Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 21 TUYẾN THƯỢNG THẬN TIÊU ĐẢO LANGERHANS, TUYẾN GIÁP, TUYẾN CẬN GIÁP

CHệễNG 21
TUYEN THệễẽNG THAN
TIEU ẹAO LANGERHANS
TUYEN GIAP
TUYEN CAN GIAP
ThS. BS. TRANG THề ANH TUYET


TUYẾN THƯNG THẬN
-

VỎ THƯNG THẬN
-

XUẤT NGUỒN TỪ TRUNG BÌ TRUNG GIAN
TUYẾN NỘI TIẾT KIỂU LƯỚI VỚI CÁC DÂY TẾ
BÀO TẠO NÊN:
-

-


-

LỚP CUNG
LỚP BÓ
LỚP LƯỚI

VỎ THƯNG THẬN THAI NHI – VỎ THƯNG
THẬN TẠM

TỦY THƯNG THẬN
-

XUẤT NGUỒN TỪ MÀO THẦN KINH
TUYẾN NỘI TIẾT KIỂU LƯỚI


Về TR GIAI PHAU CUA TUYEN THệễẽNG THAN


CÁC LỚP CỦA VỎ THƯNG THẬN VÀ TỦY THƯNG THẬN


TUAN HOAỉN CUA TUYEN THệễẽNG THAN


TIỂU ĐẢO LANGERHANS
-

TỤY NỘI TIẾT
-

Tế bào ưa acid (alpha)
Tế bào ưa bazơ (beta)
Tế bào A (tiết glucagon), B (tiết insulin), C, D


TIEÅU ÑAÛO LANGERHANS


NHUỘM HÓA MÔ CHUYÊN BIỆT

TẾ BÀO A (NÂU)

ẢNH KHV ĐIỆN TỬ CHUYÊN BIỆT
TẾ BÀO B


TUYẾN GIÁP
-

NANG TUYẾN
-

-

-

Tế bào nang tuyến (dẹt
– trụ)
Chất keo (khoang chất
keo)
Tế bào cận nang tuyến
(tế bào C)


TUYEÁN GIAÙP VAØ CAÄN GIAÙP

NANG TUYEÁN GIAÙP


NANG TUYEÁN GIAÙP VAØ TEÁ BAØO CAÄN NANG TUYEÁN


TUYẾN CẬN GIÁP
Gồm 4 tuyến nhỏ
kiểu lưới
- tế bào chính
- Tế bào ưa acid


TUYEÁN CAÄN GIAÙP


TUYEÁN CAÄN GIAÙPTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×