Tải bản đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn lịch sử địa lí lớp 5 có đáp án

HỌ
TÊN : ............................................................................
.........
HỌC SINH LỚP: ...........................
TRƯỜNG TĂNG BẠT HỔ B

Điểm

…….
/1 đ

…….
/1 đ

…….
/2 đ

…….
/1 đ

KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học : 2016-2017
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 5

SỐ
BÁO
DANH
GT1

Nhận xét

GT2

MM

Giám khảo

STT

Phụ huynh kí tên

PHẦN 1 : LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau :
a/ Năm 1862,ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “ Bình Tây Đại
nguyên soái”
A. Tôn Thất Thuyết
B. Phan Đình Phùng
C. Hàm Nghi
D. Trương Định
b/ Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?
A. Lê Hồng Phong
B. Nguyễn Văn Cừ
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú
Câu 2: Nối cột A với cột B thích hợp.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: Điền từ ngữ vào chỗ trống cho đủ câu trong lời Kêu gọi toàn quốc kháng
chiến của Bác Hồ ?
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải………………….. Nhưng chúng ta càng nhân
nhượng, thực dân Pháp càng ………………………., vì chúng quyết tâm cướp nước ta
một lần nữa !
Không ! Chúng ta thà …………….. tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm…………………….”
Câu 4: Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………

…….
/1 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1đ

PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau:
a/ Vị trí của nước ta ?
A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
B. Thuộc khu vực Đông Á và trên bán đảo Đông Dương
C. Thuộc khu vực Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
D. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên đảo Đông Dương
b/ Đặc điểm của vùng biển nước ta ?
A. Không bao giờ đóng bang
B. Thuận lợi cho giao thông
C. Thuận lợi cho đánh bắt hải sản
D. Tất cả những ý trên
Câu 2: Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống ?
Nước ta có nhiều ngành nghề...........................................................................................
................., đã tạo ra nhiều .................................... để sử dụng.......................................
..........................................................................................................................................
Câu 3: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là gì? Trong các loại cây
trồng, cây nào được trồng nhiều nhất ở nước ta ? Và lúa gạo được trồng nhiều nhất
ở đâu ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 4: Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
Điện ;
Hóa chất ; Chạm khắc gỗ, đá ; Luyện kim
; Làm mây tre
Làm tranh dân gian ;
NGÀNH CÔNG NGHIỆP

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP…………………………………………... …………………………………………...
…………………………………………… ……………………………………………
…………………………………………… ……………………………………………ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 5
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 -201
PHẦN I: LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
a. D. Trương Định
b. C. Nguyễn Ái Quốc
Câu 2: (1 điểm) N ối đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: (2 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Nhân nhượng; lấn tới;
hi sinh;

nô lệ

Câu 4: (1 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông
1950?
Thu đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới và đã giành thắng lợi, Căn
cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng (0,5 đ). Từ đây, ta nắm quyền chủ động
trên chiến trường (0,5 đ).
PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
a. A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
b. D. Tất cả những ý trên
Câu 2 : (1,5 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Công nghiệp và nghề thủ công; sản phẩm ;

trong nước và xuất khẩu

Câu 3: (1,5 điểm) Trả lời đúng mỗi từ /0.5 điểm
- Trồng trọt
- Lúa gạo
- Đồng bằng
Câu 4: ( 1 điểm) Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
NGÀNH CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

D Điện ; Hóa chất , luyện kim

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

… Chạm khắc gỗ , đá; Làm mây tre;
Làm tranh dân gian


HỌ
TÊN : ............................................................................
.........
HỌC SINH LỚP: ...........................
TRƯỜNG TĂNG BẠT HỔ B

Điểm

…….
/1 đ

…….
/1 đ

…….
/2 đ

…….
/1 đ

KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học : 2016-2017
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 5

SỐ
BÁO
DANH
GT1

Nhận xét

GT2

MM

Giám khảo

STT

Phụ huynh kí tên

PHẦN 1 : LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau :
a/ Năm 1862,ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “ Bình Tây Đại
nguyên soái”
A. Tôn Thất Thuyết
B. Phan Đình Phùng
C. Hàm Nghi
D. Trương Định
b/ Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?
A. Lê Hồng Phong
B. Nguyễn Văn Cừ
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú
Câu 2: Nối cột A với cột B thích hợp.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: Điền từ ngữ vào chỗ trống cho đủ câu trong lời Kêu gọi toàn quốc kháng
chiến của Bác Hồ ?
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải………………….. Nhưng chúng ta càng nhân
nhượng, thực dân Pháp càng ………………………., vì chúng quyết tâm cướp nước ta
một lần nữa !
Không ! Chúng ta thà …………….. tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm…………………….”
Câu 4: Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


..................................................................................................................
..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………

