Tải bản đầy đủ

UNG THƯ VÒM

UNG THặ VOèM
NGặè
I
TRầNH
BAè
Y
NGặèI TRầNH BAèY
ThS.BSCK2. PHAN VN DặNG
BAẽC Sẫ PHAN VN DặNG
Bĩ MN TAI MUẻI HOĩNG
Bĩ MN TAI MUẻI HOĩNG
AI HOĩC Y KHOA HU
AI HOĩC Y KHOA HU


AI CặNG
Ung thổ voỡm: K voỡm, NPC

Laỡ khọỳi u aùc tờnh xuỏỳt phaùt tổỡ bióứu

mọ vung hoỹng muợi

Trióỷu chổùng mổồỹn vaỡ muọỹn
Hay gỷp laỡ K bióứu mọ khọng bióỷt
hoùa


DậCH T HOĩC
VN: 14 - 20% so vồùi cac ung thổ khaùc
Nam/Nổợ = 3/1
Trón thóỳ giồùi:


Dỏn da vaỡng: Trung Quọỳc, ọng nam aù
Dỏn da õen: ởa trung haới, ọng chỏu phi
Dỏn da trừng: Chỏu ỏu, Chỏu myợ
Vióỷt nam:

Giaớm dỏửn tổỡ Bừc vaỡo Trung
Nọng dỏn (53%),Caùn bọỹ (36%), Dỏn thaỡnh thở
(8%)NGUYN NHN
VIRUS EPSTEIN BARR: Mono-infecteuse,
Lympho-Burkitt, NPC
YU T DI TRUYệN: HLA
YU T THUN LĩI:
Mọi trổồỡng: Hoùa chỏỳt, thuọỳc trổỡ sỏu, chỏỳt
phoùng xaỷ
ióửu kión sọỳng thỏỳp
Thoùi quen: Thuọỳc laù, rổồỹu, thừp nhióửu
hổồng, nitrozaminTRIU CHặẽNG


NHặẽC ệU
HACH Cỉ
CHAY MAẽU MUẻI
Uè TAI
NGHE KEẽM
TếC MUẻI
LIT CAẽC DTK: V, III, IV, VICN LM SAèNG
Sinh thióỳt u

Laỡm tóỳ baỡo hoỹc u

Choỹc haỷch laỡm haỷch õọử

Mọứ boùc toaỡn bọỹ haỷch laỡm sinh thióỳt

Xeùt nghióỷm mióựn dởch hoỹc: IgA/VCA,

IgA/EA, IgA/EBNA, HLA
CT Scan


PHẠC ÂÄƯ XỈÍ TRÊ
 XẢ TRË: Tia Cobalt
 HỌA CHÁÚT:

 MIÃÙN DËCH: BCG, Interferon
 PHÁÙU THÛT: Khäng mäø u

ngun phạt, chè nảo vẹt hảch cäø nãúu
sau 6 tưn âiãưu trë m hảch cäø váùn
chỉa tiãu


PHOèNG BNH
Giaỡu maỷnh, vn minh, mọi trổồỡng

trong saỷch
Reỡn luyóỷn sổùc khoớe, dinh dổồợng hồỹp lyù
Phọứ bióỳn kióỳn thổùc K voỡm
Boớ rổồỹu, thuọỳc laù, khọng n chỏỳt chua
Phaùt hióỷn sồùm vaỡ õióửu trở kởp thồỡi
Quaớn lyù tọỳt BN vaỡ khaùm õởnh kyỡ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×