Tải bản đầy đủ

BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

1Ӝ,'81*

TIN HӐ
HӐ&ċ
&ċҤ
ҤI CѬѪ
CѬѪNG
NG

1

Dzoãn Xuân Thanh

Phҫn 1: Giӟi thiӋu các kiӃn thӭc cѫ bҧn vӅ máy tính
|
Khái niӋm vӅ máy tính
|
Công dөng cӫa máy tính
|
Các thành phҫn máy tính
|

Các loҥi phҫn mӅm trên trên máy tính
|
Khái niӋm vӅ virus máy tính
|
Các thao tác chuӝt, bàn phím
2

Phҫn 2: Giӟi thiӋu vӅ HӋ āLӅu hành MS Windows
| Khái niӋm vӅ hӋ āLӅu hành
| Các thuұt ngӳ trên Windows
| Thao tác trên Windows Explorer
| 7KD\āәi mӝt sӕ thiӃt lұp mһFāӏnh trên Windows
Phҫn 3: Sӱ dөng MS Word
| Các nguyên tҳc soҥn thҧRYĆQEҧn
| ċӏnh dҥQJYĆQEҧn
| Bҧng biӇu
| ċӕi tѭӧQJāӗ hӑa
| Mail Merge
| Tҥo mөc lөc
| &iFWKDRWiFWUuQKEj\YĆQEҧn khác

Phҫn 4: Sӱ dөng MS Excel
| Soҥn thҧo và trình bày bҧng tính
| Lұp công thӭc
| Các công thӭc cѫ bҧn
| Rút trích dӳ liӋu
| ċӗ thӏ

3

4

MÁY TÍNH LÀ GÌ VÀ CHӬ&1ą1*"
Máy tính là thiӃt bӏ āLӋn tӱ
hoҥt āӝng dѭӟi sӵ āLӅu khiӇn
cӫa các chӍ thӏ āѭӧc lѭu trӳ
trong bӝ nhӟ.

KIӂN THӬC CѪ
BҦN Vӄ MÁY TÍNH


Máy tính có thӇ nhұn dӳ liӋu (nhұp), thao tác trên
dӳ liӋu phө thuӝc vào các quy luұt xác āӏnh (xӱ
lý), sinh ra kӃt quҧ (xuҩt), và lѭu trӳ kӃt quҧ cho
viӋc sӱ dөng sau này.

Dӳ liӋu
5

Xӱ lý

KӃt quҧ

Lѭu trӳ
6

1


CÁC THÀNH PHҪN CӪA MÁY TÍNH

ThiӃt bӏ nhұp

Bàn phím
(keyboard)

ThiӃt bӏ lѭu trӳ
ThiӃt

nhұp

Khӕi hӋ thӕng

&KXӝW
(mouse)

ThiӃt bӏ
xuҩt

ThiӃt bӏ kӃt nӕi

Máy quét
(scanner)
7

8

ThiӃt bӏ lѭu trӳ
ThiӃt bӏ xuҩt
Ә āũDFӭng
(hard disk drive)

ċũD86%

Màn hình
(monitor)
ċũDPӅm
(floppy disk)
Máy in
(printer)
ċũD&'
(compact disk)
Loa
(speaker)

9

10

Khӕi hӋ thӕng

ThiӃt bӏ kӃt nӕi

ĈѭӧF bao EӑF EӣL KӝS GҥQJ ÿӭQJ (tower case) KRһF
QҵP (desktop case)

11

12

2


Khӕi hӋ thӕng – các thành phҫn bên trong

MÁY TÍNH HIӊU QUҦ Ӣ ċ,ӆM NÀO?

Bӝ xӱ lý trung tâm
(CPU)
(Center Processor Unit)

TӕFāӝ
ċӝ tin cұy
| Chính xác
| Lѭu trӳ
| KӃt nӕi
| Trình diӉn
|
|

Bo mҥch chính
(mainboard)

Bӝ nhӟ (RAM)
(Random Access Memory)

13

14

MӜT SӔ PHҪN MӄM THÔNG DӨNG

PHҪN MӄM MÁY TÍNH LÀ GÌ?

| Phҫn

mӅm hӋ thӕng

HӋ āLӅu hành: Microsoft DOS, Microsoft Windows,
Linux, …
y Phҫn mӅm tiӋn ích: DiӋt virus, chӕng phân mãnh
āũD sao lѭu dӳ liӋu, …
y

Máy tính = Phҫn cӭng + Phҫn mӅm

Phҫn cӭng là các thiӃt bӏ āLӋn, āLӋn tӱ hình thành
nên các thành phҫn vұt lý cӫa máy tính.
3KҫQ PӅP (chѭѫng trình máy tính) là mӝt chuӛi
các chӍ dүQ cho phҫn cӭng máy tính cách thӭc thӵc
hiӋn các công viӋc, nhӳng chӍ dүn này thѭӡng gӑi
là các tұp lӋnh do lұp trình viên tҥo ra.

| Phҫn

mӅm ӭng dөng

Phҫn mӅm YĆQ phòng: MS Word, MS Excel, …
y Phҫn mӅm thiӃt kӃ: AutoCad, Corel Draw, …
y Lұp trình: Visual Basic, Visual C, …
y …
y

