Tải bản đầy đủ

bai giang dong luc hoc

Phần thứ ba

ĐỘNG LỰC HỌC


KiÓm tra bµi cò


CHƯƠNG II: ĐỘNG HỌC

3.1.
Các định
luật cơ bản
của động
lực học

3.2. Hai bài
toán cơ
bản của
động lực
học


3.3. lý tổng
quát của
động lực
học


Néi dung - thêi gian - ĐỊA ĐiỂM
1. Néi dung:

1. Định lý động lượng
2. Định lý mômen động luợng
3. Định lý động năng
4. Định lý bảo toàn cơ năng
2. THỜI GIAN:

Tổng số: 04 tiết
Lên lớp lí thuyết: 04 tiết
3. ®Þa ®iÓm:


Môc ®Ých - yªu cÇu
1. Môc ®Ých.

2. Yªu cÇu.


Các định lý tổng quát của
động lực học

3.3.1
Định lý
chuyể
n động
khối
tâm

3.3.2.
Định lý
động

lượng

3.3.3
Định
lý mô
men
động
lượng

3.3.4
Định lý
động
năng

3.3.5
Định lý
bảo
toàn

năng3.2.2.ĐỊNH LÝ ĐỘNG LƯỢNG
a.Động lượng của chất điểm, của cơ hệ
b.Xung của lực
c.Thiết lập các định lý về động lượng
d.

Định luật bảo toàn động lượng


3.3.2. ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG
a. Động lượng của chất điểm, của cơ hệ


 Động lượng chất điểm

(m,)

Khái niệm: Động lượng chất điểm là một đại lượng véctơ bằng
tích số giữa khối lượng chất điểm với vận tốc của nó

r
r
q = m.v

Đơn vị động lượng: Kg.m/s


 Động lượng của cơ hệ
Xét một hệ vật gồm: m1, m2 … mn đang chuyển động với các
vận tốc lần lượt là v1, v2 … vn, gọi Q là động lượng của cơ hệ:
(mn,n)

(m2,2)
(m1,1)


 Động lượng của cơ hệ
r
r
q1 = m1v1
uur
r
q2 = m2 v2
r
r
q n = mn vn

n r
ur r r
r
Q = q1 + q 2 + ... + q n = ∑ q i
i =1

* Động lượng của cơ hệ: bằng tổng động lượng của
các chất điểm thuộc cơ hệ:


 Quan sát thí nghiệm:
Dùng một thanh gỗ đập vào một qua bóng
trong Va chạm
Thời gian Thời
trướcgian
Va chạm
Thời gian sau Va chạm

v1

v2
F

Δt


o
à
n

t
u
ế
y
i
g

n
đ

ay
Nh
h
?
t
g
n
m
ó
à
l
b
ã

đ
u
q
a

c
c

t
vận


b.

Xung của lực


b) Xung lượng của lực
Xét tác dụng của lực trong thời gian dt lực tác
dụng lên chất điểm
Giảsửcólựctácdụnglênchấtđiểmtrongkhoảngthờigia
ndt.
gọilàxunglượngnguyêntốcủalực
Kýhiệu :
Xunglượngcủalựctrongkhoảngthờigiantừký hiệu:

ur t1 ur
urt1
S = ∫ Fdt = F ∫ dt = F (t1 − t0 )
t0

t0
Xung lựợng của hợp lực một số lực bằng tổng
hình học xung lựợng của các lực thành phần.

Đơn vị của xung lực là Ns.


3.3.2. ĐỊNH LÝ VỀ ĐỘNG LƯỢNG
a. Động lượng của chất điểm, của cơ hệ

b. Xung của lực
c. Thiết lập các định lý về động lượng


Định lý 3.1:“Đạo hàm động lượng của một
chất điểm đối với thời gian có giá trị bằng lực
(hay tổng hợp lực) tác dụng lên chất điểm đó.”
ur
ur dQ
F=
dt
* CM: Đối với chất điểm:


*Đối với cơ hệ: Chất điểm thứ i thuộc cơ hệ:
Định lý 3.2. Đạo hàm theo thời gian động lượng của
cơ hệ bằng vectơ chính của hệ ngoại lực tác dụng
lên cơ hệ.

* CM: Đối với cơ hệ:Định lý 3.3. Biến thiên động lượng của chất điểm
trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng
của lực tác dụng lên chất điểm trong khoảng thời
gian đó.
* CM: Đối với chất điểm:

r ur
d (mv) = Fdt

r t 2 ur
r
r ur
d
(
mv
)
=
Fdt

mv
1 − mv 2 = Sv2

v1

t1


Định lý 3.4. Biến thiên động lượng của cơ hệ trong
một khoảng thời gian nào đó bằng tổng xung lượng
các ngoại lực tác dụng lên cơ hệ trong khoảng thời
gian đó.

Nội lực không làm biến đổi động lượng của cơ hệ.


Mt s ng dng ca ng lng

Quaỷ

cau chuyeồn
ủoọng nhụứ phn
lc


Teõnlửỷa

chuyeồn
ủoọng nhụứ phn
lc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×