Tải bản đầy đủ

GDCD bài 5 lớp 11 Cung cầu trong sản xuất lưu thông hàng hóa

Ngày soạn :
Ngày dạy :

Bài 5:

CUNG - CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG
HÀNG HOÁ

I/MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Học xong bài này học sinh cần đạt được :
1. Về kiến thức:
- Nắm được khái niệm cung - cầu hàng hóa, dịch vụ và những nhân tố ảnh hưởng đến
chúng.
- Hiểu được nội dung quan hệ cung - cầu hàng hóa, dịch vụ trong SX và lưu thông hàng
hoá.
- Nêu được sự vận dụng quan hệ cung – cầu.
2. Về kỹ năng:
- Biết cách quan sát tình hình cung - cầu trên thị trường.
- Vận dụng vào phân tích các hiện tượng thực tiễn.
3. Về thái độ:
- Tin vào sự vận dụng của Đảng và Nhà nước về quan hệ cung – cầu trong việc hình

Thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.
-Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
II/ NĂNG LỰC
- Hợp tác, tự học, sáng tạo, sử dụng công nghệ thông tin.
- Kiến thức Giáo dục công dân.
III/ TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Tài liệu: SGK, SGV, Chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Phương tiện:
SGK, SGV, tài liệu tham khảo, máy chiếu, bảng phụ…
IV/ CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH
1. Giáo viên
SGK GDCD lớp 11; SGV GDCD lớp 11; Giáo án; Câu hỏi thảo luận nhóm
Bảng phụ.
2. Học sinh
SGK GDCD lớp 11; Vở ghi; Đọc trước bài ở nhà.
V/ CÁC BƯỚC LÊN LỚP
1/Ổn định tổ chức:
2/Giới thiệu bài:
GV đặt vấn đề: Như chúng ta đã biết: trên thị trường thường có người bán và người
mua, giữa họ thường có mối quan hệ với nhau. Vậy mối quan hệ đó là gì?
Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ hơn. Chúng ta vào bài 5.


3/ Nội dung bài


Hoạt động của GV và HS
Hoạt động 1 : Thông qua thuyết trình,
đàm thoại, trực quan để tìm hiểu khái
niệm cung – cầu.
*Mục tiêu : HS nắm được khái niệm cung
– cầu và những yếu tố ảnh hưởng đến cung
– cầu.
* Cách tiến hành :
Gv cho HS xem một số hình ảnh : quả táo,
bánh mì, xe máy, ô tô, cái mũ, gói bim
bim.
? Trong những hàng hóa sau đây thì những
hàng hóa nào là nhu cầu tiêu dùng của em?
? Trong những hàng hóa đó các em có khả


năng thanh toán hàng hóa nào .
- GV : Những hàng hóa là nhu cầu tiêu
dùng của em và em có khả năng thanh toán
hàng hóa đó thì được gọi là : Cầu.
?Vậy, Cầu là gì.
-Hs trả lời.
- GV : Em rất thích chiếc điện thoại iphone
7 nhưng không có tiền để mua thì đây có
phải là cầu không ?
- HS trả lời.
- GV yêu cầu HS phân biệt cầu với nhu
cầu.
GV : ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến
cầu. Trong các yếu tố trên yếu tố nào quan
trọng nhất.
-HS trả lời.
Gv : chốt, ghi bảng.
- GV: ? Theo em vào dịp 20/10, mọi người
thường mua nhiều những loại hàng hóa
nào? Để đáp ứng các yêu cầu trên thì
nhà sản xuất phải làm gì?
HS trả lời.
-GV: Để đáp ứng các yêu cầu trên thì
nhà sản xuất phải cung cấp ra thị trường.
Vậy, Cung là gì?
Hs trả lời :
- Gv : ? Theo em, những yếu tố nào ảnh
hưởng đến cung. Trong các yếu tố trên yếu
tố nào quan trọng nhất.
Hs trả lời
Gv chốt, ghi bảng :
-GV chuyển ý : Nội dung và vai trò của
mối quan hệ cung – cầu là gì ? Chúng ta
cùng đi vào phần 2.

Nội dung kiến thức cần đạt
1) Khái niệm cung - cầu
a) Khái niệm cầu

Cầu là khối lượng hàng hoá, dịch vụ mà
người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ
tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

3) Vận dụng quan hệ cung - cầu:
a) Đối
nước: đến cầu là:
- Các
yếuvới
tố Nhà
ảnh hưởng
Thu nhập, giá cả, thị hiếu, tâm lý, tập quán
cung
< thu
cầu
do
khách
quan,
tiết
...-Khi
Trong
nhập
và giá
cảđiểu
là quan
1.đó
Cung
- cầu
tác động
lẫn nhau:
bằngnhất.
cách sử dụng lực lượng dự trữ
trọng
-Khi cầu tăng -> SX mở rộng -> cung
giảm giá
tăngđể tăng cung.
b) Khái niệm cung:
- Khi cung
< cầu
tự phát,
tích
-Khi cầu
giảmdo
-> SX
giảm ->đầu
cungcơ,
giảm
trữ; điều tiết bằng cách: xử lý vi phạm
-Cung giảm→giá cả tăng→cầu giảm
pháp luật, sử dụng lực lượng dự trữ
đến giá cảcung.
quốc 2. Cung
gia - cầu ảnh
để hưởng
tăng
Cung
là -khối
lượng
hàng hóa, dịch vụ hiện
b) Đối
với
người
Cung
= cầu SX->- KD:Giá cả = giá trị
có ở trên thị trường hay có thể đưa ra thị
- Cung>một
>cầu,
cầuthời
-> kỳ
Giá
trường
trong
- Khi cung
giá
cả giácảđịnh,
trị
thìtrịtương
thu
ứng
cả< kinh
khả
năng
SX
và chi phí SX
hẹpvới
sản-giá
xuất,
Cung
cầu doanh.
->
Giá cả > giá trị
xác
định.
- Khi
cung < cầu, giá cả > giá trị thì
Nội
3. Giá cả ảnh hưởng đến cung chuyển
mặt hàng kinh doanh.
dung năng
cầu:SX, SL và CL các nguồn lực,
Khả
c) Đốichi
vớiphí
người
dùngđó yếu tố giá cả
của
NSLĐ,
SX tiêu
... trong
Khi
giá
cả
tăng
->
mở rộng
->
- Khi cung < cầu và giá SX
cả cao
thì giảm
quan
cung tăng và cầu giảm khi mức thu
hệmua các mặt hàng .
nhập không tăng.
- Khi cung > cầu và giá cả thấp thì tăng
cung
- mua.
cầu - Giá cả giảm -> SX giảm -> cung
giảm và cầu tăng mặc dù thu nhập


4/Củng cố, luyện tập
Thông qua các bài tập trắc nghiệm để củng cố lại từng đơn vị kiến thức.
5/Dặn dò, nhắc nhở
- Làm bài tập 4, 5, 6 SGK
- Đọc trước bài 6: Công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×