Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3

VÒNG 1
Bài thi số 1: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1.1:
Tính: 81 - 35 =....
Câu 1.2:Đổi: 2dm 5cm =.... cm.
Câu 1.3:Tính: 67 + 49 =.....
Câu 1.4:Tính: 45 + 23 =....
Câu 1.5:Tìm x, biết x + 251 = 694.Trả lờiVậy x =....
Câu 1.6:Tìm x, biết 54 < x - 48 < 56. Trả lời:Vậy x =....
Câu 1.7:Cho:.... + 237 = 569. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:....Trả lời:Số đó là:.....
Câu 1.8:Hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số và 28 là:....
Câu 1.9:Hiệu hai số là 145, Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là:....
Câu 1.10:Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là:....
bài thi số 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Trả lời:
.....<.....<.....<.....<.....<.....<.....<.....<.....<.....
Bài thi số 3: Đi tìm kho báu
Câu 3.1: Số gồm 2 chục và 3 đơn vị là
Câu 3.2:Cho: 215 + ....= 318 + 245.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Câu 3.3:Tính: 28 + 47 =....

a) 32;
a) 345;

a) 65;

Câu 3.4:Tính: 653 - 420 =....

b) 302;
b) 248;

b) 75;

a) 273;

c) 23;
c) 318;

c) 61;

b) 333;

Câu 3.5: Tính: 21 + 22+ 23+ ....+ 27 + 28 + 29 =....

a) 225;

Câu 3.6:Tìm x, biết 789 - x - 251 = 302.

b) 487;

Câu 3.7:Số liền trước số 175 là:
Câu 3.8:Số liền sau số 399 là:

a) 177;
a) 410;

Câu 3.9:Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là:

b) 176;


b) 310;

a) 540;

d) 253
b) 245;

c) 174;

b) 405;

c) 215;

c) 236;

c) 400;

Câu 3.10:Số lớn nhất trong các số 875; 796; 899; 900 là:

d) 348

d) 71

c) 223;

a) 538;

d) 203

d) 235

d) 553

d) 173
d) 398

c) 504;

a) 875;

d) 450

b) 796;

c) 899;

d) 900


VÒNG 2.
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Các đáp án cách nhau bởi dấu (;)
Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1:Tính 3 x 5 = ....
Câu 2:Tính: 4 x 7 = ...
Câu 3:Tính: 24 : 3 = ...
Câu 4:Tính: 5 x 3 + 5 = ...
Câu 5:Tính: 30 : 3 - 4 = ...
Câu 6:Tích của 4 và 2 là: ...
Câu 7:Tìm x, biết x : 5 = 4Trả lời: x = ...
Câu 8:Tìm X, biết 4 x X = 32Trả lời: X = ...
Câu 9:Điền dấu thích hợp: 4 x 9.... 8 x 4
Câu 10:Điền dấu thích hợp: 24 : 4 .... 28 : 4
Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1:Tính: 2 x 9 = ...

A) 18

B) 16

C) 11

D) 14

Câu 2:Tính: 5 x 6 = ...

A) 25

B) 24

C) 11

D) 30

Câu 3:Tính: 12 : 3 = ...

A) 15

B) 3

C) 4

Câu 4:Tính: 24 : 4 = ...

A) 28

B) 20

Câu 5:Tính: 15 : 3 + 5 = ....

D) 9

C) 5

D) 6

A) 5

B) 10

C) 7

Câu 6:Tính: 3m x 7 = ....

A) 21m

B) 20

C) 10m

Câu 7:Tính: 36kg : 4 = ...

A) 9km

B) 8kg

Câu 8:Tìm X, biết: 2 x X = 7 x 2.Vậy X = ....

D) 21

C) 9kg
A) 2

Câu 9:Tìm X, biết X x 3 + X x 2 = 30Vậy X = ...
Câu 10:Tìm x, biết: x : 5 = 20 : 5Vậy x =...

