Tải bản đầy đủ

Cai dat oracle9i

Cài đặt Oracle 9i

Trần Thị Lượng
Khoa ATTT - HVMM


Cài đặt Oracle 9iOracle 9i có 3 đĩa cài
Ta bắt đầu từ disk1 với file setup.exe

Nhập vào tên thư
mục Oracle Home
và đường dẫn đến
thư mục này


Cài đặt Oracle 9iChọn Oracle9i Database 9.0.1.1.1
Cài đặt:
- Cơ sở dữ liệu ban
đầu tùy chọn
- Các công cụ quản lý
- Các dịch vụ mạng
- Các tiện ích và phần
mềm client để kết nối
tới Server Oracle.


Cài đặt Oracle 9i


Có 4 phiên bản là: Enterprise, Standard, Personal, Custom

Chọn Enterprise


Cài đặt Oracle 9i


Chọn cấu hình cho CSDL
Chọn General


Cài đặt Oracle 9i
Nếu đã tồn tại một CSDL, bạn sẽ được đề nghị nâng cấp hoặc di
trú CSDL đó.
Hoặc sau khi cài đặt bạn có thể sử dụng Data Migration Assistant
để làm việc này.

Không check ở mục upgrade
or Migrate, click Next.Cài đặt Oracle 9i


Gõ tên đầy đủ và định danh của CSDL (trường hợp chưa có
CSDL này thì hệ thống sẽ tạo mới).


Cài đặt Oracle 9i


Định vị trí lưu trữ CSDL: Oracle khuyến cáo bạn nên cài đặt
các file CSDL và phần mềm Oracle ở các ổ đĩa khác nhau.


Cài đặt Oracle 9i


Chọn tập ký tự Unicode


Cài đặt Oracle 9i


Oracle đưa ra bảng tổng hợp các thông số, các thành phần
sẽ cài đặt. Chú ý không gian đĩa đáp ứng cho cài đặt.

Chọn Install để cài đặt


Cài đặt Oracle 9i


Cài đặt Oracle 9i


Đợi quá trình cài đặt trong một khoảng thời gian, sau đó hệ
thống sẽ cấu hình các dịch vụ và chương trình. Ta có thể stop
một số dịch vụ, cấu hình sau cũng được!


Cấu hình CSDL Oracle
Oracle Database Configuration Assistant bắt đầu tạo
database bằng cách copy các Data files đã tạo sẵn và tự
cấu hình lại cho phù hợp thông tin trên máy của bạn.


Cấu hình CSDL Oracle
Tất cả các tài khoản trừ SYS và SYSTEM đều bị khóa. Chọn
Password Management để thay đổi mật khẩu mặc định.
Chọn Exit


Cài đặt Oracle 9i


Khi quá trình tạo CSDL hoàn thành thì tất cả các công cụ cấu
hình cũng hoàn thành, ta đã cài đặt thành công CSDL Oracle
9i.


Hoàn thành viêc tao Database
Để chắc chắn Database của chúng ta đã được tạo, hãy vào
Start/control panel/services (hoăăc vào ..control panel/Administrative Tools/Services
nêu là win2000/XP). Xem các Oracle service và trạng thái của chúng đã started

Các Services của Oracle


Kiểm tra bằng cách vào Enterprise Manager


Tiếp theo


Cấu hình CSDL Oracle bằng
Oracle Database Configuration Assistant.


Kết thúc cài đặt, ta có thể cấu hình CSDL bằng công cụ
Database Configuration Assistant.


Cài đặt Oracle 9i


User:systemPass:manager


Cài đặt Oracle 9i


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×