Tải bản đầy đủ

Tiếng Anh nói về sở thích

1. Cách viết bài luận tiếng Anh
Thông thường, bình quân 1 đoạn viết có thể dài 07 - 10 câu.
Chia thành ba phần.
1.1. Phần mở bài
- Là câu biểu đạt ý chính của cả đoạn. Bắt buộc phải có 1
câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ đó triển khai các luận
điểm.
- Câu chủ đề phải có 02 phần
+ Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn
+ Controlling idea: Nhận định mỗi người của người viết về
chủ đề này
1.2. Phần thân bài
Thân đoạn bao gồm khoảng 3 luận điểm chính triển khai,
giải thích, minh chứng cho câu chủ đề; đi sau mỗi luận điểm
là 1 đến 2 câu diễn giải. Thông thường đề bài sẽ cung ứng
gợi ý cho ba luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây
dựng luận điểm bằng việc đặt ra và trả lời nhiều câu hỏi đơn
giản Why, How (tại sao, làm thế nào).
1.3. Phần kết
- Là câu cuối, chấm dứt đoạn văn. Câu này ko buộc phải nên
các bạn có thể bỏ quá nếu ko tự tin. dù vậy, quan tâm rằng

câu kết có thể giúp đền đáp nốt số từ còn thiếu đối với yêu
cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.
- Chỉ gồm có một câu duy nhất
- Câu kết thường được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề
theo một cách khác (Paraphrase)
Cách viết một bài luận bằng tiếng Anh
2. một vài bài viết tiếng Anh về sở thích đọc sách
Bài 1:


Everybody has his or her own hobby. My favourite hobby is
reading. I enjoy reading a book when I am free. I started to
get the hobby from my father when I was four years old. My
father is a researcher so he has a great collection of books
on many fields: literature, science, art,…
I enjoy reading because it allows me to explore my own
imaginative world. I keep the hobby of reading at least one
hour every day. I usually read books at home, in my own
room, at my office or at the local library. On my freetime, I
can spend hours reading and thinking about facts described
in each kind of books.
My favourite author is J.K.Rowling who wrote world-famous
books " Harry Potter".
For me a good book is not only a true companion but also a
well-experienced teacher guiding me through my life. There
are a lot of advantages of reading. Reading makes me feel
relaxed and calm. It has the miracle to relieve my suffering
and my hardship and reveal to me strange and new
horizons. I can also learn new vocabularies and grammars.
So I can further improve my English. Moreover, it gives me
unlimited imaginations. I can learn about different cultures of
other countries in the world, too.
Instead of indulging myself in futile entertainments, I am
often keen on reading books, which broadens my mind and
improves my knowledge.
In a few words, the reading of books contributes to the moral
and intellectual formation of a man. I love reading and I love
books. I will collect more and more books and I wish I can
write my own books in the future.
Bài dịch:

Mọi người đều có sở thích riêng của mình. sở thích riêng của
tôi là đọc. Tôi thích đọc sách khi rảnh. Tôi bắt đầu có sở thích
này giống như cha mình từ lúc tôi 04 tuổi. Cha tôi là một nhà
phân tích nên ông có một bộ hợp tuyển sách lớn về các
mảng: văn học, khoa học - công nghệ, nghệ thuật,…