15

CÁC ċѪN Vӎ
|

CÁC LOҤI MÁY TÍNH

TӕFāӝ máy tính

|

MHZ
y GHZ
y

|

16

|

0i\FiQKkQ0i\āӇ bàn, máy xách tay
Máy trҥm: Server, mainframe

Lѭu trӳ
Bit
Byte
y Mega Byte
y Giga Byte
y
y

17

18

3


SӰ DӨNG CHUӜT
CÁC THAO TÁC CHUӜT
Chӭc QĆQJ cӫa con trӓ chuӝt
dùng āӇ chӑn mӝt āӕi tѭӧng
nào āy trên màn hình
Windows, dҩu hiӋu āӇ nhұn
biӃt con trӓ chuӝt āDQJ ӣ vӏ
trí nào thông qua biӇu tѭӧng
| Khi di chuyӇn con chuӝt thì
con trӓ này FƆQJ di chuyӇn
theo cùng hѭӟng.
|

St Thao tác
t
1 Click trái

Nhҩn vào phím trái và nhҧ tay ra

2
3

Nhҩn vào phím phҧi và nhҧ tay ra
Click trái 2 lҫn liên tiӃp

4

Click phҧi
Double
Click
Kéo rê

Mô tҧ

Nhҩn và giӳ tay ӣ phím trái và di
chuyӇn con trӓ chuӝt

19

20

MÔ TҦ CÔNG DӨNG CӪA CÁC PHÍM

SӰ DӨNG BÀN PHÍM

Phím chӭFQĆQJ
ċqQWKӇ hiӋn trҥng thái cӫa các phím
Num Clock, Caps Lock và Scroll Lock
āѭӧc bұt hay tҳt
| Phҫn gõ chӳ (mһFāӏnh là chӳ cái in thѭӡng), gõ dҩu
chҩm câu và dҩu tiӃng ViӋt
|

Bӕ trí phím cӫa bàn phím theo chuҭn QWERTY

|

21

|

22

Phím Space: dùng āӇ gõ khoҧng trҳng
|

Xóa chӳ āӭng trѭӟc dҩu nháy
Xóa chӳ āӭng sau dҩu nháy

|

Phím Shift

|
|

|

Phím di chuyӇn dҩu nháy (vӏ trí gõ chӳ)

y

Phҫn phím gõ sӕ (nӃu āqQ NumLock sáng)

y
|

Phím Enter: KӃt thúc lӋnh hoһc xuӕng hàng

|

Phím chuyӇn trҥng thái
Phím NumLock bұt dùng āӇ nhұp sӕ ӣ phҫn phím sӕ
Phím CapsLock bұt dùng āӇ nhұp chӳ cái in hoa āӕi
vӟi gõ chӳ cái)
y Phím ScrollLock bұt dùng āӇ cuӝn cӱa sә
y
y

23

Có 2 công dөng:

NӃu nhҩn giӳ phím Shift kèm vӟi nhӳng phím có 2 phҫn ví dө
nhѭ:
thì có tác dөng lҩy phҫn trên
Ví dө: Nhҩn phím Shift + phím
thì kӃt quҧ cho dҩu %
NӃu nhҩn giӳ phím Shift kèm vӟi nhӳng phím là chӳ cái thì có
tác dөng là chӳ cái in hoa (nӃu āqQ CapsLock tҳt) và ngѭӧc lҥi
nӃu āqQ CapsLock bұt
Ví dө (khi āqQ CapsLock tҳt): Nhҩn phím
thì kӃt quҧ āѭӧc
chӳ a, nӃu nhҩn phím Shift kèm vӟi phím
chӳ A

thì kӃt quҧ āѭӧc
24

4


VIRUS VÀ CÁCH PHÒNG CHӔNG
VIRUS
Không cài āһt phҫn mӅm không rõ nguӗn gӕc
Không mӣ file ātQK kèm trong mail nӃu āӏa chӍ
mail lҥ
| DiӋt virus trѭӟc khi sӱ dөng āũD mӅm, āũD USB ām
sӱ dөng trên máy khác
| Hҥn chӃ vào nhӳng trang Web lҥ

Virus tin hӑc là chѭѫng trình máy tính do con
ngѭӡi tҥo ra nhҵm thӵc hiӋn ý āӗ nào āy (thѭӡng
mөc ātFK là phá hoҥi). ċһc āLӇm:
y Có kích thѭӟc nhӓ
y Có khҧ QĆQJ lây lan
y Hoҥt āӝng ngҫm

|
|

25

VIRUS VÀ CÁCH PHÒNG CHӔNG

26

VIRUS VÀ CÁCH PHÒNG CHӔNG

Khi chép dӳ liӋu bҵng āũD mӅm āӇ in hay āӇ
copy sang máy khác thì nên khóa chӕng ghi āũD
mӅm
y Dùng phҫn mӅm diӋt virus và thѭӡng xuyên
cұp nhұt.
y Cách an tòan nhҩt là hҥn chӃ sӱ dөng chung,
āһc biӋt là mҥng nӃu thҩy không cҫn thiӃt.
y Nên sao lѭu dӳ liӋu āӏnh NɅ thѭӡng xuyên āӇ
phөc hӗi lҥi nӃu cҫn.
y

Các phҫn mӅm diӋt virus phә biӃn
| Norton Antivirus
| BitDefender
| Kaspersky Antivirus
| BKAV
|…