…….
/1 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1đ

PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau:
a/ Vị trí của nước ta ?
A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
B. Thuộc khu vực Đông Á và trên bán đảo Đông Dương
C. Thuộc khu vực Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
D. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên đảo Đông Dương
b/ Đặc điểm của vùng biển nước ta ?
A. Không bao giờ đóng bang
B. Thuận lợi cho giao thông
C. Thuận lợi cho đánh bắt hải sản
D. Tất cả những ý trên
Câu 2: Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống ?
Nước ta có nhiều ngành nghề...........................................................................................
................., đã tạo ra nhiều .................................... để sử dụng.......................................
..........................................................................................................................................
Câu 3: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là gì? Trong các loại cây
trồng, cây nào được trồng nhiều nhất ở nước ta ? Và lúa gạo được trồng nhiều nhất
ở đâu ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 4: Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
Điện ;
Hóa chất ; Chạm khắc gỗ, đá ; Luyện kim
; Làm mây tre
Làm tranh dân gian ;
NGÀNH CÔNG NGHIỆP

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP…………………………………………... …………………………………………...
…………………………………………… ……………………………………………


…………………………………………… ……………………………………………

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 5
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 -201
PHẦN I: LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
b. D. Trương Định
b. C. Nguyễn Ái Quốc
Câu 2: (1 điểm) N ối đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: (2 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Nhân nhượng; lấn tới;
hi sinh;

nô lệ

Câu 4: (1 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông
1950?
Thu đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới và đã giành thắng lợi, Căn
cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng (0,5 đ). Từ đây, ta nắm quyền chủ động
trên chiến trường (0,5 đ).
PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
c. A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
d. D. Tất cả những ý trên
Câu 2 : (1,5 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Công nghiệp và nghề thủ công; sản phẩm ;

trong nước và xuất khẩu

Câu 3: (1,5 điểm) Trả lời đúng mỗi từ /0.5 điểm
- Trồng trọt
- Lúa gạo
- Đồng bằng
Câu 4: ( 1 điểm) Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
NGÀNH CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

D Điện ; Hóa chất , luyện kim

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

… Chạm khắc gỗ , đá; Làm mây tre;
Làm tranh dân gian


HỌ
TÊN : ............................................................................
.........
HỌC SINH LỚP: ...........................
TRƯỜNG TĂNG BẠT HỔ B

Điểm

…….
/1 đ

…….
/1 đ

…….
/2 đ

…….
/1 đ

KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học : 2016-2017
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 5

SỐ
BÁO
DANH
GT1

Nhận xét

GT2

MM

Giám khảo

STT

Phụ huynh kí tên

PHẦN 1 : LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau :
a/ Năm 1862,ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “ Bình Tây Đại
nguyên soái”
A. Tôn Thất Thuyết
B. Phan Đình Phùng
C. Hàm Nghi
D. Trương Định
b/ Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?
A. Lê Hồng Phong
B. Nguyễn Văn Cừ
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú
Câu 2: Nối cột A với cột B thích hợp.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: Điền từ ngữ vào chỗ trống cho đủ câu trong lời Kêu gọi toàn quốc kháng
chiến của Bác Hồ ?
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải………………….. Nhưng chúng ta càng nhân
nhượng, thực dân Pháp càng ………………………., vì chúng quyết tâm cướp nước ta
một lần nữa !
Không ! Chúng ta thà …………….. tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm…………………….”
Câu 4: Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

..................................................................................................................
..................................................................................................................


..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………

…….
/1 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1đ

PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau:
a/ Vị trí của nước ta ?
A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
B. Thuộc khu vực Đông Á và trên bán đảo Đông Dương
C. Thuộc khu vực Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
D. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên đảo Đông Dương
b/ Đặc điểm của vùng biển nước ta ?
A. Không bao giờ đóng bang
B. Thuận lợi cho giao thông
C. Thuận lợi cho đánh bắt hải sản
D. Tất cả những ý trên
Câu 2: Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống ?
Nước ta có nhiều ngành nghề...........................................................................................
................., đã tạo ra nhiều .................................... để sử dụng.......................................
..........................................................................................................................................
Câu 3: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là gì? Trong các loại cây
trồng, cây nào được trồng nhiều nhất ở nước ta ? Và lúa gạo được trồng nhiều nhất
ở đâu ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 4: Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
Điện ;
Hóa chất ; Chạm khắc gỗ, đá ; Luyện kim
; Làm mây tre
Làm tranh dân gian ;
NGÀNH CÔNG NGHIỆP

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP…………………………………………... …………………………………………...
…………………………………………… ……………………………………………