Tôi thích đọc sách vì nó chấp nhận tôi khám phá thế giới
tưởng tượng của riêng mình. Tôi giữ lề thói đọc sách ít ra một
giờ mỗi ngày. Tôi thường đọc sách ở nhà, trong phòng riêng
của tôi, tại công sở hay tại thư viện địa phương. Trong thời
gian rảnh, tôi có thể bỏ ra hàng giờ để đọc và nghĩ suy về
nhiều sự kiện được diễn tả trong mỗi loại sách.
Tác giả yêu thích của tôi là J.K.Rowling – người đã viết cuốn
sách lừng danh thế giới "Harry Potter".
Với tôi, một cuốn sách hoặc là không những là một người bạn
song hành thực sự mà còn là một thầy giáo giàu kinh nghiệm
dẫn đường tôi trong cuộc sống. có nhiều lợi ích của việc đọc
sách. Đọc sách dẫn đến tôi cảm nhận thấy thoải mái và bình
tĩnh. Nó chứa điều kì diệu giúp tôi giải phóng áp lực và
chướng ngại, đồng thời mở ra cho tôi những chân trời mới lạ.
Tôi cũng có thể học từ vựng và ngữ pháp mới. Vì vậy, tôi có
thể cải thiện vốn tiếng Anh của mình. hơn thế nữa, nó đem
tới cho tôi trí hình dung không giới hạn. Tôi cũng có thể tìm
hiểu về các nền văn hóa khác nhau của những nước khác
trên thế giới.
Thay vì cưng chiều bản thân trong nhiều trò giải trí vô ích, tôi
thường chú trọng quan tâm vào việc đọc sách để mở thêm
tâm khảm và tăng thêm hiểu biết của bản thân.
Nói tổng kết, việc đọc sách góp phần vào sự hình thành lên
đạo đức và trí tuệ của một người. Tôi thích đọc và tôi yêu
sách. Tôi sẽ thu thập nhiều sách hơn nữa và tôi mong có thể
viết các cuốn sách của riêng mình trong mai sau.
Bài 02:
In my daily life, I have several hobbies such as cooking,
surfing, listening to music and so on. However, I like reading
books the most for some reasons. Firstly, reading makes me
feel comfortable after many long stressful hours at school. I
actually like comic books because they contain lots of
colorful and interesting images that keep my spirit relax.
Secondly, reading books provides me a great deal of diverse
knowledge of many fields. For instance, I can know more
specific culture of each country in The World's Cultures book.


In addition, I can know more things about different life of
various animals that are living around the world in the
Discovery of Animals World book. Finally, reading helps to
enhance my vocabulary in both Vietnamese and English
language. In Vietnamese book, I can learn many traditional
folks or proverbs that help me understand more deeply the
beauty of my mother tongue. About English books, I can
improve my English reading comprehension skill in study.
Besides, my communication skill with the foreigners will be
better, too. In conclusion, I really like reading books, for it
brings many good things to me. I see it as an useful activity
to learn how to make life more meaningful and beautiful.
Bài 3
My favourite hobby is reading. I enjoy reading a book when I
am free. I started to do it when I was four years old. The first
time I did it, I felt interested. So I kept reading. The teachers
always taught me to read the difficult words. I was happy
when I read a story with a happy ending. I was thrilled when
I read a detective story.
I enjoy reading because I like to explore the imaginative
world of my favourite author, J.K.Rowling who writes " Harry
Potter" . There are a lot of advantages of reading. Reading
can make me relaxed and calm. I can also learn new
vocabulary items. Then I can further improve my English.
Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can
write books in the future. I can learn the different cultures
and customs of other countries in the world too.
I read at least one hour every day. I read books by myself. I
usually read it at home. I wish I could read different kinds of
books because it might be very challenging.
Bài 4
My hobby is reading knowledgeable and interesting books in
my square time. Reading is such a good habit which healthy
for your brain and keeps your brain functioning actively.
Reading is a wonderful way to keeps you relax and happy.
For me, there is nothing makes me happier than to have a


stack of books on my nightstand to attack on a night when
there is no alarm clock waiting the next morning. It's the
great source of enjoyment, inspiration , instruction, and
knowledge. Reading book can make us disciplined, punctual,
loyal and most importantly a very successful person in this
life. While reading books, noone can feel disturb or alone. I
think this hobby is more precious than other precious stones
in the world. It can provide us noble thoughts, ideas to work
in many fields and high level of knowledge. Interesting and
knowledgeable book is like best friend of the someone who
likes to read.
Bài dịch:
Sở thích của tôi là đọc sách các cuốn sách hữu dụng và thú
vị, nhất là trong thời gian rảnh rang của bản thân. Đọc sách
là một lề thói tốt giúp cho bộ não của chúng ta khỏe mạnh
và linh hoạt. Đọc sách luôn là cách thư giãn và cảm giác vui
vẻ. so với tôi, không gì ấm cúng hơn là có một chồng sách tại
đầu giường để đọc vào ban đêm, và hiểu rằng chẳng hề
nghe thấy tiếng chuông báo thức vào ngày đêm sau. Vì sách
là lai lịch tuyệt vời của sự thụ cảm, mọi nguồn hứng cảm, chỉ
cho chúng ta mọi cung đường đi với nhiều kiến thức tuyệt
vời. Đọc cuốn sách có thể khiến cho chúng mình có kỷ luật,
đúng giờ, trung thành và quan trọng nhất là nó giúp ta trở
thành một người rất thành công trong cuộc sống này. Trong
lúc đọc sách, mọi người sẽ không chỉ những cảm giác không
còn lẻ loi một mình mà họ còn cảm giác vô cùng tĩnh tâm.
Tôi nghĩ rằng đây là một lề thói, sở thích này vô cùng quý giá
hơn tát cả mọi thứ đá quý khác trên thế giới. Nó có thể cung
cấp cho phía chúng tôi nhiều ý nghĩ cao thượng, các ý tưởng
để công tác trong nhiều mảng và năng lực độ hiểu biết sâu
rộng. những cuốn sách thú vị và bổ ích giống như như người
bạn tốt, nhất là với các người mê đắm đọc nó.
Bài 5
Book is one part of my beautiful life and reading book has
definitely been my favourite hobby. I will be able to never
forget the interesting moment when my father gave me the


