Tải bản đầy đủ

PhuLucA ham

Microsoft Access 2000

Ph

PH L C A: M T S

l

c A: M

t s

hàm th

ng d

ng

HÀM THÔNG D NG

A.1. Hàm toán h c :

1. Abs(x):Tr v tr tuy t i c a x.
Ví d : Abs(-2)=2, abs(2)=2
2. Atn(x): Tr v Arctan c a x
Ví d : Atn(1)= 0.785398163; Atn(0)=0
3. Cos(x): Tr v Cosin x
Ví d : Cos(3.14)= -1, cos(0)=1
4. Sin(x): Tr v Sin x
Ví d : Sin(0)=0
5. Tan(x): Tr v Tan x.
Ví d : Tan(0)=1
6. Exp(x): Tr v tr ex (e = 2,71828...)
Ví d : Exp(1)=2.71828
7. Fix(x): Tr v ph n nguyên l n h n ho c b ng x
Ví d : Fix(-8.45)= -8
8. Int (x):Tr v ph n nguyên nh h n ho c b ng x
Ví d : Int(-8.45)= -9
9. Log(x): Tr v ln(x)
Ví d : Log(2.71828)=1
10. Rnd(x): Tr v m t s ng u nhiên t n m trong kho ng 0-x.
Ví d : Rnd(1)= 0.533424
11. Sgn(x): Tr v 1 ho c -1 ho c 0 n u x d ng ho c âm ho c =0.
Ví d : sgn(77774)=1; sgn(-1898484)=-1; sgn(0)=0
15. Sqr(x) : Tr v c n b c 2 c a x
Ví d : Sqr(4)=2

A.2. Hàm x

lý chu i

1. Left(text,n): Tr v n ký t bên trái c a chu i text
Ví d : Left(“Nguy nV n A”,2)=”Ng”
2. Right(text,n): Tr v n ký t bên ph i c a chu i text
Ví d : Right (“Nguy nV n A”,4)=”Nguy”
4. Mid(Text,n1,n2): Tr v m t chu i
c l y t text t v trí n1, n2 ký t
Ví d : Mid(“Nguyen Van”,1,2)=”Ng”
5. Len(text): Tr v chi u dài c a chu i text
Ví d : Len(“Anh Van”)=7
6. Asc(string): Tr v v trí c a ký t
u tiên c a string trong b ng mã ASCII


Ví d : ASC(“Anh V n”)=65 vì ký t A có v trí trong b ng mã ASCII là 65
(h th p phân)
7. Chr(n): Tr v ký t th n trong b ng mã ASCII
Ví d : Chr(65)=”A”

Trung t

m Tin h c -

HAG

Trang

117


Microsoft Access 2000

Ph

l

c A: M

t s

hàm th

ng d

ng

8. InStr([start],s1,s2,[compare]): Tr v v trí c a s2 trong s1, n u không tìm
th y nó s tr v giá tr 0. Trong ó: Start là v trí b t u tìm (tính t trái qua).
Compare là cách dò tìm (th ng ch n là 0: không phân bi t th t c a s1)
Ví d : Instr(1,”Nguyen Van”,”u”,0)=3
9. Lcase(string):
i string thành ch th ng
Ví d : Lcase(“Nguyen vaN a”)=”nguyen van a”
10. Ucase(string): ôi string thành ch hoa
Ví d : Ucase(“nguyEn VaN”)=”NGUYEN VAN”
11. Space(n): Tr v m t chu i có n kho ng tr ng.
12. Ltrim(string): C t b các kho ng tr ng bên trái c a chu i String.
Ví d : Ltrim(“
Nguyen v n A”)=”Nguyen van”
13. Rtrim(string): C t b các kho ng tr ng bên ph i c a chu i String.
14. Trim(string): C t b các kho ng tr ng bên ph i và bên trái c a chu i string.
Ví d : Ltrim(“ Nguyen v n A ”)=”Nguyen van”

A.3. Hàm date - time
1. Datevalue(Text_Date): Chuy n Text_date là ngày d ng chu i sang d ng
ngày tháng.
Ví d : DateValue(“08/10/1977”)=#08/10/1977#
2. Hour(time): Tr v gi c a time
Ví d : Hour(#1:25:36#)=1
3. Minute(time) : Tr v phút c a time
Ví d : Minute(#1:25:36#)=25
4. Second(time): Tr
v
giây c a bi u th c có d ng gi
(time)
Ví d : Second(#1:25:36#)=36
6. Year(date): Tr v n m c a bi u th c có d ng date.
Ví d : Year(#08/10/1977#)=1977
7. Month(date): Tr v tháng c a bi u th c ngày (date)
Ví d : Month(#08/10/1977#)=10
8. Day(date):
Tr
v
ph n
ngày
c a
bi u
th c
ngày.
Ví d : Day(#08/10/1977#)=08
9. Now(): Tr v ngày tháng n m, gi hi n hành
Ví d : Now()=01/01/1997 6:32:29 AM
10. IsDate(bt): Tr v giá tr True n u bt là m t bi u th c có d ng ngày, ng c l i
tr v giá tr False
Ví d :
- IsDate(0112222)=False
- IsDate(#08/10/1977#)=True
11. Datepart(DataePart, DateExpr): Tr v thành ph n ngày, ho c tháng, ho c
m,...
c quy nh trong DatePart c a ngày cho tr c trong DateExpr.
+ Datepart: Là m t trong các giá tr sau:
- d: ngày; m: tháng ; yyyy: n m.
- q: quý ; ww: tu n; w: ngày trong tu n.
- h: gi ; n: phút; s : giây.
Ví d : - Datepart(“m”, #14/05/02 4:54:05 PM#)=5 (tháng 5).
- Datepart(“D”, #14/05/02 4:54:05 PM#)=14 (ngày 14)
- Datepart(“YYYY”, #14/05/02 4:54:05 PM#)=2002 (n m 2002)
Trung t