27

28

KHÁI NIӊM Hӊ ċ,ӄU HÀNH

29

Hӊ ċ,
ċ,ӄ
ӄU HÀNH
MICROSOFT
WINDOWS
Dzoãn Xuân Thanh

Máy tính hoҥt āӝng cҫn có chѭѫng trình hay còn
gӑi là phҫn mӅm. HӋ āӅu hành là nӅn tҧng giao
tiӃp giӳa phҫn cӭng và phҫn mӅm ӭng dөng. HӋ
āLӅu hành quҧn lý các tài nguyên cӫa máy tính
(bӝ nhӟ, āũD , máy in …) và khai thác tҩt cҧ các
tính QĆQJ ѭu thӃ cӫa tài nguyên āӇ phҫn mӅm
ӭng dөng sӱ dөng. Ngoài ra hӋ āLӅu hành còn có
nhiӋm vө tә chӭc bӝ nhӟ, āӑc chѭѫng trình ӭng
dөng tӯ āũD vào bӝ nhӟ, thi hành chѭѫng trình
ӭng dөng.
30

5


MÀN HÌNH CHÍNH CӪA WINDOWS

ċҺC TRѬNG CӪA +ċ+:,1'2:6
Giao diӋQāӗ hӑa ngѭӡi dùng
HӋ āLӅXKjQKāDQKLӋm
| DӉ sӱ dөng và dӉ FjLāһt
| Tѭѫng thích hҫu hӃt các máy tính
| Cung cҩp nhiӅu tiӋn ích
| NhiӅu phiên bҧn khác nhau cho các mөFātFK
riêng
| ċѭӧc sӱ dөng rӝng rãi
|
|

Màn hình nӅn
(Desktop)

Thanh tác vө
Nút Start
31

CÁC THÀNH PHҪN CӪA CӰA SӘ

KHӢ,ċӜNG WINDOWS

7LrXāӅ cӱa sә
Thanh công cө
menu

32

1~WāyQJWKX
nhӓ và phóng to
cӱa sә

Bѭӟc 1: Cҩp nguӗn máy tính
Bѭӟc 2: Bұt công tҳc nguӗn
(thѭӡng nҵm phía trѭӟc
thùng máy)
| Bѭӟc 3: Chӡ máy tính khӣi
āӝQJFKRāӃn khi vào
Windows (màn hình destop)
|
|

Vùng làm
viӋc
(soҥn thҧo)

Thanh cuӝn
dӑc

Thanh cuӝn
ngang

Công tҳc
nguӗn

33

34

Thanh trҥng
thái

CÁC THAO TÁC TRÊN WINDOWS
EXPLORE

THOÁT KHӒI WINDOWS
Khi muӕn tҳt nguӗn máy tính, trѭӟc hӃt ta phҧi thoát
khӓi
Windows, cách thӵc hiӋn nhѭ sau:
| Bѭӟc 1: Lѭu và āyQJ tҩt cҧ các ӭng dөng āDQJ sӱ dөng
| Bѭӟc 2: Click vào Start, chӑn Shutdown sau āy hӝp
thoҥi Shutdown xuҩt hiӋn

Chӑn

35

Chӫ yӃu dùng āӇ quҧn lý tұp tin và thѭ mөc
| Click SKҧL FKXӝW vào nút START trên thanh taskbar,
KRһF click SKҧL vào My Computer trên destop
| &KӑQExplore

36

6


TҤO THѬ MӨC
&KӑQYӏWUtFҫQWKrPFyFiFK
| Cách 1: Click SKҧL vùng WUӕQJ bên FӱD Vә bên SKҧL
FKӑQ New\Folder và QKұS tên cho WKѭ PөF PӟL UӗL
QKҩQ enter

37

TҤO THѬ MӨC
|

38

TҤO TҰP TIN

&iFK+RһFFKӑQPHQXFile\New\Folder

Thao tác WѭѫQJ Wӵ QKѭ WҥR WKѭ PөF QKѭQJ thay vì FKӑQ
Folder thì FKӑQ PӝW WұS tin cho ӭQJ GөQJ EҩW NǤ

39

40

SAO CHÉP THѬ MӨC HOҺC TҰP TIN

XÓA TҰP TIN HOҺC THѬ MӨC
&KӑQWKѭPөFKRһFWұSWLQFҫQ
xoá, có 2 cách:
|
1KҩQSKtPDelete
|
+RһFYjRPHQX)LOHFKӑQ
Delete
Sau ÿy FKӑQ Yes KRһF QKҩQ
Enter khi [XҩW KLӋQ KӝS WKRҥL

*ӗP 2 giai ÿRҥQ: &KӑQ WKѭ PөF KRһF WұS tin FҫQ sao
chép và FKӑQ Yӏ trí ÿӇ sao chép vào, có 4 cách WKӵF KLӋQ:
|
Click SKҧL WҥL WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ sao chép,
FKӑQ Copy sau ÿy FKӑQ Yӏ trí FҫQ sao chép và click
SKҧL FKӑQ Paste
|
+RһF FKӑQ WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ sao chép, QKҩQ
phím Ctrl+C sau ÿy FKӑQ Yӏ trí FҫQ sao chép và QKҩQ
phím Ctrl+V

