Tải bản đầy đủ

Chất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu ở tỉnh Điện Biên)

013456789

6
6
3
494
97
  
0!4
"#4

9$
%&39'39(9
639)
* 9+ ,9959
-#4./40+*019
42
*#
3439(4
-
42043

%55
4674


 1489:;<


111

234634
234634
9

2344
4 
9

2344
4


2
6 !"#$8
%2&#8'($ 8)*& +8' ,(

888
88
888
8
8
8

?4@(A8 +8' ,(
BC8#DE +$FG*8 +8' ,(

88
88

-./.0123145678146295
-.-.;81<=>1678146295:1
:1

H./.IJ13KL67678146295
H.-.M8N=>1678146295
O P +!Q++QFRST(U V
WXY#Z(T(U V

88
88
88
888

]f+g(S V +8' ,( +$8Dh
%]f+g(S V +8' ,(#i+ Dh
/.-./.jklm2892nop=qrst5u6vw2x6728928y6828z6868y6K{2
/.-.-.jk}y~3N~so1€K672x6728928y6828z6868y6K{2
/.-.ƒ.jk:„r€…6728z68†q28}J1>{12x6728928y6828z6868y6K{2
?4V‡ˆ+#iC+‰ +8' ,(
B]8Y#‡Y +8' ,(
/.H./.0x8Œ68678146295
/.H.-.Ž5r3Œ68678146295
/.H.ƒ.M8K67‘8q‘678146295


W
|
‚
/Š-/

%4ž+,#i+VŸg(S $  $ DhZF#¡

%W

4
[\ ]^ _

`a 4bcde
[\ e
e 
`a 4b 

4
[\ %4\’6“6” c•4
–]6[— 4˜ 4
b4]™š 4
4
4\_

d
4
›

d [œ44–e]

%W


12

34545467893
3454346789

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×