Tải bản đầy đủ

Cau hoi on tap AT internet TMDT

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN “AN TOÀN INTERNET VÀ
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ”
Câu 1-Phân biệt loại hình TMĐT B2C và C2C, mỗi loại lấy ví dụ tiêu biểu ở
trong và ngoài nước.
Câu 2-Phân biệt spyware và adware?
Câu 3-Phân biệt virus và worm?
Câu 3-Hãy cho biết các cổng 20, 21, 23, 25, 53, 80, 110, 443 dùng cho
những dịch vụ tương ứng nào?
Câu 4-Phân biệt Gateway và proxy?
Câu 5-Giao thức SET dùng để làm gì? Nêu những khó khăn gặp phải khi
triển khai giao thức SET ở Việt Nam?
Câu 6-Phân tích những ưu điểm xét về mặt an toàn, bảo mật của thuê máy
chủ riêng (Didicated hosting) so với thuê máy chủ dạng Shared Hosting
Câu 7-Giao thức SSL/TLS đảm bảo những vấn đề gì cho truyền thông qua
mạng internet?
Câu 8-Những thuật toán mã hóa và hàm băm nào được sử dụng trong giao
thức SSL/TLS?
Câu 9-Trình bày các rủi ro khi tham gia mạng internet
Câu 10-Trình bày mô hình kiến trúc mạng internet
Câu 11-Trình bày các giải pháp đảm bảo an toàn khi tham gia vào mạng
internet đối với người dùng cuối và đối với các công ty, tổ chức, vv…

Câu 12-Trình bày kiến trúc giao thức SSH?
Câu 13-Trình bày các phương pháp xác thực sử dụng trong giao thức SSH?
Câu 14-Trình bày các dạng thanh toán điện tử?
Câu 15-Nêu các ứng dụng, các ưu nhược điểm của thẻ thông minh?
Câu 16-Trình bày mô hình hệ thống thanh toán đóng và hệ thống thanh toán
mở
Câu 17-Trình bày các mô hình các thành phần tham gia trong giao thức SET
Câu 19-Trình bày vai trò của giao thức SET?
Câu 20-Trình bày các bước thực hiện trong giao dịch bằng giao thức SET
Câu 21-Trình bày các bước thực hiện tạo ra hai chữ ký
Câu 22-Trình bày mô hình tạo ra yêu cầu mua trong giao thức SET
Câu 23-Trình bày mô hình xác thực khi công ty thương mại nhận được yêu
cầu mua từ khách hàng trong giao thức SET?
Câu 24-Trình bày các giải pháp đảm bảo an toàn và tin cậy cho web hostingTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×