Tải bản đầy đủ

CHÓNG MẶT

CHOÏNG MÀÛT
?????


Choùng mỷt laỡ mọỹt caớm giaùc giaớ taỷo
vóử sổỷ thay õọứi vở trờ cuớa cồ thóứ
õọỳi vồùi khọng gian hoỷc cuớa
khọng gian õọỳi vồùi cồ thóứ
Cỏửn phỏn bióỷt choùng mỷt vồùi hoa
mừt nỏứy õom õoùm


Choùng mỷt laỡ mọỹt caớm giaùc chuớ quan
cuớa ngổồỡi bóỷnh:
BN caớm thỏỳy moỹi vỏỷt xung quanh quay theo mọỹt
chióửu nhỏỳt õởnh
Hoỷc BN caớm thỏỳy chờnh baớn thỏn mỗnh quay
ọi khi BN coù caớm giaùc bọửng bóửnh nhổ õi trón
thuyóửn, hoỷc coù caớm giaùc huỷt hỏứng, lỏng lỏng õi
õổùng khọng vổợng
Coù khi BN caớm thỏỳy moỹi vỏỷt xung quanh õu õổa

dỏỷp dóửnh nhỗn khọng roợ sổỷ vỏỷt
Keỡm theo BN caớm thỏỳy ngổồỡi nọn nao, khoù chởu,
buọửn nọn


Choùng mỷt lión quan õóỳn bóỷnh lyù cuớa
tai, bóỷnh lyù thỏửn kinh, nọỹi khoa, mừt,
toaỡn thỏn .....
Vỗ vỏỷy kóỳt quaớ õióửu trở choùng mỷt phuỷ
thuọỹc nguyón nhỏn gỏy bóỷnh
ióửu trở choùng mỷt vaỡ traùnh õổồỹc taùi
phaùt õaợ khoù, nhổng tỗm õổồỹc nguyón
nhỏn gỏy choùng mỷt õọi khi coỡn khoù
hồn


COÏ KHI THÁÖY THUÄÚC
“CHOÏNG MÀÛT”
THEO BÃÛNH NHÁNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×