D) 3

A) 15

A) 6

D) 8km

B) 5
B) 5
B) 20

C) 14

D) 7

C) 10
C) 4

D) 20
D) 5


VÒNG 3
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Trả lời:
Các giá trị theo thứ tự tăng dần là:
(...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) < (...) <
Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Tính 475 + 108 =...
Câu 2:Tính 257 + 82 =....
Câu 3:Tính 736 - 452 =...
Câu 4:Tính 472 - 156 =...
Câu 5:Tính 4 x 9 + 125 =...
Câu 6:Tính 5 x 10 - 16 =...
Câu 7:Tìm x, biết x - 276 = 75 + 56. Vậy x =...
Câu 8:Cho 378 = 300 +....+ 8.
Câu 9:Số lớn nhất trong các số 452; 418; 351; 501 là...
Câu 10:Số gồm 8 trăm, 5 chục, 3 đơn vị được viết là:...
Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: Tính 182 + 324 =...
Câu 2:Tính 69 + 525 =....
Câu 3:Tính 738 - 485 =...
Câu 4:Tính 213 + 458 + 155 =...
\Câu 5:Tính 340 + 273 - 105 =...
Câu 6:Số liền sau số 492 là:...
Câu 7:427 + 168.... 417 + 170. Dấu thích hợp để điền là:....
Câu 8:518 - 325 .... 525 - 330. Dấu thích hợp để điền là:....
Câu 9:Có tất cả .... số có 3 chữ số.
Câu 10:
Thùng thứ nhất có 175 lít dầu, thùng thứ hai có 281 lít dầu. Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất.... lít dầu.


VÒNG 4
Bài thi số 1: Chọn các cặp bằng nhau

Trả lời:
...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...
Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1:Tính: 6 x 4 = ...Trả lời:
Câu 2:Tính: 6 x 7 = ...Trả lời:
Câu 3:Tính: 31 x 3 = ...Trả lời:
Câu 4:Tính: 42 x 2 = ...Trả lời:
Câu 5:Tính: 48 : 6 = ...Trả lời:
Câu 6:Tính: 43 x 2 - 37 = ...Trả lời:
Câu 7:Tính: 28 x 3 -17 = ...Trả lời:
Câu 8:Tính: 35 x 2 + 230 = ...Trả lời:
Câu 9:Tính: 60 : 6 + 147 = ...Trả lời:
Câu 10:Tìm X biết 6 x X + 6 = 60. Vậy X = ...Trả lời:
Bài thí số 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tính: 62 x 5 = ...

300

Câu 2: 1/4 của 16m là ...

20

Câu 3: 1/5 của 20kg là ...

100kg

Câu 4: 1/3 của 21 là ...

7

67
4
24

310
4m
15kg
7m

12m
4

4kg

18m

Câu 5: Tìm x biết x : 5 -15 = 24. Vậy x = ...
Câu 6: Tìm x biết x : 6 = 30. Vậy x = ...

210

195
36

185

24

180

Câu 7: Tìm X biết X x 6 + 45 = 63. Vậy X = ...

102

18

Câu 8: Tìm x biết x : 5 = 25. Vậy x = ...

20

125

30

Câu 9: Tìm X biết 9 x 4 - X = 24. Vậy X = ...
Câu 10: Tính: 32cm x 5 - 48cm = ...

122cm

12

1545

45

5
108

3

5

48

36

8

112cm

112

122


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2016 - 2017
Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Đi tìm kho báu
Câu 1: Tính: 74 x 4 = ...
Câu 2: Tính 48 : 6 = ...
Câu 3: Tính: 36 : 4 x 6 = ...
Câu 4: Số liền trước số 400 là...
Câu 5: Số liền sau số 475 là...
Câu 6: So sánh: 146 + 258 ... 254 + 152
Câu 7: 1/5 của 45 là ...
Câu 8: 1/6 của 24km là... km
Câu 9: Tìm X, biết X x 3 x 5 = 15. Vậy X = ...

Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tính 28 + 492 = ...
a) 520

b) 410

c) 510

d) 420

c) 84

d) 64

Câu 2: Tính 28 x 3 =...
a) 104

b) 94


Câu 3: Tính 21 x 2 : 6 = ...
a) 4

b) 7

c) 36

d) 3

Câu 4: Tính 56 x 3 - 48 = ...
a) 147

b) 150

c) 127

d) 120

c) 7m

d) 8m

Câu 5: 1/3 của 21 là ...
a) 7

b) 24

Câu 6: 1/6 của 42kg là ...
a) 6kg

b) 36kg

c) 5kg

d) 7kg

c) 54

d) 58

Câu 7: Tìm x, biết x : 6 = 45 - 36. Vậy x = ...
a) 60

b) 48

Câu 8: Tính 100 - 98 + 96 - 94 + 92 - 90 + ... + 52 - 50 = ...
a) 24

b) 26

c) 34

d) 32

Câu 9: Mẹ có 36 quả táo. Mẹ cho An 1/6 số quả táo. Sau khi cho An, mẹ còn lại số quả táo là ...
a) 24 quả

