Tải bản đầy đủ

TÂM LÝ – TÂM LÝ Y HỌC – Y ĐỨC

Trường Đại Học Hồng Bàng
Khoa Điều Dưỡng & Kỹ thuật Y Học

TÂM LÝ – TÂM LÝ Y HỌC – Y ĐỨC
Cử nhân Điều dưỡng
Cử nhân Xét nghiệm

2008 - 2009


Số đơn vị học trình
Tâm lý Đại cương :
Lý thuyết :
Tự học :

3

2 (30 tiết)
1

Y Đức :


2

Lý thuyết :

1 (15 tiết)

Tự học

1

:


MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Trình bày khái niệm cơ bản và các học thuyết TL
2. Trình bày cơ sở sinh lý của hoạt động tâm lý
3. Trình bày các hoạt động nhận thức, ngôn ngữ,
tình cảm, trí nhớ và nhân cách
4. Nhận định rối loạn nhân cách, stress tâm lý
5. Thực hiện tốt mối quan hệ nhân viên y tế - bệnh
nhân
6. Chẩn đoán được tâm lý bệnh nhân và đề xuất các
liệu pháp tâm lý


7. Ứng dụng những những nguyên lý y đức trong
nghiên cứu khoa học
8. Chăm sóc tâm lý bệnh nhân ngoại trú và bệnh
nhân nội trú
9. Trình bày những điểm chủ yếu vế phát triển y
đức trên thế giới và tại Việt nam
10. Trình bày những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản và
lâm sàng của CBYT Việt nam
11. Mô tả 12 điều y đức trong qui chế thực hành
bệnh viện – y đức trong điều dưỡng
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×