Tải bản đầy đủ

w00 overview

Giới thiệu môn

Kỹ nghệ Phần mềm
K52CB – kỳ I, 2009


Giáo viên
• Trương Anh Hoàng
– Bộ môn CNPM

• Email: hoangta @ vnu.edu.vn
– Subject: [SE09]

• Homepage: www.coltech.vnu.edu.vn/~hoangta
– Tìm trang web môn học từ đây


Tài liệu
• Software Engineering
– Ian Summerville


• Kỹ nghệ Phần mềm
– Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Việt Hà

• Software Engineering: A Practitioner's Approach
– Roger Pressman

• Wikipedia.com
– Các khái niệm


Kế hoạch, nội dung


Lý thuyết + bài tập về nhà
Bài tập dự án, theo nhóm
Kiểm tra giữa kỳ
Báo cáo tổng kết từng dự án
Kiểm tra cuối kỳ


Nhóm làm bài tập
• 5 người/nhóm, theo thứ tự trong danh sách lớp
• Bầu nhóm trưởng
– Phân công, phối hợp các thành viên

• Sự tham gia, đóng góp của thành viên
– Ai cố gắng hơn? Ai đóng góp ít?


Bài tập dự án
• Chọn dự án phần mềm nhỏ
– Viết lại, cải tiến một phần mềm đã có
– Phát triển phần mềm mã mở
– Phát triển phần mềm cho khách hàng thật
– Ý tưởng phần mềm mới


• Ghi rõ các đoạn mã nguồn tự viết ra


Thực hiện dự án
• Thực hiện tất cả các công đoạn của qui trình
• Thể hiện kết quả qua tài liệu + chương trình
– Những tài liệu gì? Qua các bài học.
– Sinh từ comments của chương trình

• Sử dụng tối đa các công cụ hỗ trợ (CASE tools)
– Tất cả các công đoạn đều có công cụ hỗ trợ
• Eg. http://www.tigris.org


Thực hiện dự án
• Làm việc nhóm (teamwork)
– Thảo luận hàng tuần
– Có kết luận/biên bản từng buổi, thể hiện qua báo cáo
• Eg. word, để chế độ track changes

– Ghi nhận ai đã làm việc gì, đóng góp gì


Sản phẩm
• Các tài liệu, chương trình, mã nguồn
• Thể hiện quá trình thực hiện
– Nhật ký, biên bản

• Slide trình chiếu
– Trình bày vào cuối khóa học
• Demo chương trình,
• Công cụ đã sử dụng (để làm ra tài liệu)

– Trả lời câu hỏi

• Nộp trên trang web môn học và email.


Tính điểm
• Dự kiến

Thành phần
Kiểm tra giữa kỳ
Bài tập lớn
Thi cuối kỳ
Chuyên cần

• Bài tập lớn
– Điểm sản phẩm nộp
– Trình bày + trả lời câu hỏi

%
20
40
30
10


Câu hỏiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×