41

42

7


SAO CHÉP THѬ MӨC HOҺC TҰP TIN

|

|

DI CHUYӆN THѬ MӨC HOҺC TҰP TIN

+RһF FKӑQ WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ sao chép, vào
menu Edit FKӑQ Copy sau ÿy FKӑQ Yӏ trí FҫQ sao
chép và vào menu Edit FKӑQ Paste
+RһF FKӑQ WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ sao chép sau ÿy
QKҩQ phím Ctrl + click và JLӳ FKXӝW trái kéo rê vào Yӏ
trí FҫQ sao chép

*ӗP 2 giai ÿRҥQ: &KӑQ WKѭ PөF KRһF WұS tin FҫQ di
FKX\ӇQ và FKӑQ Yӏ trí ÿӇ di FKX\ӇQ vào, có 4 cách WKӵF
KLӋQ:
|
Click SKҧL WҥL WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ di FKX\ӇQ
FKӑQ Cut sau ÿy FKӑQ Yӏ trí FҫQ di FKX\ӇQ và click
SKҧL FKӑQ Paste
|
+RһF FKӑQ WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ di FKX\ӇQ QKҩQ
phím Ctrl+X sau ÿy FKӑQ Yӏ trí FҫQ di FKX\ӇQ và
QKҩQ phím Ctrl+V

43

44

ċӘI TÊN THѬ MӨC HOҺC TҰP TIN

DI CHUYӆN THѬ MӨC HOҺC TҰP TIN

|

|

+RһF FKӑQ WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ di FKX\ӇQ vào
menu Edit FKӑQ Cut sau ÿy FKӑQ Yӏ trí FҫQ di FKX\ӇQ
và vào menu Edit FKӑQ Paste
+RһF FKӑQ WKѭ PөF hay WұS tin FҫQ di FKX\ӇQ sau
ÿy click và JLӳ FKXӝW trái kéo rê vào Yӏ trí FҫQ di
FKX\ӇQ

&KӑQ WKѭ PөF KRһF WұS tin FҫQ ÿәL tên, có 2 cách
WKӵF KLӋQ:
|
Click trái (1 OҫQ
vào WKѭ PөF hay WұS tin ÿy và QKұS
OҥL tên
|
+RһF vào menu File FKӑQ Rename và QKұS OҥL tên

45

46

|

TҤO SHORTCUT

|

&KӑQYӏWUtFҫQWҥRVKRUWFXWFyFiFKWKӵFKLӋQ
|
&OLFNSKҧLYjRYQJWUӕQJFKӑQNew\Shortcut
|
+RһFYjRPHQX)LOHFKӑQ1HZ\Shortcut

47

1KұSYjRÿѭӡQJGүQÿӃQWұSWLQFҫQWҥRVKRUWFXW
KRһFFKӑQQ~WBrowse ÿӇGX\ӋWYjFKӑQWұSWLQVDX
ÿyQKҩQQ~WNext
ĈһWWrQFKRVKRUWFXWYjQKҩQQ~WFinish

48

8


ċҺT THUӜC TÍNH TҰP TIN HOҺC THѬ
MӨC

THAO TÁC TRÊN RECYCLE BIN
Recycle Bin chӭa nhӳng thѭ mөc hay tұp tin bӏ
xoá tӯ āũD cӭng.
| Muӕn xoá thӵc sӵ toàn bӝ thì click phҧi vào
Recycle Bin và chӑn Empty Recycle Bin.
| Muӕn xoá thӵc sӵ tӯng thѭ mөc hay tұp tin riêng
lӁ thì nhҩn ā~S vào Recycle Bin, chӑn āiQK dҩu
tӯng thѭ mөc hay tӯng tұp tin và nhҩn phím
Delete.
| Ngѭӧc lҥi muӕn phөc hӗi lҥi FƆQJ tѭѫng tӵ nhѭ
bѭӟc trên, nhѭng click phҧi chӑn Restore.
|

&KӑQ WKѭ PөF KRһF WұS tin FҫQ
ÿһW WKXӝF tính, có 2 cách WKӵF
KLӋQ:
|
Click SKҧL vào WKѭ PөF hay
WұS tin ÿy và FKӑQ Properties
|
+RһF vào menu File FKӑQ
Properties
|
Click FKXӝW vào checkbox
WѭѫQJ ӭQJ
49

3. CÁC THAO TÁC TRÊN MY COMPUTER

50

CÁC THAO TÁC TRÊN MY COMPUTER

| Double

Click vào My Computer trên
destop
| Các thao tác WѭѫQJ Wӵ QKѭ Windows
Explore QKѭQJ QӝL dung WKѭ PөF và WұS
tin FKӍ QҵP trong PӝW vùng FӱD Vә

51

52

CÁC THAO TÁC KHÁC TRÊN CONTROL PANEL

TÌM KIӂM
&KӑQVWDUW\ FKӑQKRһFQKҩQSKtP )

53

54

9


NGUYÊN TҲC CHUNG GÕ DҨU TIӂNG
VIӊT
ċӇ gõ āѭӧc tiӃng ViӋt có dҩu ta phҧi sӱ dөng thêm
tiӋn ích gõ dҩu tiӃng ViӋt, có 2 tiӋn ích thѭӡng
āѭӧc hay sӱ dөng là Unikey và VietKey.
| ċӇ gõ các chӳ cái ViӋt có dҩu bҥn phҧi gõ chӳ cái
chính trѭӟc, sau āy gõ các dҩu thanh, dҩu PƆ dҩu
móc. Các kiӇu gõ tiӃng ViӋt khác nhau sӁ quy
āӏnh các phím bҩm khác nhau cho các dҩu thanh,
dҩu PƆ và dҩu móc.
| Trҥng thái chӳ hoa, thѭӡng phө thuӝc vào trҥng
thái cӫa các phím SHIFT và CAPS LOCK.
| Có 2 kiӇu gõ tiӃng ViӋt thông dөng là kiӇu gõ
Telex và VNI
|