b) 30 quả

c) 6 quả

d) 32 quả

Câu 10: Hiện nay mẹ 35 tuổi. Tuổi Lan ít hơn 1/5 tuổi mẹ là 3 tuổi. Tuổi Lan hiện nay là: ...
a) 4 tuổi

b) 33 tuổi

c) 10 tuổi

d) 1 tuổi


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm 2016 - 2017
Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 1/3 của 57m là:... m
Câu 2: 1/5 của 65kg là:... kg
Câu 3: Tính: 241 + 289 =...
Câu 4: Tính: 267 - 198 =...
Câu 5: Tính 63 : 7 + 48 =...
Câu 6: Tính 38 + 475 =....
Câu 7: Giảm số 72 đi 4 lần ta được số:...
Câu 8: Tìm X biết: X x 4 - 13 = 71
Câu 9: Tổng của hai số gấp 3 lần số hạng thứ nhất, biết số hạng thứ hai là 48. Số hạng thứ nhất là:...
Câu 10: Tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ nhất là:...

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3hm = ...m
Câu 2: Tính 403 - 389 =...


Câu 3: Tính 28 x 7 =...
Câu 4: 1/5 của 150m là:... m
Câu 5: 1/7 của 56kg là:... kg
Câu 6: Tìm X biết: X x 7 = 84
Câu 7: Gấp 4 lên 7 lần thì được kết quả là:...
Câu 8: Tích của số chẵn nhỏ nhất lớn hơn 16 và 6 là:...
Câu 9: Cho một số, biết số đó chia cho 6 dư 4. Vậy khi chia số đó cho 2 thì số dư là:...
Câu 10: Cho một số, biết số đó chia cho 9 dư 3. Vậy khi chia số đó cho 3 thì số dư là:.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 7 năm 2016 - 2017
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tính 46 + 178 = ......
a) 224

b) 124

c) 214

d) 204

Câu 2: Tính 38 + 895 = ......
a) 833

b) 933

c) 733

d) 593

c) 138

d) 28

Câu 3: Tính 216 - 188 = ......
a) 38

b) 128


Câu 4: Tính 251 - 67 = ......
a) 234

b) 184

c) 194

d) 284

Câu 5: Tính 21 x 2 : 7 = ......
a) 8

b) 5

c) 6

d) 7

c) 84

d) 44

Câu 6: Tính 24 : 2 x 4 = ......
a) 48

b) 88

Câu 7: Tìm x, biết 32 : x = 8. Vậy x = ......
a) 4

b) 6

c) 8

d) 28

Câu 8: Tìm x, biết 21 : x = 3. Vậy x = ......
a) 7

b) 6

c) 8

d) 3

Câu 9: Tìm x, biết 24 : x = 2 + 6. Vậy x = ......
a) 4

b) 12

c) 8

d) 3

Câu 10: Tìm x, biết 56 : x = 14 : 2. Vậy x = ......
a) 7

b) 6

c) 8

d) 4

Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Tính 147 + 258 = ......
Câu 2: Tính 700 - 294 = ......
Câu 3: Tính 5 x 6 = ......
Câu 4: Tính 7 x 8 = ......
Câu 5: Tính 49 : 7 = ......
Câu 6: Tính 48 : 6 = ......
Câu 7: Tìm x, biết 12 : x = 4 : 2. Vậy x = ......
Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 - 48 ...... 276 -58
Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x 6 ...... 12 x 4 x 3
Câu 10: Số bị trừ là 158, số trừ là 95. Hiệu của hai số là ......


