Tải bản đầy đủ

Bai 1 1 introduction

Giới thiệu môn học
TS. Nguyễn Hoài Sơn
Bộ môn Mạng & Truyền thông máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
sonnh@coltech.vnu.vn
hoaisoncoltech@gmail.com

Network programming

1


Nội dung chính
Mục tiêu
Kiểm tra
Đánh giá

Nội dung
LẬP TRÌNH MẠNG

Hình thức học


Phương pháp học

Network programming

2


Mục tiêu môn học


Hiểu cách thức lập trình các phần mềm mạng máy tínhLập trình socket trên ngôn ngữ C, Java
Lập trình máy khách – máy chủ
Vận dụng kiến thức để thiết kế và thực thi phần mềm mạng
máy tính

Bảo đảm khả năng xử lý tuần tự hoặc xử lý đồng thời của máy chủ

Bài tập định kỳ
Bài tập lớn

Nắm được cách thức đánh giá tính năng của chương trình


Đánh giá tốc độ truyền tin, mức độ kháng lỗi 、 khả năng xử lý
của máy chủ

Network programming


3


Nội dung chính
Mục tiêu
Kiểm tra
Đánh giá

Nội dung
LẬP TRÌNH MẠNG

Hình thức học

Phương pháp học

Network programming

4


Nội dung môn họcKhái quát về Internet và giao thức TCP/IP
Lập trình Socket


Lập trình máy chủ - khách

Lập trình Socket trên Linux
Lập trình Socket trên Java
Lập trình socket nâng cao
Máy chủ xử lý tuần tự
Máy chủ xử lý đồng thời đa tiến trình
Máy chủ xử lý đồng thời đơn tiến trình
Máy chủ xử lý đồng thời đa luồng

Thiết kế và thực thi giao thức mạng
Gọi thủ tục từ xa
Java RMI
Network programming

5


Yêu cầu về kiến thức cơ bản


Mạng máy tính

Giao thức TCP/IP

Lập trình C, Java
Các kiến thức cơ bản về Linux

Network programming

6


Nội dung chính
Mục tiêu
Kiểm tra
Đánh giá

Nội dung
LẬP TRÌNH MẠNG

Hình thức học

Phương pháp học

Network programming

7


Phương pháp học


Nghe giảng trên lớp


Giảng bài bằng Power point kết hợp chạy
chương trình minh họa
Phát biểu, thảo luận và trả lời câu hỏi của
giáo viên

Đọc tài liệu, làm bài tập ở nhà


Làm bài tập lớn
Network programming

8


Nội dung chính
Mục tiêu
Kiểm tra
Đánh giá

Nội dung
LẬP TRÌNH MẠNG

Hình thức học

Phương pháp học

Network programming

9


Hình thức tổ chức


Học trên lớp7/9/2009 ~ 20/12/2009
Thời gian học: 15 buổi học11 buổi học lý thuyết
4 buổi bài tập (trong đó có 1 buổi chấm BTL)

Network programming

10


Nội dung chính
Mục tiêu
Kiểm tra
Đánh giá

Nội dung
LẬP TRÌNH MẠNG

Hình thức học

Phương pháp học

Network programming

11


Kiểm tra, đánh giáChuyên cần: 10%
Bài tập định kỳ: 20%
Bài tập lớn: 40%
Bài tập giao vào cuối một số buổi học
Làm việc theo nhóm

Thi cuối kỳ: 40%
Network programming

12


Tài liệu học tập
1. Stevens W. Richard, Unix Network Programming,
2nd Edition, Prentice-Hall, 1998.
2. E. Harold, Java Network Programming, 3rd Edition,
2004
3. D. Comer and S. Stevens, Inter-networking with
TCP/IP Vol III: Client-Server Programming and
Applications, 3rd edition, Prentice Hall, 1999
4. Network programming for Microsoft Windows
5. http://www.google.com

Network programming

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×