Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI CÔNG CHỨC

HNG DN NI DUNG ễN TP bài thực hành
TUYN dụng VIấN CHC K TON và thủ quỹ
( Kốm theo cụng vn s 6222/SGD&T-TCCB ngy 15 thỏng 8 nm 2012)
I. Phần 1 ( 40 im): Nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ .
1. Ni dung ca Lut K toỏn (s 03/2003/QH11 ngy 17-6-2006).
2. Ni dung Quyt nh s 19/2006/Q-BTC ngy 30/3/2006 ca B
trng B Ti chớnh; Thụng t 185/2010/TT-BTC ngy 15 thỏng 11 nm 2010
ca B Ti chớnh hng dn sa i b sung Ch K toỏn Hnh chớnh S
nghip ban hnh kốm theo Quyt nh s 19/2006/Q-BTC ngy 30/3/2006 ca
B trng B Ti chớnh: V h thng chng t, h thng ti khon, h thng s
k toỏn v h thng bỏo cỏo ti chớnh.
II. Phần 2 ( 60 im): Vận dụng chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn.
1. Hch toỏn phn ỏnh tin lng, tin cụng v cỏc khon phi tr cho cỏn
b, cụng chc, viờn chc v ngi lao ng tớnh vo chi hot ng chi tit theo
mc v tiu mc c quy nh ti H thng Mc lc ngõn sỏch nh nc theo
Quyt nh s 33/2008/Q-BTC ngy 02 thỏng 6 nm 2008 ca B trng B
Ti chớnh; Thụng t s 110/2012TT-BTC ngy 03/7/2012 ca B Ti chớnh sa
i, b sung mt s iu ca Quyt nh s 33/2008/Q-BTC ngy 02/6/2008
ca B Ti chớnh v H thng Mc lc ngõn sỏch nh nc.....
2. Hch toỏn trớch, chuyn tr BHXH, BHYT, BHTN, KPC tớnh vo chi
hot ng ca n v theo quy nh, chi tit theo mc v tiu mc c quy nh

ti H thng Mc lc ngõn sỏch nh nc theo quyt nh s 33/2008/Q-BTC
ngy 02 thỏng 6 nm 2008 ca B trng B Ti chớnh; Thụng t 110/2012TTBTC sa i, b sung mt s iu ca Quyt nh s 33/2008/Q-BTC ngy
02/6/2008 ca B Ti chớnh v H thng Mc lc ngõn sỏch nh nc; Thụng t
s 110/2012TT-BTC ngy 03/7/2012 ca B Ti chớnh sa i, b sung mt s
iu ca Quyt nh s 33/2008/Q-BTC ngy 02/6/2008 ca B Ti chớnh v
H thng Mc lc ngõn sỏch nh nc....
3. Hch toỏn mua sm ti sn c nh do rỳt d toỏn chi hot ng khụng
qua lp t chy th chi tit theo mc v tiu mc c quy nh ti H thng
Mc lc ngõn sỏch nh nc theo Quyt nh s 33/2008/Q-BTC ngy 02
thỏng 6 nm 2008 ca B trng B Ti chớnh; Thụng t 110/2012TT-BTC
ngy 03/7/2012 ca B Ti chớnh sa i, b sung mt s iu ca Quyt nh
s 33/2008/Q-BTC ngy 02/6/2008 ca B Ti chớnh v H thng Mc lc
ngõn sỏch nh nc; Thụng t s 110/2012TT-BTC sa i, b sung mt s
iu ca Quyt nh s 33/2008/Q-BTC ngy 02/6/2008 ca B Ti chớnh v
H thng Mc lc ngõn sỏch nh nc....
1


4. Hạch toán rút dự toán để chuyển trả tiền dịch vụ điện, nước, điện
thọai...... đơn vị đã sử dụng chi tiết theo mục và tiểu mục được quy định tại Hệ
thống Mục lục ngân sách nhà nước theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày
02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 110/2012TT-BTC
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày
02/6/2008 của Bộ Tài chính về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước; Thông tư
số 110/2012TT-BTC ngày 03/7/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính về
Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.....

