Tải bản đầy đủ

BÀI 7 TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP

Bài 07

TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP

TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


• Trình bày khái niệm và vai trò của giao tiếp trong
cuộc sống
• Phân loại giao tiếp
• Trình bày giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn
ngữ
• Vận dụng ứng xử giao tiếp trong điều trị và chăm
sóc sức khỏe

TamLy GiaoTiep

PGS.TS.

TranXuanMai


KHÁI NIỆM GIAO TIẾP
Định nghĩa
Giao tiếp là hoạt động xác lập và vận hành các mối
liên hệ và quan hệ giữa người với người trong các
nhóm, các tập thể xã hội
Vận hành là tiến hành các hành vi giao tiếp để duy
trì mối quan hệ hay làm cho quan hệ ấy đat kết
quả thỏa mãn nhu cầu của con người
TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


Chức năng của giao tiếp
Chức năng thuần túy xã hội: phục vụ nhu cầu
chung của xã hội hay một nhóm người
Chức năng tâm lý – xã hội: phục vụ cho nhu cầu
từng thành viên trong xã hội

Các đặc điểm của giao tiếp
Đối tượng giao tiếp là người khác; họ là chỉnh thể tâm
lý phức tạp, sống động, có tính chủ động và ý thức bản
ngã riêng
Đối tượng giao tiếp cũng tác động tích cực lại chủ thể
giao tiếp, không ai giữ vai trò thụ động tuyệt đối.
TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


Vai trò của giao tiếp
• Giao tiếp là nhu cầu rất người của con người
• Con người giao tiếp để tham khảo, trao đổi ý kiến,
giải tỏa nỗi buồn, chia xẻ niềm vui, truyền đat tri thức,
kinh nghiệm hay thực hiện một ý đồ.


• Con người có nhu cầu cảm thấy an toàn khi tiếp xúc
với người khác
• Giao tiếp là điều kiện cần thiết để hình thành tâm lý,
nhân cách.
• Giao tiếp làm cho hiệu quả hoạt động cao hơn vì tính
tích cực suy nghĩ, các phương pháp giải quyết vấn đề
phong phú hơn
TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


PHÂN LOẠI

Dựa vào nội
dung tâm lý

Giáo tiếp thông báo tri thức mới
Giao tiếp nhằm thay đổi động cơ, giá trị,
thái độ
Giao tiếp nhằm động viên hành động

Dựa vào số lượng Giao tiếp theo nhóm nhỏ 2-3 người
người
Giao tiếp nhóm (cơ quan, đơn vị)
Giao tiếp xã hội

TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


PHÂN LOẠI
Dựa vào phương
tiện giao tiếp

Giao tiếp bằng hành động lao động
Giao tiếp bằng ngôn ngữ (chữ viết, lời
nói)
Giao tiếp bằng tín hiệu (cử chỉ, điệu bô)

Dựa vào quy
cách giao tiếp

Giao tiếp chính thức: thực hiện một chức
trách, một quy ước (CBYT với bệnh
nhân, cha mẹ với con cái ..)
Giao tiếp không chính thức: GT giữa các
cá nhân trong nhóm, nhằm thông cảm,
chia ngọt xẻ bùi
TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP
Giao tiếp ngôn ngữ
Ngôn ngữ bên ngoài
ngôn ngữ nói

Ngôn ngữ viết

Độc thoại
Đối thoại
mạn đàm, thông tin khoa
học, thảo luận nhóm,
giảng bài

TamLy GiaoTiep

Truyền đơn
Khẩu hiệu
Bảng hỏi – đáp
Tập sách mỏng – sách
tóm tắt
Báo tường

PGS.TS.
TranXuanMai


Ngôn ngữ bên trong
Ngôn ngữ cho mình, hướng vào mình, nhờ
đó mới có thể suy nghĩ,tư duy được

TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


Giao tiếp phi ngôn ngữ

• Giao tiếp qua nét mặt
• Giao tiếp bằng cử chỉ
• Giao tiếp bằng tư thế
• Giao tiếp qua ngữ điệu

TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMai


VẬN DỤNG ỨNG XỬ GIAO TIẾP
TRONG ĐIỀU TRỊ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE

• Tiếp xúc
• Thấu cảm
• Ngôn ngữ cơ thể
• Sự yên lặng
• Lắng nghe
• Ngôn ngữ nói
TamLy GiaoTiep

PGS.TS.
TranXuanMaiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×