Tải bản đầy đủ

VIÊM TAI GIỮA MẠN TÍNH

VIM TAI GIặẻA MAN TấNH
NGặèI TRầNH BAèY
ThS.BSCK2.Phan Vn Dổng
Bọỹ mọn Tai Muợi Hoỹng
aỷi hoỹc Y Dc Huóỳ


AI CặNG
VTG maỷn tờnh: coỡn phọứ bióỳn, moỹi lổùa tuọứi
Nóỳu khọng õióửu trở tọỳt: aớnh hổồớng sổùc nghe, bióỳn
chổùng nguy hióứm
Caùc thóứ bóỷnh:
Theo tióỳn trióứn: VTG cỏỳp tờnh vaỡ maỷn tờnh
Theo nguyón nhỏn: VTG do chỏỳn thổồng vaỡ
nhióựm truỡng
Theo cồ õởa: VTG ồớ treớ em, ngổồỡi lồùn, ngổồỡi giaỡ,
ngổồỡi bở bóỷnh toaỡn thỏn...


TỉN THặNG GIAI PHU BN H
TỉN THặNG NIM MAC


Phuỡ nóử, xuỏỳt tióỳt, thoaùi hoùa suỡi
TỉN THặNG XặNG

Vióm xổồng loaợng (tổỡ trong ra): cỏỳp
Vióm xổồng õỷc (tổỡ ngoaỡi vaỡo): maỷn
CHOLESTEATOME

Phaù huớy xổồng nhanh vaỡ maỷnh
Voớ boỹc bón ngoaỡi: maỡng maùi laỡm tióu xổồng
Bón trong: chỏỳt lọứn nhọứn coù muỡi thọỳ, vaùng oùng
aùnh


GIAI PHU VAè SINH LYẽ
GIAI PHU:
* Tai ngoaỡi: vaỡnh tai vaỡ ọỳng tai
* Tai giổợa : hoỡm nhộ,voỡi Eustache,xổồng
chuợm
* Tai trong: tióửn õỗnh vaỡ ọỳc tai
SINH LYẽ:
* Tai ngoaỡi: õoùn ỏm thanh vaỡ õởnh hổồùng
* Tai giổợa: dỏựn truyóửn,bióỳn thóỳ,baớo vóỷ
tai trong
* Tai trong: nghe vaỡ giổợ thng bũng


GIAÍI PHÁÙU VAÌ SINH LYÏ


NGUYN NHN

VTG CP KHNG ặĩC IệU TRậ TT
VTG SAU CAẽC BNH NHIM TRUèNG LY
VTG DO CHN THặNG AẽP LặC
CAẽC YU T THUN LĩI


Cỏỳu truùc xổồng chuợm
ọỹc tọỳ vi khuỏứn
Thóứ traỷng vaỡ cồ õởa bóỷnh nhỏn


VIÃM TAI GIỈỴA MẢN TÊNH
VTG MẢN M NHÁƯY
Viãm VA, viãm mi hng,
viãm VA
Chè täøn thỉång niãm mảc
Chy mủ tỉìng âåüt phủ thüc
viãm VA, mủ nháưy, khäng
thäúi
Êt nh hỉåíng sỉïc nghe, thng
nhé nh, sàõc cảnh, trỉåïc dỉåïi
Âiãưu trë: nảo VA, VMH, lm
thúc tai, theo dõi täút
Thỉåìng diãùn tiãún täút, êt gáy
cạc biãún chỉïng nguy hiãøm
VTG MẢN M ÂÀÛC
VTG cáúp âiãưu trë khäng âụng,
VTG sau såíi, sau cháún thỉång
TT c niãm mảc v xỉång
Chy mủ kẹo di, âàûc, thäúi, cọ
thãø cọ cholesteatone
Nghe kẹm ngy cng tàng, âau
dáưu, thng nhé nham nhåí
Nãúu âiãưu trë näüi khäng âåỵ,
phi phẫu thût
Êt khi bãûnh tỉû khi, thỉåìng kẹo
di gáy gim sỉïc nghe v cọ
thãø gáy cạc biãún chỉïng nàûng


VIM TAI XặNG CHUẻM MAN
TấNH (1)

