Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 6 MÔ MỠ, ThS. BS. TRANG THỊ ÁNH TUYẾT

CHÖÔNG 6
MOÂ MÔÕ

ThS. BS. TRANG THÒ AÙNH TUYEÁT


TẾ BÀO MỢ

TẠO MÔ MỢ
RIÊNG LẺ / TỪNG ĐÁM
MÔ MỢ 1 GIỌT MỢ (MÔ MỢ VÀNG)
MÔ MỢ NHIỀU GIỌT MỢ (MÔ MỢ NÂU)


MÔ MỢ 1 GIỌT MỢ
nhân tế bào mỡ (mũi tên)
các TB mỡ nhỏ (dấu*)

SỰ TÍCH LŨY VÀ PHÓNG THÍCH LIPID Ở TẾ BÀO MỢSỰ TẠO TẾ BÀO MỢ

SỰ PHÂN BỐ MÔ MỢ
Vùng đậm: mô mỡ nhiều giọt mỡ
Vùng nhạt: mô mỡ nhiều giọt mỡ +
mô mỡ 1 giọt mỡ


TẾ BÀO MỢ NHIỀU GIỌT MỢ
- nhiều giọt mỡ
- nhiều ti thể
- có tiếp xúc tận cùng thần kinh

Mô mỡ nhiều giọt mỡ (dưới)
Mô mỡ 1 giọt mỡ (trên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×