Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 9 MÔ THẦN KINH & HỆ THẦN KINH, ThS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

CHÖÔNG 9

MOÂ THAÀN KINH & HEÄ THAÀN KINH

ThS. BS. TRANG THÒ AÙNH
NH TUYEÁT


TẾ BÀO THẦN KINH = nơrôn + tế bào thần kinh đệm
NHÓM NƠRÔN (circuit): tổ hợp các nơrôn thực hiện 1 chức năng
HỆ TK TW: não + tủy sống
HỆ TK NGOẠI BIÊN: dây TK + hạch TK (tổ hợp thân nơrôn)
NƠRÔN: thân + sợi nhánh + sợi trục
SYNAP: phần tiền synap, phần hậu synap, khe synap, túi synap
NƠRÔN GIẢ 1 CỰC, NƠRÔN 2 CỰC, NƠRÔN ĐA CỰC
NƠRÔN CẢM GIÁC (nơrôn đến)
NƠRÔN VẬN ĐỘNG (nơrôn đi)
NƠRÔN LIÊN HIỆP (nơrôn trung gian)
THÂN NƠRÔN: chứa nhân, TT dinh dưỡng, thể Nissl (ribosom), bộ
Golgi, siêu sợi thần kinh (tơ TK dưới vi thể)HEÄ TK TW & HEÄ TK NGOAÏI BIEÂN


Nôroân vaän ñoäng


Caùc loaïi nôroân


Thaân nôroân


Synap


Caùc kieåu synap


ẹau synap dửụựi KHV ủieọn tửỷ xuyeõn


TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM
TB ÍT NHÁNH: tạo bao myelin cho sợi trục nơrôn TK TW
TB SCHWANN: tạo bao myelin cho sợi trục nơrôn TK ngoại biên
TB SAO: chống đỡ, chuyên chở, trao đổi chất
TB sao sợi: ở chất trắng
TB sao nguyên sinh: ở chất xám

TB TK ĐỆM BIỂU MÔ: lót lòng não thất và ống nội tủy

VI BÀO ĐỆM: hệ thực bào đơn nhân


TB TK ÑEÄM


HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
-


VỎ NÃO:
- 6 LỚP NƠRÔN (dựa vào
nhân)
- CHẤT XÁM BÊN NGOÀI
- CHẤT TRẮNG BÊN TRONG


HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
-

TIỂU NÃO:
- LỚP PHÂN TỬ
- LỚP HẠT
- LỚP PURKINJE
- CHẤT TRẮNG


HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

Nơrôn vận động sừng trước
TỦY SỐNG


SÔÏI TK KHOÂNG MYELIN

SÔÏI TK COÙ MYELIN


Daây TK ngoaïi bieân


Daây TK ngoaïi bieân


Diễn biến chính trong tổn thương sợi trục của nơrônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×