Tải bản đầy đủ

Muc tieu mon hoc

Mục tiêu và nội dung
môn học

Khoa Công nghệ Thông Tin – ĐH Đà Lạt


Mục tiêu
Giới thiệu ngôn ngữ XML.
Nguyên tắc tạo và ý nghĩa sử dụng của XML.
Từ việc nắm vững những nguyên tắc và ý
nghĩa này của XML để có cách tiếp cận mới
để xây dựng ứng dụng

Khoa Công nghệ Thông
Tin – ĐH Đà LạtNội dung
Chương 1: Giới thiệu XML
Chương 2: Tạo tài liệu XML
Chương 3: DTD
Chương 4: Lược đồ XML ( XML Scheme)
Chương 5: XML và CSS
Chương 6: XSLT và XPath
Chương 7: DOM - SAX
Khoa Công nghệ Thông
Tin – ĐH Đà Lạt


Tài liệu tham khảo


Giáo trình Nhập môn XML.
XML Nền tảng và ứng dụng.
Thư viện MSDN
http://www.w3schools.com
http://www.w3c.org

Khoa Công nghệ Thông
Tin – ĐH Đà Lạt


Phân bố thời gian
Lý thuyết: 45 tiết
Thực hành : 30 tiết

Khoa Công nghệ Thông
Tin – ĐH Đà Lạt


Hình thức đánh giáBài tập nhóm: 30%
Thi cuối kì: 70%

Khoa Công nghệ Thông
Tin – ĐH Đà LạtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×