh xả rác tại chỗ không
tự giác bỏ vào sọt rác đúng nơi quy định .Tôi luôn theo dõi nhắc nhở trẻ,
khi trẻ có biểu hiện tốt tôi kịp thời động viên khen ngợi .
7/Giáo dục trẻ qua những hành động hành vi.
- Khi tổ chức các hoạt động nên để trẻ trải nghiệm, trao đổi và Giáo viên
lắng nghe ý kiến của trẻ, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ
13
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
13


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

được thể hiện ý tưởng của mình.
- Tận dụng thời gian của giờ sinh hoạt chiều để giáo dục trẻ thói quen trực
nhật cuối ngày theo nhóm hoặc cá nhân.
- Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp,sắp xếp, lau dọn kệ đồ chơi, Với những
biện pháp trên khi thực hiện tại đơn vị và lớp tôi đạt được một số kết quả
như sau:
+ Cho trẻ xem tranh,hình ảnh về bé tưới cây,chăm sóc cây xanh,hoa kiểng
+ Dạy trẻ khám phá về các hiện tượng thiên nhiên nắng gió ,mưa, bão .qua
đó trẻ ý thức được việc bảo vệ cây xanh,và bảo vệ nguồn nước
+ Cho trẻ xem các hành vi không nên làm như khạc nhổ bừa bãi,giẫm đạp
lên hoa cỏ khi đi chơi tham quan những nơi công cộng
+ Cho trẻ làm các bài tập cắt, xé, vẽ theo ý mình thể hiện hành vi bảo vệ
môi trường vào giờ rãnh rỗi buổi chiều sau khi ăn xong .

IV/KẾT QUẢ
Qua thời gian thực hiện giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, tôi nhận thấy lớp
có chuyển biến tích cực như trẻ không còn vứt rác bừa bãi ở sân trường.Giờ
hoạt động ngoài trời trẻ không hái hoa,bẻ cành, thấy rác biết tự bỏ vào
thùng qui định
14
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
14


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

- 100% trẻ ở lớp có ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm đơn giản
như tưới cây,lau lá ở khu vực lớp học và sân trường khi có bụi.
- Trẻ ý thức được và cùng cô lau kệ đồ những đồ dùng đồ chơi của mình
hằng ngày sử dụng,
- Trẻ biết nhặt rác bỏ đúng nơi qui định và biết nhắc nhở mọi người cùng
thực hiện giữ gìn vệ sinh nơi ở,trường học.
- Để bảo vệ môi trường trẻ biết sử dụng lại lá khô,các giấy loại phế thải
dùng sử dụng cho các hoạt động tạo hình ngoài tiết học, giờ vui chơi, trẻ xé
dán thành những hình ảnh ngộ nghĩnh theo yêu cầu của cô trong tiết
học,hoạt động ngoài trời chơi với lá cây, sỏi, đá v.v….
- Trẻ biết tiết kiệm nước khi rửa tay,vệ sinh tay chân như đóng mở van nhẹ
nhàng cẩn thận,mở nước vừa đủ sử dụng,không lãng phí.
- Giờ ăn trẻ sử dụng khăn lau miệng xong biết bỏ vào sọt rác qui
định,không xả rác dưới nền nhà,nhắc các bạn cùng thực hiện
- Khi thấy rác ở nhóm lớp hoặc sân trường ,trẻ biết tự giác bỏ thùng để
đảm bảo vệ sinh trường lớp
- Về nhà trẻ biết phụ giúp ba mẹ những công việc vừa sức của mình làm ba
mẹ vui lòng .
- Trẻ ý thức được gìn giữ môi trường ở sạch sẽ gòn gàng bằng cách sắp xếp
15
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
15


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

đồ dùng đồ chơi ngay ngắn khi ở nhà và trên lớp
- Trẻ biết bảo vệ nguồn nước bằng cách không nghịch bẩn làm ô nhiễm
nguồn nước sử dụng ở nhà và trên lớp
- Khi đi xe buýt trẻ biết giữ gìn vệ sinh không khạc nhổ, rả rác bừa bãi
- Khi đi chơi, tham quan ở những công viên,những nơi công cộng,trẻ có
những hành vi,thái độ như không hái hoa ,bẻ cành, không giẫm đạp lên hoa
cỏ .
IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
- Với vai trò là người làm công tác giáo dục tôi nhận thức đúng đắn về vai
trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho
trẻ.
- Nâng cao nhận thức của trẻ về bảo vệ môi trường thông qua công tác giáo
dục và tuyên truyền phụ hunh
- Thực hiện tốt chuyên đề đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp an toàn thân
thiện cho trẻ mà Ngành đề ra,lao động để tạo môi trường xanh sạch đẹp làm
gương cho trẻ noi theo
- Công tác này sẽ đạt được hiệu qủa cao hơn khi có được sự tư vấn, hỗ trợ
của Ban Giám Hiệu nhà trường, trang bị đầu tư cho giáo viên những trang
thiết bị phù hợp để giáo viên thuận lợi trong việc giáo dục trẻ

16
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
16


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

- Ngoài hướng dẫn trẻ trực tiếp bằng cách cho trẻ xem tranh ảnh ,thực
tế,bảo vệ môi trường,giáo viên còn phải tích hợp lồng ghép bảo vệ môi
trường vào tấc cả các hoạt động tại nhóm lớp
- Thực hiện trang trí nhóm lớp các hình ảnh bảo vệ môi trường,thường
xuyên cho trẻ thực hiện bài tập với kĩ năng cắt,vẽ ,xé dán v.v…..
-

Lồng ghép giáo dục nhẹ nhàng,tránh nặng nề,ôm đồm cho trẻ.Như vậy
sẽ nặng nề cho tiết dạy

- Luôn quan tâm đến từng hành vi thái độ của trẻ qua các hoạt động
hằng ngày để có biện pháp giáo dục hiệu quả
-Cần thực hiên mọi lúc mọi nơi để giáo dục trẻ có những hành vi tốt đẹp
kịp thời

Định Hiệp ngày 10 tháng 02 năm 2012
Người viết

Trương Thị Tuyết Thoa
* Nhận xét đánh giá của hội đồng chấm xét SKKN cấp trường:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------17
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
17


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Định Hiệp, ngày

thánh năm 2012

TM.HĐCX.

PHỤ LỤC
18
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
18


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”


19
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
19


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

BÉ LAU LÁ CÂY

20
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
20


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

BÉ TƯỚI CÂY

21
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
21


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

BÉ TỈA LÁ VÀNG

22
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
22


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

Trẻ đã có hành vi tốt

Các bạn ơi ! hãy cùng lượm rác để bảo vệ môi trường

23
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
23


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

24
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
24


Đề tài : “Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường”

25
Gíao viên :Trương Thị Tuyết Thoa

Trường MG Định Hiệp
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×