2


HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP bµi thùc hµnh
tuyÓn viªn chøc lµm c«ng t¸c thiÕt bị
( Kèm theo công văn số 6222/SGD&ĐT-TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2012)

I. PhÇn 1 ( 40 điểm): Néi dung vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô .
- Yêu cầu và nhiệm vụ đối với viên chức làm công tác thiết bị dạy học
- Nghiệp vụ quản lý của viên chức làm công tác thiết bị dạy học.
- Vị trí vai trò và mối quan hệ của thiết bị dạy học đối với các hoạt động trong nhà
trường phổ thông.


- Phân loại và đặc điểm, hình thức sử dụng các loại hình thiết bị dạy học.
- Nguyên tắc và quy trình sử dụng thiết bị dạy học.
- Các câu hỏi về ứng xử tình huống trong công tác thiết bị.
Nội dung ôn tập phần 1 trong tài liệu:
- Yêu cầu, nhiệm vụ: trang 24 - đến hết của tài liệu.
- Nghiệp vụ : trang 19 – 23, của tài liệu
- Vị trí, vai trò : trang 02 – 12 của tài liệu
- Phân loại, đặc điểm :13- 16 của tài liệu
- Nguyên tắc và quy trình: 17-19 của tài liệu
II. PhÇn 2 ( 60 điểm): VËn dông chuyªn m«n, nghiÖp vô vµo thùc tiÔn.
Xử lí các trường hợp sau :
1/ Trong giờ thực hành tại phòng thí nghiệm, học sinh gây ồn ào mất trật tự.
2/ Sau giờ thực hành thí nghiệm, giáo viên bàn giao thiết bị trong tình trạng sắp
xếp lộn xộn vì còn vội lên lớp.
3/ Thiết bị vừa mua về, chưa nhập sổ, nhưng giáo viên lại có nhu cầu mượn để
dạy ngay.
4/ Có 1 phòng thí nghiệm, 2 giáo viên đăng kí dạy vào cùng 1 tiết học.
5/ Học sinh làm hỏng thiết bị trong quá trình làm thí nghiệm, có những phương
án nào để giải quyết?
6/ Khi giáo viên muốn mượn thiết bị mang ra khỏi trường.
7/ Giáo viên đăng kí sử dụng TBDH không đúng quy định (báo quá muộn).
8/ Việc đầu tiên phải làm gì khi được giao quản lí 1 phòng TBDH.
1


2


HƯỚNG DẤN néi dung ÔN TẬP bµi thùc hµnh
tuyÓn dông VIÊN CHỨC THƯ VIỆN
( Kèm theo công văn số 6222/SGD&ĐT-TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2012)

I. PhÇn 1 ( 40 điểm): Néi dung vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô .
- Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 31/2000/ PL-UBTVQH ngày
28/12/2000 về thư viện.
-Quy chế tổ chức hoạt động của thư viện trường phổ thông (Quyết định 61/1998/QĐBGD&ĐT ban hành ngày 16-11-1998)
- Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch thư viện viên trung cấp theo quyết định số
428/ TTCP ngày 2/6/1993 của Ban tổ chức chính phủ.
- Quyết định số: 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 2-1-2003 ban hành Tiêu chuẩn thư viện
trường phổ thông.
- Văn bản số 11185/GDTH ban hành 17/12/2004 Hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn thư
viện trường phổ thông.
II. PhÇn 2 ( 60 điểm): VËn dông chuyªn m«n, nghiÖp vô vµo thùc tiÔn.
2.1 Điều kiện thành lập thư viện; Chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường học và nhân
viên thư viện trường học.
2.2 Mô tả quy trình, đường đi của tài liệu từ khi nhập vào thư viện cho tới khi phục vụ
bạn đọc. Trong quá trình thực hiện, nhân viên thư viện cần sự hỗ trợ trong những công
đoạn nào, thời gian nào?.
2.3 Cách thức tiến hành đăng ký sách báo trong thư viện trường học.
2.4 Xác định yêu cầu và các nguồn thông tin sử dụng trong công tác mô tả theo chuẩn
quốc tế ISBD và phân loại tài liệu- ứng dụng vào thực tế.
2.5.Thực hành mô tả tài liệu theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD) và phân loại tài liệu theo
bảng phân loại 19 lớp.
2.6 Tổ chức công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học theo cấp học.
2.7 Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách trong trường học theo cấp học.
2.8. Định hướng xây dựng thư viện trường phổ thông Đạt chuẩn và các tiêu chí cụ thể
đối với thư viện trường học của cấp học mà anh/ chị đăng ký dự tuyển.
2.9. Vai trò của nhân viên thư viện trường học trong việc hỗ trợ giảng dạy, hoạt động
ngoại khóa và giáo dục toàn diện cho học sinh.
2.10. Sự phối hợp giữa nhân viên thư viện trường học với các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nhà trường trong công tác thư viện.

