Tải bản đầy đủ

CPP0 course intro

Tên môn: Tin học đại cương A2
Số tín chỉ: 5

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG A2
(NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO)

Lý thuyết: 60 tiết; Thực hành: 30 tiết
Giáo viên lý thuyết: Lương Trần Hy Hiến
hienlth@hcmup.edu.vn – 0989 366 990

Giáo viên thực hành:
Lương Trần Hy Hiến

2

Tài liệu chính

Địa chỉ

Bài giảng trên lớp (*)
Deitel, C++ How to program 5th ed., Prentice Hall, 2005. (*)


http://fit.hcmup.edu.vn/~hienlth/C

Kernighan & Ritchie, The C Programming Language 2nd ed., Prentice
Hall, 1988.(*)

http://hienlth.tk

Tài liệu đọc thêm

Nội dung:

B. Stroustrap, The C++ Programming Language 3rd ed., Addison
Wesley, 1999. (*)

Bài giảng, bài tập, thông báo, và mọi thông tin đều được đăng

Phạm Văn Ất, C, NXB KHKT, 2004.

tại đây, sinh viên có trách nhiệm thường xuyên theo dõi

(*) có thể download từ website môn học

3

4


Thi cuối kỳ: (70%)

Ngôn ngữ C++

Thi viết trên giấy

Thực hành và chấm bài trên Visual C++

Kiểm tra giữa kỳ (30%)

6.0 (Window)


Bài tập trên lớp (%)
Điều kiện dự thi cuối kỳ
không vắng quá 20% số buổi lên lớp (cả lý thuyết và thực hành)
làm bài tập đủ
có điểm kiểm tra giữa kỳ

5

Khuyến khích thảo luận về thuật toán, phương pháp lập trình,

6

Khái niệm cơ sở về lập trình

nhưng phải độc lập thực hiện bài làm.

tư duy về lập trình, một số thuật toán cơ bản

Mọi đoạn mã chương trình trích từ sách hoặc từ chương
trình khác phải được ghi chú rõ ràng về nguồn gốc

Kiến thức cơ sở về C++

Không được sao chép chương trình hoặc một phần chương

Tiền đề để học tiếp môn Lập trình hướng đối

trình của sinh viên khác

tượng.

Phong cách lập trình

7

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×