Tải bản đầy đủ

Mẫu đề cương thực tập ngành công tác xã hội.

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- Họ và tên sinh viên: Trần Thị Minh Nguyệt
- Lớp: 13CTXH

Ngành học: Công tác xã hội

Khóa học: 2013 - 2017

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Củng cố những kiến thức, kỹ năng đã được học vào trong thực tiễn
- Định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân.
2. Yêu cầu:
- Thực hiện tốt các quy định dành cho sinh viên thực tập.
- Đảm bảo việc thực hiện những yêu cầu về đạo đức, tác phong khi tham gia thực tập được quy

định trong sổ tay thực tập.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
1. Thời gian: 8 tuần: từ ngày 9 tháng 01 năm 2017 đến ngày 19 tháng 03 năm 2017 ( trong đó có 2
tuần nghỉ tết Nguyên Đán từ 23/01/2017 đến 05/02/2017)
2. Địa điểm: Văn phòng bảo hiểm Prudential, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
III NỘI DUNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
- Nội dung thực tập: quản trị công tác xã hội
- Đề tài dự kiến: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân viên chuyên ngành xã hội tại văn
phòng bảo hiểm Prudential, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
IV: DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
Thời gian
Tuần 1:
Từ ngày: 09/01/2017
đến ngày: 14/01/2017

Nội dung công việc
Làm quen với cơ sở thực tập, xây dựng và tạo
mối quan hệ tốt.

Tuần 2:
Từ ngày:16/01/2017
đến ngày: 20/01/2017

Bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ được cơ sở giao cho,
học việc từ cơ sở.
Tìm hiểu các thông tin khái quát về cơ sở.

Tuần 3- 4
Từ ngày: 23/ 01/2017
Đến ngày: 05/02/2017

Thời gian nghỉ tết Nguyên Đán
Tham gia tổng kết cuối năm, liên hoan cùng với
cơ sở.

Tuần 5:
Từ ngày: 06/02/2017
Đến ngày: 11/02/2017
Tuần 6:
Từ ngày: 13/02/2017

Đến ngày: 17/02/2017

Học hỏi, quan sát, lắng nghe những lời hướng dẫn
từ phía các anh chị, ban quản lý.

Tuần 7:
Từ ngày: 20/02/2017
Đến ngày: 24/02/2017

Tham gia thực hiện một số công việc nằm trong
khả năng bản thân.
Tìm hiểu các thông tin liên quan tới công tác nhân
sự của cơ sở.
Làm việc thực thụ như một nhân viên chính thức
tại cơ sở.
Có thể tham gia đóng góp ý kiến để hiểu rõ hơn


Tuần 8:
Từ ngày: 27/02/2017
Đến ngày: 04/03/2017

về công tác quản trị tại cơ sở.
Tìm kiếm tài liệu cho bài báo cáo.
Thực hiện các công việc đúng với vai trò của
mình.
Trò chuyện cùng với các nhân viên trong cơ sở để
hiểu hơn về cảm nhận của họ. Đặc biệt là với
nhân viên xã hội ( nếu có)
Xin tham gia vào 1 buổi tuyển dụng của cơ sở để
quan sát và đánh giá.

Tuần 9:
Từ ngày: 06/03/2017
Đến ngày: 11/03/2017

Thực hiện công việc.
Tìm hiểu các tài liệu còn thiếu để bổ sung vào bài
báo cáo.

Tuần 10:
Từ ngày: 13/03/2017
Đến ngày: 18/03/2017

Hoàn thiện các giấy tờ cũng như hồ sơ đánh giá
thực tập.
Tổng kết và kết thúc quá trình thực tập.
Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG KHOA

CB.HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN KÝ TÊNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×