Tải bản đầy đủ

Bai thuc ha nh mon tri tue nhan tao

Bài thực hành môn Trí Tuệ Nhân tạo
Bài 1:
Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C#,… hãy cài đặt thuật toán:
Breadth-First Search.
Bài 2:
Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C#,… hãy cài đặt thuật toán: Giới
hạn chiều sâu. DFS - L
Bài 3:
Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C#,… hãy cài đặt thuật toán:
Xâu lặp DI
Bài 4:
Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C#,… hãy cài đặt thuật toán: Tìm
kiếm đầu tiên tốt nhất. BFS
Bài 5:
Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C#,… hãy cài đặt thuật toán: Leo
đồi
Bài 6:
Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình Pascal, C, C#,… hãy cài đặt thuật toán: A*.

http://www.ebook.edu.vn
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×