Tải bản đầy đủ

CÁC đề tài bài tập lớn

CÁC CHỦ ĐỀ BÀI TẬP LỚN
Môn: An toàn Internet và TMĐT
GV: Vũ Đình Thu
Email: vdthu78@vnn.vn
Mobile: 0915372078
1- Tìm hiểu xây dựng Plug-in cho Nessus sử dụng NASL (Nessus Attack
Scripting Language)
2- Tìm hiểu xây dựng plug-in cho Nikto Scanner
3- Tìm hiểu xây dựng Module cho Metasploit Framework
4- Tìm hiểu xây dựng các script hoặc công cụ đánh giá lỗi bảo mật web
5- Tìm hiểu xây dựng công cụ tự động quét lỗi SQL injection
6- Tìm hiểu xây dựng công cụ Packet-injection dựa trên libnet
7- Tìm hiểu xây dựng công cụ Network Sniffer
8- Tìm hiểu chuẩn ISO 9126 đánh giá các hệ thống thương mại điện tử và xây
dựng mô hình đánh giá dựa trên công cụ MSBNx (Microsoft Baysian
Network Editor)
9- Triển khai website bán máy tính dựa trên OsCommerce, sử dụng giao thức
TLS để bảo mật giao dịch
10- Triển khai website bán sách dựa trên zencart, sử dụng giao thức TLS để
bảo mật giao dịch
11- Triển khai website bán mỹ phẩm dựa trên OpenCart, sử dụng giao thức

TLS để bảo mật giao dịch
12- Tìm hiểu giao thức SET, ứng dụng trong việc bảo mật các giao dịch trên
mạng
13- Tìm hiểu, cài đặt triển khai hệ thống Compiere ERP-CRM
14- Tìm hiểu, cài đặt triển khai hệ thống vtiger CRM
15- Tìm hiểu về portal và triển khai một portal dựa trên Uportal
16- Tìm hiểu các mô hình thanh toán điện tử e-payment, khảo sát hệ thống
thanh toán qua mạng paypal.com
17- Tìm hiểu Ngôn ngữ mô hình hoá thương mại điện tử (ECML) và ứng dụng
của nó
18- Tìm hiểu về web service và vấn đề an toàn trong web service
19- Tìm hiểu về Web Crawler sử dụng trong Search Engine
20- Tìm hiểu cách thức tạo virus và xây dựng chương trình diệt virus.
Yêu cầu:
- Lớp chia thành các nhóm, mỗi nhóm tối đa 3 người
- Không quá 2 nhóm chọn trùng một đề tài
- Các đề tài về triển khai hệ thống phải trình bày mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình các
chức năng của hệ thống vv..
- Báo cáo phải trình bày theo trình tự:
1) Trang b×a chÝnh.


2) Trang bìa phụ.
3) Mục lục.
4) Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt nếu có.
5) Danh mục các bảng nếu có.
6) Danh mục các hình vẽ.
7) Tóm tắt nội dung đề tài
8) Lời nói đầu.
9) Phần nội dung (các chơng, mục, hình vẽ)
10)

Phần kết luận.

11)

Tài liệu tham khảo.

12)


Các phụ lục nếu có (Cỏc hỡnh nh kt qu, sn phm, hng dn s dng

vv)
13)

Trang bìa sau.

Kiểm tra chặt chẽ lỗi chính tả trớc khi nộp báo cáo
- Np:

+Bỏo cỏo in

+a CD ni dung gm cỏc th mc BAOCAO, TAILIEUTHAMKHAO,
CHUONGTRINHCHAY, MANGUON, HUONGDANSUDUNG trong ú tng ng
cha cỏc ni dung bn bỏo cỏo (word), Danh mc ti liu tham kho, Chng trỡnh
chy, mó ngun (nu cú), hng dn s dng.
- Ngy np bỏo cỏo+ a CD: 26/5/2008
- Ngy bo v: 28-29/5/2008Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×