Tải bản đầy đủ

DAP AN 250 BAI TAP TRAC NGHIEM LANG TRỤ

NGUYỄN BẢO VƯƠNG
VÀ ĐỘI TUYỂN HỌC SINH ƯU TÚ – THÔNG MINH

ĐÁP ÁN 250 BAI TẬP
TRẮC NGHIỆM LĂNG
TRỤ

GIÁO VIÊN MUỐN CÓ FILE WORD LIÊN HỆ

0946798489


0
10
20
30
40

50

1

A
D
A
A
E
(BMCN,
BMND,
AMNC,
AMND)
B
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

2
B
B
B
A
B

3
C
B
B
B
D

4
C
B
D

B
D

5
B
B
B
B
D

6
A
C
B
B
C

7
B
B
A
B
B

8
C
B
B
D
A

9
D
C
D
B
A

10
A
C
D
B
D

A

A

E=a3*√2/ D
2
82 B
83 A
84 D
84 B
85 A
86 D
87 C
88 C
89 D
90 A

B

A

A

D

C

C
B
A
A
C
A
C
C
A
A
D

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

D
C
C
A
A
D
A
A
A
A
K CÓ CÂU
81 81

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

B
B
8a^3
C
B
B
C
B
A
C
B

a3 3
4
A
D
B
A
A
B
C
D
B

112 A
113 D
D, bỏ
114 AC=2a
115 B

ĐÁP ÁN CỦA LE VĂN ĐOÀN (1—76) TƯƠNG ỨNG (106-180)
106D

107B

108A

109C

110B


111C

112C

113B

114B

115A

116C

117B

118D

119B

120A

121C

122D

123B

124A

125A

126C

127A

128A

129A

130B

131B

132A

133B

134C

135A

136B

137C

138D

139A

140B

141B

142D

143C

144C

145A

146D

147A

148A

149A

150C

151B

152B

153A

154A

155A

156B

157A

158A

159B

160C

161B

162B

163A

164D

165B

166A

167A

168D

169A

170A

171B

172D

173A

174D

175B

176B

177D

178A

179B

180BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×