Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 16 CÁC CƠ QUAN TIÊU HÓA PHỤ, ThS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

CHệễNG 16
CAC Cễ QUAN TIEU HOA PHUẽ

ThS. BS. TRANG THề ANH TUYET


CÁC ĐẶC ĐIỂM CHUNG

- XUẤT NGUỒN TỪ BIỂU MÔ ỐNG TIÊU HÓA (NỘI
-

BÌ, ngoại bì)
CÓ VAI TRÒ NGOẠI TIẾT VÀ NỘI TIẾT
NẰM NGOÀI THÀNH CỦA ỐNG TIÊU HÓA (TRỞ
THÀNH CƠ QUAN RIÊNG)


TUYẾN NƯỚC BỌT
PHẦN CHẾ TIẾT: nang tuyến và ống tuyến
– Tế bào tiết dòch loãng
– Tế bào tiết dòch nhày

– Tế bào cơ biểu mô (tuyến có nguồn gốc ngoại bì)
PHẦN BÀI XUẤT:
– Ống bài xuất trong tiểu thùy

• Ống nhỏ – ống Boll (BM vuông đơn)
• Ống vân

– Ống bài xuất gian tiểu thùy
– Ống xuất

CÁC TUYẾN NƯỚC BỌT CHÍNH
TUYẾN MANG TAI: tuyến nang
TUYẾN DƯỚI HÀM: tuyến ống- nang
TUYẾN DƯỚI LƯỢI: tuyến ống-nang


TUYẾN DƯỚI HÀM
PHẦN CHẾ TIẾT: nang tiết dòch loãng, phần tiết dòch nhày, tế bào cơ biểu mô
PHẦN BÀI XUẤT: ống nhỏ, ống vân


Tuyến dưới hàm
Nang tiết dòch loãng, nang tiết dòch nhày,
ống vân

Tuyến mang tai
Ống nhỏ, ống vân và TB tiết dòch loãngTỤY
TỤY NỘI TIẾT:
– Tiểu đảo tụy (tiểu đảo Langerhans)
TỤY NGOẠI TIẾT
– Nang tụy ngoại, có tế bào trung tâm nang tuyến
– Ống nhỏ
– Ống gian tiểu thùy


AÛNH VI THEÅ TUÏYHÌNH VẼ NANG TỤY NGOẠI

ẢNH KHV ĐIỆN TỬ XUYÊN
TB NANG TỤY NGOẠI


GAN
MÔ CHỐNG ĐỢ:
– Bao Glisson – rốn gan – mô liên kết quanh tiểu thùy gan
NHU MÔ GAN:
– Tiểu thùy gan:
Tónh mạch trung tâm tiểu thùy
Dải TB gan - Bè Remark
Xoang gan – mao mạch nan hoa
Khoảng Disse
TB Kupffer
TB Ito

ĐM gan
TM cửa
Ống mật

– Khoảng cửa

ĐƯỜNG MẬT: TIỂU QUẢN MẬT – ỐNG MẬT NHỎ (ỐNG HERING) –
ỐNG MẬT – ỐNG GAN


TIEÅU THUØY GAN


CÁC THÀNH PHẦN CẤU TRÚC Ở TIỂU THÙY GANTEÁ BAØO BAØO GAN, TEÁ BAØO KUPFFER VAØ KHOAÛNG DISSE


CÁC ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA TB GAN NGOẠI VI VÀ TB GAN TRUNG TÂM


HÌNH VEÕ CAÁU TRUÙC SIEÂU VI TB GAN


ẢNH KHV ĐIỆN TỬ QUÉT
CỦA TIỂU QUẢN MẬT

ẢNH KHV ĐIỆN TỬ XUYÊN
CỦA TIỂU QUẢN MẬT


HÌNH VẼ TIỂU QUẢN MẬT SÁP NHẬP TẠO ỐNG MẬT


THÀNH TÚI MẬT
ẢNH KHV ĐIỆN TỬ XUYÊN CỦA TÚI MẬT HEO
(MV: vi nhung mao, G: hạt tiết, mũi tên: khoảng gian bàoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×