Tải bản đầy đủ

BIẾN CHỨNG NỘI SỌ DO TAI

BIN CHặẽN G NĩI SOĩ DO TAI
TRầNH BAèY
* ThS.BSCK2.PHAN VN DặNG
* Bọỹ mọn Tai Muợi Hoỹng
aỷi hoỹc Y Dc Huóỳ


ÂẢI CỈÅNG
BCNSDT cn phäø biãún åí Viãût Nam
BCNSDT cn gáy tỉí vong cao
CẠC BIÃÚN CHỈÏN G: Viãm mn g no ,
Viãm ténh mảc h bãn, Ạp xe no , Liãût
màût , Viãm mã nhé, Viãm xỉång âạ, ...
Gàûp do VTXC mt häưi viãm hay do
VTXC cáúp
Bãûn h hay gàûp åí vn g kinh tãú cn khọ
khàn, CSSKBÂ kẹm , mỉïc säún g v
thỉïc y tãú tháúp , läúi säún g khäng håüp vãû


VIM MAèN G NAẻO DO

TRIU CHặẽN G LMTAI
SAèN G:

Coù trióỷu chổùng cuớa VTXCmt họửi vióm
Coù họỹi chổùng vióm maỡng naợo
CệN LặU Yẽ KHI CHỉN OAẽN :
BN thổồỡng õóỳn vióỷn vỗ h/c VMN
Coù chaớy muớ tai ?
Xem coù họửi vióm ?
Cỏửn chỏứn õoaùn # vồùi VMN lao, VMN naợo mọ cỏửu
C IỉM :
Coù nguyón nhỏn ồớ tai
Coù thóứ khu truù hay toớa lan
ởnh luỏỷt Borieỡs: lỏm saỡng xỏỳu õi maỡ NNT laỷi tọỳt lón
VMN coù nhióửu thóứ: hổợu truỡng,vọ truỡng, suợng nổồùc...
Laỡ loaỷi VMN duy nhỏỳt cỏửn giaới quyóỳt ngoaỷi khoa.


VIÃM TÉNH MẢC H BÃN DO
TAI

CỌ TRIÃÛU CHỈÏNG VTXC MẢN TÊNH HÄƯI VIÃM:
CỌ HÄÜI CHỈÏNG NHIÃÙM TRNG HUÚT:
– Säút cao, rẹt run
– Tçnh trảng nhiãùm trng nhiãùm âäüc
– V màût bå phåì, mäi khä, lỉåỵi báøn
LỈU KHI CHÁØN ÂOẠN:
– BN thỉåìng nháûp viãûn våïi h/c nhiãùm trng huút
– Cáưn khai thạc tiãưn sỉí chy m tai
– Xem cọ häưi viãm ?
– Cháøn âoạn # våïi säút rẹt
– Cnh giạc cạc b/c phäúi håüp: VMN, ạp xe tiãøu no


AẽP XE NAẻO DO TAI
COẽ TRIU CHặẽN G CUA VTXC MT HệI
VIM:
COẽ TAM CHặẽN G BERGMANN:
-Họỹi chổùn g nhióựm truỡn g: sọỳt cao, gỏửy suùt, baỷch cỏửu
tng


-Họỹi chổùn g tng aùp lổỷc nọỹi soỹ: nhổùt õỏửu, nọn mổợa,
maỷch chỏỷm, phuỡ gai, tinh thỏửn trỗ tróỷ, NNT tng aùp lổỷc
-Họỹi chổùn g thỏửn kinh khu truù:
ọỳi vồùi aùp xe õaỷi naợo:lióỷt 1/2 ngổồỡi, cồn õọỹng
kinh,...
ọỳi vồùi aùp xe tióứu naợo:: õọỹng mừt tổỷ phaùt, giaớm
trổồng lổỷc cồ, choùng mỷt,...


CHÁØN ÂOẠN ẠP XE NO DO
TAI

LÁM SN G:

– Chy m tai kẹo di, phim Schuller
– Häưi viãm
– Tam chỉïng Bergmann
– Cáưn chụ : >50% , theo di sạt LS, khạm nhiãưu láưn
CÁÛN LÁM SN G:

– Chủp âäüng mảch no - Siãu ám no
– Âo âiãûn no - Chủp no tháút cọ cn quang
– Chủp âäüng mảch âäút säúng thán nãưn
– CT Scan
– MRI


C IỉM AẽP XE NAẻO DO TAI
Coù bóỷnh tờch ồớ tai
Theo õởnh luỏỷt Korner
Trióỷu chổùng thổồỡng bở che lỏỳp vỗ vióm
maỡng naợo
ióửu trở chuớ yóỳu laỡ dỏựn lổu


TIN TRIỉN VAè BIN CHặẽN G

Nóỳu khọng õổồỹc phaùt hióỷn vaỡ õióửu trở
tọỳt, bóỷnh seợ tióỳn trióứn õóỳn giai õoaỷn
cuọỳi cuỡng gỏy tổớ vong vỗ nhióựm õọỹc,
nhióựm truỡng, suy kióỷt rọửi chóỳt, vỗ tuỷt
haỷnh nhỏn tióứu naợo, vồớ aùp xe vaỡo naợo
thỏỳt, vỗ caùc bióỳn chổùng ồớ xa nhổ aùp xe
phọứi, aùp xe dổồùi cồ hoaỡnh


KT LUN
BCNSDT coỡn hay gỷp ồớ Vióỷt Nam.
caùc nổồùc phaùt trióứn hióỳm gỷp
nổồùc ta, trong nhổợn g nm gỏửn õỏy, duỡ dỏn trờ
vaỡ mổùc sọỳn g coù tng lón nhổng BCNSDT vỏựn
coỡn nhióửu .
ỏy laỡ bióỳn chổùn g nỷn g, hay gỷp ồớ tuọứi treớ
Mỷc duỡ coù nhióửu tióỳn bọỹ vóử kyợ thuỏỷt chỏứn õoaùn ,
vóử khaùn g sinh mồùi , maỷn h, vióỷc õióửu trở vỏựn rỏỳt
khoù khn vaỡ keùo daỡi
ỏy laỡ õióửu laỡm cho thỏửy thuọỳc vaỡ ngaỡn h TMH
nhióửu lo toan suy nghộ, nhỏỳt laỡ trong vỏỳn õóử
phoỡn g bóỷn h vaỡ chm soùc sổùc khoớe ban õỏửu trong
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×