Tải bản đầy đủ

Bài tập tích phân

Baøi 1: Tính caùc tích phaân sau:

dxe
x

due
u

+
++
=
3
1
2
2
132
dx

x
xx
C

=
1
0
2
dxxeA
x

=
e
dx
x
x
B
1
5
ln

+
=
4
0
3
)4(x
xdx
D

due
u

duu
α

du
u
1


HD Giaûi
=

due
u

=
1
0
2
dxxeA
x

=
1
0
2
)(
2
xdxe
x

=
1
0
2
)(
2
1
2
xd
x
xe
x

=
1
0
2
)(
2
1
2
xde
x
2
2
1
x
e=
0
1
( )
1
2
1
1
−= e
Ce
u
+

=
e
dx
x
x
B
1
5
ln
C
u
+
+
=
+
1
1
α
α

duu
α
x
6
ln
6
1
=
1
e
[ ]
1lnln
6
1
66
−= e
6
1
=

−==
b
a
b
a
aFbFxFdxxf )()()()(

=
e
xd
x
x
1
5
)(ln
ln
( )

=
e
xxd
1
5
lnln

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×