Tải bản đầy đủ

Tuyệt chiêu CASIO giải hàm số

CHIA S TÀI LI U MÔN TOÁN
TR N HOÀI THANH

Fb.com/tranhoaithanhvicko

CHUYểN
PH

NG PHÁP GI I NHANH VÀ S

D NG CASIO CH

NG HÀM S .

Ph n 1: Gi i thi u t ng quan v máy tính Casio fx ậ 570 VN Plus.
1. Các phím ch c n ng trên máy
1.1. Phím ch c n ng chung
Ch c n ng

Phím
M máy

T t máy

Di chuy n con tr đ n v trí d li u
0; 1; 2ầ; 9

Nh p các s t 0;ầ;9
Nh p d u ng n cách ph n nguyên, ph n phân c a s TP
Nh p các phép toán

Xóa h t d li u trên máy tính (không xóa trên b nh )
Xóa kí t nh p
Nh p d u tr c a s nguyên âm
D u “=” th c hi n phép toán ho c nh p d li u
Chèn thêm
1.2. Kh i phím đ c bi t
Phím

Ch c n ng
Di chuy n sang kênh ch vàng


CHIA S TÀI LI U MÔN TOÁN
TR N HOÀI THANH

Fb.com/tranhoaithanhvicko

Di chuy n sang kênh ch đ
Ch n ch

ng trình tính toán.

Ch n ki u, đ n v đo.
Chuy n đ i gi a đ n v đ , rađian, grad
Tính t h p ch p r c a n:

nCr 

n!
n !(n  r )!


Tính ch nh h p ch p r c a n : n Pr 
1.3. Kh i phím nh
Ch c n ng

Phím
Gán, ghi vào ô nh
G i s ghi trong ô nh
A, B, C , D,

Các ô nh

E, F, X ,Y, M

C ng thêm vào ô nh M
Tr b t t ô nh
2. Các thao tác s d ng máy
2.1. Thao tác ch n ch
M máy, b m
+ C a s th nh t:

ng trình
s m ra 2 c a s :

n!
(n  r )!


CHIA S TÀI LI U MÔN TOÁN
TR N HOÀI THANH

Fb.com/tranhoaithanhvicko

Trong đó: 1: COMP: Tính toán c b n, thông th

ng.

2: CMPLX: Tính toán v i s ph c.
3: STAT: Tính toán th ng kê.
4: BASE ậ N: Tính toán trong h th p phân, h nh phân.
5: EQN: Gi i PT, h ph

ng trình.

6: MATRIX: Tính toán v i ma tr n.
7: TABLE: Tính toán v i b ng.
8: VECTOR: Tính toán v i vecto.

+ C a s th hai:

Trong đó: 1: INEQ: Gi i b t ph

ng trình.

2: RATIO: Tính toán có t l .
3: DIST: Phân ph i th ng kê.
2.2. Thao tác cƠi đ t đ n v đo
B m

s xu t hi n hai c a s :

+ C a s th nh t:

1: Nh p d ng toán h c sang toán h c
2: Nh p d ng hàng sang d ng hàng.
3.4:

i sang ra đian

6: Làm tròn đ n ch s th p phân th m y.


CHIA S TÀI LI U MÔN TOÁN
TR N HOÀI THANH

Fb.com/tranhoaithanhvicko

7: Làm tr n d ng 10^ầ
8: Làm tròn d ng ch m ho c ph y.
+ C a s th hai:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.
I.
+)

Xu t k t qu d ng h n s
Xu t k t qu d ng phân s .
Ch nh d ng xu t hi n s ph c
T ns
CƠi đ t b ng xu t hi n 1 hàm ho c 2 hàm.
S th p phân h u h n tu n hoàn xu t hi n (ầ)
Ch nh k t qu d ng s th p phân

Các d ng toán vƠ ph ng pháp gi i:
V N
1: TệNH
N I U C A HÀM S
nh lý: (HÀM KHÔNG CH A THAM S )

Cho hàm s y  f  x  liên t c trên (a;b) khi đó:
+) N u f '( x)  0 v i x   a; b  thì hàm s y  f  x  đ ng bi n trên (a;b).
+) N u f '( x)  0 v i x   a; b  thì hàm s y  f  x  ngh ch bi n trên (a;b).
CÁC B

C TH C HI N:

+B

c 1: Tìm TX c a hƠm s .

B

c 2: Tính đ o hƠm y '

+B

c 3: Gi i ph

+B

c 4: Tính các gi i h n (n u có)

+B

c 5: l p b ng bi n thiên vƠ xét tính đ n đi u c a hƠm s .

ng trình y’ = 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×