Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 18 DA, ThS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

CHÖÔNG 18
DA

ThS. BS. TRANG THI ANH TUYET


DA
GỒM 3 TẦNG MÔ: TỪ NGOÀI VÀO TRONG CÓ
- BIỂU BÌ: Biểu mô lát tầng có sừng
-

LỚP ĐÁY
LỚP GAI
LỚP HẠT
LỚP BÓNG (DA DÀY)
LỚP SỪNG

-

NHÚ BÌ
NHÚ BIỂU BÌ

TIỂU THỂ THẦN KINH MEISSNER

- BÌ

- HẠ BÌ – MẠC NÔNG: Mô mơ(


DA DAØY

DA MOÛNGLÔÙP GAI (theå moäng)


TEÁ BAØO SAÉC TOÁ


SỰ TẠO MELANIN

SỰ BẢO VỆ TB SỪNG CỦA HẠT MELANIN
TRÊN NHÂN ĐỐI VỚI ÁNH SÁNG TỚICAÁU TRUÙC LOÂNG


LOÂNG, TUYEÁN MOÂ HOÂI VAØ TUYEÁN BAÕ


TUYEÁN MOÀ HOÂITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×