MICROSOFT WORD
Dzoãn Xuân Thanh

55

56

KIӆU GÕ TELEX
Phím
s
f
r
x
j
z
w
aa
dd
ee
oo
[
]

'ҩX
6ҳF
+X\ӅQ
+ӓL
Ngã
1һQJ
;RiGҩXÿmÿһW9tGөtoansz = toan
'ҩXWUăQJWURQJFKӳăGҩXPyFWURQJFiFFKӳѭѫ
&Kӳw ÿѫQOҿWӵÿӝQJFKX\ӇQWKjQKFKѭѭ
â
ÿ
ê
ô
*}QKDQKFKӳѭ
*}QKDQKFKӳѫ

|

Ví dө:
tieengs Vieetj = tiӃng ViӋt
GGXZRZQJI āѭӡng

57

KIӆU GÕ VNI

58

TÌM HIӆU CHѬѪNG TRÌNH VIETKEY

'ҩX

Phím
1

VҳF

2

KX\ӅQ

3

KӓL

4

ngã

5

QһQJ

6

GҩXPNJWURQJFiFFKӳkr{

7

GҩXPyFWURQJFiFFKӳѭѫ

8

GҩXWUăQJWURQJFKӳă

7LӋQ ích cho phép gõ GҩX 7LӃQJ 9LӋW trong VRҥQ WKҧR
YăQ EҧQ hay OұS EҧQJ tính
| 0XӕQ gõ GҩX ÿѭӧF 7LӃQJ 9LӋW SKҧL ÿҧP EҧR FKѭѫQJ
trình VietKey ÿm ÿѭӧF FKҥ\ WKѭӡQJ trú và có ELӇX
WѭӧQJ hình FKӳ “V” trên thanh traybar KRһF trên màn
hình, EҵQJ cách vào WKѭ PөF VietKey FKҥ\ WұS tin .exe
|

9tGө
tie6ng1 Vie6t5 WLӃQJ9LӋW
d9u7o7ng2 ÿѭӡQJ

.KLFKҥ\ FKѭѫQJWUuQKFyWURQJGҥQJ VDX
59

60

d9 FKӳÿ

10


TÌM HIӆU CHѬѪNG TRÌNH VIETKEY

TÌM HIӆU CHѬѪNG TRÌNH VIETKEY

† 1ӃXELӇXWѭӧQJOjFKӳ(WӭFNK{QJ ӣFKӃÿӝJ}
7LӃQJ9LӋW WDFyWKӇFKӍQKOҥLEҵQJFiFKclick trái
YjR ELӇXWѭӧQJ

† Vào Menu FKӭF QăQJ EҵQJ cách click SKҧL vào ELӇX
WѭӧQJ

61

62

TÌM HIӆU CHѬѪNG TRÌNH VIETKEY

NGUYÊN TҲC SOҤN THҦ29ą1BҦN
o %ѭӟF 1: &Kҥ\ FKѭѫQJ trình gõ 7LӃQJ 9LӋW
o %ѭӟF 2: .KӣL ÿӝQJ MS Office Word
o %ѭӟF 3: 1KұS YăQ EҧQ ӣ GҥQJ thô WUѭӟF sau ÿy
PӟL ÿӏQK GҥQJ cho YăQ EҧQ

63

64

# Lѭu ý:

āѭӧc dùng quá 2 khoҧng trҳng giӳa các
tӯ trong YĆQ bҧn.
| Trѭӟc dҩu chҩm câu không có khoҧng trҳng.
| Sau dҩu chҩm câu phҧi có khoҧng trҳng āӇ
QJĆQ cách tӯ tiӃp theo.
| ċLӅu quan trӑng là tránh lӛi chính tҧ trong
quá trình soҥn thҧo YĆQ bҧn.
| NӃu không gõ āѭӧc dҩu TiӃng ViӋt thì kiӇm tra
xem biӇu tѭӧng cӫa tiӋn ích gõ tiӃng ViӋt có
phҧi hình chӳ V không, chӑn ā~QJ kiӇu gõ và
chӑn ā~QJ font chѭa.
| Mӝt āRҥn (paragraph) YĆQ bҧn āѭӧc kӃt thúc
bҵng phím Enter.
| Không

KHӢ,ċӜNG MS WORD

1: Vào Start Æ Program Æ
Microsoft Office Word
| Cách 2: Double click vào biӇu tѭӧng Word
trên destop (nӃu có)
| Cách

65

66

11


† 7ҥR WұS tin PӟL: &KӑQ menu
File\New KRһF QKҩQ phím
Ctrl+N
† 0ӣ WұS tin YăQ EҧQ có VҹQ:
&KӑQ menu File\Open KRһF
QKҩQ phím Ctrl+O sau ÿy
FKӑQ WұS tin thông qua KӝS
WKRҥL

