Tải bản đầy đủ

độ dẫn điện của dung dịch chất điện li

Bài 7: Độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly
Sinh viên: Lê Thị Kim Thoa - 14129421
Ngày thực hành: 23/10/2016
Chữ kí

Lời phê

1. Mục đích thí nghiệm:
- Đo độ dẫn điện của các chất điện ly.
- Xác định hệ số phân ly, độ dẫn điện tới hạn λ∞ và hằng số điện ly K.
2. Cơ sở lý thuyết
- Độ dẫn điện của dung dịch chất điện ly
- Độ dẫn điện riêng của dung dịch điện ly
- Độ dẫn diên đương lượng
- Hệ số phân ly
3. Tiến hành thí nghiệm
- Pha 4 cốc dd CH3COOH, mỗi cốc chứa 50ml có nồng độ lần lượt là
0,125N; 0,0625N;0,03125N;0,015625N.
- Pha 4 cốc dd HCl, mỗi cốc chứa 50ml có nồng độ lần lượt là 0,001N;
0,002N; 0,003N; 0,004N.
4. Số liệu thực nghiệm:

a. Xác định hằng số bình điện cực:
L(S)

χ (S.cm-1 ), 29.20C

� = χ/L (��−1 )

1560.10-6

1532.10-6

0.9821

b. Đo độ dẫn L của dung dịch CH3COOH và HCl:
 Đối với dung dịch CH3COOH:
C N (CH3COOH)

1/64

1/32

1/16

1/8

L (S)

176,7.10-6

267.10-6

375.10-6

526.10-6

� = �. � (�.

173,54.10-6

262.22.10-6


368,29.10-6

516,58.10-6

11,11

8,39

5,89

4,13

0.003

0.004

��−1 )
� =(1000. � )/C�
−1

(�. �� . đ�

−1

)

 Đối với dung dịch HCl:
C N (HCl)

0.001

0.002


L (S)

323.10-6

765.10-6

1215.10-6

1752.10-6

� = �. � (�.

317,34.10-6

751,3.10-6

1193,25.10-6

1720,64.10-6

317,34

375,65

397,75

430.16

��−1 )
� =(1000. χ )/C�
−1

(�. �� . đ�

−1

)

a. Xác định độ dẫn điện đương lượng tới hạn λ0 và hằng số điện ly K của
chất điện ly yếu CH3COOH:

�C +Phương trình trên có dạng đường thẳng y= ax + b. Ta vẽ đồ thị 1/λ – λC:
λC
1/λ

0.1736
0.09

0.2622
0.1192

0.3681
0.1698

Đồ thị λC - 1/λ

Từ đồ thị suy ra
;

;

0.0066

K = 0.000097

0.5163
0.2421


Hệ số phân ly ∞ của chất điện ly yếu CH3COOH: ∞= λ/λ0
C N (CH3COOH)

1/64

1/32

1/16

1/8

� =(1000. χ )/C�

11,11

8,39

5,89

4,13

(�. ��−1 . đ� −1 )
∞ = λ/λ0

0.0733

0.0554

0.0389

0.0273

b. Xác định λ0 của chất điện ly mạnh HCl:
� = �0 – �
Vẽ đồ thị � −
0.031623

0.044721

0.054772

0.063246

1772

1215

744

323

Đồ thị � −

Từ đồ thị suy ra: λ0= 212 (�. ��−1 . đ� −1 )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×