…………………………………………… ……………………………………………

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 5
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 -201
PHẦN I: LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
c. D. Trương Định
b. C. Nguyễn Ái Quốc
Câu 2: (1 điểm) N ối đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: (2 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Nhân nhượng; lấn tới;
hi sinh;

nô lệ

Câu 4: (1 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông
1950?
Thu đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới và đã giành thắng lợi, Căn
cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng (0,5 đ). Từ đây, ta nắm quyền chủ động
trên chiến trường (0,5 đ).
PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
e. A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
f. D. Tất cả những ý trên
Câu 2 : (1,5 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Công nghiệp và nghề thủ công; sản phẩm ;

trong nước và xuất khẩu

Câu 3: (1,5 điểm) Trả lời đúng mỗi từ /0.5 điểm
- Trồng trọt
- Lúa gạo
- Đồng bằng
Câu 4: ( 1 điểm) Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
NGÀNH CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

D Điện ; Hóa chất , luyện kim

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

… Chạm khắc gỗ , đá; Làm mây tre;
Làm tranh dân gian


HỌ
TÊN : ............................................................................
.........
HỌC SINH LỚP: ...........................
TRƯỜNG TĂNG BẠT HỔ B

Điểm

…….
/1 đ

…….
/1 đ

…….
/2 đ

…….
/1 đ

KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học : 2016-2017
Môn: LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ 5

SỐ
BÁO
DANH
GT1

Nhận xét

GT2

MM

Giám khảo

STT

Phụ huynh kí tên

PHẦN 1 : LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau :
a/ Năm 1862,ai là người được nhân dân và nghĩa quân suy tôn là “ Bình Tây Đại
nguyên soái”
A. Tôn Thất Thuyết
B. Phan Đình Phùng
C. Hàm Nghi
D. Trương Định
b/ Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?
A. Lê Hồng Phong
B. Nguyễn Văn Cừ
C. Nguyễn Ái Quốc
D. Trần Phú
Câu 2: Nối cột A với cột B thích hợp.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: Điền từ ngữ vào chỗ trống cho đủ câu trong lời Kêu gọi toàn quốc kháng
chiến của Bác Hồ ?
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải………………….. Nhưng chúng ta càng nhân
nhượng, thực dân Pháp càng ………………………., vì chúng quyết tâm cướp nước ta
một lần nữa !
Không ! Chúng ta thà …………….. tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm…………………….”
Câu 4: Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông 1950?

..................................................................................................................
..................................................................................................................


..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………

…….
/1 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1,5 đ

…….
/1đ

PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng trong các câu sau:
a/ Vị trí của nước ta ?
A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
B. Thuộc khu vực Đông Á và trên bán đảo Đông Dương
C. Thuộc khu vực Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
D. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên đảo Đông Dương
b/ Đặc điểm của vùng biển nước ta ?
A. Không bao giờ đóng bang
B. Thuận lợi cho giao thông
C. Thuận lợi cho đánh bắt hải sản
D. Tất cả những ý trên
Câu 2: Điền từ ngữ thích hợp vào ô trống ?
Nước ta có nhiều ngành nghề...........................................................................................
................., đã tạo ra nhiều .................................... để sử dụng.......................................
..........................................................................................................................................
Câu 3: Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là gì? Trong các loại cây
trồng, cây nào được trồng nhiều nhất ở nước ta ? Và lúa gạo được trồng nhiều nhất
ở đâu ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Câu 4: Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
Điện ;
Hóa chất ; Chạm khắc gỗ, đá ; Luyện kim
; Làm mây tre
Làm tranh dân gian ;
NGÀNH CÔNG NGHIỆP

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP…………………………………………... …………………………………………...
…………………………………………… ……………………………………………


…………………………………………… ……………………………………………

ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 5
HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2016 -201
PHẦN I: LỊCH SỬ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
d. D. Trương Định
b. C. Nguyễn Ái Quốc
Câu 2: (1 điểm) N ối đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
.

Cột A

Cột B

03 -02- 1930

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

02- 09 - 1945

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Câu 3: (2 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Nhân nhượng; lấn tới;
hi sinh;

nô lệ

Câu 4: (1 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới thu – đông
1950?
Thu đông 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới và đã giành thắng lợi, Căn
cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng (0,5 đ). Từ đây, ta nắm quyền chủ động
trên chiến trường (0,5 đ).
PHẦN II : ĐỊA LÍ ( 5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
g. A. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương
h. D. Tất cả những ý trên
Câu 2 : (1,5 điểm) Điền đúng mỗi ý/ 0.5 điểm
- Công nghiệp và nghề thủ công; sản phẩm ;

trong nước và xuất khẩu

Câu 3: (1,5 điểm) Trả lời đúng mỗi từ /0.5 điểm
- Trồng trọt
- Lúa gạo
- Đồng bằng
Câu 4: ( 1 điểm) Chọn và viết các ý dưới đây vào hai cột của bảng cho phù hợp.
NGÀNH CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

D Điện ; Hóa chất , luyện kim

NGÀNH THỦ CÔNG NGHIỆP (0,5đ)

… Chạm khắc gỗ , đá; Làm mây tre;
Làm tranh dân gian
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×