CÁC THAO TÁC CHUNG

3KҫQVRҥQWKҧRYăQEҧQ

67

68

THAO TÁC TRÊN KHӔI
† /ѭX WұS tin: Vào menu File\Save KRһF QKҩQ phím
Ctrl+S. 1ӃX FKѭD ÿһW tên WұS tin thì word yêu FҫX
ÿһW tên, QJѭӧF OҥL word VӁ OѭX YӟL tên FNJ
† /ѭX WұS tin YӟL tên khác: Vào menu File\Save
As…Sau ÿy word VӁ KLӋQ lên KӝS WKӑDL yêu FҫX
ÿһW tên
† ĈyQJ WұS tin: &KӑQ menu File\Close
† Thoát NKӓL word: &KӑQ menu File\Exit KRһF click
trái vào GҩX
góc trên bên SKҧL FӫD FӱD Vә word

†
†
†
†

ĈiQKGҩXNKӕL
Sao chép
&ҳWGiQ
Xóa

69

70

ċÉ1+'ҨU KHӔI

SAO CHÉP

ċRҥn YĆQ bҧn āѭӧc āiQK dҩu khӕi thӇ hiӋn qua
vùng
āѭӧc tô āHQ
| ċiQK dҩu khӕi cҧ āRҥn YĆQ bҧn:
y Bѭӟc 1: ċѭa con trӓ chuӝt vӅ āҫu āRҥn YĆQ bҧn
muӕn āiQK dҩu khӕi (con trӓ chuӝt phҧi có biӇu
tѭӧng
)
y Bѭӟc 2: Double click

|

dҩu khӕi 1 phҫn āRҥn: ċѭa con trӓ
chuӝt tӟi vӏ trí āҫu cҫn āiQK dҩu sau āy
Click trái và kéo rê āӃn vӏ trí cuӕi cҫn āiQK
dҩu

Bѭӟc 1: ċiQK dҩu khӕi vùng cҫn sao chép.
Bѭӟc 2: Nhҩn phím Ctrl+C (hoһc āӇ con trӓ chuӝt
vào vùng bôi āHQ sau āy click phҧi chӑn copy).
| Bѭӟc 3: Chӑn vӏ trí cҫn sao chép, sau āy nhҩn
phím Ctrl + V (hoһc click phҧi chuӝt chӑn paste).
|

| ċiQK

71

72

12


ċӎNH DҤNG KÝ TӴ
%ѭӟF 1: ĈiQK GҩX vùng FҫQ ÿӏQK GҥQJ.
%ѭӟF 2: Vào menu Format Æ Font…

CҲT DÁN
Di chuyӇn vùng YĆQ bҧn tӯ vӏ trí này sang vӏ trí khác
Bѭӟc 1: ċiQK dҩu khӕi vùng cҫn sao chép.
| Bѭӟc 2: Nhҩn phím Ctrl+X (hoһc āӇ con trӓ chuӝt
vào vùng bôi āHQ sau āy click phҧi chӑn cut).
| Bѭӟc 3: Chӑn vӏ trí cҫn sao chép, sau āy nhҩn phím
Ctrl + V (hoһc click phҧi chuӝt chӑn paste)
|

XÓA
|
|

BѭӟFċiQKGҩu khӕi vùng cҫn sao chép
Bѭӟc 2: Nhҩn phím delete
73

74

# 1ӃXEҥQPXӕQÿiQKGҩXWRjQEӝYăQEҧQWKuQKҩQSKtP&WUO$

ċӎNH DҤNG PARAGRAPH
ċӎNH DҤNG KÝ TӴ
† &KӑQIRQWFKӳ
† 7KLӃWOұSIRQWFKӳPһFÿӏQK
† .tFKWKѭӟFIRQWFKӳ
„ 7ăQJ1KҩQSKtP&WUO@
„ *LҧP1KҩQSKtP&WUO>
† ,QÿұPQJKLrQJJҥFKGѭӟL
† Chèn
† Xóa
„ 7UѭӟF'QJSKtPIHHG EDFN
„ Sau: Dùng phím Delete

%ѭӟF 1: ĈiQK GҩX vùng FҫQ ÿӏQK GҥQJ.
%ѭӟF 2: Vào menu Format Æ Paragraph…

75

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – ċӎNH DҤNG
PARAGRAPH

76

ċӎNH DҤNG TAB

† /LQHVSDFLQJĈӝGmQGzQJ
† 6SDFLQJ.KRҧQJ FiFKFiFÿRҥQ
† $OLJQPHQW &DQKOӅ
„
„
„
„

Left: Trái
5LJKW3KҧL
&HQWHU*LӳD
-XVWLI\ĈӅX

Thanh Ruler

&OLFNFKXӝWYjRÿk\ÿӇ
WKD\ÿәLNLӇXWDE

† ,QGHQWDWLRQ ĈӝWKөWYjR ÿҫXGzQJ
„ First line
„ Hanging

77

78

13


ċӎNH DҤ1*&É&+ċÉ1+6Ӕ, DҨ8ċҪU
CÂU

ċӎNH DҤNG TAB

Vào menu Insert \ Bullets and Numbering …

† 6ӱGөQJNKLQKҩQSKtPWDEFRQWUӓ
QKҧ\ÿӃQYӏWUtW\WKHR ÿӏQKGҥQJ
† ĈһW
„ &KӑQNLӇXWDE/HIWULJKW«
„ &OLFNWUiLOrQWKDQKUXOHU QӃXNK{QJ
có vào menu View\Ruler)
„ +RһFFNJQJFyWKӇYjRPHQX
Format\Tabs…