1


HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP bµi thùc hµnh
TuyÓn dông VIªN CHỨC VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC
( Kèm theo công văn số 6222/SGD&ĐT-TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2012)
I. PhÇn 1 ( 40 điểm): Néi dung vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô .
1. Quản lý văn bản
1.1 Quản lý văn bản đến (Điều 12,13,14,15 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày
08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Công văn số 425/VTLTNN-NVTW
ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước v/v hướng dẫn quản lý văn bản
đi, đến)
- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến
- Trình, chuyển giao văn bản đến
- Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến
1.2 Quản lý văn bản đi (Điều 17 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004
của Chính phủ về công tác văn thư; Khoản 7,8 Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP
ngày 08/2/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP; Công
văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
v/v hướng dẫn quản lý văn bản đi, đến)
- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; Ghi số, ký hiệu và ngày, tháng
của văn bản;
- Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật
- Đăng ký văn bản đi;
- Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi
- Lưu văn bản đi
1.3 Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành ( Điều
21, 22, 23 Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác
văn thư)
- Nội dung việc lập hồ sơ hiện hành:
- Yêu cầu đối với mỗi hồ sơ được lập;


- Thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ
chức;
- Trách nhiệm lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ
chức;
2. Quản lý và sử dụng con dấu
- Trách nhiệm quản lý, sử dụng con dấu (Khoản 4 Điều 6 Nghị định 58/2001/NĐ-CP
ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu)
- Quy định về quản lý và sử dụng con dấu (Điều 25,26 Nghị định 110/2004/NĐ-CP
ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Điều 13 Thông tư 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn
bản hành chính )
II. PhÇn 2 ( 60 điểm): VËn dông chuyªn m«n, nghiÖp vô vµo thùc tiÔn.
1. Soạn thảo và ban hành văn bản
- Các loại văn bản hành chính hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức (Điều
1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 110/2004/NĐ-CP).
- Quy định soạn thảo, ban hành văn bản (Điều 6,7,8 Nghị định 110/2004/NĐ-CP
ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐCP ngày 08/2/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP).
- Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư
01/2011/TT- BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật
trình bày văn bản hành chính)
2. So¹n th¶o mét v¨n b¶n cho nhµ tr­êng (ViÕt tay trªn bµi thi).


HNG DN NI DUNG ễN TP bài thực hành
Tuyển dụng nhân viên y tế học đường
( Kốm theo cụng vn s 6222/SGD&T-TCCB ngy 15 thỏng 8 nm
2012)
I. Phần 1 ( 40 im): Nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ .
1. Hot ng y t trng hc
2. Nhim v ca nhõn viờn y t trng hc:
3. Tiờu chun v sinh lp hc
4. Bnh cn th
5. Chng trỡnh Nha Hc ng
6. Ng c thc phm
7. S cu rỏch da chy mỏu
8. Sỏt trựng an ton
9. Bnh Tay - chõn - ming
II. Phần 2 ( 60 im): Vận dụng chuyên môn, nghiệp vụ vào
thực tiễn.
1. Bng bú vt thng cng tay.
2. C nh góy xng cng tay
3. Bng vt thng mt phi
4. S cu rỏch da chy mỏu mu bn tay trỏi
5. Pha dung dch Fluor 0,2 %.
6. Hng dn hc sinh thc hnh ra tay ỳng cỏch.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×