VTXC MT THặèNG
Toaỡn thỏn: Khọng coù gỗ õỷc bióỷt
Cồ nng: Nỷng tai hay vaùng õỏửu, Nghe keùm tng dỏửn
Thổỷc thóứ: Muớ chaớy keùo daỡi, cholesteatome, thuớng nhộ
VTXC MT HệI VIM
Toaỡn thỏn: Nhióựm truỡng, sọỳt cao-co giỏỷt-RLTH
Cồ nng: Nghe keùm tng lón roợ, au tai dổợ dọỹi, Uè tai
& choùng mỷt
Thổỷc thóứ: Muớ nhióửu hồn, thọỳi hồn, cholesteatome,
phaớn ổùng vuỡng chuợm, sỏỷp goùc sau trón


VIM TAI XặNG CHUẻM MAN
TấNH (2)

VTXC MT HệI VIM XUT NGOAI
Xuỏỳt ngoaỷi sau tai: 80%
Sau tai sổng nóử, uỡng nhuỡng,ỏỳn õau
Mỏỳt raợnh sau tai: Jacques

Xuỏỳt ngoaỷi thaùi dổồng-goỡ maù: Thóứ zygoma
Treớ <12 thaùng - Sổng tỏỳy vuỡng trổồùc vaỡ trón tai

Xuỏỳt ngoaỷi moớm chuợm: Thóứ Beùzold
Sổng tỏỳy vuỡng cọứ bón vaỡ dổồùi chuợm - Ngoeỷo cọứ vóử bón bóỷnh

Xuỏỳt ngoaỷi vaỡo ọỳng tai: Thóứ Gelleù
Muớ chaớy vaỡo ọỳng tai - Dóự gỏy lióỷt mỷt

Xuỏỳt ngoaỷi nóửn chuợm: Thóứ Mouret
ất gỷp, xuỏỳt ngoaỷi ồớ sỏu


TIN TRIỉN VAè BIN
CHặẽN G

VTG maỷn tờnh, nhỏỳt laỡ loaỷi muớ õỷc khoù tổỷ
khoới, thổồỡng bóỷnh keùo daỡi vaỡ giaớm sổùc nghe
Trong nhổợng õồỹt họửi vióm, nhỏỳt laỡ coù
cholesteatome coù thóứ gỏy caùc bióỳn chổùng
nỷng nguy hióứm tờnh maỷng
Caùc bióỳn chổùng nỷng: Vióm maỡng naợo, Vióm
từc tộnh maỷch bón, Aẽp xe õaỷi vaỡ tióứu naợo...
Cỏỳp cổùu trong Tai Muợi Hoỹng


CHỉN OAẽN
CHỉN OAẽN BNH

Chaớy muớ tai keùo daỡi, nghe keùm tng dỏửn
Caùc trióỷu chổùng toaỡn thỏn
Phim Schueller
CHỉN OAẽN PHN BIT

Nhoỹt hoỷc vióm ọỳng tai ngoaỡi
Vióm tỏỳy haỷch hoỷc tọứ chổùc lión kóỳt sau tai
Phaớn ổùng xổồng chuợm do VTG cỏỳp


HÆÅÏN G XÆÍ TRÊ
• NÃN CHUYÃØN BÃÛNH NHÁN ÂÃÚN CHUYÃN
KHOA TMH
• VTXC CÁÚP HOÀÛC VTXC MAÛN TÊNH THÆÅÌNG:
MÄØ BAÍO TÄÖN
• VTXC MAÛN TÊNH HÄÖI VIÃM VAÌ XUÁÚT
NGOAÛI: MÄØ TIÃÛT CÀN


PHOèN G BN H
Khọng nón laỡm từc dỏựn lổu
Khi chaớy tai keùo daỡi, họi: Nón õi mọứ sồùm
ióửu trở õuùng vaỡ kởp thồỡi VTG
Caùc trióỷu chổùng nguy hióứm: chaớy tai thọỳi,
sọỳt, nọn mổợa, cổùng gaùy, móỷt moợi, suy kióỷt,
gỏửy suùt nhanh
Phoỡng bóỷnh trong cọỹng õọửng• TYMPANOPLASTY
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×