Tải bản đầy đủ

DÁP án THỰC tế từ 50 73

Bổ sung đáp án
THỰC TẾ TỪ 50-73
GIÁO VIÊN MUỐN MUA TOÀN BỘ
FILE WORD CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP
12 LIÊN HỆ 0946798489 .


THỰC TẾ TỪ 50-73

CÂU 50 :B
Vận tốc của vật sau 10 s là:
v=6+=13m/s
CÂU 51:A
10

P=  |
0

4000
| dt  14334,1
1  0,5t


vậy số lg vi trùng sau 10 ngày : =P+250.000=A

CÂU 52: C
mức nc:

6

1

 | 5.

3

t  8 | dt =C

0

CÂU 53 B
Thay vào công thức ta được : 300=100. er .5 => r gần bằng 0,2197
số lượng vi khuẩn ban đầu tăng gấp đôi nên : S1=2S
=> 200=100. e0,2197.t => t gần bằng 3,15 =3h9’
CÂU 54 A
Xét hàm V’=(9/10)t^2 –(1/100)t^3 ( 0=< t =< 90 )
V’’=(9/5).t –(3/100).t^2 => V’’=0 khi t=0 ,t=60
dựa vào bảng biến thiên ta có hs V’ đb trên (0,60) nb(60,90)
=> A
CÂU 55: A
CÂU 56: C
Parabol y có hệ số a<0 => cực đại tại x=-b/2a=1 => y=5
=> điểm (1,5) biểu diễn bởi số phức z=1+5i
CÂU 57: C
Ta có m2=(1/5).mo =>
to
t2
log 5
1 62
1
1 62
m0 .( )  .m0 .( )  t0  t2  (log1/2 1/ 5).62  (log 2 5).62  62. e  C

2
5
2
log e 2

CÂU 58 D
1 viên ở giữa 6 viên xung quanh=> R=3r => S=pi.r^2= D
CÂU 59: k có hình
CÂU 60: B
gọi chiều dài :x chiều rộng y (x,y>0)
ta có x=2y
V=h.x.y =h.2y^2=500/3
diện tích cần xây : S= xy+2h(x+y) =2y^2 +500/y =2y^2 +250/y +250/y
>= 3.50


dấu = có khi y=5
chi phí: 150.500000=A
CÂU 61: A
gọi h là chieuf cao hình chop x là độ dài đáy H là trung điểm cạnh đáy
SH= h ^ 2  0, 25x ^ 2
S hình vuông =
1
(5 2)2  5 x  10 h2  0, 25 x 2  h  25  5 x  V  x 2 . 25  5 x  V  x  4
3

CÂU 62: A
Ta có
Stp hình trụ =Sxq +2Sđáy =2pi.r.l +2pi.r^2 (1)
V=pi.r^2 .l=2 => l=2/(pi.r^2 )
Thay vào (1) Stp= 4/pi + 2pi.r^2 = f(r)
f’( r) =4/r^2 + 4pi.r f’( r) =0 khi r gần bằng 0,68 =A
CÂU 63 : A
V=a^2 .h =1 => a=

1
h

S= 4a.h +2a^2 =4/a +2a^2 =f(a)
f’(a) = - 4/a^2 +4a dấu = có khi a =1
CÂU 64 :A
gọi m(A) là độ dài đường trung tuyến đối với cạnh NP
diện tích tam giác NAP = S(NAP)
ta có

m(A) =

4 x 2  (60  2 x)2
 900  60 x
4

V= h.m(A).NP
Xét hàm f(x) = ½ .( 60 x  900.(60  2 x)  f '( x) 

60.(60  2 x)
 2 60 x  900
2 60 x  900

f’( x) =0 f( x) max khi x=20
CÂU 65: D
Gọi r là bán kính của miếng tôn
Ta có :
BC=r => sin= =>22arcsin
CÂU 66: A
C= 2(x+y) =16 => x+y =8
S=xy thay vào A max => chọn A
CÂU 67: C
C=2.pi.r =60-a => r = (60-a)/2pi


S hv =

a 2 (60  a) 2
a 30 a
=> f’( x) =0 khi

 f '( x)   
16
4 pi
8 pi 2 pi

a=

(30.8)/(pi+4)
Suy ra a/r =

60 pi
4
2 pi.( pi  4)

CÂU 68: E 49,45 ( có sai số )
Quãng đường 2 vòng đến AB ngắn nhất là đi 1 vòng từ A đến gần B nhưng
không chạm B sau đó vòng 1 vòng qua B và tới B.
gọi D là điểm đối xứng với B qua tâm đường tròn bán kính 3 cm
C là điểm gần nhất với B ( C khác B )
đầu tiên đi từ A đến D sau đó đến C (L1) và 1 vòng từ C tới B (L2)
1
2

ta có: L1= pi.3 + .2 pi.3  72  202
L2= 2pi.3
 vậy quãng đường cần tính :
 L= L1 +L2 gần bằng 30,61 + 18,84 = 49,45
Câu 69: E.4a^3 /81
gọi h là chiều cao hình chop x là độ dài đáy
= SI= h2  0, 25 x 2 

2

a
x
  h 
2 2

I là trung điểm EH

a
a
.(
 x)
2
2

V=
a 2
.x
1
a
ax
a 2 a.x
3x
2
2
2
.h.x  xetf ( x)  x .

 f '( x) 
 2x

 f '( x)  0.khi : a 
2
3
2
2
2
2
2
a a.x
2

2
2
2

1
3

=>V  . 2.x3 

2
2
4a 3
.( )3 a3 
3
3
81

Câu 70A
Gọi A là số tiền ban đầu mà Việt phải gửi
Ta có: A(1+0,08)3=500=> A= 397(triệu)
Câu 71:Đáp án:A
Số tiền mà anh Nam nhận được cả vốn lẫn lãi sau 5 năm là:
100000000.(1+0,075)5=143562000 (đồng)


Câu 72:D
Ta có: 5000=1000. => r=
Số vi khuẩn tăng gấp 25 lần sau thời gian là:
25==>x.Ln5=10.Ln25=>x=20(h)
Câu 73:B
Dân số nước ta vào năm 2030 là:
90728900.(1+0,0105)16=107232574 (người)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×