Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 7 MÔ SỤN, ThS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

CHÖÔNG 7
MOÂ SUÏN

ThS. BS. TRANG THÒ AÙNH TUYEÁT


MLK CHỐNG ĐỢ = Tế bào + sợi + chất căn bản
3 LOẠI SỤN: trong, chun, xơ
KHÔNG CÓ MẠCH MÁU: nuôi dưỡng khuếch tán qua màng sụn

SỤN TRONG: (hyaline cartilage)
- Phổ biến: bô khung xương phôi thai, dien khơp, đương
HH, sụn sươn.
- trong khi còn tươi
- tế bào sụn, cầu sụn, ổ sụn

SỰ TẠO SỤN: Tế bào trung mô, nguyên bào sụn, trung
tâm tạo sụn, màng sụn

SỰ TĂNG TRƯỞNG SỤN:
tăng trưởng gian bào (trục + vòng)

Tăng trưởng đắp thêm


SUẽN TRONG

VUỉNG CHUYEN TIEP


SÖÏ TAÏO SUÏN


SUÏN CHUN

SUÏN XÔTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×