Tải bản đầy đủ

VIÊM AMIDAN VÀ VA

VIM AMIDAN VAè VA
TRầNH

BAèY:
Baùc sộ Phan Vn Dổng
Bọỹ mọn Tai Muợi Hoỹng
Trổồỡng aỷi hoỹc Y khoa Huóỳ


ÂAÛI CÆÅNG
◆ VOÌNG

WALDEYER
◆ VIÃM VA
◆ VIÃM AMIDAN
◆ BÃÛNH PHÄØ BIÃÚN


NGUYÃN NHÁN
◆ THÅÌI


TIÃÚT
◆ SAU CAÏC BÃÛNH NHIÃÙM TRUÌNG
◆ TAÛNG BAÛCH HUYÃÚT
◆ DO CÁÚU TRUÏC VË TRÊ


VIM VA CP TấNH
TOAèN

THN: Sọỳt cao, nhióựm truỡng, co

giỏỷt
C NNG: Từc muợi, chaớy muợi nổồùc, ho,
nguớ ngaùy...
THặC THỉ: Bióứu hióỷn ồớ muợi, tai, hoỹng
IệU TRậ: Nhoớ muợi, laỡm thọng thoaùng
muợi, nỏng cao thóứ traỷng, khaùng sinh khi cỏửn


VIÃM VA MẢN TÊNH
◆ TON

THÁN: Àn úng kẹm, cháûm
phạt triãøn
◆ CÅ NÀNG: Ngảt mi, tàõc mi, chy
mi th l, ho, khọc vàût, hay säút vàût, ng
hay giáût mçnh hồûc ngạy
◆ THỈÛC THÃØ: Biãøu hiãûn åí mi, tai, hng
◆ ÂIÃƯU TRË: Nảo VA


HÇNH AÍNH VA


VIM AMIDAN CP TấNH
TOAèN

THN: Sọỳt, nhióựm truỡng
C NNG: Nuọỳt õau, nuọỳt raùt, ho...
THặC THỉ: Nióm maỷc hoỹng sung huyóỳt,


2 A sổng to vaỡ õoớ, haỷch goùc haỡm hai bón
IệU TRậ: Taỷi chọứ: suùc hoỹng, ngỏỷm hoỹng
Toaỡn thỏn: khaùng sinh


VIM AMIDAN MAN TấNH
TOAèN

THN: Ngheỡo naỡn
C NNG: Ngổùa, vổồùng, ho, khaỷc
nhọứ luọn, nguớ hay ngaùy
THặC THỉ: Thóứ quaù phaùt, thóứ xồ teo
IệU TRậ: Cừt 2 amidan khi coù chố
õởnh cuớa BS TMH


BIN CHặẽNG (1)
VIM

VA:
B/c gỏửn: VTG, Vióm muợi-xoang, Aẽp xe
thaỡnh sau hoỹng, Vióm õổồỡng họ hỏỳp dổồùi
B/c xa: Vióm thỏỷn, vióm khồùp, thỏỳp tim
B/c toaỡn thỏn: Chỏỷm phaùt trióứn, rọỳi loaỷn
tióu hoùa
VA quaù lồùn coù thóứ gỏy aớnh hổồớng họ hỏỳp
vaỡ phaùt ỏm


BIN CHặẽNG (2)
VIM
B/c

AMIDAN

taỷi chọự:Aẽp xe A,vióm tỏỳy & aùp xe quanh A
B/c gỏửn: VTG, vióm muợi-xoang, vióm õổồỡng họ
hỏỳp dổồùi, vióm tỏỳy hoỷc aùp xe thaỡnh bón hoỹng...
B/c xa: Vióm thỏỷn, vióm khồùp, thỏỳp tim, nhióựm
truỡng huyóỳt...
B/c toaỡn thỏn: H/c SAS ồớ treớ nhoớ
A quaù lồùn coù thóứ gỏy aớnh hổồớng õóỳn nuọỳt, họ
hỏỳp vaỡ phaùt ỏm


PHOèNG BNH

V

SINH MUẻI HOĩNG
NNG CAO THỉ TRANG
Xặ LYẽ UẽNG VAè KậP THèI
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×