Tải bản đầy đủ

CHUONG 3 RCD 4 buoi

GV: Nguyễn Công Tráng

RCD: Residual Current Device
1


I. MUÏC ÑÍCH SÖÛ DUÏNG RCDs

GV: Nguyễn Công Tráng

RCD 1 Pha

2


I. MUÏC ÑÍCH SÖÛ DUÏNG RCDs

GV: Nguyễn Công Tráng

RCD 3 Pha


3


I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

IEC 60364 đề nghò sử dụng 30 mA RCDs để bảo vệ:
Dùng 30 mA RCDs bảo vệ người :

- 30 mA RCDs cung cấp 2 loại bảo vệ chống :
- Tiếp xúc trực tiếp
- Tiếp xúc gián tiếp
4


GV: Nguyễn Cơng Tráng

I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RCDs

Nguy cơ tiếp xúc trực tiếp trong
điều kiện bình thường
„ Để nâng cao tính liên
tục cung cấp điện: tối
đa 5 đến 10 ổ cắm hoặc
đèn cho mỗi 30 mA
RCD

30 mA

30 mA

áXem xét dòng điện rò
tự nhiên của mỗi phụ
tải

5 đến 10 đèn tối đa

5 đến 10 ổ cắm tối đa
5II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

1. Đặc điểm

6


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

2. Các chủng loại của RCD

7


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

2. Các chủng loại của RCD

Residual
Residual
Current
Current
Circuit
Device
Breaker
(RCCB)
Residual
Current
Breaker
Overcurrent
(RCBO)
Circuit
Breaker
(CB)(RCD)

8


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

3. Thơng số đặc trưng

Un = 230 V ~
In = 40 A
IΔ n = 30mA
1492 - RCD2

Un = 230/400 V ~
In = 40 A
IΔ n = 30mA
1492 – RCD4

9


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs
4. Cấu tạo chi tiết
Tiếp điểm đầu ra

Cuộn dây điều khiển
sự đóng lại tiếp điểm
4 khi nhấn Reset

GV: Nguyễn Cơng Tráng

Tiếp điểm đầu vào

Cuộn dây
cảm ứng
Dây thử

Mạch
cảm ứng

Nút RESET
Nút TEST

Tiếp điểm đóng mở RCD
10


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

4. Cấu tạo chi tiết

RCD

CB
Circuit Breaker
11


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

5. Nguyên lý hoạt động
a. Khi thiết bò làm việc bình thường

I&L + I&N = 0
⇒ φ& + φ& = 0
L

N

I&C = 0

12


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

5. Nguyên lý hoạt động
b. Khi thiết bò chạm vỏ
I&L + I&N ≠ 0
⇒ φ& + φ& ≠ 0
L

I&C

N

⇒ I&C ≠ 0

Fault

13


II. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG RCDs

GV: Nguyễn Cơng Tráng

5. Nguyên lý hoạt động
c. Mạch TEST

CUT

14


III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

GV: Nguyễn Công Tráng

1. Sự phù hợp RCD với sơ đồ an toàn
a. Sơ đồ TT

15


III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

GV: Nguyễn Công Tráng

1. Sự phù hợp RCD với sơ đồ an toàn
b. Sơ đồ TN-C

16


III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

GV: Nguyễn Công Tráng

1. Sự phù hợp RCD với sơ đồ an toàn
b. Sơ đồ TN-S

Khi hư hỏng cách điện :
17


III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

GV: Nguyễn Công Tráng

2. Sự phối hợp của RCD với CB

RCD đặt trước 1 số thiết bị
CB bảo vệ riêng từng thiết bị
In ≥ ku . ks . (In1 + In2 + In3 + In4)
18


III. ỨNG DỤNG VÀO MẠCH ĐIỆN

GV: Nguyễn Công Tráng

3. Ứng dụng cụ thể ở mạng điện phân xưởng

RCD

RCD

19


L

N
ỏỏỏ
ON
OFF

THIET
Bề

CB Bỡnh Thng

Ua, Sao ngửng
hoaùt ủoọng roi ???
L

N
T
ON

THIET
Bề

OFF

RCD


GV: Nguyễn Công Tráng

21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×