first book which is full of colourful pictures. I was very
delighted though I difficultly understood what were there in
that book. I read wherever, whenever, and whatever kinds of
books, from short story, comic, to novel and many more. My
father always encourages me to read book and He buys me
many useful and interesting books. Books are like my friends
who can teach me many things over the world. They let me
know of a lot of beautiful places and the history of our
country and many others. My tears come from those books
and so do my happy laughters. Most free time of mine is
spent on discovering books, books are very useful and so
great. Reading books is the most interesting indoor activities
that you should try.
Bài dịch
Sách là một phần chẳng thể thiếu trong đời sống - sinh hoạt
tươi đẹp của tôi và đọc chúng chắc hẳn là điều tôi yêu thích
nhất. Tôi sẽ có thể không bao giờ quên các giây phút thú vị
lúc lần thứ 1 cha tặng cho tôi cuốn sách trước hết với h/ảnh
đầy màu sắc. Tôi đã rất vui mừng mặc dầu tôi phải rất trắc
trở mới hiểu các gì đã có trong cuốn sách đó. Tôi đọc ở bất kỳ
nơi nào, mọi lúc và bất cứ loại sách, từ truyện ngắn, truyện
tranh, cuốn tiểu thuyết và nhiều thể loại khác nữa. Cha tôi
luôn luôn khuyến khích tôi đọc cuốn sách, ông tậu cho tôi rất
các sách có ích và thú vị. Sách là giống bạn hữu tôi, nó có
thể dạy cho tôi rất nhiều điều trên thế giới. Chúng dẫn tôi
đến rất địa điểm đẹp trên thế gới và lai lịch của đất nước
chúng tôi và nhiều nước khác nữa. nhiều trang sách ko ít lần
đã khiến tôi phải rơi nước mắt thế nhưng chính chúng cũng
mang đến cho tôi rất các nụ cười ngọt ngào. hầu hết thời
gian rỗi rãi của tôi đều là dành tặng việc khám phá co chữ,
sách là thứ rất hữu ích và tuyệt vời giống vậy. Đọc sách là
hoạt động cự kỳ thú vị mà bạn chắc chắn nên thử.
I read wherever, whenever, and whatever kinds of books,
from short story, comic, to novel and many more. My father
always encourages me to read book and He buys me many
useful and interesting books. Books are like my friends who


can teach me many things over the world. They let me know
of a lot of beautiful places and the history of our country and
many others. My tears come from those books and so do my
happy laughters. Most free time of mine is spent on
discovering books, books are very useful and so great.
Reading books is the most interesting indoor activities that
you should try.

I have many hobbies, but I like reading most. Books are always a good
friend to me. It is a good way to improve my vocabularies by exposing many
new words. By reading, I get better at concentration because it requires me
to focus on what I am reading for long periods. It also opens up the
knowledge door for me. Reading books tell me about the world's history, let
me see the structure of the brain, or bring me a story of great man. I think
reading is one of the most interesting indoors activity.
Bài dịch
Tôi có khá nhiều sở thích nhưng đọc sách là một trong những sở thích mà tôi
thấy thú vị nhất và sách luôn là người bạn thân thiết đồng hành cùng tôi.
Đọc sách giúp tôi nâng cao vốn từ vựng bởi nó chứa đựng rất nhiều từ mới.
Khi đọc tôi nhận được sự tập trung cao độ bởi nó đòi hỏi tôi phải tập trung
và những gì tôi đọc trong thơi gian dài. Đọc sách cũng mở ra rất nhiều tri
thức mới như tìm hiểu về lịch sử thế giới, biết được cấu trúc của não và biết
được câu chuyện về Sherlock Holmes.Tôi nghĩ rằng đọc là một hoạt động
trong nhà thú vị nhất đối với tôiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×