Tải bản đầy đủ

bài 7 độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly

BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOÁ LÍ

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Kim Thoa- 14129421
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Hoàng Ái Lệ
Ngày báo cáo: 3/12/2016


BÁO CÁO THỰC HÀNH HOÁ LÍ

Bài 7: Độ Dẫn Điện Của Dung Dịch Chất Điện Ly


NỘI DUNG

1

Mục đích thí nghiệm


2 sở lý thuyết


3 Dụng cụ, hoá chất

4

Phương pháp tiến hành

5 Kết quả và bàn luận


1. Mục đích thí nghiệmĐo độ dẫn điện của các chất điện ly.
Xác định hệ số phân ly, độ dẫn điện tới hạn λ∞ và hằng số điện ly K.


2. Cơ sở lý thuyết
Độ dẫn điện
(L)

Độ dẫn điện riêng
(χ )

L: độ dẫn điện

1
L=
R

-1
của chất điện ly (Ω )
R: điện trở

1 1 l k
χ = = ⋅ = = k⋅L
ρ R S R

k=


l
S

Hằng số bình
điện cực

Độ dẫn điện
đương lượng
(λ)

Hệ số phân ly
(α)

-1 -1 -1
λ: độ dẫn điện đương lượng (Ω .cm .đl )

1000 χ
λ=
CN
-Đối với chất điện ly mạnh: α=1
-Đối với chất điện ly yếu:

CN: nồng độ dd điện ly (gam/lít)

λ
α=
λ0


2. Cơ sở lý thuyết

Cách xác định độ dẫn điện λ 0và hằng số điện ly K của chất điện ly yếu

λ2 .C
K=
λ0 ( λ0 − λ )
C: nồng độ dd chất điện ly

1
λ

α

1
λ0

λ0: độ dẫn điện đương lượng giới hạn

λC
0
Đồ thị xác định λ0
của chất điện ly yếu


2. Cơ sở lý thuyết
Cách xác định λ 0 của chất điện ly mạnh:
Dùng hệ thức Onsager – Kohlrauch cho dd loãng

λ = λ0 − A C
Dựng đồ thị

λ0

( )

λ= f C

0

C
Đồ thị xác định λ0
của chất điện ly mạnh


3. Dụng cụ, hóa chất
3.1. Dụng cụ

Máy đo độ dẫn

2 pipette 1ml

Pipette 10ml

8 cốc 100ml


3. Dụng cụ, hóa chất
3.2. Hoá chất

KCl 0,01N chuẩn

HCl 0,01N

CH3COOH 0,125N (1/8N)


4. Tiến hành thí nghiệm
- Pha 4 cốc dd CH3COOH, mỗi cốc chứa 50ml có nồng độ lần

-

lượt là 1/8N, 1/16N, 1/32N, 1/64N.

Pha 4 cốc dd HCl, mỗi cốc chứa 50ml có nồng độ lần lượt là 0,001N; 0,002N; 0,003N; 0,004N.
Tiến hành nhúng điện cực vào cốc chứa các dd cần đo: KCl, CH 3COOH và HCl, chờ giá trị ổn định
và đọc kết quả.


5. Kết quả và bàn luận

Xác định hằng số bình điện cực:

-1
L (Ω )
1560.10

-6

χ (S.cm

-1

0
), 29.2 C

1532.10

-6

� = χ/L (�� −1 )

0.9821


5. Kết quả và bàn luận
Đối với dung dịch CH3COOH
Đo độ dẫn L của dung dịch CH3COOH
C

N

(CH3COOH)

1/64

176,7.10

L (S)
� = � . � (� . ��

−1

� =(1000. � )/C
(� . ��

−1

. đ�

)−1

-6

173,54.10

11,11
)

1/32

-6

267.10

1/16

-6

262.22.10

8,39

-6

1/8

-6
375.10
368,29.10

5,89

-6

526.10

-6

516,58.10

4,13

-6


5. Kết quả và bàn luận
Đối với dung dịch CH3COOH
Xác định độ dẫn điện đương lượng tới hạn λ 0 và hằng số điện ly K của chất điện ly yếu CH3COOH

λ .C
K=
λ0 ( λ0 − λ )
2

C+

Từ đồ thị suy ra
= 151,52
K = 0.000097

Đồ thị λC - 1/λ


Đồ thị � −

5. Kết quả và bàn luận
Đối với dung dịch HCl
CN (HCl)

0,001

0,002

0,003

0,004

L

1772

1215

744

323

Từ đồ thị suy ra
= 3236,9

Đồ thị � −
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×