Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 13 SỰ TẠO HUYẾT, ThS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

CHÖÔNG 13
SÖÏ TAÏO HUYEÁT

ThS. BS. TRANG THÒ AÙNH TUYEÁT


Sự tạo huyết
• Sự tạo hồng cầu
• Sự tạo bạch cầu hạt
– Trung tính
– Ưa baz
– Ưa acid

• Sự tạo bạch cầu không hạt
– Mono bào
– Lymphô

• Sự tạo tiểu cầu


CÁC LOẠI TẾ BÀO GỐC


• TB máu trưởng thành có đời sống giới hạn, luôn


được thay thế theo chu kỳ
TB gốc có phân bào có xuất nguồn trung bì
thành túi noãn hoàng, gan, lách và tủy xương,TB gốc đa năng: tạo các dòngTB gốc chuyên biệt đơn/lưỡng năng: tạo 1-2 dòng
TB tiền thân (nguyên bào): cho TB trưởng thành
Moâ taïo huyeát = moâ löôùiCác thay đổi về hình thái ở các loại tế bào máu


BẠCH CẦU DI CHUYỂN CHỦ ĐỘNG
HỒNG CẦU DI CHUYỂN THỤ ĐỘNG
TIỂU CẦU CHO NHÁNH BÀO TƯƠNG XUYÊN MẠCH

SỰ XUYÊN MẠCH CỦA HỒNG CẦU, BẠCH CẦU VÀ TIỂU CẦU


Sệẽ TAẽO HONG CAU
VAỉ BAẽCH CAU HAẽT


DIEN BIEN TAẽO HONG CAU
DIỄN BIẾN TẠO HẠT AZUR VÀ HẠT CHUYÊN BIỆT CỦA BẠCH CẦU HẠT


CÁC GIAI ĐOẠN (KHU VỰC) BẠCH
CẦU TRUNG TÍNH
(1): KHU VỰC TẠO TRONG TỦY
XƯƠNG
(2): KHU VỰC TÍCH TRỮ TRONG
TỦY XƯƠNG
(3): KHU VỰC TUẦN HOÀN
(4): KHU VỰC THÀNH MẠCH


Tuỷy taùo huyeỏt = tuỷy ủoỷ


SỰ TẠO TIỂU CẦU

ĐẠI BÀO
TRONG TỦY
XƯƠNG

ĐẠI BÀO DƯỚI
KHV ĐIỆN TỬ
XUYÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×