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 8 năm 2016 - 2017
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 1/6 của 42 là: ......
Câu 2: 32hm : 4 = ......hm. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 3: 5hm 14m = ......m. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
Câu 4: Tính: 28 x 2 : 7 = ......
Câu 5: Trong một phép chia hết có thương bằng 1/6 số bị chia, thương lớn hơn số chia 42 đơn vị. Tìm số bị
chia

Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: 5km = ......dam. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
a) 5000

b) 500

c) 50

d) 5

Câu 2: Gấp 14 lên 5 lần thì được kết quả là
a) 19

b) 70

c) 80

d) 60

Câu 3: Thùng thứ nhất có 46 lít dầu, số dầu ở thùng thứ hai ít hơn số dầu ở thùng thứ nhất 8 lít. Cả hai thùng
có tất cả bao nhiêu lít?
a) 38

b) 74

Câu 4: Tìm x, biết x : 6 = 23 (dư 4)

c) 54

d) 84


Câu 5: Tính: 13 x 6 : 2 = ......
Câu 6: Tìm x, biết 91 : x = 4 (dư 3)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 9 năm 2016 - 2017
Bài 1: Bức tranh bí ẩn (Tìm các cặp giá trị bằng nhau)

Bài 2: Đập dế
Câu 1: Tính 56 + 8 =...
Câu 2: Tính 8 x 3 =...
Câu 3: Tính 5 x 6 =...
Câu 4: Tính 23 x 8 =...
Câu 5: Tính 34 x 8 =...a. 272b. 162c. 172d. 242
Câu 6: Tính 56 : 8 =...a. 7
Câu 7: Tính 64 : 8 =..

a. 6

b. 9
b. 7

c. 6
c. 8

Câu 8: Tính 26 x 8 + 45 =..
Câu 9: Tính 8 x 16 - 16 =....a. 0

d. 8
d. 9
a. 386

b. 112

b. 253

c. 126 d. 256

Câu 10: Tính 8 x 35 - 14 =...a. 168 b. 266 c. 392

d. 248

c. 269

d. 243


Bài 3: Mười hai con giáp
Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 246 x 3 ... 123 x 6. Dấu thích hợp là
Câu 2: 1/8 của 72kg là? a. 9kg
Câu 3

b. 10kg c. 8kg d. 7kg

Tính: 203 x 3 - 358 =...

Câu 4 Tính 215 x 4 - 478 =...
Câu 5
Tính 86 : 2 + 279 =...
Câu 6
Tìm x biết 8 x x = 64. Vậy x bằng?
Câu 7
Tìm x biết 268 - x = 179. Vậy x bằng?
Câu 8
Tìm X, biết X x 8 + 121 = 169. Vậy X bằng?
Câu 9
Tìm x biết: x : 6 = 175. Vậy x bằng?
Câu 10
Một trang trại chăn nuôi có 425 con trâu và bò, trong đó có 127 con trâu. Vậy số bò nhiều hơn số trâu là ...
con


VONG 10 NM 2016

Bài 1: Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Đi tìm kho báu (Điền số thích hợp vào chỗ chấm)
Câu 2.1: Tính: 468 : 6 = ...........
Câu 2.2: Tính: 418 : 2 = ..............
Câu 2.3: Tính: 268 x 3 = ..........
Câu 2.4: Tính: 54 : 6 - 9 = ...............
Câu 2.5: Tính: 56 : 7 + 145 = ............
Câu 2.6: Tính: 72 : 9 x 8 = ..........
Câu 2.7: Tính: 56cm : 8 + 54cm = ........... cm.
Câu 2.8: Tính: 24cm x 7 + 47cm = ............. cm.
Câu 2.9: Cho biết: 63 : 9 x 8 = 8 x ...........
Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ............
Câu 2.10: Tìm y biết y x 8 = 72.
Câu 2.11: Tìm một số biết rằng nếu nhân số đó với 7 rộng cộng với 38 thì được 500. Vậy số đó là: ..............


Bài 3: Điền số thích hợp
Câu 3.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
128 x 4 - 328 = ...........
Câu 3.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
24 x 5 x 2 = ............
Câu 3.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
407 x 2 + 86 = ............
Câu 3.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 95 : 5 = ............
Câu 3.5: Tìm y biết y x 3 = 285
Câu 3.6: Tìm y biết y : 4 = 147
Câu 3.7: Nhà bác Minh nuôi 120 con gà, dịp lễ vừa qua bác đem bán đi một số con gà, bác chỉ để lại 1/4 số
gà đó để nuôi. Hỏi bác đã bán đi bao nhiêu con gà?
Câu 3.8: An có 184 viên bi. An cho Bình 1/4 số bi của mình. Hỏi An còn lại bao nhiêu viên bi?
Câu 3.9: Tìm y biết: y x 6 + 1 + 3 + 5 + 7 + ......... + 19 = 292
Câu 3.10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 286?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×