m Tin h c -

HAG

Trang

118


Microsoft Access 2000
-

Ph

l

c A: M

t s

hàm th

ng d

ng

Datepart(“ww”, #14/05/02 4:54:05 PM#)=20 (tu n th 20)
Datepart(“w”, #14/05/02 4:54:05 PM#)=3 (Ngày th t -0 là ch nh t)
Datepart(“h”, #14/05/02 4:54:05 PM#)=4 (4 gi chi u)

A.4. Nhóm hàm c

s d

li u

1. Cú pháp chung: Tên hàm(, , [
u ki n])
Trong ó:
Bi u th c: Là m t bi u th c chu i
xác nh tên tr ng dùng tìm giá tr c n
tr v . Bi u th c có th là: Field c a m t Table, m t Control trong Form, h ng,
hàm c a Access Basic hay hàm t
nh ngh a.
Ph m vi: Là m t bi u th c chu i xác nh mi n làm vi c, có th là tên Table
hay Query hay có th là m t câu l nh SQL.
u ki n: Là m t bi u th c chu i có th có ho c không
h n ch ph m vi
li u mà hàm th c hi n. Vi c tính toán hay tìm ki m d li u ch
c th c
hi n trên ph m vi th a
u ki n mà thôi. N u không có
u ki n, hàm tính
toán bi u th c trên toàn ph m vi.
Chú ý: Hàm c s d li u không tính n các record có giá tr Null
2. Ý ngh a và ví d
Cho table SV bao g m các thông tin nh sau:

a. DAVG:
Ý ngh a: Tính trung bình c a m t Field nào ó.
Ví d : Tính h c phí trung bình cho nh ng sinh viên ngành s ph m (SP):
DAVG(“[SOTIEN]”,”SV”,”MAKH=’SP’”)
b. DCOUNT:
Ý ngh a:
m s Record trong ph m vi xác nh theo
u ki n. M c nhiên
hàm không m các record có giá tr Null. N u dùng ký t
i di n “*”, hàm
m các record có giá tr Null.
Ví d :
m s Sinh viên ngành s ph m (SP)
DCOUNT(“*”,”SV”,”[MAKH]=’SP’”)
c. DLOOKUP:
Ý ngh a: Tìm giá tr Field trong ph m vi xác

nh theo

u ki n

Ví d : Sinh viên Võ Th Th o Oanh h c ngành nào ?
DLOOKUP(“[TENNG]”,”SV”,”[HOTEN]=’Võ Th Th o Oanh’”)
d. DMIN:
Ý Ngh a: Tr V giá tr nh nh t trong ph m vi xác
Hàm này ch làm vi c v i Field ki u s .
Trung t

m Tin h c -

HAG

nh theo

u ki n.

Trang

119


Microsoft Access 2000

Ph

l

c A: M

t s

hàm th

ng d

ng

Ví d : Xác nh h c phí nh nh t c a nh ng sinh viên ngành s ph m
DMIN(“[SOTIEN]”,”SV”,”[MAKH]=’SP’”)
e. DMAX:
Ý ngh a: Tr v giá tr l n nh t trong ph m vi xác
này ch làm vi c v i Field ki u s .

nh theo

u ki n. Hàm

Ví d : Xác nh h c phí l n nh t c a nh ng sinh viên ngành s ph m.
DMAX(“[SOTIEN]”,”SV”,”[MAKH]=’SP’”)
f. DSUM:
Ý ngh a: Tính t ng c a m t Field s trong ph m vi xác

nh theo

u ki n.

Ví d : Tính t ng h c phí c a nh ng sinh viên ngành s ph m
DSUM(“[SOTIEN]”,”SV”,”[MAKH=’SP’”)
g. DFIRST:
Ý ngh a: Tr v Field

u tiên th a

u ki n trong ph m vi xác

nh

Ví d : Tìm tên c a sinh viên u tiên ngành s ph m
DFIRST(“[HOTEN]”,”SV”,”[MAKH]=’SP’”)
h. DLAST:
Ý ngh a: Tr V Field cu i cùng tho

u ki n trong ph m vi xác

nh

Ví d : Tìm tên c a sinh viên cu I cùng ngành s ph m;
DLAST(“[HOTEN]”,”SV”,”[MAKH]=’SP’”).

Trung t

m Tin h c -

HAG

Trang

120Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×