ChӑQāӇ thay
āәi mһFāӏnh

† %ӓ&OLFNFKXӝWYjR WDEFҫQEӓNpR
Ur[XӕQJ GѭӟL
79

80

Mӭc phân cҩp các mөc

ċӎNH DҤNG TRANG IN

81

ċӎNH DҤNG TRANG IN

82

ċӎNH DҤ1*ċѬӠNG VIӄN TRANG

83

84

14


ċӎNH DҤ1*ċѬӠNG VIӄN TRANG

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – CHIA CӜT

&DQKOӅFKRÿѭӡQJYLӅQ WUDQJ&KӑQ2SWLRQV

85

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – CHIA CӜT
† Chia ÿRҥQ YăQ
EҧQ thành QKLӅX
FӝW
† ĈӇ chia FӝW bôi
ÿHQ ÿRҥQ YăQ EҧQ
và WKӵF KLӋQ thao
tác sau
† ĈӇ QJҳW sang FӝW
khác vào menu
Insert\Break\
Column Break

86

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – ċӎNH DҤNG
TEXTBOX
† Textbox: Khung hình FKӳ QKұW FKӭD
YăQ EҧQ hay hình YӁ khác
† ĈӇ
WҥR
textbox
vào
menu
Insert\Textbox KRһF FKӑQ ELӇX WѭӧQJ
drawing trên thanh toolbar và FKӑQ ELӇX
WѭӧQJ textbox trên thanh drawing (hình
FKӳ A)

87

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – ċӎNH DҤNG
TEXTBOX

88

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – ċӎNH DҤNG
TEXTBOX

ĈӇ ÿӏQK GҥQJ textbox, ta FKӑQ textbox, ÿһW FKXӝW
ngay Yӏ trí textbox sao cho ELӇX WѭӧQJ FKXӝW hình
PNJL tên 4 FKLӅX và click SKҧL FKӑQ Format Text
Box

89

90

15


75Ï1+%­<9ą1%ҦN – ċӎNH DҤNG
TEXTBOX

DROP CAP

91

92

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – FIND &
REPLACE
† Bôi ÿHQ ký Wӵ ÿҫX ÿRҥQ sau ÿy vào
menu Format\Drop Cap…

† Tìm NLӃP (find) hay thay WKӃ (replace)
ký Wӵ Wӯ hay câu YăQ EҧQ thành PӝW Wӯ
hay câu YăQ EҧQ khác

93

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – FIND &
REPLACE

94

75Ï1+%­<9ą1%ҦN – HEADER VÀ
FOOTER

95

96

16


HEADER VÀ FOOTER

HEADER VÀ FOOTER

† Vào menu View\Header and Footer ÿӇ
chèn Header và Footer vào YăQ EҧQ
† Trong quá trình gõ QӝL dung header và
footer có WKӇ FKX\ӇQ qua OҥL JLӳD
header và footer EҵQJ cách click vào
ELӇX WѭӧQJ QKѭ bên GѭӟL

† Vào menu View\Header and Footer ÿӇ
chèn Header và Footer vào YăQ EҧQ
† Trong quá trình gõ QӝL dung header và
footer có WKӇ FKX\ӇQ qua OҥL JLӳD
header và footer EҵQJ cách click vào
ELӇX WѭӧQJ QKѭ bên GѭӟL

97

LҰP BҦNG BIӆU

98

7. LҰP BҦNG BIӆU – CHÈN BҦNG BIӆU

99

LҰP BҦNG BIӆU – ċӎNH DҤNG

100

LҰP BҦNG BIӆU – ċӎNH DҤNG

Bôi ÿHQ EҧQJ và click SKҧL

101

102

17


7. LҰP BҦNG BIӆU – ċӎNH DҤNG

7. LҰP BҦNG BIӆU – ċӎNH DҤNG
† ĈӏQK GҥQJ ÿѭӡQJ YLӅQ FӫD EҧQJ

103

7. LҰP BҦNG BIӆU – CANH Lӄ

104

9. CHÈN HÌNH, WORD ART

105

10. CHÈN CÔNG THӬC

106

10. CHÈN CÔNG THӬC

107

108

18


CHÈN CÔNG THӬC

MAIL MERGE

† &KӑQ ký KLӋX WѭѫQJ ӭQJ và dùng phím PNJL tên di
FKX\ӇQ ÿӃQ Yӏ trí FҫQ chèn các thành SKҫQ FӫD
công WKӭF
† Click FKXӝW ra ngoài ô gõ công WKӭF ÿӇ NӃW thúc 109

Dùng ÿӇ WҥR các YăQ EҧQ PүX GӵD vào danh sách
cho WUѭӟF QKѭ là WKѭ PӡL KӑS WKѭ thông báo,…
*ӗP 3 EѭӟF:
† 7ҥR WұS tin Gӳ OLӋX: *ӗP EҧQJ Gӳ OLӋX các thông
tin
† 7ҥR WұS tin PүX FKӯD WUӕQJ ÿӇ ÿLӅQ thông tin vào
† Dùng FKӭF QăQJ mail merge FӫD word ÿӇ phát
sinh ra các PүX
110

