Tải bản đầy đủ

nha nuoc quan chu chuyen che trung uong tap quyen

Tên:Nguyễn Anh Thơ
Lớp:D16LS01

Vấn đề:bản chất của chủ nghĩa tư bản đôc quyền Nhà Nước
Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc
quyền tư nhân, với sức mạnh của Nhà nước tư sản, hình thành một thiết chế và thể thống
nhất,nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chưc độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản
Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư
bản,nó là sự thống nhất của ba quá trình:
-Tăng cường sức mạnh của các tổ chức độc quyền
-Tăng cường vai trò can thiệp của nhà Nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh của các tổ
chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của Nhà nước
-Nhà nước bị chi phối và phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền tư nhân


Tăng cường sức
mạnh các tổ chức
độc quyền
Chủ nghĩa
tư bản độc
quyền Nhà

nước

Tăng cường can
thiệp của Nhà
nước vào kinh tế
Kết hợp sức
mạnh của tổ chức
độc quyền tư nhân
với sưc mạnh Nhà
nước

Chủ nghĩa
tư bản độc
quyền Nhà
nước là
một hệ
thống quan
hệ kinh tế,
chính trị, xã
hội


Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, nhà nước tư bản trở thành một nhà tư bản khổng lồ, sở
hữu doanh nghiệp lớn, góp vốn cổ phần, tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thuê mướn bóc lột lao động.
Ngoài chức năng nhà nước tư bản, nhà nước tư bản có chức năng chính trị sử dụng công cụ lao động trấn áp
xã hội, thực hiện một số chức năng xã hội xoa diệu mâu thuẫn

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là một quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội
Bất kì nhà nước nào cũng có vai trò về kinh tế nhất định, song do sự khác nhau về bản chất của mỗi chế độ xã
hội và sự phát triển qua từng giai đoạn mà nhà nước có vai trò kinh tế khác nhau:
+Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, nhà nước ít can thiệp vào kinh tế, chủ yếu sử dụng pháp
luật và thuế
+Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước, nhà nước không chỉ can thiệp vào hoạt
động kinh tế, điều tiết các hoạt động sản xuất, phân phối trao đổi và tiêu dùng mà còn nắm giữ chi phối khu vực
kinh tế nhà nước
Tóm lại: chủ nghĩa tư bản độc quyền là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất chủ nghĩa tư bản
trong giai đoạn độc quyền nhăm xoa diệu mâu thuẫn, thích nghi với điều kiện mới,đồng thời duy trì sự
tồn tại của chủ nghĩa tư bản
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×