MAIL MERGE – TҤO TÂP TIN DӲ LIӊU

MAIL MERGE – TҤO TÂP TIN MҮU

6RҥQ WұS tin Gӳ OLӋX và OѭX OҥL theo PүX sau
(ví Gө tên WұS tin OѭX OҥL là: dulieu.doc)

6RҥQ WұS tin PүX ÿӇ JӱL và OѭX OҥL theo PүX sau
(ví Gө tên WұS tin OѭX OҥL là: mau.doc)

/ѭX ý: Tiêu ÿӅ FӫD EҧQJ Gӳ OLӋX không nên gõ GҩX
WLӃQJ 9LӋW
111

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
0)

113

112

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
1)

114

19


MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
2)

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
3)

&KӑQWұSWLQGӳ
OLӋXÿmOѭX

&KӑQWұSWLQPүX
ÿmOѭX

115

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
4)

116

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU
(BѬӞC 4)

Click FKӑQ Yӏ trí FҫQ chèn thông tin sau ÿy FKӑQ PөF
more item và FKӑQ FӝW FҫQ ÿLӅQ cho ÿӃQ khi ÿҫ\ ÿӫ

117

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
4)

119

118

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
4)

120

20


MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO MҮU (BѬӞC
5)

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO
MҮU (BѬӞC 5)

&OLFNFKXӝWÿӇ[HP
WUѭӟFFiFWKѭ

&OLFNFKXӝWÿӇ[HP
WUѭӟFFiFWKѭ

121

MAIL MERGE – GHÉP DӲ LIӊU VÀO
MҮU (BѬӞC 6)

122

CÁCH TҤO MӨC LӨC
tiêu āӇ tҥo bҧng tham chiӃu āӃn nӝi
dung cӫa các phҫn (mөc) thông qua sӕ trang
| Bѭӟc 1: Xác āӏnh nhӳng tiêu āӅ cҫn tҥo mөc
lөc āӇ xác āӏnh cҫn bao nhiêu Heading
| Bѭӟc 2: ċӏnh dҥng các kiӇu trình bày (style)
cho các Heading (font chӳ, kích thѭӟc, canh
lӅ, …) vӯa xác āӏnh (Tӯ Heading 1 trӣ āL
.
ċӏnh dҥng lҥi cách āiQK sӕ thӭ tӵ
(Numbering) trong các phҫn nӝi dung
| Bѭӟc 3: Soҥn thҧo và trình bày YĆQ bҧn
| Bѭӟc 4: Tҥo mөc lөc
| Mөc

In ra máy in

7UӝQOҥLYjÿѭD
YjRWұSWLQPӟL

123

Ví dө cҫn tҥo mөc lөc theo cҩu trúc sau:
Bài 1: Tәng quan
1. Các khái ni͏m c˯ b̫n
1.1. Máy tính là gì?
1.2. Bӝ nhӟ chính, bӝ nhӟ phө, thiӃt bӏ lѭu trӳ
2 Chͱc QĆQJ cͯa máy tính
2.1. ċӕi vӟi ngѭӡi dùng
2.2. ċӕi vӟi doanh nghiӋp
2.3. ċӕi vӟi chính phӫ
Bài 2: Các thành phҫn cӫa máy tính
1. Thành ph̯n nh̵p
2.1. Bàn phím
2.2. Máy quét
2. Thành ph̯n xṷt
2.1. Màn hình
2.2. Máy in

124

Bѭӟc 1: Cҫn 3 Heading( Heading 1: tên bài hӑc;
Heading 2: tên mөc chính; Heading 3: tên mөc con)

%ѭӟF 2: ĈӏQK GҥQJ các
Heading: vào menu Format\
Style

125

126

21


&KӑQ+HDGLQJFҫQÿӏQK
GҥQJ

&KӑQ

127

ċӕi vӟi Heading 1 không có āiQK sӕ thì chӍ cҫn
āӏnh dҥng font chӳ (Chӑn Font: tên font, kích
thѭӟc) và āӏnh dҥng canh lӅ (chӑn Paragraph)

ċӕi vӟi Heading 2 và Heading 3 āӏnh dҥng
thêm phҫn Numbering (do có āiQK sӕ thӭ129
tӵ)

128

130

Bѭӟc 3: Soҥn thҧo YĆQ bҧn
Tên bài hӑc phҧi chӑn là style
Heading 1

&iFFKѭѫQJPөFFKӍFҫQFKӑQQ~WWUrQWKDQK
F{QJFөFӫD:RUG
%ѭӟF 4: &KӑQ trang ÿҫX tiên
KRһF FXӕL cùng ÿӇ chèn SKҫQ
PөF OөF sau ÿy FKӑQ menu
Insert\ Index and Tables
Level 1 thì chӑn Heading 2
Level 2 thì chӑn Heading 3

131

132

22


KӃt quҧ

133

134

KHӢ,ċӜNG MS EXCEL
1: Vào Start Æ Program Æ Microsoft
Office Excel.

| Cách

|

Cách 2: Double click vào biӇu tѭӧng Excel
trên destop (nӃu có)

MICROSOFT
EXCEL
135

Dzoãn Xuân Thanh
136

1. GIӞI THIӊU
NGUYÊN TҲC LҰP BҦNG TÍNH
| Bѭӟc

1: Soҥn thҧo dӳ liӋu.
2: Lұp công thӭc.
| Bѭӟc 3: Trình bày bҧng tính.
| Bѭӟc

137

138

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x